கௌ – முதல் சொற்கள் நன்னூல் தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்


கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

கௌவை 1

கௌவை (1)

கனை சிலை சும்மை கௌவை கம்பலை – சொல்:5 459/3

மேல்