கூ – முதல் சொற்கள் நன்னூல் தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்


கூ (1)

நட வா மடி சீ விடு கூ வே வை –எழுத்து:2 137/1

மேல்

கூட்டம் (2)

க ச த ப ஒழித்த ஈர்_ஏழன் கூட்டம்
மெய்ம்மயக்கு உடனிலை ர ழ ஒழித்து ஈர்_எட்டு –எழுத்து:1 110/1,2
ஒன்றன் கூட்டம் பலவின் ஈட்டம் – சொல்:1 300/3

மேல்

கூட்டுறும் (1)

ஏற்புழி எடுத்து உடன் கூட்டுறும் அடியவும் – சொல்:3 419/1

மேல்

கூடிய (1)

முன்னிலை கூடிய படர்க்கையும் முன்னிலை – சொல்:2 334/1

மேல்

கூர் (1)

சால உறு தவ நனி கூர் கழி மிகல் – சொல்:5 456/1

மேல்

கூர்மை (1)

கடி என் கிளவி காப்பே கூர்மை
விரையே விளக்கம் அச்சம் சிறப்பே – சொல்:5 457/1,2

மேல்

கூற்றன (1)

கொண்டு இயல் புறனடை கூற்றன சூத்திரம் – பாயிரம்:1 20/2

மேல்

கூற்றாம் (1)

கொள்வோன் கோடல் கூற்றாம் ஐந்தும் – பாயிரம்:1 3/2

மேல்

கூற்று (1)

கூற்று புகறல் மொழி கிளவி விளம்பு அறை – சொல்:5 458/2

மேல்

கூற்றே (1)

கொல்லே ஐயம் அசைநிலை கூற்றே – சொல்:4 435/1

மேல்

கூறல் (4)

முடித்து காட்டல் முடிவிடம் கூறல்
தான் எடுத்து மொழிதல் பிறன் கோள் கூறல் – பாயிரம்:1 14/3,4
தான் எடுத்து மொழிதல் பிறன் கோள் கூறல்
சொல் பொருள் விரித்தல் தொடர் சொல் புணர்த்தல் – பாயிரம்:1 14/4,5
எஞ்சிய சொல்லின் எய்த கூறல்
பிற நூல் முடிந்தது தான் உடன்படுதல் – பாயிரம்:1 14/15,16
உற்றது உரைத்தல் உறுவது கூறல்
இனமொழி எனும் எண் இறையுள் இறுதி – சொல்:3 386/2,3

மேல்

கூறி (2)

பின்னோன் வேண்டும் விகற்பம் கூறி
அழியா மரபினது வழி_நூல் ஆகும் – பாயிரம்:1 7/2,3
உள்ளது கூறி மாற்றியும் உள்ளது – சொல்:3 406/2

மேல்

கூறியதுகூறல் (1)

கூறியதுகூறல் மாறுகொளக்கூறல் – பாயிரம்:1 12/2

மேல்

கூறிற்று (1)

யாதன் உருபின் கூறிற்று ஆயினும் – சொல்:1 317/1

மேல்

கூறு (2)

கூறு பழம் சூத்திரத்தின் கோள் – பாயிரம்:1 9/4
கால் கூறு அல்லது பற்றலன் ஆகும் – பாயிரம்:1 44/2

மேல்

கூறும் (1)

கோடல் மரபே கூறும் காலை – பாயிரம்:1 40/1

மேல்