உ – முதல் சொற்கள் நன்னூல் தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்


கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

உ 14
உக்குறள் 1
உகர 1
உகரம் 7
உகரமும் 1
உச்சி 1
உடம்படுமெய் 1
உடம்பு 1
உடம்பும் 1
உடல் 6
உடன் 4
உடன்படல் 1
உடன்படுதல் 1
உடனிலை 1
உடனும் 1
உடை 3
உடைத்து 1
உடைமை 3
உடைய 1
உடையது 4
உடையோர் 2
உண் 1
உண்டு 2
உண்மை 1
உணர் 1
உணர்த்தல் 1
உணர்த்தலும் 1
உணர்தல் 1
உணர்தலின் 1
உணர்வினின் 1
உணர்வு 1
உணர 2
உணரார் 1
உணரும் 1
உணவு 1
உத்தி 2
உத்தியின் 1
உதவி 1
உதாரணத்தது 1
உதாரணம் 1
உந்து 1
உம் 5
உம்மே 1
உம்மை 9
உம்மைத்தொகை 1
உய்த்தல் 1
உய்த்து 1
உயர் 7
உயர்திணை 10
உயர்ந்த 1
உயர்ந்தோர் 1
உயர்பெயர்க்கு 1
உயர்வினும் 1
உயிர் 33
உயிர்_அல் 1
உயிர்_அல்லது 1
உயிர்க்கு 1
உயிர்த்தொடர் 2
உயிர்மெய் 13
உயிர்மெய்யும் 4
உயிரளபு 4
உயிரும் 6
உயிரே 1
உயிரொடு 1
உயிரோடு 1
உரத்தின் 1
உரம் 2
உரவோர் 1
உரி 6
உரிச்சொல் 1
உரிச்சொலில் 1
உரிஞ் 1
உரித்து 1
உரித்தே 3
உரியவும் 1
உரியன 1
உரியின் 1
உரு 1
உருபாம் 3
உருபின் 5
உருபு 15
உருபுகள் 2
உருபும் 6
உருபே 10
உருமும் 1
உருவக 1
உருவம் 1
உருவு 1
உரை 4
உரைக்கப்படும் 1
உரைக்கும் 1
உரைகாரன் 1
உரைத்த 1
உரைத்தது 1
உரைத்தல் 2
உரைத்தாம் 1
உரைத்தும் 1
உரைப்ப 1
உரைப்பது 1
உரைப்பர் 1
உரைப்பன 1
உரைப்பின் 1
உரைப்பினும் 1
உரைப்போர் 1
உரையசை 1
உரையா 1
உரையாதவும் 1
உரையாநின்ற 1
உரையானும் 1
உரையே 1
உலகம் 1
உலகியல் 1
உலகின் 2
உவ்வும் 1
உவ்வுமாம் 1
உவக்கும் 1
உவப்பினும் 1
உவப்பு 1
உவம 1
உவமத்து 1
உவமத்தொகையே 1
உவமை 2
உவமையில் 1
உழப்பின் 1
உழி 1
உழை 1
உள் 4
உள்ள 1
உள்ளத்து 1
உள்ளது 2
உள்ளவும் 2
உள்ளிய 1
உள்ளே 1
உள 8
உளத்தன் 1
உளத்து 1
உளம் 1
உளரே 3
உளவே 7
உளி 1
உற்ற 3
உற்றது 1
உற்று 2
உற 8
உறப்பெறும் 1
உறல் 6
உறவும் 1
உறவே 1
உறழ்தர 1
உறழ்தலும் 1
உறழ்வும் 3
உறழ 1
உறழா 1
உறழும் 3
உறா 2
உறின் 4
உறு 4
உறுப்பினில் 1
உறுப்பு 3
உறுப்பொடு 1
உறும் 2
உறுமே 1
உறுமேல் 1
உறுவது 1

உ (14)

அஃகிய இ உ ஐ ஒள மஃகான் –எழுத்து:1 60/2
அ இ உ எ ஒ குறில் ஐந்தே –எழுத்து:1 64/2
அ இ உ முதல் தனி வரின் சுட்டே –எழுத்து:1 66/1
ஐ ஒள இ உ செறிய முதலெழுத்து –எழுத்து:1 71/1
உ ஊ ஒ ஓ ஒள இதழ் குவிவே –எழுத்து:1 78/1
யகரம் வர குறள் உ திரி இகரமும் –எழுத்து:1 93/1
அரை ஒற்று இ உ குறுக்கம் ஆய்தம் –எழுத்து:1 99/3
உ ஊ ஒ ஓ அலவொடு வ முதல் –எழுத்து:1 103/1
அ ஆ உ ஊ ஓ ஒள ய முதல் –எழுத்து:1 104/1
இரண்டன் ஒற்று உயிர் ஏக உ வருமே –எழுத்து:3 189/2
உ உறும் ஏவல் உறா சில சில் வழி –எழுத்து:4 207/3
ல ள இறு தொழிற்பெயர் ஈர் இடத்தும் உ உறா –எழுத்து:4 230/1
தம் நம் நும் ஏ அ உ ஐ கு ன –எழுத்து:5 244/2
இ உ ஊவோடு ஐ ஓ ன ள ர ல – சொல்:1 304/1

மேல்

உக்குறள் (1)

உயிர் வரின் உக்குறள் மெய்விட்டு ஓடும் –எழுத்து:3 164/1

மேல்

உகர (1)

றவ்வொடு உகர உம்மை நிகழ்பு அல்லவும் –எழுத்து:2 145/1

மேல்

உகரம் (7)

உகரம் ஆறு_ஆறு ஐகான் மூன்றே –எழுத்து:1 61/4
தொடர்மொழி இறுதி வன்மை ஊர் உகரம்
அஃகும் பிற மேல் தொடரவும் பெறுமே –எழுத்து:1 94/2,3
சாயும் உகரம் நால் ஆறும் ஈறே –எழுத்து:1 107/2
ஈறு போதல் இடை உகரம் இ ஆதல் –எழுத்து:2 136/1
உகரம் ஏற்றலும் இயல்புமாம் தூக்கின் –எழுத்து:3 172/2
தொடர்பினுள் உகரம் ஆய் வரின் இயல்பே –எழுத்து:3 173/2
ஆகும் உகரம் முன்னர் இயல்பாம் –எழுத்து:3 179/2

மேல்

உகரமும் (1)

மவ்வக்கு உகரமும் நகரக்கு அகரமும் –எழுத்து:2 149/2

மேல்

உச்சி (1)

எழும் அணு திரள் உரம் கண்டம் உச்சி
மூக்கு உற்று இதழ் நா பல் அண தொழிலின் –எழுத்து:1 74/2,3

மேல்

உடம்படுமெய் (1)

உயிர் வரின் உடம்படுமெய் என்று ஆகும் –எழுத்து:3 162/3

மேல்

உடம்பு (1)

எட்டன் உடம்பு ண ஆகும் என்ப –எழுத்து:3 193/1

மேல்

உடம்பும் (1)

உயிரும் உடம்பும் ஆம் முப்பது முதலே –எழுத்து:1 59/1

மேல்

உடல் (6)

உடல் மேல் உயிர் வந்து ஒன்றுவது இயல்பே –எழுத்து:4 204/1
பல் வகை தாதுவின் உயிர்க்கு உடல் போல் பல – சொல்:1 268/1
உடல் முதல் அனைத்தும் உயிர்_அல் பொருளே – சொல்:5 450/2
வேற்றுமை நயத்தின் வேறே உடல் உயிர் – சொல்:5 451/2
மறவி இனைய உடல் கொள் உயிர் குணம் – சொல்:5 452/7
உய்த்தல் ஆதி உடல் உயிர் தொழில் குணம் – சொல்:5 453/2

மேல்

உடன் (4)

பெய்த முறை அன்றி பிறழ உடன் தரும் – பாயிரம்:1 32/1
ர ழ அல்லன தம் முன் தாம் உடன் நிலையும் –எழுத்து:1 118/1
கருவி கருத்தா உடன் நிகழ்வு அதன் பொருள் – சொல்:1 297/2
ஏற்புழி எடுத்து உடன் கூட்டுறும் அடியவும் – சொல்:3 419/1

மேல்

உடன்படல் (1)

எழு வகை மதமே உடன்படல் மறுத்தல் – பாயிரம்:1 11/1

மேல்

உடன்படுதல் (1)

பிற நூல் முடிந்தது தான் உடன்படுதல்
தன் குறி வழக்கம் மிக எடுத்து உரைத்தல் – பாயிரம்:1 14/16,17

மேல்

உடனிலை (1)

மெய்ம்மயக்கு உடனிலை ர ழ ஒழித்து ஈர்_எட்டு –எழுத்து:1 110/2

மேல்

உடனும் (1)

வினா சுட்டு உடனும் வேறும் ஆம் பொருள் – சொல்:1 279/1

மேல்

உடை (3)

மன் உடை மன்றத்து ஓலை தூக்கினும் – பாயிரம்:1 53/1
ஐ ஈற்று உடை குற்றுகரமும் உளவே –எழுத்து:3 185/1
யாப்பு அடி பலவினும் கோப்பு உடை மொழிகளை – சொல்:3 418/1

மேல்

உடைத்து (1)

மை_அறு புலமை மாண்பு உடைத்து ஆகும் – பாயிரம்:1 45/3

மேல்

உடைமை (3)

ஓசை உடைமை ஆழமுடைத்து ஆதல் – பாயிரம்:1 13/3
ஒத்தல் உடைமை ஆதி ஆகும் – சொல்:1 296/3
திணை நிலம் சாதி குடியே உடைமை
குணம் தொழில் கல்வி சிறப்பாம் பெயரோடு – சொல்:3 393/1,2

மேல்

உடைய (1)

முயற்சியுள் அ ஆ அங்காப்பு உடைய –எழுத்து:1 76/2

மேல்

உடையது (4)

திரிபு வேறு உடையது புடை_நூல் ஆகும் – பாயிரம்:1 8/2
பொழுதின் முகம் மலர்வு உடையது பூவே – பாயிரம்:1 30/3
இலக்கணம் உடையது இலக்கண போலி – சொல்:1 267/1
பொருள் நோக்கு உடையது பூட்டுவில் ஆகும் – சொல்:3 415/2

மேல்

உடையோர் (2)

உடையோர் இலர் ஆசிரியர் ஆகுதலே – பாயிரம்:1 31/5
அ மாண்பு_உடையோர் தம்மொடு பயிறல் – பாயிரம்:1 41/4

மேல்

உண் (1)

நொ போ வௌ உரிஞ் உண் பொருந் திரும் தின் –எழுத்து:2 137/2

மேல்

உண்டு (2)

உண்டு ஈர் எச்சம் இரு திணை பொது வினை – சொல்:2 330/2
வேறு இல்லை உண்டு ஐம்பால் மூ இடத்தன – சொல்:2 339/1

மேல்

உண்மை (1)

திண்மை உண்மை நுண்மை இவற்று எதிர் –எழுத்து:2 135/3

மேல்

உணர் (1)

அரிது உணர் பொருளன திரிசொல் ஆகும் – சொல்:1 272/3

மேல்

உணர்த்தல் (1)

ஒன்ற உணர்த்தல் உரவோர் நெறியே –எழுத்து:5 253/4

மேல்

உணர்த்தலும் (1)

ஐயம் தீர பொருளை உணர்த்தலும்
மெய் நடுநிலையும் மிகும் நிறைகோற்கே – பாயிரம்:1 29/1,2

மேல்

உணர்தல் (1)

தெற்றென உணர்தல் தெள்ளியோர் திறனே – சொல்:5 461/4

மேல்

உணர்தலின் (1)

ஒன்று முதலா கீழ் கொண்டு மேல் உணர்தலின்
ஓர் அறிவு ஆதியா உயிர் ஐந்து ஆகும் – சொல்:5 444/2,3

மேல்

உணர்வினின் (1)

சொல்லால் பொருட்கு இடன் ஆக உணர்வினின்
வல்லோர் அணிபெற செய்வன செய்யுள் – சொல்:1 268/2,3

மேல்

உணர்வு (1)

உணர்வு இயலாம் உயிர் ஒன்றும் ஒழித்த – சொல்:5 450/1

மேல்

உணர (2)

அரும் பொருள் ஐந்தையும் யாவரும் உணர
தொகை வகை விரியின் தருக என துன்னார் – பாயிரம்:0 0/10,11
உய்த்து உணர வைப்பு என உத்தி எண்_நான்கே – பாயிரம்:1 14/20

மேல்

உணரார் (1)

தன்னுடை ஆற்றல் உணரார் இடையினும் – பாயிரம்:1 53/2

மேல்

உணரும் (1)

முன்னத்தின் உணரும் கிளவியும் உளவே – சொல்:3 408/1

மேல்

உணவு (1)

இயல்பாம் வேற்றுமைக்கு உணவு எண் சாண் பிற –எழுத்து:4 211/2

மேல்

உத்தி (2)

உய்த்து உணர வைப்பு என உத்தி எண்_நான்கே – பாயிரம்:1 14/20
தகும் வகை செலுத்துதல் தந்திர உத்தி – பாயிரம்:1 15/3

மேல்

உத்தியின் (1)

எண்_நான்கு உத்தியின் ஓத்து படலம் – பாயிரம்:1 4/5

மேல்

உதவி (1)

பல் வகை உதவி வழிபடு பண்பின் – பாயிரம்:1 35/1

மேல்

உதாரணத்தது (1)

விழுமியது பயத்தல் விளங்கு உதாரணத்தது
ஆகுதல் நூலிற்கு அழகு எனும் பத்தே – பாயிரம்:1 13/5,6

மேல்

உதாரணம் (1)

தொகுத்துரை உதாரணம் வினா விடை விசேடம் – பாயிரம்:1 21/2

மேல்

உந்து (1)

செய்யுளுள் உம் உந்து ஆகலும் முற்றேல் – சொல்:2 341/2

மேல்

உம் (5)

அம் ஆம் எம் ஏம் ஓம் ஒடு உம் ஊர் –எழுத்து:2 140/3
அற்று ஓடு உருபின் மேல் உம் உறுமே –எழுத்து:5 245/2
உம் ஊர் க ட த ற இருபாலாரையும் – சொல்:2 332/3
செய்யுளுள் உம் உந்து ஆகலும் முற்றேல் – சொல்:2 341/2
எனும் நான்கு அளவையுள் உம் இலது அ தொகை – சொல்:3 368/2

மேல்

உம்மே (1)

புல்லும் உருபின் பின்னர் உம்மே –எழுத்து:5 246/3

மேல்

உம்மை (9)

றவ்வொடு உகர உம்மை நிகழ்பு அல்லவும் –எழுத்து:2 145/1
தொழில் பண்பு உவமை உம்மை அன்மொழி –எழுத்து:3 152/2
எல்லாரும் எல்லீரும் என்பவற்று உம்மை
தள்ளி நிரலே தம் நும் சார –எழுத்து:5 246/1,2
பெயர் வினை உம்மை சொல் பிரிப்பு என ஒழியிசை – சொல்:3 360/1
வேற்றுமை வினை பண்பு உவமை உம்மை
அன்மொழி என அ தொகை ஆறு ஆகும் – சொல்:3 362/1,2
வினைப்படுத்து உரைப்பின் உம்மை வேண்டும் – சொல்:3 399/2
தெரிநிலை ஆக்கமோடு உம்மை எட்டே – சொல்:4 425/2
செவ்வெண் ஈற்றதாம் எச்ச உம்மை – சொல்:4 427/1
நான்கும் தொகை பெறும் உம்மை என்று என ஓடு – சொல்:4 428/2

மேல்

உம்மைத்தொகை (1)

உயர்திணை உம்மைத்தொகை பலர் ஈறே – சொல்:3 372/1

மேல்

உய்த்தல் (1)

உய்த்தல் ஆதி உடல் உயிர் தொழில் குணம் – சொல்:5 453/2

மேல்

உய்த்து (1)

உய்த்து உணர வைப்பு என உத்தி எண்_நான்கே – பாயிரம்:1 14/20

மேல்

உயர் (7)

ஓத்து என மொழிப உயர் மொழி புலவர் – பாயிரம்:1 16/3
உலகியல் அறிவோடு உயர் குணம் இனையவும் – பாயிரம்:1 26/4
உயிர்மெய் இரட்டு_நூற்றெட்டு உயர் ஆய்தம் –எழுத்து:1 61/1
ஒருவர் என்பது உயர் இரு பாற்றாய் – சொல்:1 289/1
ளஃகான் உயர் பெயர்க்கு அளபு ஈறு அழிவு அயல் – சொல்:1 308/1
ர ஈற்று உயர் பெயர்க்கு அளபு எழல் ஈற்று அயல் – சொல்:1 309/1
யார் என் வினா வினைக்குறிப்பு உயர் முப்பால் – சொல்:2 349/1

மேல்

உயர்திணை (10)

பொதுப்பெயர் உயர்திணை பெயர்கள் ஈற்று மெய் –எழுத்து:3 159/1
வன்மை மிகா சில விகாரமாம் உயர்திணை –எழுத்து:3 159/3
உயர்திணை இடத்து விரிந்தும் தொக்கும் –எழுத்து:5 255/2
மக்கள் தேவர் நரகர் உயர்திணை
மற்று உயிர் உள்ளவும் இல்லவும் அஃறிணை – சொல்:1 261/1,2
ஆண் பெண் பலர் என முப்பாற்று உயர்திணை – சொல்:1 262/1
ய ஈற்று உயர்திணை ஓ ர அல் இவற்றொடு – சொல்:1 304/2
ஒருசார் ன ஈற்று உயர்திணை பெயர்க்-கண் – சொல்:1 307/1
ன ஈற்று உயர்திணை அல் இரு பெயர்க்-கண் – சொல்:1 311/1
உயர்திணை உம்மைத்தொகை பலர் ஈறே – சொல்:3 372/1
உயர்திணை தொடர்ந்த பொருள் முதல் ஆறும் – சொல்:3 377/1

மேல்

உயர்ந்த (1)

ஒப்பு அளவு ஆசை முனிவு இகந்து உயர்ந்த
அற்புத மூர்த்தி-தன் அலர்தரு தன்மையின் – பாயிரம்:0 0/4,5

மேல்

உயர்ந்தோர் (1)

எப்பொருள் எச்சொலின் எவ்வாறு உயர்ந்தோர்
செப்பினர் அப்படி செப்புதல் மரபே – சொல்:3 388/1,2

மேல்

உயர்பெயர்க்கு (1)

லகார ஈற்று உயர்பெயர்க்கு அளபு அயல் நீட்சியும் – சொல்:1 310/1

மேல்

உயர்வினும் (1)

உவப்பினும் உயர்வினும் சிறப்பினும் செறலினும் – சொல்:3 379/1

மேல்

உயிர் (33)

நிறை உயிர் முயற்சியின் உள் வளி துரப்ப –எழுத்து:1 74/1
உயிர் அளவு ஆய் அதன் வடிவு ஒழித்து இரு வயின் –எழுத்து:1 89/3
நெடிலோடு ஆய்தம் உயிர் வலி மெலி இடை –எழுத்து:1 94/1
குற்று உயிர் அளபின் ஈறாம் எகரம் –எழுத்து:1 108/1
மேவும் உயிர் மெய் மயக்கு அளவு இன்றே –எழுத்து:1 110/4
உயிர் மவில் ஆறும் த ப நவில் ஐந்தும் –எழுத்து:2 129/1
ஏழாம் உயிர் இய்யும் இருவும் ஐ வருக்கத்து –எழுத்து:2 147/2
மெய் உயிர் முதல் ஈறு ஆம் இரு பதங்களும் –எழுத்து:3 151/1
உயிர் வழி வவ்வும் ஏ முன் இவ் இருமையும் –எழுத்து:3 162/2
உயிர் வரின் உடம்படுமெய் என்று ஆகும் –எழுத்து:3 162/3
உயிர் வரின் உக்குறள் மெய்விட்டு ஓடும் –எழுத்து:3 164/1
இயல்பினும் விதியினும் நின்ற உயிர் முன் –எழுத்து:3 165/1
இரண்டன் ஒற்று உயிர் ஏக உ வருமே –எழுத்து:3 189/2
முன்னதின் முன் அல ஓட உயிர் வரின் –எழுத்து:3 199/2
உடல் மேல் உயிர் வந்து ஒன்றுவது இயல்பே –எழுத்து:4 204/1
தனிக்குறில் முன் ஒற்று உயிர் வரின் இரட்டும் –எழுத்து:4 205/1
ம ஈறு ஒற்று அழிந்து உயிர் ஈறு ஒப்பவும் –எழுத்து:4 219/1
அல்வழி உயிர் இடை வரின் இயல்பும் உள –எழுத்து:4 220/2
ஒற்று உயிர் முதல் ஈற்று உருபுகள் புணர்ச்சியின் –எழுத்து:5 242/1
மற்று உயிர் உள்ளவும் இல்லவும் அஃறிணை – சொல்:1 261/2
உயிர் உயிர்_அல்லது ஆம் பொருள் குணம் பண்பே – சொல்:5 443/1
உயிர் உயிர்_அல்லது ஆம் பொருள் குணம் பண்பே – சொல்:5 443/1
ஓர் அறிவு ஆதியா உயிர் ஐந்து ஆகும் – சொல்:5 444/3
புல் மரம் முதல உற்று அறியும் ஓர் அறிவு உயிர் – சொல்:5 445/1
முரள் நந்து ஆதி நா அறிவொடு ஈர் அறிவு உயிர் – சொல்:5 446/1
சிதல் எறும்பு ஆதி மூக்கு அறிவின் மூ அறிவு உயிர் – சொல்:5 447/1
தும்பி வண்டு ஆதி கண் அறிவின் நால் அறிவு உயிர் – சொல்:5 448/1
உணர்வு இயலாம் உயிர் ஒன்றும் ஒழித்த – சொல்:5 450/1
உடல் முதல் அனைத்தும் உயிர்_அல் பொருளே – சொல்:5 450/2
வேற்றுமை நயத்தின் வேறே உடல் உயிர் – சொல்:5 451/2
மறவி இனைய உடல் கொள் உயிர் குணம் – சொல்:5 452/7
உய்த்தல் ஆதி உடல் உயிர் தொழில் குணம் – சொல்:5 453/2
அறு சுவை ஊறு எட்டு உயிர் அல் பொருள் குணம் – சொல்:5 454/2

மேல்

உயிர்_அல் (1)

உடல் முதல் அனைத்தும் உயிர்_அல் பொருளே – சொல்:5 450/2

மேல்

உயிர்_அல்லது (1)

உயிர் உயிர்_அல்லது ஆம் பொருள் குணம் பண்பே – சொல்:5 443/1

மேல்

உயிர்க்கு (1)

பல் வகை தாதுவின் உயிர்க்கு உடல் போல் பல – சொல்:1 268/1

மேல்

உயிர்த்தொடர் (2)

மிகா நெடில் உயிர்த்தொடர் முன் மிகா வேற்றுமை –எழுத்து:3 182/2
நெடிலோடு உயிர்த்தொடர் குற்றுகரங்களுள் –எழுத்து:3 183/1

மேல்

உயிர்மெய் (13)

உயிர்மெய் ஆய்தம் உயிரளபு ஒற்றளபு –எழுத்து:1 60/1
உயிர்மெய் இரட்டு_நூற்றெட்டு உயர் ஆய்தம் –எழுத்து:1 61/1
பெயரொடும் ஒற்று முன் ஆய் வரும் உயிர்மெய் –எழுத்து:1 89/4
நின்ற நெறியே உயிர்மெய் முதல் ஈறே –எழுத்து:1 109/1
வாழிய என்பதன் ஈற்றின் உயிர்மெய்
ஏகலும் உரித்து அஃது ஏகினும் இயல்பே –எழுத்து:3 168/1,2
சாவ என் மொழி ஈற்று உயிர்மெய் சாதலும் விதி –எழுத்து:3 169/1
உரி வரின் நாழியின் ஈற்று உயிர்மெய் கெட –எழுத்து:3 174/1
யகர உயிர்மெய் ஆம் ஏற்பன வரினே –எழுத்து:3 174/3
நிலையீற்று உயிர்மெய் கவ்வொற்று நீங்கலும் –எழுத்து:3 186/2
தெங்கு நீண்டு ஈற்று உயிர்மெய் கெடும் காய் வரின் –எழுத்து:3 187/1
ஈற்று உயிர்மெய் கெடுத்து இன்னும் இற்றும் –எழுத்து:3 197/3
இரண்டு முன் வரின் பத்தின் ஈற்று உயிர்மெய்
கரந்திட ஒற்று ன ஆகும் என்ப –எழுத்து:3 198/1,2
செய்யும் என் எச்ச ஈற்று உயிர்மெய் சேறலும் – சொல்:2 341/1

மேல்

உயிர்மெய்யும் (4)

ஞ ங ஈர்_ஐந்து உயிர்மெய்யும் மொழி முதல் –எழுத்து:1 102/2
ற ன ழ எ ஒவ்வும் உயிர்மெய்யும் உயிரளபு –எழுத்து:2 150/1
ஈற்று உயிர்மெய்யும் ஏழன் உயிரும் –எழுத்து:3 188/5
உயிரும் உயிர்மெய்யும் ஏகலும் உளவே – சொல்:2 341/3

மேல்

உயிரளபு (4)

உயிர்மெய் ஆய்தம் உயிரளபு ஒற்றளபு –எழுத்து:1 60/1
எட்டு உயிரளபு எழு_மூன்று ஒற்றளபெடை –எழுத்து:1 61/2
மூன்று உயிரளபு இரண்டாம் நெடில் ஒன்றே –எழுத்து:1 99/1
ற ன ழ எ ஒவ்வும் உயிர்மெய்யும் உயிரளபு
அல்லா சார்பும் தமிழ் பிற பொதுவே –எழுத்து:2 150/1,2

மேல்

உயிரும் (6)

உயிரும் உடம்பும் ஆம் முப்பது முதலே –எழுத்து:1 59/1
பன்னீர் உயிரும் க ச த ந ப ம வ ய –எழுத்து:1 102/1
உயிரும் யகரமும் எய்தின் வவ்வும் –எழுத்து:3 163/2
ஈற்று உயிர்மெய்யும் ஏழன் உயிரும்
ஏகும் ஏற்புழி என்மனார் புலவர் –எழுத்து:3 188/5,6
புள்ளியும் உயிரும் ஆய் இறு சொல் முன் –எழுத்து:5 256/1
உயிரும் உயிர்மெய்யும் ஏகலும் உளவே – சொல்:2 341/3

மேல்

உயிரே (1)

ஆதி செவி அறிவோடு ஐ அறிவு உயிரே – சொல்:5 449/2

மேல்

உயிரொடு (1)

உயிரொடு புணர்ந்த வல் ஆறன் மிசைத்தே –எழுத்து:1 90/2

மேல்

உயிரோடு (1)

ஏனை உயிரோடு உருவு திரிந்தும் –எழுத்து:1 89/2

மேல்

உரத்தின் (1)

உரத்தின் வளம் பெருக்கி உள்ளிய தீமை – பாயிரம்:1 25/1

மேல்

உரம் (2)

எழும் அணு திரள் உரம் கண்டம் உச்சி –எழுத்து:1 74/2
மேவும் மென்மை மூக்கு உரம் பெறும் வன்மை –எழுத்து:1 75/3

மேல்

உரவோர் (1)

ஒன்ற உணர்த்தல் உரவோர் நெறியே –எழுத்து:5 253/4

மேல்

உரி (6)

பெயர் வினை இடை உரி நான்கும் பகாப்பதம் –எழுத்து:2 131/3
எழுவாய் விளி ஈர் எச்சம் முற்று இடை உரி
தழுவுதொடர் அடுக்கு என ஈர்_ஏழே –எழுத்து:3 152/3,4
உரி வரின் நாழியின் ஈற்று உயிர்மெய் கெட –எழுத்து:3 174/1
இடை உரி வடசொலின் இயம்பிய கொளாதவும் –எழுத்து:4 239/1
என இரண்டு ஆகும் இடை உரி அடுத்து – சொல்:1 270/3
ஆறு உருபு இடை உரி அடுக்கு இவை தொகாநிலை – சொல்:3 374/2

மேல்

உரிச்சொல் (1)

ஒருவா செய்யுட்கு உரியன உரிச்சொல் – சொல்:5 442/3

மேல்

உரிச்சொலில் (1)

நல்லோர் உரிச்சொலில் நயந்தனர் கொளலே – சொல்:5 460/4

மேல்

உரிஞ் (1)

நொ போ வௌ உரிஞ் உண் பொருந் திரும் தின் –எழுத்து:2 137/2

மேல்

உரித்து (1)

ஏகலும் உரித்து அஃது ஏகினும் இயல்பே –எழுத்து:3 168/2

மேல்

உரித்தே (3)

ஆ ஓ ஆகலும் செய்யுளுள் உரித்தே – சொல்:3 353/2
ஒரு மொழி ஒழி தன் இனம் கொளற்கு உரித்தே – சொல்:3 358/1
தொழிற்பட கிளத்தலும் வழக்கினுள் உரித்தே – சொல்:3 400/2

மேல்

உரியவும் (1)

ஒன்றற்கு உரியவும் பொதுவும் ஆகும் – சொல்:2 322/3

மேல்

உரியன (1)

ஒருவா செய்யுட்கு உரியன உரிச்சொல் – சொல்:5 442/3

மேல்

உரியின் (1)

மருவும் டகரம் உரியின் வழியே –எழுத்து:3 174/2

மேல்

உரு (1)

புள்ளி விட்டு அவ்வொடு முன் உரு ஆகியும் –எழுத்து:1 89/1

மேல்

உருபாம் (3)

பன்மைக்கு அவ்வும் உருபாம் பண்பு உறுப்பு – சொல்:1 300/2
இகர நீட்சியும் உருபாம் மன்னே – சொல்:1 305/2
உருபாம் அல்லவற்று ஆயும் ஆகும் – சொல்:1 306/2

மேல்

உருபின் (5)

உருபின் முடிபவை ஒக்கும் அ பொருளினும் –எழுத்து:4 238/1
அற்று ஓடு உருபின் மேல் உம் உறுமே –எழுத்து:5 245/2
புல்லும் உருபின் பின்னர் உம்மே –எழுத்து:5 246/3
யாதன் உருபின் கூறிற்று ஆயினும் – சொல்:1 317/1
திரியா தத்தம் ஈற்று உருபின் என்ப – சொல்:3 354/2

மேல்

உருபு (15)

மூன்று ஆறு உருபு எண் வினைத்தொகை சுட்டு ஈறு –எழுத்து:3 179/1
விகுதி பதம் சாரியை உருபு அனைத்தினும் –எழுத்து:5 254/1
எழுவாய் உருபு திரிபு_இல் பெயரே – சொல்:1 295/2
இரண்டாவதன் உருபு ஐயே அதன் பொருள் – சொல்:1 296/1
மூன்றாவதன் உருபு ஆல் ஆன் ஓடு ஒடு – சொல்:1 297/1
நான்காவதற்கு உருபு ஆகும் குவ்வே – சொல்:1 298/1
ஐந்தாவதன் உருபு இல்லும் இன்னும் – சொல்:1 299/1
ஏழன் உருபு கண் ஆதி ஆகும் – சொல்:1 301/1
அயல் ஏ ஆதலும் விளி உருபு ஆகும் – சொல்:1 307/6
ஈற்று அயல் நீட்சியும் உருபு ஆகுமே – சொல்:1 312/2
உருபு பல அடுக்கினும் வினை வேறு அடுக்கினும் – சொல்:3 355/1
உருபு முற்று ஈர் எச்சம் கொள்ளும் – சொல்:3 356/1
முதலிய பொருளின் அவற்றின் உருபு இடை – சொல்:3 361/2
உவம உருபு இலது உவமத்தொகையே – சொல்:3 366/1
ஆறு உருபு இடை உரி அடுக்கு இவை தொகாநிலை – சொல்:3 374/2

மேல்

உருபுகள் (2)

ஒற்று உயிர் முதல் ஈற்று உருபுகள் புணர்ச்சியின் –எழுத்து:5 242/1
வேற்றுமை வினை சாரியை ஒப்பு உருபுகள்
தத்தம் பொருள இசைநிறை அசைநிலை – சொல்:4 420/1,2

மேல்

உருபும் (6)

உருபும் உறழ்தர நாற்பதாம் உருபே –எழுத்து:5 240/3
பதம் முன் விகுதியும் பதமும் உருபும்
புணர் வழி ஒன்றும் பலவும் சாரியை –எழுத்து:5 243/1,2
விகுதியும் பதமும் உருபும் பகுத்து இடை –எழுத்து:5 253/2
ஆறன் உருபும் ஏற்கும் அவ் உருபே – சொல்:1 293/1
உருபும் வினையும் எதிர்மறுத்து உரைப்பினும் – சொல்:3 354/1
இரண்டு முதலாம் இடை ஆறு உருபும்
வெளிப்படல் இல்லது வேற்றுமைத்தொகையே – சொல்:3 363/1,2

மேல்

உருபே (10)

பெயரின் எச்சம் முற்று ஆறன் உருபே
அஃறிணை பன்மை அம்ம முன் இயல்பே –எழுத்து:3 167/2,3
உருபும் உறழ்தர நாற்பதாம் உருபே –எழுத்து:5 240/3
பெயர் வழி தம் பொருள் தர வரும் உருபே –எழுத்து:5 241/1
அன்ன பிறவும் ஆகும் ஐ உருபே –எழுத்து:5 255/4
ஆறன் உருபும் ஏற்கும் அவ் உருபே – சொல்:1 293/1
உள் அகம் புறம் இல் இடப்பொருள் உருபே – சொல்:1 302/4
எட்டன் உருபே எய்து பெயர் ஈற்றின் – சொல்:1 303/1
ஈற்றின் ஈர் உறல் இவையும் ஈண்டு உருபே – சொல்:1 309/5
யகார ஈற்றிற்கு அளபுமாம் உருபே – சொல்:1 310/2
என்பவும் பிறவும் உவமத்து உருபே – சொல்:3 367/4

மேல்

உருமும் (1)

கம்மும் உருமும் தொழிற்பெயர் மானும் –எழுத்து:4 223/2

மேல்

உருவக (1)

உருவக உவமையில் திணை சினை முதல்கள் – சொல்:3 410/1

மேல்

உருவம் (1)

எண் பெயர் முறை பிறப்பு உருவம் மாத்திரை –எழுத்து:1 57/1

மேல்

உருவு (1)

ஏனை உயிரோடு உருவு திரிந்தும் –எழுத்து:1 89/2

மேல்

உரை (4)

அமைபவன் நூல் உரை ஆசிரியன்னே – பாயிரம்:1 26/5
உரை கோளாளற்கு உரைப்பது நூலே – பாயிரம்:1 37/3
இழிந்தோன் ஒப்போன் மிக்கோன் இரப்பு உரை – சொல்:3 407/2
மாற்றம் நுவற்சி செப்பு உரை கரை நொடி இசை – சொல்:5 458/1

மேல்

உரைக்கப்படும் (1)

உரைக்கப்படும் பொருள் உள்ளத்து அமைத்து – பாயிரம்:1 36/4

மேல்

உரைக்கும் (1)

முக்கால் கேட்பின் முறை அறிந்து உரைக்கும் – பாயிரம்:1 43/1

மேல்

உரைகாரன் (1)

தன் மாணாக்கன் தகும் உரைகாரன் என்று – பாயிரம்:1 51/2

மேல்

உரைத்த (1)

உரைத்த விதியின் ஓர்ந்து ஒப்பன கொளலே –எழுத்து:5 254/2

மேல்

உரைத்தது (1)

ஆசான் உரைத்தது அமைவர கொளினும் – பாயிரம்:1 44/1

மேல்

உரைத்தல் (2)

தன் குறி வழக்கம் மிக எடுத்து உரைத்தல்
சொல்லின் முடிவின் அ பொருள் முடித்தல் – பாயிரம்:1 14/17,18
உற்றது உரைத்தல் உறுவது கூறல் – சொல்:3 386/2

மேல்

உரைத்தாம் (1)

உரைத்தும் என்றல் உரைத்தாம் என்றல் – பாயிரம்:1 14/11

மேல்

உரைத்தும் (1)

உரைத்தும் என்றல் உரைத்தாம் என்றல் – பாயிரம்:1 14/11

மேல்

உரைப்ப (1)

செவ்விதின் உரைப்ப அவ் இரு காலும் – பாயிரம்:1 45/2

மேல்

உரைப்பது (1)

உரை கோளாளற்கு உரைப்பது நூலே – பாயிரம்:1 37/3

மேல்

உரைப்பர் (1)

சுட்டியும் உரைப்பர் சொல் சுருங்குதற்கே – சொல்:3 406/3

மேல்

உரைப்பன (1)

தொல் முறை உரைப்பன ஆகுபெயரே – சொல்:1 290/4

மேல்

உரைப்பின் (1)

வினைப்படுத்து உரைப்பின் உம்மை வேண்டும் – சொல்:3 399/2

மேல்

உரைப்பினும் (1)

உருபும் வினையும் எதிர்மறுத்து உரைப்பினும்
திரியா தத்தம் ஈற்று உருபின் என்ப – சொல்:3 354/1,2

மேல்

உரைப்போர் (1)

உரைப்போர் குறிப்பின அற்றே பிண்டமும் – சொல்:1 316/2

மேல்

உரையசை (1)

அம்ம உரையசை கேண்மின் என்று ஆகும் – சொல்:4 438/1

மேல்

உரையா (1)

பெய்து உரையா வைத்தார் பெரிது – பாயிரம்:1 55/4

மேல்

உரையாதவும் (1)

வகுத்து உரையாதவும் வகுத்தனர் கொளலே –எழுத்து:5 257/3

மேல்

உரையாநின்ற (1)

ஐது உரையாநின்ற அணிந்துரையை எ நூற்கும் – பாயிரம்:1 55/3

மேல்

உரையானும் (1)

தன் உரையானும் பிற நூலானும் – பாயிரம்:1 23/3

மேல்

உரையே (1)

ஆசிரிய வசனம் என்று ஈர்_ஏழ் உரையே – பாயிரம்:1 21/4

மேல்

உலகம் (1)

முறையின் வைப்பே உலகம் மலையாமை – பாயிரம்:1 13/4

மேல்

உலகியல் (1)

உலகியல் அறிவோடு உயர் குணம் இனையவும் – பாயிரம்:1 26/4

மேல்

உலகின் (2)

மலர் தலை உலகின் மல்கு இருள் அகல – பாயிரம்:0 0/1
இனைத்து என்று அறி பொருள் உலகின் இலா பொருள் – சொல்:3 399/1

மேல்

உவ்வும் (1)

உவ்வும் வவ்வும் ஒள ஓரன்ன –எழுத்து:1 125/3

மேல்

உவ்வுமாம் (1)

மிசை வரும் ரவ்வழி உவ்வுமாம் பிற –எழுத்து:2 149/3

மேல்

உவக்கும் (1)

எ திறத்து ஆசான் உவக்கும் அ திறம் – பாயிரம்:1 46/3

மேல்

உவப்பினும் (1)

உவப்பினும் உயர்வினும் சிறப்பினும் செறலினும் – சொல்:3 379/1

மேல்

உவப்பு (1)

நினைவு வெறுப்பு உவப்பு இரக்கம் நாண் வெகுளி – சொல்:5 452/3

மேல்

உவம (1)

உவம உருபு இலது உவமத்தொகையே – சொல்:3 366/1

மேல்

உவமத்து (1)

என்பவும் பிறவும் உவமத்து உருபே – சொல்:3 367/4

மேல்

உவமத்தொகையே (1)

உவம உருபு இலது உவமத்தொகையே – சொல்:3 366/1

மேல்

உவமை (2)

தொழில் பண்பு உவமை உம்மை அன்மொழி –எழுத்து:3 152/2
வேற்றுமை வினை பண்பு உவமை உம்மை – சொல்:3 362/1

மேல்

உவமையில் (1)

உருவக உவமையில் திணை சினை முதல்கள் – சொல்:3 410/1

மேல்

உழப்பின் (1)

எடுத்தல் படுத்தல் நலிதல் உழப்பின்
திரிபும் தத்தமில் சிறிது உள ஆகும் –எழுத்து:1 88/1,2

மேல்

உழி (1)

பின் பாடு அளை தேம் உழை வழி உழி உளி – சொல்:1 302/3

மேல்

உழை (1)

பின் பாடு அளை தேம் உழை வழி உழி உளி – சொல்:1 302/3

மேல்

உள் (4)

சூத்திரத்து உள் பொருள் தோற்றுவ காண்டிகை – பாயிரம்:1 22/3
சூத்திரத்து உள் பொருள் அன்றியும் ஆண்டைக்கு – பாயிரம்:1 23/1
நிறை உயிர் முயற்சியின் உள் வளி துரப்ப –எழுத்து:1 74/1
உள் அகம் புறம் இல் இடப்பொருள் உருபே – சொல்:1 302/4

மேல்

உள்ள (1)

ஒன்று அல் எண்ணும் உள்ள இல்ல – சொல்:1 280/3

மேல்

உள்ளத்து (1)

உரைக்கப்படும் பொருள் உள்ளத்து அமைத்து – பாயிரம்:1 36/4

மேல்

உள்ளது (2)

உள்ளது கூறி மாற்றியும் உள்ளது – சொல்:3 406/2
உள்ளது கூறி மாற்றியும் உள்ளது
சுட்டியும் உரைப்பர் சொல் சுருங்குதற்கே – சொல்:3 406/2,3

மேல்

உள்ளவும் (2)

மற்று உயிர் உள்ளவும் இல்லவும் அஃறிணை – சொல்:1 261/2
உள்ளவும் இல்லவுமாம் இரு வழக்கினும் – சொல்:3 401/2

மேல்

உள்ளிய (1)

உரத்தின் வளம் பெருக்கி உள்ளிய தீமை – பாயிரம்:1 25/1

மேல்

உள்ளே (1)

நைந்து ஈர் ஒற்றாம் செய்யுள் உள்ளே –எழுத்து:1 120/2

மேல்

உள (8)

திரிபும் தத்தமில் சிறிது உள ஆகும் –எழுத்து:1 88/2
வர பெறுனவும் உள வேற்றுமை வழியே –எழுத்து:3 166/2
அகரம் விகற்பம் ஆகலும் உள பிற –எழுத்து:3 170/4
அல்வழி உயிர் இடை வரின் இயல்பும் உள –எழுத்து:4 220/2
இயல்பும் திரிபும் ஆவன உள பிற –எழுத்து:4 229/4
வலி வரின் அல்வழி இயல்பும் ஆவன உள –எழுத்து:4 230/2
பல்ல சில்ல உள இல பல சில – சொல்:1 280/4
முதல் இவை சினை இவை என வேறு உள இல – சொல்:1 316/1

மேல்

உளத்தன் (1)

தடுமாறு_உளத்தன் தறுகணன் பாவி – பாயிரம்:1 39/4

மேல்

உளத்து (1)

கேட்டவை கேட்டு அவை விடாது உளத்து அமைத்து – பாயிரம்:1 40/8

மேல்

உளம் (1)

கொள்வோன் கொள் வகை அறிந்து அவன் உளம் கொள – பாயிரம்:1 36/6

மேல்

உளரே (3)

மூ வகை ஏற்றி மொழிநரும் உளரே – பாயிரம்:1 48/2
ஞஃகான் உறழும் என்மரும் உளரே –எழுத்து:1 124/2
துன்னும் என்று துணிநரும் உளரே –எழுத்து:4 206/2

மேல்

உளவே (7)

னகரமோடு உறழா நடப்பன உளவே –எழுத்து:1 122/2
ஐ ஈற்று உடை குற்றுகரமும் உளவே –எழுத்து:3 185/1
ஈற்று அழிவோடும் அம் ஏற்பவும் உளவே –எழுத்து:3 202/2
உயிரும் உயிர்மெய்யும் ஏகலும் உளவே – சொல்:2 341/3
குறிப்புமுற்று ஈரெச்சம் ஆகலும் உளவே – சொல்:2 351/2
ஓர் இடம் பிற இடம் தழுவலும் உளவே – சொல்:3 380/2
முன்னத்தின் உணரும் கிளவியும் உளவே – சொல்:3 408/1

மேல்

உளி (1)

பின் பாடு அளை தேம் உழை வழி உழி உளி
உள் அகம் புறம் இல் இடப்பொருள் உருபே – சொல்:1 302/3,4

மேல்

உற்ற (3)

உற்ற ன ஈறு நம்பி ஆடூஉ – சொல்:1 276/10
கிளந்த கிளை முதல் உற்ற ர ஈற்றவும் – சொல்:1 278/1
நுவ்வொடு வினா சுட்டு உற்ற ன ள ர – சொல்:1 314/1

மேல்

உற்றது (1)

உற்றது உரைத்தல் உறுவது கூறல் – சொல்:3 386/2

மேல்

உற்று (2)

மூக்கு உற்று இதழ் நா பல் அண தொழிலின் –எழுத்து:1 74/3
புல் மரம் முதல உற்று அறியும் ஓர் அறிவு உயிர் – சொல்:5 445/1

மேல்

உற (8)

அண்பல் முதல் நா விளிம்பு உற வருமே –எழுத்து:1 77/2
நுனி நா அண்ணம் உற முறை வருமே –எழுத்து:1 79/2
அண்பல் அடி நா முடி உற த ந வரும் –எழுத்து:1 80/1
மீ கீழ் இதழ் உற ப ம பிறக்கும் –எழுத்து:1 81/1
அடி நா அடி அணம் உற ய தோன்றும் –எழுத்து:1 82/1
மேல் பல் இதழ் உற மேவிடும் வவ்வே –எழுத்து:1 85/1
சுட்டு வகரம் மூ இனம் உற முறையே –எழுத்து:4 235/1
ஒரு தம் எச்சம் ஈறு உற முடியும் – சொல்:3 355/2

மேல்

உறப்பெறும் (1)

ஒரு புணர்க்கு இரண்டு மூன்றும் உறப்பெறும் –எழுத்து:3 157/1

மேல்

உறல் (6)

வ இறு சுட்டிற்கு அற்று உறல் வழியே –எழுத்து:5 250/1
ஈறு போதல் அவற்றோடு ஓ உறல்
ஈறு அழிந்து ஓ உறல் இறுதி ய ஆதல் – சொல்:1 307/3,4
ஈறு அழிந்து ஓ உறல் இறுதி ய ஆதல் – சொல்:1 307/4
அதனோடு அயல் திரிந்து ஏ உறல் ஈறு அழிந்து – சொல்:1 307/5
ஈ ஆதல் அதனோடு ஏ உறல் ஈற்று ஏ – சொல்:1 309/3
ஈற்றின் ஈர் உறல் இவையும் ஈண்டு உருபே – சொல்:1 309/5

மேல்

உறவும் (1)

தமிழ் அவ் உறவும் பெறும் வேற்றுமைக்கே –எழுத்து:4 225/1

மேல்

உறவே (1)

உறழும் நின் ஈறு இயல்பாம் உறவே –எழுத்து:4 218/2

மேல்

உறழ்தர (1)

உருபும் உறழ்தர நாற்பதாம் உருபே –எழுத்து:5 240/3

மேல்

உறழ்தலும் (1)

மிகலும் இனத்தோடு உறழ்தலும் விதி மேல் –எழுத்து:4 224/3

மேல்

உறழ்வும் (3)

ஐ போய் அம்மும் திரள் வரின் உறழ்வும்
அட்டு உறின் ஐ கெட்டு அ நீள்வும் ஆம் வேற்றுமை –எழுத்து:3 203/2,3
வேற்றுமை ம போய் வலி மெலி உறழ்வும்
அல்வழி உயிர் இடை வரின் இயல்பும் உள –எழுத்து:4 220/1,2
அவற்றோடு உறழ்வும் வலி வரின் ஆம் மெலி –எழுத்து:4 227/2

மேல்

உறழ (1)

போல புரைய ஒப்ப உறழ
மான கடுப்ப இயைய ஏய்ப்ப – சொல்:3 367/1,2

மேல்

உறழா (1)

னகரமோடு உறழா நடப்பன உளவே –எழுத்து:1 122/2

மேல்

உறழும் (3)

ஞஃகான் உறழும் என்மரும் உளரே –எழுத்து:1 124/2
கன் அ ஏற்று மென்மையோடு உறழும் –எழுத்து:4 217/2
உறழும் நின் ஈறு இயல்பாம் உறவே –எழுத்து:4 218/2

மேல்

உறா (2)

உ உறும் ஏவல் உறா சில சில் வழி –எழுத்து:4 207/3
ல ள இறு தொழிற்பெயர் ஈர் இடத்தும் உ உறா
வலி வரின் அல்வழி இயல்பும் ஆவன உள –எழுத்து:4 230/1,2

மேல்

உறின் (4)

அண்ணம் நுனி நா நனி உறின் றன வரும் –எழுத்து:1 86/1
அட்டு உறின் ஐ கெட்டு அ நீள்வும் ஆம் வேற்றுமை –எழுத்து:3 203/3
முதலை ஐ உறின் சினையை கண் உறும் – சொல்:1 315/1
அடைமொழி இனம் அல்லதும் தரும் ஆண்டு உறின் – சொல்:3 402/1

மேல்

உறு (4)

திசை-தொறும் நிறுவிய திறல் உறு தொல் சீர் – பாயிரம்:0 0/14
ஆய்தம் இரண்டொடு சார்பெழுத்து உறு விரி –எழுத்து:1 61/6
ஆதி உறு து சுட்டு அணை ஆய்தம் – சொல்:1 279/2
சால உறு தவ நனி கூர் கழி மிகல் – சொல்:5 456/1

மேல்

உறுப்பினில் (1)

என்னும் உறுப்பினில் சூத்திரம் காண்டிகை – பாயிரம்:1 4/6

மேல்

உறுப்பு (3)

மூன்றன் உறுப்பு அழிவும் வந்ததும் ஆகும் –எழுத்து:3 190/1
தோள் குழல் மார்பு கண் காது முதல் உறுப்பு
அளவு அறிவு ஒப்பு வடிவு நிறம் கதி – சொல்:1 276/5,6
பன்மைக்கு அவ்வும் உருபாம் பண்பு உறுப்பு
ஒன்றன் கூட்டம் பலவின் ஈட்டம் – சொல்:1 300/2,3

மேல்

உறுப்பொடு (1)

ஐயம் அகல ஐம் காண்டிகை உறுப்பொடு
மெய்யினை எஞ்சாது இசைப்பது விருத்தி – பாயிரம்:1 23/4,5

மேல்

உறும் (2)

உ உறும் ஏவல் உறா சில சில் வழி –எழுத்து:4 207/3
முதலை ஐ உறின் சினையை கண் உறும்
அது முதற்கு ஆயின் சினைக்கு ஐ ஆகும் – சொல்:1 315/1,2

மேல்

உறுமே (1)

அற்று ஓடு உருபின் மேல் உம் உறுமே
அன்றேல் நம் இடை அடைந்து அற்று ஆகும் –எழுத்து:5 245/2,3

மேல்

உறுமேல் (1)

தாழும் கோல் வந்து உறுமேல் அற்றே –எழுத்து:4 225/2

மேல்

உறுவது (1)

உற்றது உரைத்தல் உறுவது கூறல் – சொல்:3 386/2

மேல்