கு – முதல் சொற்கள் நன்னூல் தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்


கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

கு 5
குடகம் 1
குடத்தின் 1
குடம் 1
குடி 1
குடியே 1
குண்டிகை 2
குண 3
குண_கடல் 1
குணத்தொகை 1
குணத்தொடு 1
குணம் 12
குணி 1
குமரி 1
குயின் 1
குரிசில் 1
குரை 2
குலன் 1
குவ்வின் 1
குவ்வே 1
குவிவே 1
குழல் 1
குழூஉ 2
குழூஉக்குறி 1
குளிறு 1
குற்றம் 2
குற்றமும் 1
குற்றியலுகர 1
குற்று 1
குற்றுகரங்களுள் 1
குற்றுகரமும் 1
குறள் 2
குறி 2
குறித்த 2
குறிப்பில் 1
குறிப்பின் 4
குறிப்பின 1
குறிப்பினவே 1
குறிப்பினானே 1
குறிப்பு 2
குறிப்பும் 1
குறிப்புமுற்று 1
குறிப்போடு 1
குறிய 1
குறியதன் 2
குறியாம் 1
குறியே 2
குறில் 10
குறிலோடு 1
குறுக்கம் 2
குறுக்கல் 1
குறுகலும் 1
குறுகும் 4
குறைதலும் 1
குன்றக்கூறல் 1
குன்றல் 1
குன்றியலுகரமோடு 1

கு (5)

அ ஆ கு டு து று என் ஏன் அல் அன் –எழுத்து:2 140/2
தம் நம் நும் ஏ அ உ ஐ கு ன –எழுத்து:5 244/2
பெயரே ஐ ஆல் கு இன் அது கண் – சொல்:1 292/1
ஐ ஆன் கு செய்யுட்கு அவ்வும் ஆகும் – சொல்:1 318/1
கு டு து று என்னும் குன்றியலுகரமோடு – சொல்:2 331/1

மேல்

குடகம் (1)

குண_கடல் குமரி குடகம் வேங்கடம் – பாயிரம்:0 0/8

மேல்

குடத்தின் (1)

செய்தி கழல் பெய் குடத்தின் சீரே – பாயிரம்:1 32/2

மேல்

குடம் (1)

கழல் குடம் மடல் பனை பருத்தி குண்டிகை – பாயிரம்:1 31/3

மேல்

குடி (1)

சாதி குடி சிறப்பு ஆதி பல் குணம் – சொல்:1 276/7

மேல்

குடியே (1)

திணை நிலம் சாதி குடியே உடைமை – சொல்:3 393/1

மேல்

குண்டிகை (2)

கழல் குடம் மடல் பனை பருத்தி குண்டிகை
முடத்தெங்கு ஒப்பு என முரண்கொள் சிந்தையும் – பாயிரம்:1 31/3,4
எளிது ஈவு இல்லது பருத்தி குண்டிகை – பாயிரம்:1 34/2

மேல்

குண (3)

குண_கடல் குமரி குடகம் வேங்கடம் – பாயிரம்:0 0/8
மொழி குணம் இன்மையும் இழி_குண இயல்பும் – பாயிரம்:1 31/1
என்று இசை நூலுள் குண குணி பெயர்கள் – சொல்:5 460/2

மேல்

குண_கடல் (1)

குண_கடல் குமரி குடகம் வேங்கடம் – பாயிரம்:0 0/8

மேல்

குணத்தொகை (1)

ஒரு பொருட்கு இரு பெயர் வந்தவும் குணத்தொகை – சொல்:3 365/2

மேல்

குணத்தொடு (1)

குணத்தொடு பழகி அவன் குறிப்பில் சார்ந்து – பாயிரம்:1 40/3

மேல்

குணம் (12)

உலகியல் அறிவோடு உயர் குணம் இனையவும் – பாயிரம்:1 26/4
மொழி குணம் இன்மையும் இழி_குண இயல்பும் – பாயிரம்:1 31/1
பொருள் இடம் காலம் சினை குணம் தொழிலின் –எழுத்து:2 132/1
சாதி குடி சிறப்பு ஆதி பல் குணம்
ஓதல் ஈதல் ஆதி பல் வினை – சொல்:1 276/7,8
குணம் தொழில் கல்வி சிறப்பாம் பெயரோடு – சொல்:3 393/2
ஒரு குணம் பல குணம் தழுவி பெயர் வினை – சொல்:5 442/2
ஒரு குணம் பல குணம் தழுவி பெயர் வினை – சொல்:5 442/2
உயிர் உயிர்_அல்லது ஆம் பொருள் குணம் பண்பே – சொல்:5 443/1
மறவி இனைய உடல் கொள் உயிர் குணம் – சொல்:5 452/7
உய்த்தல் ஆதி உடல் உயிர் தொழில் குணம் – சொல்:5 453/2
அறு சுவை ஊறு எட்டு உயிர் அல் பொருள் குணம் – சொல்:5 454/2
ஈதல் இன்னன இரு பொருள் தொழில் குணம் – சொல்:5 455/3

மேல்

குணி (1)

என்று இசை நூலுள் குண குணி பெயர்கள் – சொல்:5 460/2

மேல்

குமரி (1)

குண_கடல் குமரி குடகம் வேங்கடம் – பாயிரம்:0 0/8

மேல்

குயின் (1)

குயின் ஊன் வேற்றுமைக்-கண்ணும் இயல்பே –எழுத்து:4 216/1

மேல்

குரிசில் (1)

விடலை கோ வேள் குரிசில் தோன்றல் – சொல்:1 276/11

மேல்

குரை (2)

சின் குரை ஓரும் போலும் இருந்து இட்டு – சொல்:4 441/2
இரக்கு அழுங்கு இயம்பல் இமிழ் குளிறு அதிர் குரை
கனை சிலை சும்மை கௌவை கம்பலை – சொல்:5 459/2,3

மேல்

குலன் (1)

குலன் அருள் தெய்வம் கொள்கை மேன்மை – பாயிரம்:1 26/1

மேல்

குவ்வின் (1)

குவ்வின் அ வரும் நான்கு ஆறு இரட்டல –எழுத்து:5 247/3

மேல்

குவ்வே (1)

நான்காவதற்கு உருபு ஆகும் குவ்வே
கொடை பகை நேர்ச்சி தகவு அது ஆதல் – சொல்:1 298/1,2

மேல்

குவிவே (1)

உ ஊ ஒ ஓ ஒள இதழ் குவிவே –எழுத்து:1 78/1

மேல்

குழல் (1)

தோள் குழல் மார்பு கண் காது முதல் உறுப்பு – சொல்:1 276/5

மேல்

குழூஉ (2)

சாதி குழூஉ பரண் கவண் பெயர் இறுதி –எழுத்து:4 211/1
கிளை எண் குழூஉ முதல் பல் பொருள் திணை தேம் – சொல்:1 276/2

மேல்

குழூஉக்குறி (1)

இடக்கரடக்கல் மங்கலம் குழூஉக்குறி
எனும் மு தகுதியோடு ஆறாம் வழக்கு இயல் – சொல்:1 267/3,4

மேல்

குளிறு (1)

இரக்கு அழுங்கு இயம்பல் இமிழ் குளிறு அதிர் குரை – சொல்:5 459/2

மேல்

குற்றம் (2)

பிறர் நூல் குற்றம் காட்டல் ஏனை – பாயிரம்:1 11/5
என்று இவை ஈர்_ஐம் குற்றம் நூற்கே – பாயிரம்:1 12/6

மேல்

குற்றமும் (1)

ஐ_இரு குற்றமும் அகற்றி அம் மாட்சியோடு – பாயிரம்:1 4/4

மேல்

குற்றியலுகர (1)

து று டு குற்றியலுகர ஈற்ற – சொல்:2 328/1

மேல்

குற்று (1)

குற்று உயிர் அளபின் ஈறாம் எகரம் –எழுத்து:1 108/1

மேல்

குற்றுகரங்களுள் (1)

நெடிலோடு உயிர்த்தொடர் குற்றுகரங்களுள்
ட ற ஒற்று இரட்டும் வேற்றுமை மிகவே –எழுத்து:3 183/1,2

மேல்

குற்றுகரமும் (1)

ஐ ஈற்று உடை குற்றுகரமும் உளவே –எழுத்து:3 185/1

மேல்

குறள் (2)

யகரம் வர குறள் உ திரி இகரமும் –எழுத்து:1 93/1
கால் குறள் மஃகான் ஆய்தம் மாத்திரை –எழுத்து:1 99/4

மேல்

குறி (2)

தன் குறி வழக்கம் மிக எடுத்து உரைத்தல் – பாயிரம்:1 14/17
ஒரு குறி கேட்போன் இரு கால் கேட்பின் – பாயிரம்:1 42/1

மேல்

குறித்த (2)

ஒரு பொருள் குறித்த பல சொல் ஆகியும் – சொல்:1 272/1
பல பொருள் குறித்த ஒரு சொல் ஆகியும் – சொல்:1 272/2

மேல்

குறிப்பில் (1)

குணத்தொடு பழகி அவன் குறிப்பில் சார்ந்து – பாயிரம்:1 40/3

மேல்

குறிப்பின் (4)

வெளிப்படை குறிப்பின் விரிப்பது சொல்லே – சொல்:1 259/4
படர்க்கை வினைமுற்று நாமம் குறிப்பின்
பெறப்படும் திணை பால் அனைத்தும் ஏனை – சொல்:1 265/1,2
குறிப்பின் தரு மொழி அல்லன வெளிப்படை – சொல்:1 269/4
ஒன்றன் படர்க்கை டு குறிப்பின் ஆகும் – சொல்:2 328/2

மேல்

குறிப்பின (1)

உரைப்போர் குறிப்பின அற்றே பிண்டமும் – சொல்:1 316/2

மேல்

குறிப்பினவே (1)

தம் குறிப்பினவே திசைச்சொல் என்ப – சொல்:1 273/3

மேல்

குறிப்பினானே (1)

பெயரும் வினையும் குறிப்பினானே – சொல்:3 352/2

மேல்

குறிப்பு (2)

குறிப்பு என் எண் பகுதியின் தனித்து இயல் இன்றி – சொல்:4 420/3
வினை பெயர் குறிப்பு இசை எண் பண்பு ஆறினும் – சொல்:4 424/1

மேல்

குறிப்பும் (1)

குறிப்பும் தத்தம் எச்சம் கொள்ளும் – சொல்:3 360/3

மேல்

குறிப்புமுற்று (1)

குறிப்புமுற்று ஈரெச்சம் ஆகலும் உளவே – சொல்:2 351/2

மேல்

குறிப்போடு (1)

முதல் தொகை குறிப்போடு இன்ன பிறவும் – சொல்:1 269/3

மேல்

குறிய (1)

அசைச்சொல் மியாவின் இகரமும் குறிய –எழுத்து:1 93/2

மேல்

குறியதன் (2)

குறியதன் முன்னர் ஆய்த புள்ளி –எழுத்து:1 90/1
குறியதன் கீழ் ஆ குறுகலும் அதனோடு –எழுத்து:3 172/1

மேல்

குறியாம் (1)

கடை மிகலே அவற்றின் குறியாம் வேறே –எழுத்து:1 92/3

மேல்

குறியே (2)

பிண்டம் தொகை வகை குறியே செய்கை – பாயிரம்:1 20/1
அளபு எழும் அவற்று அவற்று இன குறில் குறியே –எழுத்து:1 91/2

மேல்

குறில் (10)

அ இ உ எ ஒ குறில் ஐந்தே –எழுத்து:1 64/2
அளபு எழும் அவற்று அவற்று இன குறில் குறியே –எழுத்து:1 91/2
அளபு ஆம் குறில் இணை குறில் கீழ் இடை –எழுத்து:1 92/2
அளபு ஆம் குறில் இணை குறில் கீழ் இடை –எழுத்து:1 92/2
ஐ ஒள கானும் இருமை குறில் இ –எழுத்து:1 126/2
ஆகும் நெடில் நொ து ஆம் குறில் இரண்டோடு –எழுத்து:2 129/3
குறில் வழி ய தனி ஐ நொ து முன் மெலி –எழுத்து:3 158/3
குறில் அணைவு இல்லா ண னக்கள் வந்த –எழுத்து:4 210/1
குறில் வழி ல ள த அணையின் ஆய்தம் –எழுத்து:4 228/1
குறில் செறியா ல ள அல்வழி வந்த –எழுத்து:4 229/1

மேல்

குறிலோடு (1)

குறிலோடு ஐ ஒள குறுக்கம் ஒற்றளபு –எழுத்து:1 99/2

மேல்

குறுக்கம் (2)

குறிலோடு ஐ ஒள குறுக்கம் ஒற்றளபு –எழுத்து:1 99/2
அரை ஒற்று இ உ குறுக்கம் ஆய்தம் –எழுத்து:1 99/3

மேல்

குறுக்கல் (1)

வலித்தல் மெலித்தல் நீட்டல் குறுக்கல்
விரித்தல் தொகுத்தலும் வரும் செய்யுள் வேண்டுழி –எழுத்து:3 155/1,2

மேல்

குறுகலும் (1)

குறியதன் கீழ் ஆ குறுகலும் அதனோடு –எழுத்து:3 172/1

மேல்

குறுகும் (4)

ண ன முன்னும் வஃகான் மிசையும் ம குறுகும் –எழுத்து:1 96/1
ஆ முன் பகர ஈ அனைத்தும் வர குறுகும்
மேலன அல்வழி இயல்பு ஆகும்மே –எழுத்து:3 177/1,2
ஏழ் குறுகும் ஆறு ஏழு அல்லவற்றின் –எழுத்து:3 188/4
தான் தாம் நாம் முதல் குறுகும் யான் யாம் –எழுத்து:5 247/1

மேல்

குறைதலும் (1)

ஒருமொழி மூ வழி குறைதலும் அனைத்தே –எழுத்து:3 156/1

மேல்

குன்றக்கூறல் (1)

குன்றக்கூறல் மிகைபடக்கூறல் – பாயிரம்:1 12/1

மேல்

குன்றல் (1)

திரிபு குன்றல் மிகுதல் இயல்பு அயல் – சொல்:1 303/2

மேல்

குன்றியலுகரமோடு (1)

கு டு து று என்னும் குன்றியலுகரமோடு
அல் அன் என் ஏன் ஆகும் ஈற்ற – சொல்:2 331/1,2

மேல்