ஏ – முதல் சொற்கள் நன்னூல் தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்


ஏ (12)

ஆ ஈ ஊ ஏ ஐ ஓ ஒள நெடில் –எழுத்து:1 65/1
ஏ இரு வழியும் வினா ஆகும்மே –எழுத்து:1 67/2
இ ஈ எ ஏ ஐ அங்காப்போடு –எழுத்து:1 77/1
உயிர் வழி வவ்வும் ஏ முன் இவ் இருமையும் –எழுத்து:3 162/2
இடைச்சொல் ஏ ஓ முன் வரின் இயல்பே –எழுத்து:3 201/1
தம் நம் நும் ஏ அ உ ஐ கு ன –எழுத்து:5 244/2
அதனோடு அயல் திரிந்து ஏ உறல் ஈறு அழிந்து – சொல்:1 307/5
அயல் ஏ ஆதலும் விளி உருபு ஆகும் – சொல்:1 307/6
அயலில் அகரம் ஏ ஆதலும் விளித்தனு – சொல்:1 308/3
ஈ ஆதல் அதனோடு ஏ உறல் ஈற்று ஏ – சொல்:1 309/3
ஈ ஆதல் அதனோடு ஏ உறல் ஈற்று ஏ
மிக்கு அயல் யா கெட்டு அதன் அயல் நீடல் – சொல்:1 309/3,4
பெயர் செவ்வெண் ஏ என்றா எனா எண் – சொல்:4 428/1

மேல்

ஏக (2)

இயல்பும் மிகலும் அகரம் ஏக
லகரம் றகரம் ஆகலும் பிற வரின் –எழுத்து:3 170/2,3
இரண்டன் ஒற்று உயிர் ஏக உ வருமே –எழுத்து:3 189/2

மேல்

ஏகல் (1)

இடை ஒற்று ஏகல் ஆய்தம் ஆகல் –எழுத்து:3 195/2

மேல்

ஏகலும் (2)

ஏகலும் உரித்து அஃது ஏகினும் இயல்பே –எழுத்து:3 168/2
உயிரும் உயிர்மெய்யும் ஏகலும் உளவே – சொல்:2 341/3

மேல்

ஏகாரமே (1)

இசைநிறை என ஆறு ஏகாரமே – சொல்:4 422/2

மேல்

ஏகினும் (1)

ஏகலும் உரித்து அஃது ஏகினும் இயல்பே –எழுத்து:3 168/2

மேல்

ஏகும் (1)

ஏகும் ஏற்புழி என்மனார் புலவர் –எழுத்து:3 188/6

மேல்

ஏது (1)

நீங்கல் ஒப்பு எல்லை ஏது பொருளே – சொல்:1 299/2

மேல்

ஏதுவின் (1)

இரட்டுறமொழிதல் ஏதுவின் முடித்தல் – பாயிரம்:1 14/6

மேல்

ஏம் (2)

அம் ஆம் எம் ஏம் ஓம் ஒடு உம் ஊர் –எழுத்து:2 140/3
எம் ஏம் ஓம் இவை படர்க்கையாரையும் – சொல்:2 332/2

மேல்

ஏய்ப்ப (1)

மான கடுப்ப இயைய ஏய்ப்ப
நேர நிகர அன்ன இன்ன – சொல்:3 367/2,3

மேல்

ஏயும் (2)

இ முப்பெயர்க்-கண் இயல்பும் ஏயும்
இகர நீட்சியும் உருபாம் மன்னே – சொல்:1 305/1,2
முன்னிலை முன்னர் ஈயும் ஏயும்
அ நிலை மரபின் மெய் ஊர்ந்து வருமே – சொல்:2 336/1,2

மேல்

ஏலாது (1)

மெய்யொடு ஏலாது ஒ நவ்வொடு ஆம் ஒள –எழுத்து:1 108/2

மேல்

ஏவல் (10)

செய் என் ஏவல் வினை பகாப்பதமே –எழுத்து:2 137/5
செய்வி என் ஏவல் இணையின் ஈர் ஏவல் –எழுத்து:2 138/2
செய்வி என் ஏவல் இணையின் ஈர் ஏவல் –எழுத்து:2 138/2
கழிவும் கவ்வோடு எதிர்வும் மின் ஏவல்
வியங்கோள் இ மார் எதிர்வும் ப அந்தம் –எழுத்து:2 145/3,4
ஏவல் முன் வல்லினம் இயல்பொடு விகற்பே –எழுத்து:3 161/2
ஏவல் வினை நனி ய அல் மெய் வரின் –எழுத்து:4 207/2
உ உறும் ஏவல் உறா சில சில் வழி –எழுத்து:4 207/3
பன்மை முன்னிலை மின் அவற்று ஏவல் – சொல்:2 337/2
ஏவல் தரும் வினா ஆறும் இழுக்கார் – சொல்:3 385/2
சுட்டு மறை நேர் ஏவல் வினாதல் – சொல்:3 386/1

மேல்

ஏவலின் (1)

ஏவலின் வரூஉம் எல்லா ஈற்றவும் – சொல்:2 335/2

மேல்

ஏழ் (7)

ஆசிரிய வசனம் என்று ஈர்_ஏழ் உரையே – பாயிரம்:1 21/4
ஆறு_ஏழ் அஃகும் இ முப்பான்_ஏழ் –எழுத்து:1 61/3
ஆறு_ஏழ் அஃகும் இ முப்பான்_ஏழ் –எழுத்து:1 61/3
ஓர் எழுத்து இயல் பதம் ஆறு_ஏழ் சிறப்பின –எழுத்து:2 129/4
ஏழ் குறுகும் ஆறு ஏழு அல்லவற்றின் –எழுத்து:3 188/4
அல்ல வினை கொளும் நான்கு ஏழ் இருமையும் – சொல்:1 319/2
தொக்குழி மயங்குந இரண்டு முதல் ஏழ்
எல்லை பொருளின் மயங்கும் என்ப – சொல்:3 373/1,2

மேல்

ஏழன் (3)

க ச த ப ஒழித்த ஈர்_ஏழன் கூட்டம் –எழுத்து:1 110/1
ஈற்று உயிர்மெய்யும் ஏழன் உயிரும் –எழுத்து:3 188/5
ஏழன் உருபு கண் ஆதி ஆகும் – சொல்:1 301/1

மேல்

ஏழாம் (1)

ஏழாம் உயிர் இய்யும் இருவும் ஐ வருக்கத்து –எழுத்து:2 147/2

மேல்

ஏழு (1)

ஏழ் குறுகும் ஆறு ஏழு அல்லவற்றின் –எழுத்து:3 188/4

மேல்

ஏழும் (3)

பகாப்பதம் ஏழும் பகுபதம் ஒன்பதும் –எழுத்து:2 130/1
பொது எழுத்து ஒழிந்த நால்_ஏழும் திரியும் –எழுத்து:2 146/4
மரபாம் ஏழும் மயங்கினாம் வழுவே – சொல்:3 375/2

மேல்

ஏழே (1)

தழுவுதொடர் அடுக்கு என ஈர்_ஏழே –எழுத்து:3 152/4

மேல்

ஏழை (1)

பிணியன் ஏழை பிணக்கன் சினத்தன் – பாயிரம்:1 39/2

மேல்

ஏற்கும் (8)

எதிர்மறை மும்மையும் ஏற்கும் ஈங்கே –எழுத்து:2 145/6
என இரு விதியும் ஏற்கும் என்ப –எழுத்து:3 195/3
ஏற்பது ஏற்கும் ஒன்பதும் இனைத்தே –எழுத்து:3 197/4
ஒன்றே இரு திணை தன் பால் ஏற்கும் – சொல்:1 284/2
ஏற்கும் எவ் வகை பெயர்க்கும் ஈறாய் பொருள் – சொல்:1 291/1
ஆறன் உருபும் ஏற்கும் அவ் உருபே – சொல்:1 293/1
வினை முதல் கொள்ளும் பிறவும் ஏற்கும் பிற – சொல்:2 344/3
எழுவாய் இரண்டும் எஞ்சிய ஏற்கும் – சொல்:3 381/2

மேல்

ஏற்பது (1)

ஏற்பது ஏற்கும் ஒன்பதும் இனைத்தே –எழுத்து:3 197/4

மேல்

ஏற்பவும் (3)

ஈற்று அழிவோடும் அம் ஏற்பவும் உளவே –எழுத்து:3 202/2
ஏற்பவும் பொதுவும் ஆவன பெயரே – சொல்:1 275/4
கள் என் ஈற்றின் ஏற்பவும் பிறவும் – சொல்:1 278/2

மேல்

ஏற்பவை (1)

சந்தி விகாரம் ஆறினும் ஏற்பவை
முன்னி புணர்ப்ப முடியும் எ பதங்களும் –எழுத்து:2 133/2,3

மேல்

ஏற்பன (4)

யகர உயிர்மெய் ஆம் ஏற்பன வரினே –எழுத்து:3 174/3
பல பொருளன பொது இருமையும் ஏற்பன – சொல்:1 260/2
பெயர் வினை இடை பிற வரலுமாம் ஏற்பன – சொல்:3 356/2
வினையொடு வரினும் எண் இனைய ஏற்பன – சொல்:4 430/1

மேல்

ஏற்பில (1)

முதல் அறு பெயர் அலது ஏற்பில முற்றே – சொல்:2 323/2

மேல்

ஏற்புழி (6)

ஏற்புழி அறிந்து இதற்கு இவ் வகை ஆம் என – பாயிரம்:1 15/2
ஏகும் ஏற்புழி என்மனார் புலவர் –எழுத்து:3 188/6
பிறழவும் பெறூஉம் முக்காலமும் ஏற்புழி – சொல்:3 384/2
மருவும் வழக்கிடை செய்யுட்கு ஏற்புழி – சொல்:3 394/3
ஏற்புழி இசைப்பது கொண்டுகூட்டே – சொல்:3 418/2
ஏற்புழி எடுத்து உடன் கூட்டுறும் அடியவும் – சொல்:3 419/1

மேல்

ஏற்ற (2)

ள ஒற்று இகரக்கு ஏற்ற ஈற்றவும் – சொல்:1 277/2
ஏற்ற பொருளுக்கு இயையும் மொழிகளை – சொல்:3 413/1

மேல்

ஏற்றலும் (1)

உகரம் ஏற்றலும் இயல்புமாம் தூக்கின் –எழுத்து:3 172/2

மேல்

ஏற்றி (1)

மூ வகை ஏற்றி மொழிநரும் உளரே – பாயிரம்:1 48/2

மேல்

ஏற்றிடின் (1)

இயற்பெயர் ஏற்றிடின் பின் வரல் சிறப்பே – சொல்:3 393/3

மேல்

ஏற்று (1)

கன் அ ஏற்று மென்மையோடு உறழும் –எழுத்து:4 217/2

மேல்

ஏன் (2)

அ ஆ கு டு து று என் ஏன் அல் அன் –எழுத்து:2 140/2
அல் அன் என் ஏன் ஆகும் ஈற்ற – சொல்:2 331/2

மேல்

ஏனவும் (1)

சார்பெழுத்து ஏனவும் தம் முதல் அனைய –எழுத்து:1 87/2

மேல்

ஏனை (5)

பிறர் நூல் குற்றம் காட்டல் ஏனை
பிறிதொடு படாஅன் தன் மதம் கொளலே – பாயிரம்:1 11/5,6
ஏனை உயிரோடு உருவு திரிந்தும் –எழுத்து:1 89/2
இ ஈ ஐ வழி யவ்வும் ஏனை
உயிர் வழி வவ்வும் ஏ முன் இவ் இருமையும் –எழுத்து:3 162/1,2
பெறப்படும் திணை பால் அனைத்தும் ஏனை
இடத்து அவற்று ஒருமை பன்மை பாலே – சொல்:1 265/2,3
இடைநிலை மொழியே ஏனை ஈர் இடத்தும் – சொல்:3 416/1

மேல்

ஏனைய (1)

முன்னதின் ஏனைய முரணி ஒவ்வொடு –எழுத்து:3 194/2

மேல்