ஐ – முதல் சொற்கள் நன்னூல் தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்


ஐ (33)

ஐ_இரு குற்றமும் அகற்றி அம் மாட்சியோடு – பாயிரம்:1 4/4
அஃகிய இ உ ஐ ஒள மஃகான் –எழுத்து:1 60/2
ஆ ஈ ஊ ஏ ஐ ஓ ஒள நெடில் –எழுத்து:1 65/1
ஐ ஒள இ உ செறிய முதலெழுத்து –எழுத்து:1 71/1
இ ஈ எ ஏ ஐ அங்காப்போடு –எழுத்து:1 77/1
தற்சுட்டு அளபு ஒழி ஐ மூ வழியும் –எழுத்து:1 95/1
குறிலோடு ஐ ஒள குறுக்கம் ஒற்றளபு –எழுத்து:1 99/2
அ ஐ முதல் இடை ஒக்கும் ச ஞ ய முன் –எழுத்து:1 123/1
எய்தின் ஐ ஒத்து இசைக்கும் அவ்வோடு –எழுத்து:1 125/2
ஐ ஒள கானும் இருமை குறில் இ –எழுத்து:1 126/2
ஆதி நீடல் அடி அகரம் ஐ ஆதல் –எழுத்து:2 136/2
க ட த ற ஐ ஆய் இ மின் இர் ஈர் –எழுத்து:2 140/4
அல்லா அச்சு ஐ வருக்கம் முதல் ஈறு –எழுத்து:2 146/2
ய ஆதி நான்மை ள ஆகும் ஐ_ஐம் –எழுத்து:2 146/3
ஏழாம் உயிர் இய்யும் இருவும் ஐ வருக்கத்து –எழுத்து:2 147/2
வேற்றுமை ஐ முதல் ஆறு ஆம் அல்வழி –எழுத்து:3 152/1
குறில் வழி ய தனி ஐ நொ து முன் மெலி –எழுத்து:3 158/3
இ ஈ ஐ வழி யவ்வும் ஏனை –எழுத்து:3 162/1
ஐ ஈற்று உடை குற்றுகரமும் உளவே –எழுத்து:3 185/1
ஐ போய் அம்மும் திரள் வரின் உறழ்வும் –எழுத்து:3 203/2
அட்டு உறின் ஐ கெட்டு அ நீள்வும் ஆம் வேற்றுமை –எழுத்து:3 203/3
இல் என் இன்மை சொற்கு ஐ அடைய –எழுத்து:4 233/1
தம் நம் நும் ஏ அ உ ஐ கு ன –எழுத்து:5 244/2
அன்ன பிறவும் ஆகும் ஐ உருபே –எழுத்து:5 255/4
பெயரே ஐ ஆல் கு இன் அது கண் – சொல்:1 292/1
இ உ ஊவோடு ஐ ஓ ன ள ர ல – சொல்:1 304/1
ஐ இறு பொதுப்பெயர்க்கு ஆயும் ஆவும் – சொல்:1 306/1
முதலை ஐ உறின் சினையை கண் உறும் – சொல்:1 315/1
அது முதற்கு ஆயின் சினைக்கு ஐ ஆகும் – சொல்:1 315/2
ஐ ஆன் கு செய்யுட்கு அவ்வும் ஆகும் – சொல்:1 318/1
ஐ ஆய் இகர ஈற்ற மூன்றும் – சொல்:2 335/1
ஆதி செவி அறிவோடு ஐ அறிவு உயிரே – சொல்:5 449/2
பல் வகை வடிவு இரு நாற்றம் ஐ வண்ணம் – சொல்:5 454/1

மேல்

ஐ_இரு (1)

ஐ_இரு குற்றமும் அகற்றி அம் மாட்சியோடு – பாயிரம்:1 4/4

மேல்

ஐ_ஐம் (1)

ய ஆதி நான்மை ள ஆகும் ஐ_ஐம்
பொது எழுத்து ஒழிந்த நால்_ஏழும் திரியும் –எழுத்து:2 146/3,4

மேல்

ஐகான் (3)

உகரம் ஆறு_ஆறு ஐகான் மூன்றே –எழுத்து:1 61/4
ஐகான் ய வழி நவ்வொடு சில் வழி –எழுத்து:1 124/1
வேற்றுமை ஆயின் ஐகான் இறு மொழி –எழுத்து:3 202/1

மேல்

ஐது (1)

ஐது உரையாநின்ற அணிந்துரையை எ நூற்கும் – பாயிரம்:1 55/3

மேல்

ஐந்தன் (1)

ஐந்தன் ஒற்று அடைவதும் இனமும் கேடும் –எழுத்து:3 192/1

மேல்

ஐந்தாவதன் (1)

ஐந்தாவதன் உருபு இல்லும் இன்னும் – சொல்:1 299/1

மேல்

ஐந்து (6)

ஞ ங ஈர்_ஐந்து உயிர்மெய்யும் மொழி முதல் –எழுத்து:1 102/2
மூன்றே அ கவும் ஐந்து இரு கவ்வும் –எழுத்து:2 147/6
ஒன்று முதல் ஈர்_ஐந்து ஆயிரம் கோடி –எழுத்து:3 197/1
மூ ஐந்து இரு மூன்று ஆறாய் முற்று – சொல்:2 324/4
ஐந்து ஒன்று ஆறு முக்காலமும் முறை தரும் – சொல்:2 343/4
ஓர் அறிவு ஆதியா உயிர் ஐந்து ஆகும் – சொல்:5 444/3

மேல்

ஐந்தும் (4)

கொள்வோன் கோடல் கூற்றாம் ஐந்தும்
எல்லா நூற்கும் இவை பொதுப்பாயிரம் – பாயிரம்:1 3/2,3
உயிர் மவில் ஆறும் த ப நவில் ஐந்தும்
க வ சவில் நாலும் யவ்வில் ஒன்றும் –எழுத்து:2 129/1,2
தன்மை நான்கும் முன்னிலை ஐந்தும்
எல்லாம் தாம் தான் இன்னன பொதுப்பெயர் – சொல்:1 282/3,4
நிலவிய ஐந்தும் அ பொருண்மையின் நேர்ப – சொல்:3 386/4

மேல்

ஐந்தே (1)

அ இ உ எ ஒ குறில் ஐந்தே –எழுத்து:1 64/2

மேல்

ஐந்தையும் (2)

அரும் பொருள் ஐந்தையும் யாவரும் உணர – பாயிரம்:0 0/10
ஒருவன் முதல் ஐந்தையும் படர்க்கை இடத்தும் – சொல்:2 324/1

மேல்

ஐந்தொடு (1)

வருபெயர் ஐந்தொடு பெயர் முதல் இரு_நான்கு –எழுத்து:5 240/2

மேல்

ஐம் (5)

என்று இவை ஈர்_ஐம் குற்றம் நூற்கே – பாயிரம்:1 12/6
ஐயம் அகல ஐம் காண்டிகை உறுப்பொடு – பாயிரம்:1 23/4
ய ஆதி நான்மை ள ஆகும் ஐ_ஐம் –எழுத்து:2 146/3
அல்வழி இ ஐம் முன்னர் ஆயின் –எழுத்து:3 176/1
ஐம்_தொகை மொழி மேல் பிற தொகல் அன்மொழி – சொல்:3 369/1

மேல்

ஐம்_தொகை (1)

ஐம்_தொகை மொழி மேல் பிற தொகல் அன்மொழி – சொல்:3 369/1

மேல்

ஐம்பால் (4)

த ட ற ஒற்று இன்னே ஐம்பால் மூ இடத்து –எழுத்து:2 142/1
ஐம்பால் நிகழ்பொழுது அறை வினை இடைநிலை –எழுத்து:2 143/2
இரு திணை ஐம்பால் பொருளையும் தன்னையும் – சொல்:1 259/2
வேறு இல்லை உண்டு ஐம்பால் மூ இடத்தன – சொல்:2 339/1

மேல்

ஐம்பான் (1)

ப வ மூ இடத்து ஐம்பான் எதிர்பொழுது –எழுத்து:2 144/1

மேல்

ஐயம் (6)

ஐயம் அகல ஐம் காண்டிகை உறுப்பொடு – பாயிரம்:1 23/4
ஐயம் தீர பொருளை உணர்த்தலும் – பாயிரம்:1 29/1
ஐயம் திணை பால் அவ்வ பொதுவினும் – சொல்:3 376/1
தெரிநிலை தேற்றம் ஐயம் முற்று எண் சிறப்பு – சொல்:4 421/1
எதிர்மறை சிறப்பு ஐயம் எச்சம் முற்று அளவை – சொல்:4 425/1
கொல்லே ஐயம் அசைநிலை கூற்றே – சொல்:4 435/1

மேல்

ஐயும் (1)

ஆ ஈறு ஐயும் ஈ ஈறு இகரமும் –எழுத்து:2 147/7

மேல்

ஐயுறல் (1)

அறிவு அறியாமை ஐயுறல் கொளல் கொடை – சொல்:3 385/1

மேல்

ஐயே (1)

இரண்டாவதன் உருபு ஐயே அதன் பொருள் – சொல்:1 296/1

மேல்