எ – முதல் சொற்கள் நன்னூல் தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்


கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

எ 8
எகர 3
எகரம் 1
எகின் 1
எங்கும் 2
எச்ச 3
எச்சம் 9
எச்சமும் 2
எச்சொலின் 1
எஞ்ச 1
எஞ்சாத 1
எஞ்சாது 2
எஞ்சிய 2
எட்டன் 2
எட்டு 6
எட்டே 4
எடுத்த 1
எடுத்தல் 2
எடுத்து 4
எடுத்தே 1
எண் 24
எண்_நான்கு 1
எண்_நான்கே 1
எண்_மூ 1
எண்ணல் 1
எண்ணும் 4
எண்ணுள் 1
எதிர் 1
எதிர்பொழுது 1
எதிர்மறுத்து 1
எதிர்மறை 5
எதிர்மறைக்-கண்ணது 1
எதிர்வு 1
எதிர்வும் 4
எதிரது 1
எதிரினும் 1
எப்பொருள் 1
எம் 4
எய்த்தல் 1
எய்த 2
எய்திய 2
எய்தின் 4
எய்து 1
எய்தும் 4
எருமை 1
எல்லா 3
எல்லாம் 4
எல்லாரும் 1
எல்லீர் 1
எல்லீரும் 1
எல்லை 5
எல்லையின் 1
எலாம் 1
எலீர் 1
எவ் 1
எவ்வகை 1
எவ்வாறு 1
எவன் 1
எழல் 1
எழு 3
எழு_மூன்று 1
எழுத்தானும் 3
எழுத்தில் 1
எழுத்து 7
எழுத்தும் 2
எழுத்தே 3
எழுபான் 1
எழும் 3
எழுவாய் 6
எளிது 1
எளிமை 1
எறிந்து 1
எறும்பு 1
என் 22
என்ப 20
என்பதற்கும் 2
என்பதன் 1
என்பது 3
என்பவற்று 2
என்பவும் 2
என்பன 1
என்மரும் 1
என்மனார் 3
என்ற 1
என்றல் 2
என்றா 3
என்று 17
என்றும் 2
என்னும் 4
என 36
எனல் 2
எனலே 1
எனவும் 1
எனா 1
எனின் 3
எனும் 12

எ (8)

எ திறத்து ஆசான் உவக்கும் அ திறம் – பாயிரம்:1 46/3
ஐது உரையாநின்ற அணிந்துரையை எ நூற்கும் – பாயிரம்:1 55/3
அ இ உ எ ஒ குறில் ஐந்தே –எழுத்து:1 64/2
எ யா முதலும் ஆ ஓ ஈற்றும் –எழுத்து:1 67/1
இ ஈ எ ஏ ஐ அங்காப்போடு –எழுத்து:1 77/1
அ ஆ எ ஒவ்வோடு ஆகும் ஞ முதல் –எழுத்து:1 105/1
முன்னி புணர்ப்ப முடியும் எ பதங்களும் –எழுத்து:2 133/3
ற ன ழ எ ஒவ்வும் உயிர்மெய்யும் உயிரளபு –எழுத்து:2 150/1

மேல்

எகர (3)

எய்தும் எகர ஒகர மெய் புள்ளி –எழுத்து:1 98/2
சுட்டு யா எகர வினா வழி அவ்வை –எழுத்து:1 106/1
எகர வினா மு சுட்டின் முன்னர் –எழுத்து:3 163/1

மேல்

எகரம் (1)

குற்று உயிர் அளபின் ஈறாம் எகரம்
மெய்யொடு ஏலாது ஒ நவ்வொடு ஆம் ஒள –எழுத்து:1 108/1,2

மேல்

எகின் (1)

மரம்_அல் எகின் மொழி இயல்பும் அகரம் –எழுத்து:4 215/1

மேல்

எங்கும் (2)

இயலும் இடம் பால் எங்கும் என்ப – சொல்:2 338/2
பெயர் பின் வரும் வினை எனின் பெயர்க்கு எங்கும்
மருவும் வழக்கிடை செய்யுட்கு ஏற்புழி – சொல்:3 394/2,3

மேல்

எச்ச (3)

செய்யும் என் எச்ச ஈற்று உயிர்மெய் சேறலும் – சொல்:2 341/1
எச்ச பெயர் வினை எய்தும் ஈற்றினும் – சொல்:3 357/1
செவ்வெண் ஈற்றதாம் எச்ச உம்மை – சொல்:4 427/1

மேல்

எச்சம் (9)

எழுவாய் விளி ஈர் எச்சம் முற்று இடை உரி –எழுத்து:3 152/3
பெயரின் எச்சம் முற்று ஆறன் உருபே –எழுத்து:3 167/2
உண்டு ஈர் எச்சம் இரு திணை பொது வினை – சொல்:2 330/2
ஒரு தம் எச்சம் ஈறு உற முடியும் – சொல்:3 355/2
உருபு முற்று ஈர் எச்சம் கொள்ளும் – சொல்:3 356/1
குறிப்பும் தத்தம் எச்சம் கொள்ளும் – சொல்:3 360/3
முற்று ஈர் எச்சம் எழுவாய் விளிப்பொருள் – சொல்:3 374/1
எதிர்மறை எச்சம் வினா விழைவு ஒழியிசை – சொல்:4 421/2
எதிர்மறை சிறப்பு ஐயம் எச்சம் முற்று அளவை – சொல்:4 425/1

மேல்

எச்சமும் (2)

முற்றும் பெயர் வினை எச்சமும் ஆகி – சொல்:2 322/2
முற்றும்மை ஒரோவழி எச்சமும் ஆகும் – சொல்:4 426/1

மேல்

எச்சொலின் (1)

எப்பொருள் எச்சொலின் எவ்வாறு உயர்ந்தோர் – சொல்:3 388/1

மேல்

எஞ்ச (1)

எஞ்ச நிற்பது பெயரெச்சம்மே – சொல்:2 340/4

மேல்

எஞ்சாத (1)

செம் சொல் புலவனே சேய்_இழையா எஞ்சாத
கையே வாய் ஆக கதிரே மதி ஆக – பாயிரம்:1 24/2,3

மேல்

எஞ்சாது (2)

மெய்யினை எஞ்சாது இசைப்பது விருத்தி – பாயிரம்:1 23/5
இதற்கு இது முடிபு என்று எஞ்சாது யாவும் –எழுத்து:5 257/1

மேல்

எஞ்சிய (2)

எஞ்சிய சொல்லின் எய்த கூறல் – பாயிரம்:1 14/15
எழுவாய் இரண்டும் எஞ்சிய ஏற்கும் – சொல்:3 381/2

மேல்

எட்டன் (2)

எட்டன் உடம்பு ண ஆகும் என்ப –எழுத்து:3 193/1
எட்டன் உருபே எய்து பெயர் ஈற்றின் – சொல்:1 303/1

மேல்

எட்டு (6)

எட்டு உயிரளபு எழு_மூன்று ஒற்றளபெடை –எழுத்து:1 61/2
மெய்ம்மயக்கு உடனிலை ர ழ ஒழித்து ஈர்_எட்டு –எழுத்து:1 110/2
ஒன்று முதல் எட்டு ஈறு ஆம் எண்ணுள் –எழுத்து:3 188/2
ஒன்று முதல் எட்டு ஈறு ஆம் எண் ஊர் –எழுத்து:5 249/1
கழிவு அசைநிலை பிரிப்பு என எட்டு ஓவே – சொல்:4 423/2
அறு சுவை ஊறு எட்டு உயிர் அல் பொருள் குணம் – சொல்:5 454/2

மேல்

எட்டே (4)

எட்டே யவ்வும் முப்பது ச யவும் –எழுத்து:2 147/4
வேற்றுமை செய்வன எட்டே வேற்றுமை – சொல்:1 291/2
அடிமறிமாற்று என பொருள்கோள் எட்டே – சொல்:3 411/3
தெரிநிலை ஆக்கமோடு உம்மை எட்டே – சொல்:4 425/2

மேல்

எடுத்த (1)

எடுத்த மொழியின் எய்த வைத்தல் – பாயிரம்:1 14/13

மேல்

எடுத்தல் (2)

எடுத்தல் படுத்தல் நலிதல் உழப்பின் –எழுத்து:1 88/1
எண்ணல் எடுத்தல் முகத்தல் நீட்டல் – சொல்:3 368/1

மேல்

எடுத்து (4)

தான் எடுத்து மொழிதல் பிறன் கோள் கூறல் – பாயிரம்:1 14/4
ஒருதலை துணிதல் எடுத்து காட்டல் – பாயிரம்:1 14/12
தன் குறி வழக்கம் மிக எடுத்து உரைத்தல் – பாயிரம்:1 14/17
ஏற்புழி எடுத்து உடன் கூட்டுறும் அடியவும் – சொல்:3 419/1

மேல்

எடுத்தே (1)

பல பொருள் ஒரு சொல் பணிப்பர் சிறப்பு எடுத்தே – சொல்:3 390/2

மேல்

எண் (24)

எண்_நான்கு உத்தியின் ஓத்து படலம் – பாயிரம்:1 4/5
உய்த்து உணர வைப்பு என உத்தி எண்_நான்கே – பாயிரம்:1 14/20
கேட்போர் பயனோடு ஆய் எண் பொருளும் – பாயிரம்:1 47/3
எண் பெயர் முறை பிறப்பு உருவம் மாத்திரை –எழுத்து:1 57/1
எண்_மூ எழுத்து ஈற்று எவ்வகை மொழிக்கும் –எழுத்து:3 158/1
மூன்று ஆறு உருபு எண் வினைத்தொகை சுட்டு ஈறு –எழுத்து:3 179/1
எண் நிறை அளவும் பிறவும் எய்தின் –எழுத்து:3 188/1
முதல் ஈர் எண் முதல் நீளும் மூன்று ஆறு –எழுத்து:3 188/3
முதல் இரு_நான்காம் எண் முனர் பத்தின் –எழுத்து:3 195/1
எண் நிறை அளவும் பிற வரின் பத்தின் –எழுத்து:3 197/2
ஒன்பது ஒழித்த எண் ஒன்பதும் இரட்டின் –எழுத்து:3 199/1
இயல்பாம் வேற்றுமைக்கு உணவு எண் சாண் பிற –எழுத்து:4 211/2
ஒன்று முதல் எட்டு ஈறு ஆம் எண் ஊர் –எழுத்து:5 249/1
கிளை எண் குழூஉ முதல் பல் பொருள் திணை தேம் – சொல்:1 276/2
ஒன்றன் எண் இன்னன ஒன்றன் பெயரே – சொல்:1 279/3
ஒருவன் ஒருத்தி பெயர் மேல் எண் இல – சொல்:1 288/1
இனமொழி எனும் எண் இறையுள் இறுதி – சொல்:3 386/3
குறிப்பு என் எண் பகுதியின் தனித்து இயல் இன்றி – சொல்:4 420/3
தெரிநிலை தேற்றம் ஐயம் முற்று எண் சிறப்பு – சொல்:4 421/1
பிரிநிலை வினா எண் ஈற்றசை தேற்றம் – சொல்:4 422/1
வினை பெயர் குறிப்பு இசை எண் பண்பு ஆறினும் – சொல்:4 424/1
பெயர் செவ்வெண் ஏ என்றா எனா எண்
நான்கும் தொகை பெறும் உம்மை என்று என ஓடு – சொல்:4 428/1,2
நின்றும் பிரிந்து எண் பொருள்-தொறும் நேரும் – சொல்:4 429/2
வினையொடு வரினும் எண் இனைய ஏற்பன – சொல்:4 430/1

மேல்

எண்_நான்கு (1)

எண்_நான்கு உத்தியின் ஓத்து படலம் – பாயிரம்:1 4/5

மேல்

எண்_நான்கே (1)

உய்த்து உணர வைப்பு என உத்தி எண்_நான்கே – பாயிரம்:1 14/20

மேல்

எண்_மூ (1)

எண்_மூ எழுத்து ஈற்று எவ்வகை மொழிக்கும் –எழுத்து:3 158/1

மேல்

எண்ணல் (1)

எண்ணல் எடுத்தல் முகத்தல் நீட்டல் – சொல்:3 368/1

மேல்

எண்ணும் (4)

எண்ணும் அவை ஊர் பிறவும் எய்தின் –எழுத்து:3 196/2
ஒன்று அல் எண்ணும் உள்ள இல்ல – சொல்:1 280/3
வேறு அவற்று எண்ணும் ஓர் பொதுவினை வேண்டும் – சொல்:3 389/2
இ நான்கு எண்ணும் அஃது இன்றியும் இயலும் – சொல்:4 428/3

மேல்

எண்ணுள் (1)

ஒன்று முதல் எட்டு ஈறு ஆம் எண்ணுள்
முதல் ஈர் எண் முதல் நீளும் மூன்று ஆறு –எழுத்து:3 188/2,3

மேல்

எதிர் (1)

திண்மை உண்மை நுண்மை இவற்று எதிர்
இன்னவும் பண்பின் பகா நிலை பதமே –எழுத்து:2 135/3,4

மேல்

எதிர்பொழுது (1)

ப வ மூ இடத்து ஐம்பான் எதிர்பொழுது
இசை வினை இடைநிலையாம் இவை சில இல –எழுத்து:2 144/1,2

மேல்

எதிர்மறுத்து (1)

உருபும் வினையும் எதிர்மறுத்து உரைப்பினும் – சொல்:3 354/1

மேல்

எதிர்மறை (5)

எதிர்மறை மும்மையும் ஏற்கும் ஈங்கே –எழுத்து:2 145/6
எதிர்மறை இசை எனும் சொல் ஒழிபு ஒன்பதும் – சொல்:3 360/2
எதிர்மறை எச்சம் வினா விழைவு ஒழியிசை – சொல்:4 421/2
ஒழியிசை வினா சிறப்பு எதிர்மறை தெரிநிலை – சொல்:4 423/1
எதிர்மறை சிறப்பு ஐயம் எச்சம் முற்று அளவை – சொல்:4 425/1

மேல்

எதிர்மறைக்-கண்ணது (1)

ஆவே எதிர்மறைக்-கண்ணது ஆகும் – சொல்:2 329/2

மேல்

எதிர்வு (1)

இறப்பு எதிர்வு நிகழ்வு என காலம் மூன்றே – சொல்:3 382/1

மேல்

எதிர்வும் (4)

தவ்வொடு இறப்பும் எதிர்வும் டவ்வொடு –எழுத்து:2 145/2
கழிவும் கவ்வோடு எதிர்வும் மின் ஏவல் –எழுத்து:2 145/3
வியங்கோள் இ மார் எதிர்வும் ப அந்தம் –எழுத்து:2 145/4
செலவொடு வரவும் செய்யும் நிகழ்பு எதிர்வும்
எதிர்மறை மும்மையும் ஏற்கும் ஈங்கே –எழுத்து:2 145/5,6

மேல்

எதிரது (1)

இறந்தது விலக்கல் எதிரது போற்றல் – பாயிரம்:1 14/8

மேல்

எதிரினும் (1)

வேறு நிரல் நிறீஇ முறையினும் எதிரினும்
நேரும் பொருள்கோள் நிரல்நிறை நெறியே – சொல்:3 414/2,3

மேல்

எப்பொருள் (1)

எப்பொருள் எச்சொலின் எவ்வாறு உயர்ந்தோர் – சொல்:3 388/1

மேல்

எம் (4)

அம் ஆம் எம் ஏம் ஓம் ஒடு உம் ஊர் –எழுத்து:2 140/3
எம் நம் ஈறாம் ம வரு ஞ நவே –எழுத்து:4 221/2
நீ நீர் என் எம் நின் நும் ஆம் பிற –எழுத்து:5 247/2
எம் ஏம் ஓம் இவை படர்க்கையாரையும் – சொல்:2 332/2

மேல்

எய்த்தல் (1)

துணிவு அழுக்காறு அன்பு எளிமை எய்த்தல்
துன்பம் இன்பம் இளமை மூப்பு இகல் – சொல்:5 452/4,5

மேல்

எய்த (2)

எடுத்த மொழியின் எய்த வைத்தல் – பாயிரம்:1 14/13
எஞ்சிய சொல்லின் எய்த கூறல் – பாயிரம்:1 14/15

மேல்

எய்திய (2)

எய்திய இருபான்_மூன்றாம் ஈற்றவும் –எழுத்து:2 137/4
எய்திய பொருள்கோள் அளைமறிபாப்பே – சொல்:3 417/2

மேல்

எய்தின் (4)

எய்தின் ஐ ஒத்து இசைக்கும் அவ்வோடு –எழுத்து:1 125/2
உயிரும் யகரமும் எய்தின் வவ்வும் –எழுத்து:3 163/2
எண் நிறை அளவும் பிறவும் எய்தின்
ஒன்று முதல் எட்டு ஈறு ஆம் எண்ணுள் –எழுத்து:3 188/1,2
எண்ணும் அவை ஊர் பிறவும் எய்தின்
ஆய்தம் அழிய ஆண்டு ஆகும் தவ்வே –எழுத்து:3 196/2,3

மேல்

எய்து (1)

எட்டன் உருபே எய்து பெயர் ஈற்றின் – சொல்:1 303/1

மேல்

எய்தும் (4)

இடுகுறியானும் நூற்கு எய்தும் பெயரே – பாயிரம்:1 49/3
எய்தும் எகர ஒகர மெய் புள்ளி –எழுத்து:1 98/2
எச்ச பெயர் வினை எய்தும் ஈற்றினும் – சொல்:3 357/1
இசை திரிபால் தெளிவு எய்தும் என்ப – சொல்:3 391/2

மேல்

எருமை (1)

இல்லிக்குடம் ஆடு எருமை நெய்யரி – பாயிரம்:1 38/2

மேல்

எல்லா (3)

எல்லா நூற்கும் இவை பொதுப்பாயிரம் – பாயிரம்:1 3/3
தொல்லை வடிவின எல்லா எழுத்தும் ஆண்டு –எழுத்து:1 98/1
ஏவலின் வரூஉம் எல்லா ஈற்றவும் – சொல்:2 335/2

மேல்

எல்லாம் (4)

எல்லாம் என்பது இழிதிணை ஆயின் –எழுத்து:5 245/1
எல்லாம் ஓடும் ஒன்பதும் இற்றே –எழுத்து:5 249/3
எல்லாம் தாம் தான் இன்னன பொதுப்பெயர் – சொல்:1 282/4
அல்லன படர்க்கை எல்லாம் எனல் பொது – சொல்:1 285/3

மேல்

எல்லாரும் (1)

எல்லாரும் எல்லீரும் என்பவற்று உம்மை –எழுத்து:5 246/1

மேல்

எல்லீர் (1)

எல்லீர் நீயிர் நீவிர் நீர் நீ – சொல்:1 285/2

மேல்

எல்லீரும் (1)

எல்லாரும் எல்லீரும் என்பவற்று உம்மை –எழுத்து:5 246/1

மேல்

எல்லை (5)

ஆக்கியோன் பெயரே வழியே எல்லை
நூல் பெயர் யாப்பே நுதலிய பொருளே – பாயிரம்:1 47/1,2
நீங்கல் ஒப்பு எல்லை ஏது பொருளே – சொல்:1 299/2
எல்லை இன்னும் அதுவும் பெயர் கொளும் – சொல்:1 319/1
எல்லை பொருளின் மயங்கும் என்ப – சொல்:3 373/2
இரண்டு மூன்று நான்கு எல்லை முறை அடுக்கும் – சொல்:3 395/2

மேல்

எல்லையின் (1)

எனும் நான்கு எல்லையின் இரும் தமிழ் கடலுள் – பாயிரம்:0 0/9

மேல்

எலாம் (1)

யாம் நாம் எலாம் எலீர் நீயிர் நீர் நீவிர் – சொல்:1 287/2

மேல்

எலீர் (1)

யாம் நாம் எலாம் எலீர் நீயிர் நீர் நீவிர் – சொல்:1 287/2

மேல்

எவ் (1)

ஏற்கும் எவ் வகை பெயர்க்கும் ஈறாய் பொருள் – சொல்:1 291/1

மேல்

எவ்வகை (1)

எண்_மூ எழுத்து ஈற்று எவ்வகை மொழிக்கும் –எழுத்து:3 158/1

மேல்

எவ்வாறு (1)

எப்பொருள் எச்சொலின் எவ்வாறு உயர்ந்தோர் – சொல்:3 388/1

மேல்

எவன் (1)

எவன் என் வினா வினைக்குறிப்பு இழி இருபால் – சொல்:2 350/1

மேல்

எழல் (1)

ர ஈற்று உயர் பெயர்க்கு அளபு எழல் ஈற்று அயல் – சொல்:1 309/1

மேல்

எழு (3)

நால் பொருள் பயத்தோடு எழு மதம் தழுவி – பாயிரம்:1 4/3
எழு வகை மதமே உடன்படல் மறுத்தல் – பாயிரம்:1 11/1
எட்டு உயிரளபு எழு_மூன்று ஒற்றளபெடை –எழுத்து:1 61/2

மேல்

எழு_மூன்று (1)

எட்டு உயிரளபு எழு_மூன்று ஒற்றளபெடை –எழுத்து:1 61/2

மேல்

எழுத்தானும் (3)

பொது எழுத்தானும் சிறப்பு எழுத்தானும் – சொல்:1 274/1
பொது எழுத்தானும் சிறப்பு எழுத்தானும்
ஈர் எழுத்தானும் இயைவன வடசொல் – சொல்:1 274/1,2
ஈர் எழுத்தானும் இயைவன வடசொல் – சொல்:1 274/2

மேல்

எழுத்தில் (1)

சில் வகை எழுத்தில் பல் வகை பொருளை – பாயிரம்:1 18/1

மேல்

எழுத்து (7)

எழுத்து அது முதல் சார்பு என இரு வகைத்தே –எழுத்து:1 58/2
வெவ்வேறு எழுத்து ஒலியாய் வரல் பிறப்பே –எழுத்து:1 74/4
ஓர் எழுத்து இயல் பதம் ஆறு_ஏழ் சிறப்பின –எழுத்து:2 129/4
எழுத்து ஈறு ஆக தொடரும் என்ப –எழுத்து:2 130/2
பொது எழுத்து ஒழிந்த நால்_ஏழும் திரியும் –எழுத்து:2 146/4
எண்_மூ எழுத்து ஈற்று எவ்வகை மொழிக்கும் –எழுத்து:3 158/1
எழுத்து இயல் திரியா பொருள் திரி புணர்மொழி – சொல்:3 391/1

மேல்

எழுத்தும் (2)

தொல்லை வடிவின எல்லா எழுத்தும் ஆண்டு –எழுத்து:1 98/1
நின்ற எழுத்தும் பதமும் இயற்கையும் –எழுத்து:5 253/3

மேல்

எழுத்தே (3)

நான்முகன் தொழுது நன்கு இயம்புவன் எழுத்தே –எழுத்து:1 56/2
மொழியாய் தொடரினும் முன் அனைத்து எழுத்தே –எழுத்து:1 127/1
எழுத்தே தனித்தும் தொடர்ந்தும் பொருள்தரின் –எழுத்து:2 128/1

மேல்

எழுபான் (1)

ஒன்று ஒழி முந்நூற்று_எழுபான் என்ப –எழுத்து:1 61/7

மேல்

எழும் (3)

எழும் அணு திரள் உரம் கண்டம் உச்சி –எழுத்து:1 74/2
அளபு எழும் அவற்று அவற்று இன குறில் குறியே –எழுத்து:1 91/2
இயல்பு எழும் மாந்தர் இமை நொடி மாத்திரை –எழுத்து:1 100/1

மேல்

எழுவாய் (6)

எழுவாய் விளி ஈர் எச்சம் முற்று இடை உரி –எழுத்து:3 152/3
நீயிர் நீவிர் நான் எழுவாய் அல பெறா – சொல்:1 294/1
எழுவாய் உருபு திரிபு_இல் பெயரே – சொல்:1 295/2
முற்று ஈர் எச்சம் எழுவாய் விளிப்பொருள் – சொல்:3 374/1
எழுவாய் இரண்டும் எஞ்சிய ஏற்கும் – சொல்:3 381/2
எழுவாய் இறுதி நிலைமொழி தம்முள் – சொல்:3 415/1

மேல்

எளிது (1)

எளிது ஈவு இல்லது பருத்தி குண்டிகை – பாயிரம்:1 34/2

மேல்

எளிமை (1)

துணிவு அழுக்காறு அன்பு எளிமை எய்த்தல் – சொல்:5 452/4

மேல்

எறிந்து (1)

ஒப்பின் முடித்தல் மாடு எறிந்து ஒழுகல் – பாயிரம்:1 14/7

மேல்

எறும்பு (1)

சிதல் எறும்பு ஆதி மூக்கு அறிவின் மூ அறிவு உயிர் – சொல்:5 447/1

மேல்

என் (22)

செய் என் ஏவல் வினை பகாப்பதமே –எழுத்து:2 137/5
செய் என் வினை வழி வி பி தனி வரின் –எழுத்து:2 138/1
செய்வி என் ஏவல் இணையின் ஈர் ஏவல் –எழுத்து:2 138/2
அ ஆ கு டு து று என் ஏன் அல் அன் –எழுத்து:2 140/2
சாவ என் மொழி ஈற்று உயிர்மெய் சாதலும் விதி –எழுத்து:3 169/1
அன்றி இன்றி என் வினையெஞ்சு இகரம் –எழுத்து:3 173/1
தன் என் என்பவற்று ஈற்று ன வன்மையோடு –எழுத்து:4 218/1
இல் என் இன்மை சொற்கு ஐ அடைய –எழுத்து:4 233/1
தெவ் என் மொழியே தொழிற்பெயர் அற்றே –எழுத்து:4 236/1
நீ நீர் என் எம் நின் நும் ஆம் பிற –எழுத்து:5 247/2
கள் என் ஈற்றின் ஏற்பவும் பிறவும் – சொல்:1 278/2
அல் அன் என் ஏன் ஆகும் ஈற்ற – சொல்:2 331/2
செய்கு என் ஒருமையும் செய்கும் என் பன்மையும் – சொல்:2 333/1
செய்கு என் ஒருமையும் செய்கும் என் பன்மையும் – சொல்:2 333/1
செய்த செய்கின்ற செய்யும் என் பாட்டில் – சொல்:2 340/1
செய்யும் என் எச்ச ஈற்று உயிர்மெய் சேறலும் – சொல்:2 341/1
செல்லாது ஆகும் செய்யும் என் முற்றே – சொல்:2 348/2
யார் என் வினா வினைக்குறிப்பு உயர் முப்பால் – சொல்:2 349/1
எவன் என் வினா வினைக்குறிப்பு இழி இருபால் – சொல்:2 350/1
குறிப்பு என் எண் பகுதியின் தனித்து இயல் இன்றி – சொல்:4 420/3
மா என் கிளவி வியங்கோள் அசை சொல் – சொல்:4 439/1
கடி என் கிளவி காப்பே கூர்மை – சொல்:5 457/1

மேல்

என்ப (20)

கோட்டம்_இல் மனத்தின் நூல் கொடுத்தல் என்ப – பாயிரம்:1 36/7
என தகும் நூல் யாப்பு ஈர்_இரண்டு என்ப – பாயிரம்:1 50/2
ஒன்று ஒழி முந்நூற்று_எழுபான் என்ப –எழுத்து:1 61/7
ககர வகரமோடு ஆகும் என்ப –எழுத்து:1 108/3
ம முன் ப ய வ மயங்கும் என்ப –எழுத்து:1 115/1
இ முறை மாறியும் இயலும் என்ப –எழுத்து:1 121/2
இரு பால் ஆகி இயலும் என்ப –எழுத்து:2 128/3
எழுத்து ஈறு ஆக தொடரும் என்ப –எழுத்து:2 130/2
எட்டன் உடம்பு ண ஆகும் என்ப –எழுத்து:3 193/1
என இரு விதியும் ஏற்கும் என்ப –எழுத்து:3 195/3
கரந்திட ஒற்று ன ஆகும் என்ப –எழுத்து:3 198/2
ஆகும் இரு வழியானும் என்ப –எழுத்து:4 227/4
தம் குறிப்பினவே திசைச்சொல் என்ப – சொல்:1 273/3
இன்னன ஆண் பெயர் ஆகும் என்ப – சொல்:1 276/12
பன்மை வினை கொளும் பாங்கிற்று என்ப – சொல்:1 289/2
இடனாய் நிற்றல் இதன் பொருள் என்ப – சொல்:1 301/3
இயலும் இடம் பால் எங்கும் என்ப – சொல்:2 338/2
திரியா தத்தம் ஈற்று உருபின் என்ப – சொல்:3 354/2
எல்லை பொருளின் மயங்கும் என்ப – சொல்:3 373/2
இசை திரிபால் தெளிவு எய்தும் என்ப – சொல்:3 391/2

மேல்

என்பதற்கும் (2)

பொன்னே போல் போற்றுவம் என்பதற்கும் முன்னோரின் – பாயிரம்:1 9/2
வேறு நூல் செய்தும் எனும் மேற்கோள் இல் என்பதற்கும்
கூறு பழம் சூத்திரத்தின் கோள் – பாயிரம்:1 9/3,4

மேல்

என்பதன் (1)

வாழிய என்பதன் ஈற்றின் உயிர்மெய் –எழுத்து:3 168/1

மேல்

என்பது (3)

எல்லாம் என்பது இழிதிணை ஆயின் –எழுத்து:5 245/1
ஒருவர் என்பது உயர் இரு பாற்றாய் – சொல்:1 289/1
மற்றையது என்பது சுட்டியதற்கு இனம் – சொல்:4 434/1

மேல்

என்பவற்று (2)

தன் என் என்பவற்று ஈற்று ன வன்மையோடு –எழுத்து:4 218/1
எல்லாரும் எல்லீரும் என்பவற்று உம்மை –எழுத்து:5 246/1

மேல்

என்பவும் (2)

ஈயர் க யவும் என்பவும் பிறவும் –எழுத்து:2 140/5
என்பவும் பிறவும் உவமத்து உருபே – சொல்:3 367/4

மேல்

என்பன (1)

அம் ஆம் என்பன முன்னிலையாரையும் – சொல்:2 332/1

மேல்

என்மரும் (1)

ஞஃகான் உறழும் என்மரும் உளரே –எழுத்து:1 124/2

மேல்

என்மனார் (3)

போ என போதல் என்மனார் புலவர் – பாயிரம்:1 40/9
ஏகும் ஏற்புழி என்மனார் புலவர் –எழுத்து:3 188/6
புல்லும் பெரும்பாலும் என்மனார் புலவர் – சொல்:1 319/3

மேல்

என்ற (1)

அ முன் இகரம் யகரம் என்ற இவை –எழுத்து:1 125/1

மேல்

என்றல் (2)

உரைத்தும் என்றல் உரைத்தாம் என்றல் – பாயிரம்:1 14/11
உரைத்தும் என்றல் உரைத்தாம் என்றல்
ஒருதலை துணிதல் எடுத்து காட்டல் – பாயிரம்:1 14/11,12

மேல்

என்றா (3)

முதல் ஈறு இடைநிலை போலி என்றா
பதம் புணர்பு என பன்னிரு பாற்றதுவே –எழுத்து:1 57/2,3
ஒருமொழி தொடர்மொழி பொதுமொழி என்றா
இரு திணை ஐம்பால் பொருளையும் தன்னையும் – சொல்:1 259/1,2
பெயர் செவ்வெண் ஏ என்றா எனா எண் – சொல்:4 428/1

மேல்

என்று (17)

என்று இவை ஈர்_ஐம் குற்றம் நூற்கே – பாயிரம்:1 12/6
ஆசிரிய வசனம் என்று ஈர்_ஏழ் உரையே – பாயிரம்:1 21/4
வினாதல் வினாயவை விடுத்தல் என்று இவை – பாயிரம்:1 41/5
காலம் களனே காரணம் என்று இ – பாயிரம்:1 48/1
தன் மாணாக்கன் தகும் உரைகாரன் என்று
இன்னோர் பாயிரம் இயம்புதல் கடனே – பாயிரம்:1 51/2,3
தேய் பார் செல் வவ் வாழ் கேள் அஃகு என்று
எய்திய இருபான்_மூன்றாம் ஈற்றவும் –எழுத்து:2 137/3,4
உயிர் வரின் உடம்படுமெய் என்று ஆகும் –எழுத்து:3 162/3
துன்னும் என்று துணிநரும் உளரே –எழுத்து:4 206/2
இதற்கு இது முடிபு என்று எஞ்சாது யாவும் –எழுத்து:5 257/1
ஒன்றே பல என்று இருபாற்று அஃறிணை – சொல்:1 263/1
மரூஉ என்று ஆகும் மூ வகை இயல்பும் – சொல்:1 267/2
விளி என்று ஆகும் அவற்றின் பெயர் முறை – சொல்:1 292/2
இனைத்து என்று அறி பொருள் உலகின் இலா பொருள் – சொல்:3 399/1
நான்கும் தொகை பெறும் உம்மை என்று என ஓடு – சொல்:4 428/2
அம்ம உரையசை கேண்மின் என்று ஆகும் – சொல்:4 438/1
என்று இசை நூலுள் குண குணி பெயர்கள் – சொல்:5 460/2
சொல்-தொறும் இற்று இதன் பெற்றி என்று அனைத்தும் – சொல்:5 461/1

மேல்

என்றும் (2)

என எனும் மொழி வரும் என்றும் அற்றே – சொல்:4 424/2
என்றும் எனவும் ஒடுவும் ஒரோவழி – சொல்:4 429/1

மேல்

என்னும் (4)

என்னும் நாமத்து இரும் தவத்தோனே – பாயிரம்:0 0/22
என்னும் உறுப்பினில் சூத்திரம் காண்டிகை – பாயிரம்:1 4/6
செய்யிய என்னும் வினையெச்சம் பல் வகை –எழுத்து:3 167/1
கு டு து று என்னும் குன்றியலுகரமோடு – சொல்:2 331/1

மேல்

என (36)

தொகை வகை விரியின் தருக என துன்னார் – பாயிரம்:0 0/11
தனது என கோலி தன் மத வாரணம் – பாயிரம்:0 0/13
பாயிரம் பொது சிறப்பு என இரு பாற்றே – பாயிரம்:1 2/1
முதல் வழி சார்பு என நூல் மூன்று ஆகும் – பாயிரம்:1 5/1
இன்னது அல்லது இது என மொழிதல் – பாயிரம்:1 14/14
உய்த்து உணர வைப்பு என உத்தி எண்_நான்கே – பாயிரம்:1 14/20
ஏற்புழி அறிந்து இதற்கு இவ் வகை ஆம் என
தகும் வகை செலுத்துதல் தந்திர உத்தி – பாயிரம்:1 15/2,3
ஓத்து என மொழிப உயர் மொழி புலவர் – பாயிரம்:1 16/3
முடத்தெங்கு ஒப்பு என முரண்கொள் சிந்தையும் – பாயிரம்:1 31/4
இரு என இருந்து சொல் என சொல்லி – பாயிரம்:1 40/4
இரு என இருந்து சொல் என சொல்லி – பாயிரம்:1 40/4
போ என போதல் என்மனார் புலவர் – பாயிரம்:1 40/9
என தகும் நூல் யாப்பு ஈர்_இரண்டு என்ப – பாயிரம்:1 50/2
பதம் புணர்பு என பன்னிரு பாற்றதுவே –எழுத்து:1 57/3
எழுத்து அது முதல் சார்பு என இரு வகைத்தே –எழுத்து:1 58/2
மெய் மூ_ஆறு என விளம்பினர் புலவர் –எழுத்து:1 63/2
வல்லினம் க ச ட த ப ற என ஆறே –எழுத்து:1 68/1
மெல்லினம் ங ஞ ண ந ம ன என ஆறே –எழுத்து:1 69/1
இடையினம் ய ர ல வ ழ ள என ஆறே –எழுத்து:1 70/1
பதமாம் அது பகாப்பதம் பகுபதம் என
இரு பால் ஆகி இயலும் என்ப –எழுத்து:2 128/2,3
தழுவுதொடர் அடுக்கு என ஈர்_ஏழே –எழுத்து:3 152/4
என இரு விதியும் ஏற்கும் என்ப –எழுத்து:3 195/3
ஒருவன் ஒருத்தி பலர் ஒன்று பல என
வருபெயர் ஐந்தொடு பெயர் முதல் இரு_நான்கு –எழுத்து:5 240/1,2
ஆண் பெண் பலர் என முப்பாற்று உயர்திணை – சொல்:1 262/1
என இரண்டு ஆகும் இடை உரி அடுத்து – சொல்:1 270/3
முதல் இவை சினை இவை என வேறு உள இல – சொல்:1 316/1
பெயர் வினை உம்மை சொல் பிரிப்பு என ஒழியிசை – சொல்:3 360/1
அன்மொழி என அ தொகை ஆறு ஆகும் – சொல்:3 362/2
இறப்பு எதிர்வு நிகழ்வு என காலம் மூன்றே – சொல்:3 382/1
இயற்கை பொருளை இற்று என கிளத்தல் – சொல்:3 404/1
அடிமறிமாற்று என பொருள்கோள் எட்டே – சொல்:3 411/3
இசைநிறை என ஆறு ஏகாரமே – சொல்:4 422/2
கழிவு அசைநிலை பிரிப்பு என எட்டு ஓவே – சொல்:4 423/2
என எனும் மொழி வரும் என்றும் அற்றே – சொல்:4 424/2
நான்கும் தொகை பெறும் உம்மை என்று என ஓடு – சொல்:4 428/2
ஒற்றுமை நயத்தின் ஒன்று என தோன்றினும் – சொல்:5 451/1

மேல்

எனல் (2)

அல்லன படர்க்கை எல்லாம் எனல் பொது – சொல்:1 285/3
பொருட்டு முறை ஆதியின் இதற்கு இது எனல் பொருளே – சொல்:1 298/3

மேல்

எனலே (1)

வினைப்பெயர் அல் பெயர்க்கு இடைநிலை எனலே –எழுத்து:2 141/3

மேல்

எனவும் (1)

என்றும் எனவும் ஒடுவும் ஒரோவழி – சொல்:4 429/1

மேல்

எனா (1)

பெயர் செவ்வெண் ஏ என்றா எனா எண் – சொல்:4 428/1

மேல்

எனின் (3)

இதற்கு இது சாரியை எனின் அளவு இன்மையின் –எழுத்து:5 253/1
பெயர் பின் வரும் வினை எனின் பெயர்க்கு எங்கும் – சொல்:3 394/2
தம்-பால் இல்லது இல் எனின் இனன் ஆய் – சொல்:3 406/1

மேல்

எனும் (12)

எனும் நான்கு எல்லையின் இரும் தமிழ் கடலுள் – பாயிரம்:0 0/9
வேறு நூல் செய்தும் எனும் மேற்கோள் இல் என்பதற்கும் – பாயிரம்:1 9/3
ஆகுதல் நூலிற்கு அழகு எனும் பத்தே – பாயிரம்:1 13/6
பல சில எனும் இவை தம் முன் தாம் வரின் –எழுத்து:3 170/1
எனும் மு தகுதியோடு ஆறாம் வழக்கு இயல் – சொல்:1 267/4
எதிர்மறை இசை எனும் சொல் ஒழிபு ஒன்பதும் – சொல்:3 360/2
எனும் நான்கு அளவையுள் உம் இலது அ தொகை – சொல்:3 368/2
எனும் நான்கு இடத்தும் சிறக்கும் தொகை பொருள் – சொல்:3 370/2
இனமொழி எனும் எண் இறையுள் இறுதி – சொல்:3 386/3
ஈ தா கொடு எனும் மூன்றும் முறையே – சொல்:3 407/1
என எனும் மொழி வரும் என்றும் அற்றே – சொல்:4 424/2
வினைமாற்று அசைநிலை பிறிது எனும் மற்றே – சொல்:4 433/1

மேல்