கை – முதல் சொற்கள் நன்னூல் தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்


கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

கை 2
கையே 1

கை (2)

கரும் கழல் வெண்குடை கார் நிகர் வண் கை
திருந்திய செங்கோல் சீய கங்கன் – பாயிரம்:0 0/15,16
அகம் முனர் செவி கை வரின் இடையன கெடும் –எழுத்து:4 222/1

மேல்

கையே (1)

கையே வாய் ஆக கதிரே மதி ஆக – பாயிரம்:1 24/3

மேல்