கெ – முதல் சொற்கள் நன்னூல் தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்


கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

கெட்டு 2
கெட 1
கெடின் 1
கெடுத்து 1
கெடுதல் 1
கெடும் 2
கெடுமே 1

கெட்டு (2)

அட்டு உறின் ஐ கெட்டு அ நீள்வும் ஆம் வேற்றுமை –எழுத்து:3 203/3
மிக்கு அயல் யா கெட்டு அதன் அயல் நீடல் – சொல்:1 309/4

மேல்

கெட (1)

உரி வரின் நாழியின் ஈற்று உயிர்மெய் கெட
மருவும் டகரம் உரியின் வழியே –எழுத்து:3 174/1,2

மேல்

கெடின் (1)

இசை கெடின் மொழி முதல் இடை கடை நிலை நெடில் –எழுத்து:1 91/1

மேல்

கெடுத்து (1)

ஈற்று உயிர்மெய் கெடுத்து இன்னும் இற்றும் –எழுத்து:3 197/3

மேல்

கெடுதல் (1)

தோன்றல் திரிதல் கெடுதல் விகாரம் –எழுத்து:3 154/1

மேல்

கெடும் (2)

தெங்கு நீண்டு ஈற்று உயிர்மெய் கெடும் காய் வரின் –எழுத்து:3 187/1
அகம் முனர் செவி கை வரின் இடையன கெடும் –எழுத்து:4 222/1

மேல்

கெடுமே (1)

சுட்டின் முன் ஆய்தம் அன் வரின் கெடுமே –எழுத்து:5 251/1

மேல்