ஆ – முதல் சொற்கள் நன்னூல் தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்


கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

ஆ 15
ஆக்க 1
ஆக்கம் 8
ஆக்கமோடு 1
ஆக்கல் 1
ஆக்கலானும் 1
ஆக்கியோன் 1
ஆக்கினும் 1
ஆக 10
ஆகல் 1
ஆகலும் 8
ஆகவும் 1
ஆகா 4
ஆகாரத்தொடு 1
ஆகி 9
ஆகிய 1
ஆகியும் 3
ஆகுதல் 1
ஆகுதலே 1
ஆகுபெயர் 1
ஆகுபெயரே 1
ஆகும் 75
ஆகும்மே 5
ஆகுமே 3
ஆங்கு 1
ஆசான் 4
ஆசிரிய 1
ஆசிரியர் 1
ஆசிரியன் 1
ஆசிரியன்னே 1
ஆசை 2
ஆடலும் 1
ஆடியின் 1
ஆடு 2
ஆடூஉ 1
ஆண் 5
ஆண்டு 3
ஆண்டை 1
ஆண்டைக்கு 1
ஆண்பால் 2
ஆண்மை 2
ஆதல் 8
ஆதலின் 1
ஆதலும் 4
ஆதி 16
ஆதியா 1
ஆதியின் 2
ஆதியுள் 1
ஆதுவும் 1
ஆநின்று 1
ஆபரணன் 1
ஆம் 27
ஆய் 9
ஆய்த 1
ஆய்தக்கு 1
ஆய்தத்தொடர் 1
ஆய்தம் 13
ஆய்தமும் 1
ஆயிரம் 2
ஆயின் 4
ஆயினும் 2
ஆயும் 3
ஆர் 2
ஆர்த்தல் 1
ஆர்ப்போடு 1
ஆர்வத்தன் 1
ஆல் 2
ஆவன 3
ஆவி 5
ஆவியும் 1
ஆவும் 1
ஆவே 2
ஆழமுடைத்து 1
ஆள் 2
ஆற்றல் 1
ஆற்றிற்கு 1
ஆற்றொழுக்கு 1
ஆறன் 4
ஆறனுள் 1
ஆறாம் 2
ஆறாய் 1
ஆறினும் 3
ஆறு 17
ஆறு_ஆறு 1
ஆறு_ஏழ் 2
ஆறும் 6
ஆறே 3
ஆறையும் 1
ஆறோடு 1
ஆன் 7
ஆன்று 1
ஆன 1
ஆனே 1

ஆ (15)

ஆ ஈ ஊ ஏ ஐ ஓ ஒள நெடில் –எழுத்து:1 65/1
எ யா முதலும் ஆ ஓ ஈற்றும் –எழுத்து:1 67/1
முயற்சியுள் அ ஆ அங்காப்பு உடைய –எழுத்து:1 76/2
அ ஆ உ ஊ ஓ ஒள ய முதல் –எழுத்து:1 104/1
அ ஆ எ ஒவ்வோடு ஆகும் ஞ முதல் –எழுத்து:1 105/1
அ ஆ கு டு து று என் ஏன் அல் அன் –எழுத்து:2 140/2
ஆ ஈறு ஐயும் ஈ ஈறு இகரமும் –எழுத்து:2 147/7
அல்வழி ஆ மா மியா முற்று முன் மிகா –எழுத்து:3 171/1
குறியதன் கீழ் ஆ குறுகலும் அதனோடு –எழுத்து:3 172/1
ஆ முன் பகர ஈ அனைத்தும் வர குறுகும் –எழுத்து:3 177/1
ஆ மா கோ ன அணையவும் பெறுமே –எழுத்து:5 248/1
ணஃகான் ஆ ஈறு ஆகும் பொதுப்பெயர் – சொல்:1 304/3
அகரம் இ ஈ ஆதல் ஆண்டை ஆ
ஈ ஆதல் அதனோடு ஏ உறல் ஈற்று ஏ – சொல்:1 309/2,3
அ ஆ ஈற்ற பலவின் படர்க்கை – சொல்:2 329/1
ஆ ஓ ஆகலும் செய்யுளுள் உரித்தே – சொல்:3 353/2

மேல்

ஆக்க (1)

ஆக்க வினைக்குறிப்பு ஆக்கம் இன்று இயலா – சொல்:2 347/1

மேல்

ஆக்கம் (8)

இடுகுறி காரணம் மரபோடு ஆக்கம்
தொடர்ந்து தொழில் அல காலம் தோற்றா – சொல்:1 275/1,2
திரிபின் ஆக்கம் ஆம் தற்கிழமையும் – சொல்:1 300/4
ஆக்க வினைக்குறிப்பு ஆக்கம் இன்று இயலா – சொல்:2 347/1
காரணம் முதலா ஆக்கம் பெற்றும் – சொல்:3 405/1
காரணம் இன்றி ஆக்கம் பெற்றும் – சொல்:3 405/2
ஆக்கம் இன்றி காரணம் அடுத்தும் – சொல்:3 405/3
பிரிப்பு கழிவு ஆக்கம் இன்னன இடை பொருள் – சொல்:4 421/3
மன்னே அசைநிலை ஒழியிசை ஆக்கம்
கழிவு மிகுதி நிலைபேறு ஆகும் – சொல்:4 432/1,2

மேல்

ஆக்கமோடு (1)

தெரிநிலை ஆக்கமோடு உம்மை எட்டே – சொல்:4 425/2

மேல்

ஆக்கல் (1)

ஆக்கல் அழித்தல் அடைதல் நீத்தல் – சொல்:1 296/2

மேல்

ஆக்கலானும் (1)

அவற்றொடு வினா விடை ஆக்கலானும்
சூத்திரத்து உள் பொருள் தோற்றுவ காண்டிகை – பாயிரம்:1 22/2,3

மேல்

ஆக்கியோன் (1)

ஆக்கியோன் பெயரே வழியே எல்லை – பாயிரம்:1 47/1

மேல்

ஆக்கினும் (1)

யாப்பு ஈறு இடை முதல் ஆக்கினும் பொருள் இசை – சொல்:3 419/2

மேல்

ஆக (10)

மொழிந்தனன் ஆக முன்னோர் நூலின் – பாயிரம்:0 0/18
பஞ்சி தன் சொல்லா பனுவல் இழை ஆக
செம் சொல் புலவனே சேய்_இழையா எஞ்சாத – பாயிரம்:1 24/1,2
கையே வாய் ஆக கதிரே மதி ஆக – பாயிரம்:1 24/3
கையே வாய் ஆக கதிரே மதி ஆக
மை இலா நூல் முடியும் ஆறு – பாயிரம்:1 24/3,4
செவி வாய் ஆக நெஞ்சு களன் ஆக – பாயிரம்:1 40/7
செவி வாய் ஆக நெஞ்சு களன் ஆக
கேட்டவை கேட்டு அவை விடாது உளத்து அமைத்து – பாயிரம்:1 40/7,8
எழுத்து ஈறு ஆக தொடரும் என்ப –எழுத்து:2 130/2
ஒன்றன் புள்ளி ரகரம் ஆக
இரண்டன் ஒற்று உயிர் ஏக உ வருமே –எழுத்து:3 189/1,2
சொல்லால் பொருட்கு இடன் ஆக உணர்வினின் – சொல்:1 268/2
கிளை முதல் ஆக கிளந்த பொருள்களுள் – சொல்:1 277/1

மேல்

ஆகல் (1)

இடை ஒற்று ஏகல் ஆய்தம் ஆகல்
என இரு விதியும் ஏற்கும் என்ப –எழுத்து:3 195/2,3

மேல்

ஆகலும் (8)

லகரம் றகரம் ஆகலும் பிற வரின் –எழுத்து:3 170/3
அகரம் விகற்பம் ஆகலும் உள பிற –எழுத்து:3 170/4
ட ஆகலும் ஆம் அல்வழியும்மே –எழுத்து:4 211/3
வன்மை ஆகலும் இயல்பும் ஆகும் –எழுத்து:4 233/3
செய்யுளுள் உம் உந்து ஆகலும் முற்றேல் – சொல்:2 341/2
வினைமுற்றே வினையெச்சம் ஆகலும்
குறிப்புமுற்று ஈரெச்சம் ஆகலும் உளவே – சொல்:2 351/1,2
குறிப்புமுற்று ஈரெச்சம் ஆகலும் உளவே – சொல்:2 351/2
ஆ ஓ ஆகலும் செய்யுளுள் உரித்தே – சொல்:3 353/2

மேல்

ஆகவும் (1)

ஆகவும் பெறூஉம் அல்வழியானே –எழுத்து:4 228/2

மேல்

ஆகா (4)

அளக்கல்_ஆகா அளவும் பொருளும் – பாயிரம்:1 28/1
துளக்கல்_ஆகா நிலையும் தோற்றமும் – பாயிரம்:1 28/2
தம் இன வன்தொடர் ஆகா மன்னே –எழுத்து:3 184/2
ஆகா அஃறிணைக்கு ஆன் அல்லாதன – சொல்:1 318/2

மேல்

ஆகாரத்தொடு (1)

வன்மை விகற்பமும் ஆகாரத்தொடு
வன்மை ஆகலும் இயல்பும் ஆகும் –எழுத்து:4 233/2,3

மேல்

ஆகி (9)

பரிதியின் ஒருதான் ஆகி முதல் ஈறு – பாயிரம்:0 0/3
மங்கலம் ஆகி இன்றியமையாது – பாயிரம்:1 30/1
பருகுவன் அன்ன ஆர்வத்தன் ஆகி
சித்திர பாவையின் அத்தக அடங்கி – பாயிரம்:1 40/5,6
இரு பால் ஆகி இயலும் என்ப –எழுத்து:2 128/3
பகுப்பால் பயன் அற்று இடுகுறி ஆகி
முன்னே ஒன்றாய் முடிந்து இயல்கின்ற –எழுத்து:2 131/1,2
இய்யும் மொழிமுதல் ஆகி முன் வருமே –எழுத்து:2 148/3
செந்தமிழ் ஆகி திரியாது யார்க்கும் – சொல்:1 271/1
முற்றும் பெயர் வினை எச்சமும் ஆகி
ஒன்றற்கு உரியவும் பொதுவும் ஆகும் – சொல்:2 322/2,3
பல் வகை பண்பும் பகர் பெயர் ஆகி
ஒரு குணம் பல குணம் தழுவி பெயர் வினை – சொல்:5 442/1,2

மேல்

ஆகிய (1)

தம்மின் ஆகிய தொழில் மொழி வரினே –எழுத்து:5 256/2

மேல்

ஆகியும் (3)

புள்ளி விட்டு அவ்வொடு முன் உரு ஆகியும்
ஏனை உயிரோடு உருவு திரிந்தும் –எழுத்து:1 89/1,2
ஒரு பொருள் குறித்த பல சொல் ஆகியும்
பல பொருள் குறித்த ஒரு சொல் ஆகியும் – சொல்:1 272/1,2
பல பொருள் குறித்த ஒரு சொல் ஆகியும்
அரிது உணர் பொருளன திரிசொல் ஆகும் – சொல்:1 272/2,3

மேல்

ஆகுதல் (1)

ஆகுதல் நூலிற்கு அழகு எனும் பத்தே – பாயிரம்:1 13/6

மேல்

ஆகுதலே (1)

உடையோர் இலர் ஆசிரியர் ஆகுதலே – பாயிரம்:1 31/5

மேல்

ஆகுபெயர் (1)

ஆகுபெயர் அன்மொழி வினைக்குறிப்பே – சொல்:1 269/2

மேல்

ஆகுபெயரே (1)

தொல் முறை உரைப்பன ஆகுபெயரே – சொல்:1 290/4

மேல்

ஆகும் (75)

விருத்தி ஆகும் விகற்ப நடை பெறுமே – பாயிரம்:1 4/7
முதல் வழி சார்பு என நூல் மூன்று ஆகும் – பாயிரம்:1 5/1
முனைவன் கண்டது முதல்_நூல் ஆகும் – பாயிரம்:1 6/3
அழியா மரபினது வழி_நூல் ஆகும் – பாயிரம்:1 7/3
திரிபு வேறு உடையது புடை_நூல் ஆகும் – பாயிரம்:1 8/2
பொதுமொழி தொடரின் அது படலம் ஆகும் – பாயிரம்:1 17/2
கால் கூறு அல்லது பற்றலன் ஆகும் – பாயிரம்:1 44/2
மை_அறு புலமை மாண்பு உடைத்து ஆகும் – பாயிரம்:1 45/3
தனிநிலை பத்தும் சார்பெழுத்து ஆகும் –எழுத்து:1 60/3
ஆவி இடைமை இடம் மிடறு ஆகும்
மேவும் மென்மை மூக்கு உரம் பெறும் வன்மை –எழுத்து:1 75/2,3
திரிபும் தத்தமில் சிறிது உள ஆகும் –எழுத்து:1 88/2
நையும் ஒளவும் முதல் அற்று ஆகும் –எழுத்து:1 95/2
அ ஆ எ ஒவ்வோடு ஆகும் ஞ முதல் –எழுத்து:1 105/1
ககர வகரமோடு ஆகும் என்ப –எழுத்து:1 108/3
ஆகும் இவ் இரு பால் மயக்கும் மொழி இடை –எழுத்து:1 110/3
ஞ ந முன் தம் இனம் யகரமொடு ஆகும் –எழுத்து:1 112/1
ஆகும் நெடில் நொ து ஆம் குறில் இரண்டோடு –எழுத்து:2 129/3
பகாப்பதங்களே பகுதி ஆகும் –எழுத்து:2 134/2
ய ஆதி நான்மை ள ஆகும் ஐ_ஐம் –எழுத்து:2 146/3
மூன்றும் மொழி மூ இடத்தும் ஆகும் –எழுத்து:3 154/2
உயிர் வரின் உடம்படுமெய் என்று ஆகும் –எழுத்து:3 162/3
இயல்பு மிகலும் விகற்பமும் ஆகும் –எழுத்து:3 176/2
ஆகும் உகரம் முன்னர் இயல்பாம் –எழுத்து:3 179/2
மூன்றன் உறுப்பு அழிவும் வந்ததும் ஆகும் –எழுத்து:3 190/1
எட்டன் உடம்பு ண ஆகும் என்ப –எழுத்து:3 193/1
ஆய்தம் அழிய ஆண்டு ஆகும் தவ்வே –எழுத்து:3 196/3
கரந்திட ஒற்று ன ஆகும் என்ப –எழுத்து:3 198/2
இயல்பும் ஆகும் வேற்றுமைக்கு அல்வழிக்கு –எழுத்து:4 209/2
அனைத்து மெய் வரினும் இயல்பு ஆகும் –எழுத்து:4 209/3
அடைவும் ஆகும் வேற்றுமை பொருட்கே –எழுத்து:4 212/2
மருவ வலி மெலி மிகலும் ஆகும் –எழுத்து:4 215/2
வன்மைக்கு இனமா திரிபவும் ஆகும் –எழுத்து:4 219/2
இயல்பும் மிகலும் ஆகும் வேற்றுமை –எழுத்து:4 224/2
கீழின் முன் வன்மை விகற்பமும் ஆகும் –எழுத்து:4 226/1
ஆகும் இரு வழியானும் என்ப –எழுத்து:4 227/4
அல்வழியானும் றகரம் ஆகும் –எழுத்து:4 232/2
வன்மை ஆகலும் இயல்பும் ஆகும் –எழுத்து:4 233/3
ஆய்தமும் மென்மையும் இயல்பும் ஆகும் –எழுத்து:4 235/2
ம வரின் வஃகான் மவ்வும் ஆகும் –எழுத்து:4 236/2
ஆகும் த நக்கள் ஆயும் காலே –எழுத்து:4 237/2
வருதலும் தவிர்தலும் விகற்பமும் ஆகும் –எழுத்து:5 243/3
அன்றேல் நம் இடை அடைந்து அற்று ஆகும் –எழுத்து:5 245/3
அன்ன பிறவும் ஆகும் ஐ உருபே –எழுத்து:5 255/4
வல்லினம் விகற்பமும் இயல்பும் ஆகும் –எழுத்து:5 256/3
இருமையும் அஃறிணை அன்னவும் ஆகும் – சொல்:1 264/3
மரூஉ என்று ஆகும் மூ வகை இயல்பும் – சொல்:1 267/2
என இரண்டு ஆகும் இடை உரி அடுத்து – சொல்:1 270/3
அரிது உணர் பொருளன திரிசொல் ஆகும் – சொல்:1 272/3
இன்னன ஆண் பெயர் ஆகும் என்ப – சொல்:1 276/12
பல்லோர் பெயரின் பகுதி ஆகும் – சொல்:1 278/3
பெயரே யாண்டும் ஆகும் – சொல்:1 286/2
விளி என்று ஆகும் அவற்றின் பெயர் முறை – சொல்:1 292/2
ஒத்தல் உடைமை ஆதி ஆகும் – சொல்:1 296/3
நான்காவதற்கு உருபு ஆகும் குவ்வே – சொல்:1 298/1
ஏழன் உருபு கண் ஆதி ஆகும்
பொருள் முதல் ஆறும் ஓர் இரு கிழமையின் – சொல்:1 301/1,2
ணஃகான் ஆ ஈறு ஆகும் பொதுப்பெயர் – சொல்:1 304/3
உருபாம் அல்லவற்று ஆயும் ஆகும் – சொல்:1 306/2
அயல் ஏ ஆதலும் விளி உருபு ஆகும் – சொல்:1 307/6
அளபும் புலம்பின் ஓவும் ஆகும் – சொல்:1 313/2
அது முதற்கு ஆயின் சினைக்கு ஐ ஆகும் – சொல்:1 315/2
ஐ ஆன் கு செய்யுட்கு அவ்வும் ஆகும்
ஆகா அஃறிணைக்கு ஆன் அல்லாதன – சொல்:1 318/1,2
ஒன்றற்கு உரியவும் பொதுவும் ஆகும் – சொல்:2 322/3
ஒன்றன் படர்க்கை டு குறிப்பின் ஆகும் – சொல்:2 328/2
ஆவே எதிர்மறைக்-கண்ணது ஆகும் – சொல்:2 329/2
அல் அன் என் ஏன் ஆகும் ஈற்ற – சொல்:2 331/2
செல்லாது ஆகும் செய்யும் என் முற்றே – சொல்:2 348/2
அன்மொழி என அ தொகை ஆறு ஆகும் – சொல்:3 362/2
வல் ஒற்று வரினே இடத்தொகை ஆகும்
மெல் ஒற்று வரினே பெயர்த்தொகை ஆகும் – சொல்:3 371/1,2
மெல் ஒற்று வரினே பெயர்த்தொகை ஆகும் – சொல்:3 371/2
பொருள் நோக்கு உடையது பூட்டுவில் ஆகும் – சொல்:3 415/2
முற்றும்மை ஒரோவழி எச்சமும் ஆகும் – சொல்:4 426/1
கழிவு மிகுதி நிலைபேறு ஆகும் – சொல்:4 432/2
அம்ம உரையசை கேண்மின் என்று ஆகும் – சொல்:4 438/1
ஓர் அறிவு ஆதியா உயிர் ஐந்து ஆகும் – சொல்:5 444/3
வரைவே மன்றல் கரிப்பின் ஆகும் – சொல்:5 457/4

மேல்

ஆகும்மே (5)

ஏ இரு வழியும் வினா ஆகும்மே –எழுத்து:1 67/2
நடத்தல் தானே முறை ஆகும்மே –எழுத்து:1 73/2
ஒட்டி ஙவ்வும் முதல் ஆகும்மே –எழுத்து:1 106/2
மேலன அல்வழி இயல்பு ஆகும்மே –எழுத்து:3 177/2
நான்கன் மெய்யே ல ற ஆகும்மே –எழுத்து:3 191/1

மேல்

ஆகுமே (3)

மருவிய நல் நில மாண்பு ஆகுமே – பாயிரம்:1 27/3
இன்னவும் பலவின் பெயர் ஆகுமே – சொல்:1 280/5
ஈற்று அயல் நீட்சியும் உருபு ஆகுமே – சொல்:1 312/2

மேல்

ஆங்கு (1)

அந்தில் ஆங்கு அசைநிலை இட பொருளவ்வே – சொல்:4 437/1

மேல்

ஆசான் (4)

தன் மகன் ஆசான் மகனே மன் மகன் – பாயிரம்:1 37/1
ஆசான் சார்ந்து அவை அமைவர கேட்டல் – பாயிரம்:1 41/3
ஆசான் உரைத்தது அமைவர கொளினும் – பாயிரம்:1 44/1
எ திறத்து ஆசான் உவக்கும் அ திறம் – பாயிரம்:1 46/3

மேல்

ஆசிரிய (1)

ஆசிரிய வசனம் என்று ஈர்_ஏழ் உரையே – பாயிரம்:1 21/4

மேல்

ஆசிரியர் (1)

உடையோர் இலர் ஆசிரியர் ஆகுதலே – பாயிரம்:1 31/5

மேல்

ஆசிரியன் (1)

தன் ஆசிரியன் தன்னொடு கற்றோன் – பாயிரம்:1 51/1

மேல்

ஆசிரியன்னே (1)

அமைபவன் நூல் உரை ஆசிரியன்னே – பாயிரம்:1 26/5

மேல்

ஆசை (2)

ஒப்பு அளவு ஆசை முனிவு இகந்து உயர்ந்த – பாயிரம்:0 0/4
அறிவு அருள் ஆசை அச்சம் மானம் – சொல்:5 452/1

மேல்

ஆடலும் (1)

அழுக்காறு அவா வஞ்சம் அச்சம் ஆடலும்
கழல் குடம் மடல் பனை பருத்தி குண்டிகை – பாயிரம்:1 31/2,3

மேல்

ஆடியின் (1)

செவ்வன் ஆடியின் செறித்து இனிது விளக்கி – பாயிரம்:1 18/2

மேல்

ஆடு (2)

இல்லிக்குடம் ஆடு எருமை நெய்யரி – பாயிரம்:1 38/2
ஆடு அமை தோள் நல்லார்க்கு அணியும் போல் நாடி முன் – பாயிரம்:1 55/2

மேல்

ஆடூஉ (1)

உற்ற ன ஈறு நம்பி ஆடூஉ
விடலை கோ வேள் குரிசில் தோன்றல் – சொல்:1 276/10,11

மேல்

ஆண் (5)

ஆண் பெண் பலர் என முப்பாற்று உயர்திணை – சொல்:1 262/1
பெண்மை விட்டு ஆண் அவாவுவ பேடு ஆண்பால் – சொல்:1 264/1
இன்னன ஆண் பெயர் ஆகும் என்ப – சொல்:1 276/12
ஆம் அ நான்மைகள் ஆண் பெண் முறைப்பெயர் – சொல்:1 283/2
இரு திணை ஆண் பெண்ணுள் ஒன்றனை ஒழிக்கும் – சொல்:3 352/1

மேல்

ஆண்டு (3)

தொல்லை வடிவின எல்லா எழுத்தும் ஆண்டு
எய்தும் எகர ஒகர மெய் புள்ளி –எழுத்து:1 98/1,2
ஆய்தம் அழிய ஆண்டு ஆகும் தவ்வே –எழுத்து:3 196/3
அடைமொழி இனம் அல்லதும் தரும் ஆண்டு உறின் – சொல்:3 402/1

மேல்

ஆண்டை (1)

அகரம் இ ஈ ஆதல் ஆண்டை ஆ – சொல்:1 309/2

மேல்

ஆண்டைக்கு (1)

சூத்திரத்து உள் பொருள் அன்றியும் ஆண்டைக்கு
இன்றியமையா யாவையும் விளங்க – பாயிரம்:1 23/1,2

மேல்

ஆண்பால் (2)

பெண்மை விட்டு ஆண் அவாவுவ பேடு ஆண்பால்
ஆண்மை விட்டு அல்லது அவாவுவ பெண்பால் – சொல்:1 264/1,2
அன் ஆன் இறு மொழி ஆண்பால் படர்க்கை – சொல்:2 325/1

மேல்

ஆண்மை (2)

ஆண்மை விட்டு அல்லது அவாவுவ பெண்பால் – சொல்:1 264/2
ஆண்மை பெண்மை ஒருமை பன்மையின் – சொல்:1 283/1

மேல்

ஆதல் (8)

ஓசை உடைமை ஆழமுடைத்து ஆதல்
முறையின் வைப்பே உலகம் மலையாமை – பாயிரம்:1 13/3,4
ஈறு போதல் இடை உகரம் இ ஆதல்
ஆதி நீடல் அடி அகரம் ஐ ஆதல் –எழுத்து:2 136/1,2
ஆதி நீடல் அடி அகரம் ஐ ஆதல்
தன் ஒற்று இரட்டல் முன் நின்ற மெய் திரிதல் –எழுத்து:2 136/2,3
கொடை பகை நேர்ச்சி தகவு அது ஆதல்
பொருட்டு முறை ஆதியின் இதற்கு இது எனல் பொருளே – சொல்:1 298/2,3
ஈறு அழிந்து ஓ உறல் இறுதி ய ஆதல்
அதனோடு அயல் திரிந்து ஏ உறல் ஈறு அழிந்து – சொல்:1 307/4,5
நீட்சி இறுதி ய ஒற்று ஆதல்
அயலில் அகரம் ஏ ஆதலும் விளித்தனு – சொல்:1 308/2,3
அகரம் இ ஈ ஆதல் ஆண்டை ஆ – சொல்:1 309/2
ஈ ஆதல் அதனோடு ஏ உறல் ஈற்று ஏ – சொல்:1 309/3

மேல்

ஆதலின் (1)

முற்ற மொழிகுறின் முடிவு_இல ஆதலின்
சொற்றவற்று இயலான் மற்றைய பிறவும் – சொல்:5 461/2,3

மேல்

ஆதலும் (4)

விளம்பிய பகுதி வேறு ஆதலும் விதியே –எழுத்து:2 139/1
அயல் ஏ ஆதலும் விளி உருபு ஆகும் – சொல்:1 307/6
அயலில் அகரம் ஏ ஆதலும் விளித்தனு – சொல்:1 308/3
முதலோடு ஆதலும் வழக்கு இயல் ஈர் அடை – சொல்:3 403/2

மேல்

ஆதி (16)

ஆன ஒன்று ஆதி ஓர்புடை ஒப்பு இனமே –எழுத்து:1 72/2
ஆதி நீடல் அடி அகரம் ஐ ஆதல் –எழுத்து:2 136/2
ய ஆதி நான்மை ள ஆகும் ஐ_ஐம் –எழுத்து:2 146/3
ஒரு பஃது ஆதி முன் ஒன்று முதல் ஒன்பான் –எழுத்து:3 196/1
இருது மதி நாள் ஆதி காலம் – சொல்:1 276/4
சாதி குடி சிறப்பு ஆதி பல் குணம் – சொல்:1 276/7
ஓதல் ஈதல் ஆதி பல் வினை – சொல்:1 276/8
ஆதி உறு து சுட்டு அணை ஆய்தம் – சொல்:1 279/2
ஒத்தல் உடைமை ஆதி ஆகும் – சொல்:1 296/3
ஏழன் உருபு கண் ஆதி ஆகும் – சொல்:1 301/1
செய்வது ஆதி அறு_பொருள் பெயரும் – சொல்:2 340/3
முரள் நந்து ஆதி நா அறிவொடு ஈர் அறிவு உயிர் – சொல்:5 446/1
சிதல் எறும்பு ஆதி மூக்கு அறிவின் மூ அறிவு உயிர் – சொல்:5 447/1
தும்பி வண்டு ஆதி கண் அறிவின் நால் அறிவு உயிர் – சொல்:5 448/1
ஆதி செவி அறிவோடு ஐ அறிவு உயிரே – சொல்:5 449/2
உய்த்தல் ஆதி உடல் உயிர் தொழில் குணம் – சொல்:5 453/2

மேல்

ஆதியா (1)

ஓர் அறிவு ஆதியா உயிர் ஐந்து ஆகும் – சொல்:5 444/3

மேல்

ஆதியின் (2)

மேவும் இசை விளி பண்டமாற்று ஆதியின் –எழுத்து:1 101/2
பொருட்டு முறை ஆதியின் இதற்கு இது எனல் பொருளே – சொல்:1 298/3

மேல்

ஆதியுள் (1)

கருவி காரியம் கருத்தன் ஆதியுள்
ஒன்றன் பெயரான் அதற்கு இயை பிறிதை – சொல்:1 290/2,3

மேல்

ஆதுவும் (1)

ஆறன் ஒருமைக்கு அதுவும் ஆதுவும்
பன்மைக்கு அவ்வும் உருபாம் பண்பு உறுப்பு – சொல்:1 300/1,2

மேல்

ஆநின்று (1)

ஆநின்று கின்று கிறு மூ இடத்தின் –எழுத்து:2 143/1

மேல்

ஆபரணன் (1)

அரும் கலை வினோதன் அமர் ஆபரணன்
மொழிந்தனன் ஆக முன்னோர் நூலின் – பாயிரம்:0 0/17,18

மேல்

ஆம் (27)

ஏற்புழி அறிந்து இதற்கு இவ் வகை ஆம் என – பாயிரம்:1 15/2
மொழி முதல் காரணம் ஆம் அணு திரள் ஒலி –எழுத்து:1 58/1
உயிரும் உடம்பும் ஆம் முப்பது முதலே –எழுத்து:1 59/1
அளபு ஆம் குறில் இணை குறில் கீழ் இடை –எழுத்து:1 92/2
மெய்யொடு ஏலாது ஒ நவ்வொடு ஆம் ஒள –எழுத்து:1 108/2
இரண்டொடு கரமும் ஆம் சாரியை பெறும் பிற –எழுத்து:1 126/3
ஆகும் நெடில் நொ து ஆம் குறில் இரண்டோடு –எழுத்து:2 129/3
அம் ஆம் எம் ஏம் ஓம் ஒடு உம் ஊர் –எழுத்து:2 140/3
மெய் உயிர் முதல் ஈறு ஆம் இரு பதங்களும் –எழுத்து:3 151/1
வேற்றுமை ஐ முதல் ஆறு ஆம் அல்வழி –எழுத்து:3 152/1
யகர உயிர்மெய் ஆம் ஏற்பன வரினே –எழுத்து:3 174/3
அது முன் வரும் அன்று ஆன்று ஆம் தூக்கின் –எழுத்து:3 180/1
றகரம் ன லவா திரிதலும் ஆம் பிற –எழுத்து:3 186/3
ஒன்று முதல் எட்டு ஈறு ஆம் எண்ணுள் –எழுத்து:3 188/2
அட்டு உறின் ஐ கெட்டு அ நீள்வும் ஆம் வேற்றுமை –எழுத்து:3 203/3
ட ஆகலும் ஆம் அல்வழியும்மே –எழுத்து:4 211/3
அவற்றோடு உறழ்வும் வலி வரின் ஆம் மெலி –எழுத்து:4 227/2
நீ நீர் என் எம் நின் நும் ஆம் பிற –எழுத்து:5 247/2
ஒன்று முதல் எட்டு ஈறு ஆம் எண் ஊர் –எழுத்து:5 249/1
வினா சுட்டு உடனும் வேறும் ஆம் பொருள் – சொல்:1 279/1
ஆம் அ நான்மைகள் ஆண் பெண் முறைப்பெயர் – சொல்:1 283/2
திரிபின் ஆக்கம் ஆம் தற்கிழமையும் – சொல்:1 300/4
திரிபும் ஆம் பொருள் படர்க்கையோரை – சொல்:1 303/3
வினைப்பதம் ஒன்றே மூ ஒன்பான் ஆம் – சொல்:2 324/5
அம் ஆம் என்பன முன்னிலையாரையும் – சொல்:2 332/1
அன்று ஆம் தாம் தான் கின்று நின்று அசை மொழி – சொல்:4 441/3
உயிர் உயிர்_அல்லது ஆம் பொருள் குணம் பண்பே – சொல்:5 443/1

மேல்

ஆய் (9)

கேட்போர் பயனோடு ஆய் எண் பொருளும் – பாயிரம்:1 47/3
லகாரம் ளகாரம் ஆய் இரண்டும் பிறக்கும் –எழுத்து:1 84/3
உயிர் அளவு ஆய் அதன் வடிவு ஒழித்து இரு வயின் –எழுத்து:1 89/3
பெயரொடும் ஒற்று முன் ஆய் வரும் உயிர்மெய் –எழுத்து:1 89/4
க ட த ற ஐ ஆய் இ மின் இர் ஈர் –எழுத்து:2 140/4
தொடர்பினுள் உகரம் ஆய் வரின் இயல்பே –எழுத்து:3 173/2
புள்ளியும் உயிரும் ஆய் இறு சொல் முன் –எழுத்து:5 256/1
ஐ ஆய் இகர ஈற்ற மூன்றும் – சொல்:2 335/1
தம்-பால் இல்லது இல் எனின் இனன் ஆய்
உள்ளது கூறி மாற்றியும் உள்ளது – சொல்:3 406/1,2

மேல்

ஆய்த (1)

குறியதன் முன்னர் ஆய்த புள்ளி –எழுத்து:1 90/1

மேல்

ஆய்தக்கு (1)

ஆய்தக்கு இடம் தலை அங்கா முயற்சி –எழுத்து:1 87/1

மேல்

ஆய்தத்தொடர் (1)

இடைத்தொடர் ஆய்தத்தொடர் ஒற்றிடையின் –எழுத்து:3 182/1

மேல்

ஆய்தம் (13)

உயிர்மெய் ஆய்தம் உயிரளபு ஒற்றளபு –எழுத்து:1 60/1
உயிர்மெய் இரட்டு_நூற்றெட்டு உயர் ஆய்தம்
எட்டு உயிரளபு எழு_மூன்று ஒற்றளபெடை –எழுத்து:1 61/1,2
ஆய்தம் இரண்டொடு சார்பெழுத்து உறு விரி –எழுத்து:1 61/6
ங ஞ ண ந ம ன வ ய ல ள ஆய்தம்
அளபு ஆம் குறில் இணை குறில் கீழ் இடை –எழுத்து:1 92/1,2
நெடிலோடு ஆய்தம் உயிர் வலி மெலி இடை –எழுத்து:1 94/1
ல ள ஈற்று இயைபினாம் ஆய்தம் அஃகும் –எழுத்து:1 97/1
அரை ஒற்று இ உ குறுக்கம் ஆய்தம்
கால் குறள் மஃகான் ஆய்தம் மாத்திரை –எழுத்து:1 99/3,4
கால் குறள் மஃகான் ஆய்தம் மாத்திரை –எழுத்து:1 99/4
இடை ஒற்று ஏகல் ஆய்தம் ஆகல் –எழுத்து:3 195/2
ஆய்தம் அழிய ஆண்டு ஆகும் தவ்வே –எழுத்து:3 196/3
குறில் வழி ல ள த அணையின் ஆய்தம்
ஆகவும் பெறூஉம் அல்வழியானே –எழுத்து:4 228/1,2
சுட்டின் முன் ஆய்தம் அன் வரின் கெடுமே –எழுத்து:5 251/1
ஆதி உறு து சுட்டு அணை ஆய்தம்
ஒன்றன் எண் இன்னன ஒன்றன் பெயரே – சொல்:1 279/2,3

மேல்

ஆய்தமும் (1)

ஆய்தமும் மென்மையும் இயல்பும் ஆகும் –எழுத்து:4 235/2

மேல்

ஆயிரம் (2)

ஆயிரம் முகத்தான் அகன்றது ஆயினும் – பாயிரம்:1 54/1
ஒன்று முதல் ஈர்_ஐந்து ஆயிரம் கோடி –எழுத்து:3 197/1

மேல்

ஆயின் (4)

அல்வழி இ ஐம் முன்னர் ஆயின்
இயல்பு மிகலும் விகற்பமும் ஆகும் –எழுத்து:3 176/1,2
வேற்றுமை ஆயின் ஐகான் இறு மொழி –எழுத்து:3 202/1
எல்லாம் என்பது இழிதிணை ஆயின்
அற்று ஓடு உருபின் மேல் உம் உறுமே –எழுத்து:5 245/1,2
அது முதற்கு ஆயின் சினைக்கு ஐ ஆகும் – சொல்:1 315/2

மேல்

ஆயினும் (2)

ஆயிரம் முகத்தான் அகன்றது ஆயினும்
பாயிரம் இல்லது பனுவல் அன்றே – பாயிரம்:1 54/1,2
யாதன் உருபின் கூறிற்று ஆயினும்
பொருள் செல் மருங்கின் வேற்றுமை சாரும் – சொல்:1 317/1,2

மேல்

ஆயும் (3)

ஆகும் த நக்கள் ஆயும் காலே –எழுத்து:4 237/2
ஐ இறு பொதுப்பெயர்க்கு ஆயும் ஆவும் – சொல்:1 306/1
உருபாம் அல்லவற்று ஆயும் ஆகும் – சொல்:1 306/2

மேல்

ஆர் (2)

அன் ஆன் அள் ஆள் அர் ஆர் ப மார் –எழுத்து:2 140/1
அர் ஆர் ப ஊர் அகரம் மார் ஈற்ற – சொல்:2 327/1

மேல்

ஆர்த்தல் (1)

விரைவே மிகுதி புதுமை ஆர்த்தல்
வரைவே மன்றல் கரிப்பின் ஆகும் – சொல்:5 457/3,4

மேல்

ஆர்ப்போடு (1)

அரவம் ஆர்ப்போடு இன்னன ஓசை – சொல்:5 459/4

மேல்

ஆர்வத்தன் (1)

பருகுவன் அன்ன ஆர்வத்தன் ஆகி – பாயிரம்:1 40/5

மேல்

ஆல் (2)

பெயரே ஐ ஆல் கு இன் அது கண் – சொல்:1 292/1
மூன்றாவதன் உருபு ஆல் ஆன் ஓடு ஒடு – சொல்:1 297/1

மேல்

ஆவன (3)

இயல்பும் திரிபும் ஆவன உள பிற –எழுத்து:4 229/4
வலி வரின் அல்வழி இயல்பும் ஆவன உள –எழுத்து:4 230/2
ஏற்பவும் பொதுவும் ஆவன பெயரே – சொல்:1 275/4

மேல்

ஆவி (5)

அ முதல் ஈர்_ஆறு ஆவி க முதல் –எழுத்து:1 63/1
ஆவி இடைமை இடம் மிடறு ஆகும் –எழுத்து:1 75/2
ஆவி ஞ ண ந ம ன ய ர ல வ ழ ள மெய் –எழுத்து:1 107/1
வலி வரின் இயல்பாம் ஆவி ய ர முன் –எழுத்து:3 159/2
ஆவி ய ர ழ இறுதி முன்னிலை வினை –எழுத்து:3 161/1

மேல்

ஆவியும் (1)

ஆவியும் ஒற்றும் அளவு இறந்து இசைத்தலும் –எழுத்து:1 101/1

மேல்

ஆவும் (1)

ஐ இறு பொதுப்பெயர்க்கு ஆயும் ஆவும்
உருபாம் அல்லவற்று ஆயும் ஆகும் – சொல்:1 306/1,2

மேல்

ஆவே (2)

அன்னம் ஆவே மண்ணொடு கிளியே – பாயிரம்:1 38/1
ஆவே எதிர்மறைக்-கண்ணது ஆகும் – சொல்:2 329/2

மேல்

ஆழமுடைத்து (1)

ஓசை உடைமை ஆழமுடைத்து ஆதல் – பாயிரம்:1 13/3

மேல்

ஆள் (2)

அன் ஆன் அள் ஆள் அர் ஆர் ப மார் –எழுத்து:2 140/1
அள் ஆள் இறு மொழி பெண்பால் படர்க்கை – சொல்:2 326/1

மேல்

ஆற்றல் (1)

தன்னுடை ஆற்றல் உணரார் இடையினும் – பாயிரம்:1 53/2

மேல்

ஆற்றிற்கு (1)

போலியும் மரூஉவும் பொருந்திய ஆற்றிற்கு
இயைய புணர்த்தல் யாவர்க்கும் நெறியே –எழுத்து:4 239/2,3

மேல்

ஆற்றொழுக்கு (1)

ஆற்றொழுக்கு அரிமாநோக்கம் தவளைப்பாய்த்து – பாயிரம்:1 19/1

மேல்

ஆறன் (4)

உயிரொடு புணர்ந்த வல் ஆறன் மிசைத்தே –எழுத்து:1 90/2
பெயரின் எச்சம் முற்று ஆறன் உருபே –எழுத்து:3 167/2
ஆறன் உருபும் ஏற்கும் அவ் உருபே – சொல்:1 293/1
ஆறன் ஒருமைக்கு அதுவும் ஆதுவும் – சொல்:1 300/1

மேல்

ஆறனுள் (1)

பொருள் முதல் ஆறினும் தோற்றி முன் ஆறனுள்
வினை முதல் மாத்திரை விளக்கல் வினைக்குறிப்பே – சொல்:2 321/1,2

மேல்

ஆறாம் (2)

எனும் மு தகுதியோடு ஆறாம் வழக்கு இயல் – சொல்:1 267/4
பொருள் முதல் ஆறாம் அடை சேர் மொழி இனம் – சொல்:3 401/1

மேல்

ஆறாய் (1)

மூ ஐந்து இரு மூன்று ஆறாய் முற்று – சொல்:2 324/4

மேல்

ஆறினும் (3)

சந்தி விகாரம் ஆறினும் ஏற்பவை –எழுத்து:2 133/2
பொருள் முதல் ஆறினும் தோற்றி முன் ஆறனுள் – சொல்:2 321/1
வினை பெயர் குறிப்பு இசை எண் பண்பு ஆறினும்
என எனும் மொழி வரும் என்றும் அற்றே – சொல்:4 424/1,2

மேல்

ஆறு (17)

மை இலா நூல் முடியும் ஆறு – பாயிரம்:1 24/4
ஆறு_ஏழ் அஃகும் இ முப்பான்_ஏழ் –எழுத்து:1 61/3
உகரம் ஆறு_ஆறு ஐகான் மூன்றே –எழுத்து:1 61/4
உகரம் ஆறு_ஆறு ஐகான் மூன்றே –எழுத்து:1 61/4
அ முதல் ஈர்_ஆறு ஆவி க முதல் –எழுத்து:1 63/1
மெய் மூ_ஆறு என விளம்பினர் புலவர் –எழுத்து:1 63/2
ஓர் எழுத்து இயல் பதம் ஆறு_ஏழ் சிறப்பின –எழுத்து:2 129/4
வேற்றுமை ஐ முதல் ஆறு ஆம் அல்வழி –எழுத்து:3 152/1
மூன்று ஆறு உருபு எண் வினைத்தொகை சுட்டு ஈறு –எழுத்து:3 179/1
முதல் ஈர் எண் முதல் நீளும் மூன்று ஆறு
ஏழ் குறுகும் ஆறு ஏழு அல்லவற்றின் –எழுத்து:3 188/3,4
ஏழ் குறுகும் ஆறு ஏழு அல்லவற்றின் –எழுத்து:3 188/4
குவ்வின் அ வரும் நான்கு ஆறு இரட்டல –எழுத்து:5 247/3
ஐந்து ஒன்று ஆறு முக்காலமும் முறை தரும் – சொல்:2 343/4
அன்மொழி என அ தொகை ஆறு ஆகும் – சொல்:3 362/2
இரண்டு முதலாம் இடை ஆறு உருபும் – சொல்:3 363/1
ஆறு உருபு இடை உரி அடுக்கு இவை தொகாநிலை – சொல்:3 374/2
இசைநிறை என ஆறு ஏகாரமே – சொல்:4 422/2

மேல்

ஆறு_ஆறு (1)

உகரம் ஆறு_ஆறு ஐகான் மூன்றே –எழுத்து:1 61/4

மேல்

ஆறு_ஏழ் (2)

ஆறு_ஏழ் அஃகும் இ முப்பான்_ஏழ் –எழுத்து:1 61/3
ஓர் எழுத்து இயல் பதம் ஆறு_ஏழ் சிறப்பின –எழுத்து:2 129/4

மேல்

ஆறும் (6)

சாயும் உகரம் நால் ஆறும் ஈறே –எழுத்து:1 107/2
உயிர் மவில் ஆறும் த ப நவில் ஐந்தும் –எழுத்து:2 129/1
பொருள் முதல் ஆறும் ஓர் இரு கிழமையின் – சொல்:1 301/2
செய்பொருள் ஆறும் தருவது வினையே – சொல்:2 320/2
உயர்திணை தொடர்ந்த பொருள் முதல் ஆறும்
அதனொடு சார்த்தின் அ திணை முடிபின – சொல்:3 377/1,2
ஏவல் தரும் வினா ஆறும் இழுக்கார் – சொல்:3 385/2

மேல்

ஆறே (3)

வல்லினம் க ச ட த ப ற என ஆறே –எழுத்து:1 68/1
மெல்லினம் ங ஞ ண ந ம ன என ஆறே –எழுத்து:1 69/1
இடையினம் ய ர ல வ ழ ள என ஆறே –எழுத்து:1 70/1

மேல்

ஆறையும் (1)

பொது இயல்பு ஆறையும் தோற்றி பொருட்பெயர் – சொல்:2 323/1

மேல்

ஆறோடு (1)

பொருள் முதல் ஆறோடு அளவை சொல் தானி – சொல்:1 290/1

மேல்

ஆன் (7)

அன் ஆன் அள் ஆள் அர் ஆர் ப மார் –எழுத்து:2 140/1
அன் ஆன் இன் அல் அற்று இற்று அத்து அம் –எழுத்து:5 244/1
பத்தின் முன் ஆன் வரின் ப ஒற்று ஒழிய மேல் –எழுத்து:5 249/2
மூன்றாவதன் உருபு ஆல் ஆன் ஓடு ஒடு – சொல்:1 297/1
ஐ ஆன் கு செய்யுட்கு அவ்வும் ஆகும் – சொல்:1 318/1
ஆகா அஃறிணைக்கு ஆன் அல்லாதன – சொல்:1 318/2
அன் ஆன் இறு மொழி ஆண்பால் படர்க்கை – சொல்:2 325/1

மேல்

ஆன்று (1)

அது முன் வரும் அன்று ஆன்று ஆம் தூக்கின் –எழுத்து:3 180/1

மேல்

ஆன (1)

ஆன ஒன்று ஆதி ஓர்புடை ஒப்பு இனமே –எழுத்து:1 72/2

மேல்

ஆனே (1)

வழு_அல கால வகையின் ஆனே – சொல்:5 462/2

மேல்