கீ – முதல் சொற்கள் நன்னூல் தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்


கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

கீழ் 5
கீழின் 1

கீழ் (5)

மீ கீழ் இதழ் உற ப ம பிறக்கும் –எழுத்து:1 81/1
அளபு ஆம் குறில் இணை குறில் கீழ் இடை –எழுத்து:1 92/2
குறியதன் கீழ் ஆ குறுகலும் அதனோடு –எழுத்து:3 172/1
முன் சார் வலம் இடம் மேல் கீழ் புடை முதல் – சொல்:1 302/2
ஒன்று முதலா கீழ் கொண்டு மேல் உணர்தலின் – சொல்:5 444/2

மேல்

கீழின் (1)

கீழின் முன் வன்மை விகற்பமும் ஆகும் –எழுத்து:4 226/1

மேல்