கே – முதல் சொற்கள் நன்னூல் தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்


கேட்குந (1)

கேட்குந போலவும் கிளக்குந போலவும் – சொல்:3 409/1

மேல்

கேட்டல் (1)

ஆசான் சார்ந்து அவை அமைவர கேட்டல்
அ மாண்பு_உடையோர் தம்மொடு பயிறல் – பாயிரம்:1 41/3,4

மேல்

கேட்டவை (2)

கேட்டவை கேட்டு அவை விடாது உளத்து அமைத்து – பாயிரம்:1 40/8
பாடம் போற்றல் கேட்டவை நினைத்தல் – பாயிரம்:1 41/2

மேல்

கேட்டு (1)

கேட்டவை கேட்டு அவை விடாது உளத்து அமைத்து – பாயிரம்:1 40/8

மேல்

கேட்பின் (2)

ஒரு குறி கேட்போன் இரு கால் கேட்பின்
பெருக நூலில் பிழைபாடு இலனே – பாயிரம்:1 42/1,2
முக்கால் கேட்பின் முறை அறிந்து உரைக்கும் – பாயிரம்:1 43/1

மேல்

கேட்போர் (1)

கேட்போர் பயனோடு ஆய் எண் பொருளும் – பாயிரம்:1 47/3

மேல்

கேட்போன் (1)

ஒரு குறி கேட்போன் இரு கால் கேட்பின் – பாயிரம்:1 42/1

மேல்

கேடும் (2)

ஐந்தன் ஒற்று அடைவதும் இனமும் கேடும் –எழுத்து:3 192/1
தகரம் திரிந்த பின் கேடும் ஈர் இடத்தும் –எழுத்து:4 229/2

மேல்

கேடே (1)

நகரம் திரிந்துழி நண்ணும் கேடே –எழுத்து:4 210/2

மேல்

கேண்மின் (1)

அம்ம உரையசை கேண்மின் என்று ஆகும் – சொல்:4 438/1

மேல்

கேள் (1)

தேய் பார் செல் வவ் வாழ் கேள் அஃகு என்று –எழுத்து:2 137/3

மேல்