சா – முதல் சொற்கள் நன்னூல் தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்


சாண் (1)

இயல்பாம் வேற்றுமைக்கு உணவு எண் சாண் பிற –எழுத்து:4 211/2

மேல்

சாதலும் (1)

சாவ என் மொழி ஈற்று உயிர்மெய் சாதலும் விதி –எழுத்து:3 169/1

மேல்

சாதி (3)

சாதி குழூஉ பரண் கவண் பெயர் இறுதி –எழுத்து:4 211/1
சாதி குடி சிறப்பு ஆதி பல் குணம் – சொல்:1 276/7
திணை நிலம் சாதி குடியே உடைமை – சொல்:3 393/1

மேல்

சாயும் (1)

சாயும் உகரம் நால் ஆறும் ஈறே –எழுத்து:1 107/2

மேல்

சார் (1)

முன் சார் வலம் இடம் மேல் கீழ் புடை முதல் – சொல்:1 302/2

மேல்

சார்த்தின் (1)

அதனொடு சார்த்தின் அ திணை முடிபின – சொல்:3 377/2

மேல்

சார்ந்து (2)

குணத்தொடு பழகி அவன் குறிப்பில் சார்ந்து
இரு என இருந்து சொல் என சொல்லி – பாயிரம்:1 40/3,4
ஆசான் சார்ந்து அவை அமைவர கேட்டல் – பாயிரம்:1 41/3

மேல்

சார்பு (3)

முதல் வழி சார்பு என நூல் மூன்று ஆகும் – பாயிரம்:1 5/1
எழுத்து அது முதல் சார்பு என இரு வகைத்தே –எழுத்து:1 58/2
வினை சார்பு இனம் இடம் மேவி விளங்கா – சொல்:3 390/1

மேல்

சார்பும் (1)

அல்லா சார்பும் தமிழ் பிற பொதுவே –எழுத்து:2 150/2

மேல்

சார்பெழுத்து (3)

தனிநிலை பத்தும் சார்பெழுத்து ஆகும் –எழுத்து:1 60/3
ஆய்தம் இரண்டொடு சார்பெழுத்து உறு விரி –எழுத்து:1 61/6
சார்பெழுத்து ஏனவும் தம் முதல் அனைய –எழுத்து:1 87/2

மேல்

சார (1)

தள்ளி நிரலே தம் நும் சார
புல்லும் உருபின் பின்னர் உம்மே –எழுத்து:5 246/2,3

மேல்

சாரியை (6)

இரண்டொடு கரமும் ஆம் சாரியை பெறும் பிற –எழுத்து:1 126/3
பகுதி விகுதி இடைநிலை சாரியை
சந்தி விகாரம் ஆறினும் ஏற்பவை –எழுத்து:2 133/1,2
புணர் வழி ஒன்றும் பலவும் சாரியை
வருதலும் தவிர்தலும் விகற்பமும் ஆகும் –எழுத்து:5 243/2,3
இதற்கு இது சாரியை எனின் அளவு இன்மையின் –எழுத்து:5 253/1
விகுதி பதம் சாரியை உருபு அனைத்தினும் –எழுத்து:5 254/1
வேற்றுமை வினை சாரியை ஒப்பு உருபுகள் – சொல்:4 420/1

மேல்

சாரியையே (1)

இன்ன பிறவும் பொது சாரியையே –எழுத்து:5 244/3

மேல்

சாரும் (2)

பொருள் செல் மருங்கின் வேற்றுமை சாரும் – சொல்:1 317/2
தரல் வரல் கொடை செலல் சாரும் படர்க்கை – சொல்:3 381/1

மேல்

சால (1)

சால உறு தவ நனி கூர் கழி மிகல் – சொல்:5 456/1

மேல்

சாவ (1)

சாவ என் மொழி ஈற்று உயிர்மெய் சாதலும் விதி –எழுத்து:3 169/1

மேல்