க – முதல் சொற்கள் நன்னூல் தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்


கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

க 16
ககர 1
கங்கன் 1
கட்டுரை 1
கடல் 1
கடலுள் 1
கடனா 1
கடனே 1
கடி 1
கடுப்ப 1
கடை 4
கடைப்பிடி 1
கண் 6
கண்டது 1
கண்டம் 1
கண்டு 1
கதி 1
கதிரே 1
கம்பலை 1
கம்மும் 1
கரந்த 1
கரந்திட 1
கரமும் 1
கரிப்பின் 1
கருத்தன் 2
கருத்தா 1
கருத்து 1
கருத்தே 1
கரும் 1
கருவி 3
கரை 1
கல்வி 1
கலி 1
கலை 2
கவ்வாம் 1
கவ்வும் 1
கவ்வொற்று 1
கவ்வோடு 1
கவண் 1
கவும் 1
கழல் 3
கழி 1
கழிதலும் 1
கழிவு 3
கழிவும் 1
கள் 2
கள்வன் 1
களன் 1
களனே 1
களி 1
களைவே 1
கற்றோன் 1
கன் 2
கனக்கோட்டம் 1
கனை 1

க (16)

அ முதல் ஈர்_ஆறு ஆவி க முதல் –எழுத்து:1 63/1
வல்லினம் க ச ட த ப ற என ஆறே –எழுத்து:1 68/1
க ஙவும் ச ஞவும் ட ணவும் முதல் இடை –எழுத்து:1 79/1
பன்னீர் உயிரும் க ச த ந ப ம வ ய –எழுத்து:1 102/1
க ச த ப ஒழித்த ஈர்_ஏழன் கூட்டம் –எழுத்து:1 110/1
ட ற முன் க ச ப மெய்யுடன் மயங்கும் –எழுத்து:1 113/1
ண ன முன் இனம் க ச ஞ ப ம ய வ வரும் –எழுத்து:1 114/1
ல ள முன் க ச ப வ ய ஒன்றும்மே –எழுத்து:1 117/1
ய ர ழ ஒற்றின் முன் க ச த ப ங ஞ ந ம –எழுத்து:1 119/1
க வ சவில் நாலும் யவ்வில் ஒன்றும் –எழுத்து:2 129/2
க ட த ற ஐ ஆய் இ மின் இர் ஈர் –எழுத்து:2 140/4
ஈயர் க யவும் என்பவும் பிறவும் –எழுத்து:2 140/5
க ச த ப மிகும் விதவாதன மன்னே –எழுத்து:3 165/2
ய ர ழ முன்னர் க ச த ப அல்வழி –எழுத்து:4 224/1
உம் ஊர் க ட த ற இருபாலாரையும் – சொல்:2 332/3
க யவொடு ர ஒற்று ஈற்ற வியங்கோள் – சொல்:2 338/1

மேல்

ககர (1)

ககர வகரமோடு ஆகும் என்ப –எழுத்து:1 108/3

மேல்

கங்கன் (1)

திருந்திய செங்கோல் சீய கங்கன்
அரும் கலை வினோதன் அமர் ஆபரணன் – பாயிரம்:0 0/16,17

மேல்

கட்டுரை (1)

கலை பயில் தெளிவு கட்டுரை வன்மை – பாயிரம்:1 26/2

மேல்

கடல் (1)

குண_கடல் குமரி குடகம் வேங்கடம் – பாயிரம்:0 0/8

மேல்

கடலுள் (1)

எனும் நான்கு எல்லையின் இரும் தமிழ் கடலுள்
அரும் பொருள் ஐந்தையும் யாவரும் உணர – பாயிரம்:0 0/9,10

மேல்

கடனா (1)

கடனா கொளினே மடம் நனி இகக்கும் – பாயிரம்:1 41/6

மேல்

கடனே (1)

இன்னோர் பாயிரம் இயம்புதல் கடனே – பாயிரம்:1 51/3

மேல்

கடி (1)

கடி என் கிளவி காப்பே கூர்மை – சொல்:5 457/1

மேல்

கடுப்ப (1)

மான கடுப்ப இயைய ஏய்ப்ப – சொல்:3 367/2

மேல்

கடை (4)

அன்னர் தலை இடை கடை மாணாக்கர் – பாயிரம்:1 38/3
இசை கெடின் மொழி முதல் இடை கடை நிலை நெடில் –எழுத்து:1 91/1
கடை மிகலே அவற்றின் குறியாம் வேறே –எழுத்து:1 92/3
கண் கால் கடை இடை தலை வாய் திசை வயின் – சொல்:1 302/1

மேல்

கடைப்பிடி (1)

நிறை பொறை ஓர்ப்பு கடைப்பிடி மையல் – சொல்:5 452/2

மேல்

கண் (6)

தோள் குழல் மார்பு கண் காது முதல் உறுப்பு – சொல்:1 276/5
பெயரே ஐ ஆல் கு இன் அது கண்
விளி என்று ஆகும் அவற்றின் பெயர் முறை – சொல்:1 292/1,2
ஏழன் உருபு கண் ஆதி ஆகும் – சொல்:1 301/1
கண் கால் கடை இடை தலை வாய் திசை வயின் – சொல்:1 302/1
முதலை ஐ உறின் சினையை கண் உறும் – சொல்:1 315/1
தும்பி வண்டு ஆதி கண் அறிவின் நால் அறிவு உயிர் – சொல்:5 448/1

மேல்

கண்டது (1)

முனைவன் கண்டது முதல்_நூல் ஆகும் – பாயிரம்:1 6/3

மேல்

கண்டம் (1)

எழும் அணு திரள் உரம் கண்டம் உச்சி –எழுத்து:1 74/2

மேல்

கண்டு (1)

இலக்கியம் கண்டு அதற்கு இலக்கணம் இயம்பலின் –எழுத்து:2 141/1

மேல்

கதி (1)

அளவு அறிவு ஒப்பு வடிவு நிறம் கதி
சாதி குடி சிறப்பு ஆதி பல் குணம் – சொல்:1 276/6,7

மேல்

கதிரே (1)

கையே வாய் ஆக கதிரே மதி ஆக – பாயிரம்:1 24/3

மேல்

கம்பலை (1)

கனை சிலை சும்மை கௌவை கம்பலை
அரவம் ஆர்ப்போடு இன்னன ஓசை – சொல்:5 459/3,4

மேல்

கம்மும் (1)

கம்மும் உருமும் தொழிற்பெயர் மானும் –எழுத்து:4 223/2

மேல்

கரந்த (1)

காலம் கரந்த பெயரெச்சம் வினைத்தொகை – சொல்:3 364/1

மேல்

கரந்திட (1)

கரந்திட ஒற்று ன ஆகும் என்ப –எழுத்து:3 198/2

மேல்

கரமும் (1)

இரண்டொடு கரமும் ஆம் சாரியை பெறும் பிற –எழுத்து:1 126/3

மேல்

கரிப்பின் (1)

வரைவே மன்றல் கரிப்பின் ஆகும் – சொல்:5 457/4

மேல்

கருத்தன் (2)

முதல்_நூல் கருத்தன் அளவு மிகுதி – பாயிரம்:1 49/1
கருவி காரியம் கருத்தன் ஆதியுள் – சொல்:1 290/2

மேல்

கருத்தா (1)

கருவி கருத்தா உடன் நிகழ்வு அதன் பொருள் – சொல்:1 297/2

மேல்

கருத்து (1)

கருத்து பதப்பொருள் காட்டு மூன்றினும் – பாயிரம்:1 22/1

மேல்

கருத்தே (1)

பாடம் கருத்தே சொல் வகை சொல் பொருள் – பாயிரம்:1 21/1

மேல்

கரும் (1)

கரும் கழல் வெண்குடை கார் நிகர் வண் கை – பாயிரம்:0 0/15

மேல்

கருவி (3)

கருவி காரியம் கருத்தன் ஆதியுள் – சொல்:1 290/2
கருவி கருத்தா உடன் நிகழ்வு அதன் பொருள் – சொல்:1 297/2
செய்பவன் கருவி நிலம் செயல் காலம் – சொல்:2 320/1

மேல்

கரை (1)

மாற்றம் நுவற்சி செப்பு உரை கரை நொடி இசை – சொல்:5 458/1

மேல்

கல்வி (1)

குணம் தொழில் கல்வி சிறப்பாம் பெயரோடு – சொல்:3 393/2

மேல்

கலி (1)

முழக்கு இரட்டு ஒலி கலி இசை துவை பிளிறு இரை – சொல்:5 459/1

மேல்

கலை (2)

அரும் கலை வினோதன் அமர் ஆபரணன் – பாயிரம்:0 0/17
கலை பயில் தெளிவு கட்டுரை வன்மை – பாயிரம்:1 26/2

மேல்

கவ்வாம் (1)

ங முன் கவ்வாம் வ முன் யவ்வே –எழுத்து:1 111/1

மேல்

கவ்வும் (1)

மூன்றே அ கவும் ஐந்து இரு கவ்வும்
ஆ ஈறு ஐயும் ஈ ஈறு இகரமும் –எழுத்து:2 147/6,7

மேல்

கவ்வொற்று (1)

நிலையீற்று உயிர்மெய் கவ்வொற்று நீங்கலும் –எழுத்து:3 186/2

மேல்

கவ்வோடு (1)

கழிவும் கவ்வோடு எதிர்வும் மின் ஏவல் –எழுத்து:2 145/3

மேல்

கவண் (1)

சாதி குழூஉ பரண் கவண் பெயர் இறுதி –எழுத்து:4 211/1

மேல்

கவும் (1)

மூன்றே அ கவும் ஐந்து இரு கவ்வும் –எழுத்து:2 147/6

மேல்

கழல் (3)

கரும் கழல் வெண்குடை கார் நிகர் வண் கை – பாயிரம்:0 0/15
கழல் குடம் மடல் பனை பருத்தி குண்டிகை – பாயிரம்:1 31/3
செய்தி கழல் பெய் குடத்தின் சீரே – பாயிரம்:1 32/2

மேல்

கழி (1)

சால உறு தவ நனி கூர் கழி மிகல் – சொல்:5 456/1

மேல்

கழிதலும் (1)

பழையன கழிதலும் புதியன புகுதலும் – சொல்:5 462/1

மேல்

கழிவு (3)

பிரிப்பு கழிவு ஆக்கம் இன்னன இடை பொருள் – சொல்:4 421/3
கழிவு அசைநிலை பிரிப்பு என எட்டு ஓவே – சொல்:4 423/2
கழிவு மிகுதி நிலைபேறு ஆகும் – சொல்:4 432/2

மேல்

கழிவும் (1)

கழிவும் கவ்வோடு எதிர்வும் மின் ஏவல் –எழுத்து:2 145/3

மேல்

கள் (2)

கள் என் ஈற்றின் ஏற்பவும் பிறவும் – சொல்:1 278/2
சுட்டு இறு வவ்வும் கள் இறு மொழியும் – சொல்:1 280/2

மேல்

கள்வன் (1)

களி மடி மானி காமி கள்வன்
பிணியன் ஏழை பிணக்கன் சினத்தன் – பாயிரம்:1 39/1,2

மேல்

களன் (1)

செவி வாய் ஆக நெஞ்சு களன் ஆக – பாயிரம்:1 40/7

மேல்

களனே (1)

காலம் களனே காரணம் என்று இ – பாயிரம்:1 48/1

மேல்

களி (1)

களி மடி மானி காமி கள்வன் – பாயிரம்:1 39/1

மேல்

களைவே (1)

பிறர்-தம் மதம் மேல் கொண்டு களைவே
தாஅன் நாட்டி தனாது நிறுப்பே – பாயிரம்:1 11/2,3

மேல்

கற்றோன் (1)

தன் ஆசிரியன் தன்னொடு கற்றோன்
தன் மாணாக்கன் தகும் உரைகாரன் என்று – பாயிரம்:1 51/1,2

மேல்

கன் (2)

மின் பின் பன் கன் தொழிற்பெயர் அனைய –எழுத்து:4 217/1
கன் அ ஏற்று மென்மையோடு உறழும் –எழுத்து:4 217/2

மேல்

கனக்கோட்டம் (1)

கனக்கோட்டம் தீர்க்கும் நூல் அஃதே போல் மாந்தர் – பாயிரம்:1 25/3

மேல்

கனை (1)

கனை சிலை சும்மை கௌவை கம்பலை – சொல்:5 459/3

மேல்