கோ – முதல் சொற்கள் நன்னூல் தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்


கோ (2)

ஆ மா கோ ன அணையவும் பெறுமே –எழுத்து:5 248/1
விடலை கோ வேள் குரிசில் தோன்றல் – சொல்:1 276/11

மேல்

கோட்டம் (1)

கோட்டம்_இல் மனத்தின் நூல் கொடுத்தல் என்ப – பாயிரம்:1 36/7

மேல்

கோட்டம்_இல் (1)

கோட்டம்_இல் மனத்தின் நூல் கொடுத்தல் என்ப – பாயிரம்:1 36/7

மேல்

கோடல் (3)

கொள்வோன் கோடல் கூற்றாம் ஐந்தும் – பாயிரம்:1 3/2
முன் மொழிந்து கோடல் பின்னது நிறுத்தல் – பாயிரம்:1 14/9
கோடல் மரபே கூறும் காலை – பாயிரம்:1 40/1

மேல்

கோடி (1)

ஒன்று முதல் ஈர்_ஐந்து ஆயிரம் கோடி
எண் நிறை அளவும் பிற வரின் பத்தின் –எழுத்து:3 197/1,2

மேல்

கோப்பு (1)

யாப்பு அடி பலவினும் கோப்பு உடை மொழிகளை – சொல்:3 418/1

மேல்

கோபுரமும் (1)

மாடக்கு சித்திரமும் மா நகர்க்கு கோபுரமும்
ஆடு அமை தோள் நல்லார்க்கு அணியும் போல் நாடி முன் – பாயிரம்:1 55/1,2

மேல்

கோல் (1)

தாழும் கோல் வந்து உறுமேல் அற்றே –எழுத்து:4 225/2

மேல்

கோலி (1)

தனது என கோலி தன் மத வாரணம் – பாயிரம்:0 0/13

மேல்

கோள் (2)

கூறு பழம் சூத்திரத்தின் கோள் – பாயிரம்:1 9/4
தான் எடுத்து மொழிதல் பிறன் கோள் கூறல் – பாயிரம்:1 14/4

மேல்

கோளாளற்கு (1)

உரை கோளாளற்கு உரைப்பது நூலே – பாயிரம்:1 37/3

மேல்