ஊ – முதல் சொற்கள் நன்னூல் தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்


கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

ஊ 4
ஊக்கம் 1
ஊர் 7
ஊர்ந்து 1
ஊவோடு 1
ஊறு 1
ஊன் 1

ஊ (4)

ஆ ஈ ஊ ஏ ஐ ஓ ஒள நெடில் –எழுத்து:1 65/1
உ ஊ ஒ ஓ ஒள இதழ் குவிவே –எழுத்து:1 78/1
உ ஊ ஒ ஓ அலவொடு வ முதல் –எழுத்து:1 103/1
அ ஆ உ ஊ ஓ ஒள ய முதல் –எழுத்து:1 104/1

மேல்

ஊக்கம் (1)

வென்றி பொச்சாப்பு ஊக்கம் மறம் மதம் – சொல்:5 452/6

மேல்

ஊர் (7)

தொடர்மொழி இறுதி வன்மை ஊர் உகரம் –எழுத்து:1 94/2
அம் ஆம் எம் ஏம் ஓம் ஒடு உம் ஊர்
க ட த ற ஐ ஆய் இ மின் இர் ஈர் –எழுத்து:2 140/3,4
எண்ணும் அவை ஊர் பிறவும் எய்தின் –எழுத்து:3 196/2
ஒன்று முதல் எட்டு ஈறு ஆம் எண் ஊர்
பத்தின் முன் ஆன் வரின் ப ஒற்று ஒழிய மேல் –எழுத்து:5 249/1,2
ஊர் வான் அகம் புறம் முதல நிலன் யாண்டு – சொல்:1 276/3
அர் ஆர் ப ஊர் அகரம் மார் ஈற்ற – சொல்:2 327/1
உம் ஊர் க ட த ற இருபாலாரையும் – சொல்:2 332/3

மேல்

ஊர்ந்து (1)

அ நிலை மரபின் மெய் ஊர்ந்து வருமே – சொல்:2 336/2

மேல்

ஊவோடு (1)

இ உ ஊவோடு ஐ ஓ ன ள ர ல – சொல்:1 304/1

மேல்

ஊறு (1)

அறு சுவை ஊறு எட்டு உயிர் அல் பொருள் குணம் – சொல்:5 454/2

மேல்

ஊன் (1)

குயின் ஊன் வேற்றுமைக்-கண்ணும் இயல்பே –எழுத்து:4 216/1

மேல்