ஈ – முதல் சொற்கள் நன்னூல் தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்


ஈ (9)

ஆ ஈ ஊ ஏ ஐ ஓ ஒள நெடில் –எழுத்து:1 65/1
இ ஈ எ ஏ ஐ அங்காப்போடு –எழுத்து:1 77/1
ஆ ஈறு ஐயும் ஈ ஈறு இகரமும் –எழுத்து:2 147/7
இ ஈ ஐ வழி யவ்வும் ஏனை –எழுத்து:3 162/1
ஆ முன் பகர ஈ அனைத்தும் வர குறுகும் –எழுத்து:3 177/1
அகரம் இ ஈ ஆதல் ஆண்டை ஆ – சொல்:1 309/2
ஈ ஆதல் அதனோடு ஏ உறல் ஈற்று ஏ – சொல்:1 309/3
ஈ தா கொடு எனும் மூன்றும் முறையே – சொல்:3 407/1
வாழிய மாள ஈ யாழ முன்னிலை அசை – சொல்:4 440/2

மேல்

ஈங்கே (1)

எதிர்மறை மும்மையும் ஏற்கும் ஈங்கே –எழுத்து:2 145/6

மேல்

ஈட்டம் (1)

ஒன்றன் கூட்டம் பலவின் ஈட்டம்
திரிபின் ஆக்கம் ஆம் தற்கிழமையும் – சொல்:1 300/3,4

மேல்

ஈண்டு (2)

சிறப்பினும் இனத்தினும் செறிந்து ஈண்டு அ முதல் –எழுத்து:1 73/1
ஈற்றின் ஈர் உறல் இவையும் ஈண்டு உருபே – சொல்:1 309/5

மேல்

ஈதல் (3)

ஈதல் இயல்பே இயம்பும் காலை – பாயிரம்:1 36/1
ஓதல் ஈதல் ஆதி பல் வினை – சொல்:1 276/8
ஈதல் இன்னன இரு பொருள் தொழில் குணம் – சொல்:5 455/3

மேல்

ஈமும் (1)

ஈமும்
கம்மும் உருமும் தொழிற்பெயர் மானும் –எழுத்து:4 223/1,2

மேல்

ஈயர் (1)

ஈயர் க யவும் என்பவும் பிறவும் –எழுத்து:2 140/5

மேல்

ஈயும் (1)

முன்னிலை முன்னர் ஈயும் ஏயும் – சொல்:2 336/1

மேல்

ஈர் (27)

என்று இவை ஈர்_ஐம் குற்றம் நூற்கே – பாயிரம்:1 12/6
ஆசிரிய வசனம் என்று ஈர்_ஏழ் உரையே – பாயிரம்:1 21/4
என தகும் நூல் யாப்பு ஈர்_இரண்டு என்ப – பாயிரம்:1 50/2
அ முதல் ஈர்_ஆறு ஆவி க முதல் –எழுத்து:1 63/1
ஞ ங ஈர்_ஐந்து உயிர்மெய்யும் மொழி முதல் –எழுத்து:1 102/2
க ச த ப ஒழித்த ஈர்_ஏழன் கூட்டம் –எழுத்து:1 110/1
மெய்ம்மயக்கு உடனிலை ர ழ ஒழித்து ஈர்_எட்டு –எழுத்து:1 110/2
ஈர் ஒற்றாம் ர ழ தனிக்குறில் அணையா –எழுத்து:1 119/2
நைந்து ஈர் ஒற்றாம் செய்யுள் உள்ளே –எழுத்து:1 120/2
செய்வி என் ஏவல் இணையின் ஈர் ஏவல் –எழுத்து:2 138/2
க ட த ற ஐ ஆய் இ மின் இர் ஈர்
ஈயர் க யவும் என்பவும் பிறவும் –எழுத்து:2 140/4,5
எழுவாய் விளி ஈர் எச்சம் முற்று இடை உரி –எழுத்து:3 152/3
தழுவுதொடர் அடுக்கு என ஈர்_ஏழே –எழுத்து:3 152/4
முதல் ஈர் எண் முதல் நீளும் மூன்று ஆறு –எழுத்து:3 188/3
ஒன்று முதல் ஈர்_ஐந்து ஆயிரம் கோடி –எழுத்து:3 197/1
தகரம் திரிந்த பின் கேடும் ஈர் இடத்தும் –எழுத்து:4 229/2
ல ள இறு தொழிற்பெயர் ஈர் இடத்தும் உ உறா –எழுத்து:4 230/1
ஈர் எழுத்தானும் இயைவன வடசொல் – சொல்:1 274/2
ஈற்றின் ஈர் உறல் இவையும் ஈண்டு உருபே – சொல்:1 309/5
உண்டு ஈர் எச்சம் இரு திணை பொது வினை – சொல்:2 330/2
இர் ஈர் ஈற்ற இரண்டும் இரு திணை – சொல்:2 337/1
உருபு முற்று ஈர் எச்சம் கொள்ளும் – சொல்:3 356/1
முற்று ஈர் எச்சம் எழுவாய் விளிப்பொருள் – சொல்:3 374/1
அடை சினை முதல் முறை அடைதலும் ஈர் அடை – சொல்:3 403/1
முதலோடு ஆதலும் வழக்கு இயல் ஈர் அடை – சொல்:3 403/2
இடைநிலை மொழியே ஏனை ஈர் இடத்தும் – சொல்:3 416/1
முரள் நந்து ஆதி நா அறிவொடு ஈர் அறிவு உயிர் – சொல்:5 446/1

மேல்

ஈர்_ஆறு (1)

அ முதல் ஈர்_ஆறு ஆவி க முதல் –எழுத்து:1 63/1

மேல்

ஈர்_இரண்டு (1)

என தகும் நூல் யாப்பு ஈர்_இரண்டு என்ப – பாயிரம்:1 50/2

மேல்

ஈர்_எட்டு (1)

மெய்ம்மயக்கு உடனிலை ர ழ ஒழித்து ஈர்_எட்டு
ஆகும் இவ் இரு பால் மயக்கும் மொழி இடை –எழுத்து:1 110/2,3

மேல்

ஈர்_ஏழ் (1)

ஆசிரிய வசனம் என்று ஈர்_ஏழ் உரையே – பாயிரம்:1 21/4

மேல்

ஈர்_ஏழன் (1)

க ச த ப ஒழித்த ஈர்_ஏழன் கூட்டம் –எழுத்து:1 110/1

மேல்

ஈர்_ஏழே (1)

தழுவுதொடர் அடுக்கு என ஈர்_ஏழே –எழுத்து:3 152/4

மேல்

ஈர்_ஐந்து (2)

ஞ ங ஈர்_ஐந்து உயிர்மெய்யும் மொழி முதல் –எழுத்து:1 102/2
ஒன்று முதல் ஈர்_ஐந்து ஆயிரம் கோடி –எழுத்து:3 197/1

மேல்

ஈர்_ஐம் (1)

என்று இவை ஈர்_ஐம் குற்றம் நூற்கே – பாயிரம்:1 12/6

மேல்

ஈரெச்சம் (1)

குறிப்புமுற்று ஈரெச்சம் ஆகலும் உளவே – சொல்:2 351/2

மேல்

ஈவு (1)

எளிது ஈவு இல்லது பருத்தி குண்டிகை – பாயிரம்:1 34/2

மேல்

ஈற்ற (7)

அர் ஆர் ப ஊர் அகரம் மார் ஈற்ற
பல்லோர் படர்க்கை மார் வினையொடு முடிமே – சொல்:2 327/1,2
து று டு குற்றியலுகர ஈற்ற
ஒன்றன் படர்க்கை டு குறிப்பின் ஆகும் – சொல்:2 328/1,2
அ ஆ ஈற்ற பலவின் படர்க்கை – சொல்:2 329/1
அல் அன் என் ஏன் ஆகும் ஈற்ற
இரு திணை முக்கூற்று ஒருமை தன்மை – சொல்:2 331/2,3
ஐ ஆய் இகர ஈற்ற மூன்றும் – சொல்:2 335/1
இர் ஈர் ஈற்ற இரண்டும் இரு திணை – சொல்:2 337/1
க யவொடு ர ஒற்று ஈற்ற வியங்கோள் – சொல்:2 338/1

மேல்

ஈற்றசை (1)

பிரிநிலை வினா எண் ஈற்றசை தேற்றம் – சொல்:4 422/1

மேல்

ஈற்றதாம் (1)

செவ்வெண் ஈற்றதாம் எச்ச உம்மை – சொல்:4 427/1

மேல்

ஈற்றவும் (4)

எய்திய இருபான்_மூன்றாம் ஈற்றவும்
செய் என் ஏவல் வினை பகாப்பதமே –எழுத்து:2 137/4,5
ள ஒற்று இகரக்கு ஏற்ற ஈற்றவும்
தோழி செவிலி மகடூஉ நங்கை – சொல்:1 277/2,3
கிளந்த கிளை முதல் உற்ற ர ஈற்றவும்
கள் என் ஈற்றின் ஏற்பவும் பிறவும் – சொல்:1 278/1,2
ஏவலின் வரூஉம் எல்லா ஈற்றவும்
முப்பால் ஒருமை முன்னிலை மொழியே – சொல்:2 335/2,3

மேல்

ஈற்றில் (2)

இடையில் நான்கும் ஈற்றில் இரண்டும் –எழுத்து:2 146/1
முதலில் நான்கும் ஈற்றில் மூன்றும் – சொல்:2 344/2

மேல்

ஈற்றிற்கு (1)

யகார ஈற்றிற்கு அளபுமாம் உருபே – சொல்:1 310/2

மேல்

ஈற்றின் (4)

வாழிய என்பதன் ஈற்றின் உயிர்மெய் –எழுத்து:3 168/1
கள் என் ஈற்றின் ஏற்பவும் பிறவும் – சொல்:1 278/2
எட்டன் உருபே எய்து பெயர் ஈற்றின்
திரிபு குன்றல் மிகுதல் இயல்பு அயல் – சொல்:1 303/1,2
ஈற்றின் ஈர் உறல் இவையும் ஈண்டு உருபே – சொல்:1 309/5

மேல்

ஈற்றினும் (1)

எச்ச பெயர் வினை எய்தும் ஈற்றினும் – சொல்:3 357/1

மேல்

ஈற்று (27)

ல ள ஈற்று இயைபினாம் ஆய்தம் அஃகும் –எழுத்து:1 97/1
எண்_மூ எழுத்து ஈற்று எவ்வகை மொழிக்கும் –எழுத்து:3 158/1
பொதுப்பெயர் உயர்திணை பெயர்கள் ஈற்று மெய் –எழுத்து:3 159/1
ஈற்று யா வினா விளி பெயர் முன் வலி இயல்பே –எழுத்து:3 160/1
சாவ என் மொழி ஈற்று உயிர்மெய் சாதலும் விதி –எழுத்து:3 169/1
உரி வரின் நாழியின் ஈற்று உயிர்மெய் கெட –எழுத்து:3 174/1
ஐ ஈற்று உடை குற்றுகரமும் உளவே –எழுத்து:3 185/1
தெங்கு நீண்டு ஈற்று உயிர்மெய் கெடும் காய் வரின் –எழுத்து:3 187/1
ஈற்று உயிர்மெய்யும் ஏழன் உயிரும் –எழுத்து:3 188/5
ஈற்று உயிர்மெய் கெடுத்து இன்னும் இற்றும் –எழுத்து:3 197/3
இரண்டு முன் வரின் பத்தின் ஈற்று உயிர்மெய் –எழுத்து:3 198/1
ஈற்று அழிவோடும் அம் ஏற்பவும் உளவே –எழுத்து:3 202/2
தன் என் என்பவற்று ஈற்று ன வன்மையோடு –எழுத்து:4 218/1
ஒற்று உயிர் முதல் ஈற்று உருபுகள் புணர்ச்சியின் –எழுத்து:5 242/1
ய ஈற்று உயர்திணை ஓ ர அல் இவற்றொடு – சொல்:1 304/2
ஞ ந ஒழி அனைத்து ஈற்று அஃறிணை விளிப்பன – சொல்:1 304/4
ஒருசார் ன ஈற்று உயர்திணை பெயர்க்-கண் – சொல்:1 307/1
ர ஈற்று உயர் பெயர்க்கு அளபு எழல் ஈற்று அயல் – சொல்:1 309/1
ர ஈற்று உயர் பெயர்க்கு அளபு எழல் ஈற்று அயல் – சொல்:1 309/1
ஈ ஆதல் அதனோடு ஏ உறல் ஈற்று ஏ – சொல்:1 309/3
லகார ஈற்று உயர்பெயர்க்கு அளபு அயல் நீட்சியும் – சொல்:1 310/1
ன ஈற்று உயர்திணை அல் இரு பெயர்க்-கண் – சொல்:1 311/1
ல ள ஈற்று அஃறிணை பெயர் பொதுப்பெயர்க்-கண் – சொல்:1 312/1
ஈற்று அயல் நீட்சியும் உருபு ஆகுமே – சொல்:1 312/2
செய்யும் என் எச்ச ஈற்று உயிர்மெய் சேறலும் – சொல்:2 341/1
பெயர் வினை இடத்து ன ள ர ய ஈற்று அயல் – சொல்:3 353/1
திரியா தத்தம் ஈற்று உருபின் என்ப – சொல்:3 354/2

மேல்

ஈற்றும் (1)

எ யா முதலும் ஆ ஓ ஈற்றும்
ஏ இரு வழியும் வினா ஆகும்மே –எழுத்து:1 67/1,2

மேல்

ஈறாம் (2)

குற்று உயிர் அளபின் ஈறாம் எகரம் –எழுத்து:1 108/1
எம் நம் ஈறாம் ம வரு ஞ நவே –எழுத்து:4 221/2

மேல்

ஈறாய் (1)

ஏற்கும் எவ் வகை பெயர்க்கும் ஈறாய் பொருள் – சொல்:1 291/1

மேல்

ஈறு (25)

பரிதியின் ஒருதான் ஆகி முதல் ஈறு
ஒப்பு அளவு ஆசை முனிவு இகந்து உயர்ந்த – பாயிரம்:0 0/3,4
முதல் ஈறு இடைநிலை போலி என்றா –எழுத்து:1 57/2
எழுத்து ஈறு ஆக தொடரும் என்ப –எழுத்து:2 130/2
ஈறு போதல் இடை உகரம் இ ஆதல் –எழுத்து:2 136/1
அல்லா அச்சு ஐ வருக்கம் முதல் ஈறு
ய ஆதி நான்மை ள ஆகும் ஐ_ஐம் –எழுத்து:2 146/2,3
ஆ ஈறு ஐயும் ஈ ஈறு இகரமும் –எழுத்து:2 147/7
ஆ ஈறு ஐயும் ஈ ஈறு இகரமும் –எழுத்து:2 147/7
மெய் உயிர் முதல் ஈறு ஆம் இரு பதங்களும் –எழுத்து:3 151/1
மூன்று ஆறு உருபு எண் வினைத்தொகை சுட்டு ஈறு
ஆகும் உகரம் முன்னர் இயல்பாம் –எழுத்து:3 179/1,2
ஒன்று முதல் எட்டு ஈறு ஆம் எண்ணுள் –எழுத்து:3 188/2
ஈறு போய் வலி மெலி மிகலுமாம் இரு வழி –எழுத்து:4 214/3
உறழும் நின் ஈறு இயல்பாம் உறவே –எழுத்து:4 218/2
ம ஈறு ஒற்று அழிந்து உயிர் ஈறு ஒப்பவும் –எழுத்து:4 219/1
ம ஈறு ஒற்று அழிந்து உயிர் ஈறு ஒப்பவும் –எழுத்து:4 219/1
ஒன்று முதல் எட்டு ஈறு ஆம் எண் ஊர் –எழுத்து:5 249/1
உற்ற ன ஈறு நம்பி ஆடூஉ – சொல்:1 276/10
ணஃகான் ஆ ஈறு ஆகும் பொதுப்பெயர் – சொல்:1 304/3
அளபு ஈறு அழிவு அயல் நீட்சி அதனோடு – சொல்:1 307/2
ஈறு போதல் அவற்றோடு ஓ உறல் – சொல்:1 307/3
ஈறு அழிந்து ஓ உறல் இறுதி ய ஆதல் – சொல்:1 307/4
அதனோடு அயல் திரிந்து ஏ உறல் ஈறு அழிந்து – சொல்:1 307/5
ளஃகான் உயர் பெயர்க்கு அளபு ஈறு அழிவு அயல் – சொல்:1 308/1
அண்மையின் இயல்பும் ஈறு அழிவும் சேய்மையின் – சொல்:1 313/1
ஒரு தம் எச்சம் ஈறு உற முடியும் – சொல்:3 355/2
யாப்பு ஈறு இடை முதல் ஆக்கினும் பொருள் இசை – சொல்:3 419/2

மேல்

ஈறே (3)

சாயும் உகரம் நால் ஆறும் ஈறே –எழுத்து:1 107/2
நின்ற நெறியே உயிர்மெய் முதல் ஈறே –எழுத்து:1 109/1
உயர்திணை உம்மைத்தொகை பலர் ஈறே – சொல்:3 372/1

மேல்