ங – முதல் சொற்கள் நன்னூல் தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்


கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

ங 5
ஙவ்வும் 1
ஙவும் 1

ங (5)

மெல்லினம் ங ஞ ண ந ம ன என ஆறே –எழுத்து:1 69/1
ங ஞ ண ந ம ன வ ய ல ள ஆய்தம் –எழுத்து:1 92/1
ஞ ங ஈர்_ஐந்து உயிர்மெய்யும் மொழி முதல் –எழுத்து:1 102/2
ங முன் கவ்வாம் வ முன் யவ்வே –எழுத்து:1 111/1
ய ர ழ ஒற்றின் முன் க ச த ப ங ஞ ந ம –எழுத்து:1 119/1

மேல்

ஙவ்வும் (1)

ஒட்டி ஙவ்வும் முதல் ஆகும்மே –எழுத்து:1 106/2

மேல்

ஙவும் (1)

க ஙவும் ச ஞவும் ட ணவும் முதல் இடை –எழுத்து:1 79/1

மேல்