அ – முதல் சொற்கள் நன்னூல் தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்


கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

அ 29
அஃகான் 1
அஃகிய 1
அஃகு 1
அஃகும் 3
அஃது 3
அஃதே 1
அஃறிணை 9
அஃறிணைக்கு 1
அகம் 3
அகர 1
அகரம் 8
அகரமும் 2
அகல 2
அகற்றி 2
அகன்றது 1
அங்கா 1
அங்காப்பு 1
அங்காப்போடு 1
அச்சம் 3
அச்சு 1
அச்சுதன் 1
அசை 3
அசைச்சொல் 1
அசைநிலை 7
அசோகின் 1
அஞ்சி 2
அட்டு 1
அடங்கி 1
அடி 6
அடி-தொறும் 1
அடிமறி 1
அடிமறிமாற்று 1
அடியவும் 2
அடியுள் 1
அடுக்கினும் 2
அடுக்கு 2
அடுக்கும் 1
அடுத்து 1
அடுத்தும் 1
அடை 5
அடைதல் 3
அடைதலும் 1
அடைந்து 1
அடைமொழி 1
அடைய 1
அடைவதும் 1
அடைவும் 1
அண்ணம் 3
அண்ணமும் 1
அண்பல் 3
அண்மையின் 1
அண 1
அணம் 1
அணிதல் 1
அணிந்துரை 1
அணிந்துரையை 1
அணிபெற 1
அணியும் 1
அணு 2
அணுகா 1
அணுகான் 1
அணை 1
அணையவும் 1
அணையா 1
அணையின் 2
அணைவு 1
அத்தக 1
அத்தின் 1
அத்து 1
அத்தை 1
அதற்கு 2
அதன் 5
அதனொடு 1
அதனோடு 5
அதிகாரம் 1
அதிர் 1
அது 8
அதுவும் 2
அதுவே 1
அந்தம் 1
அந்தில் 1
அப்படி 1
அம் 5
அம்ம 2
அம்மும் 1
அமர் 1
அமர்ந்த 1
அமை 1
அமைத்து 2
அமைபவன் 1
அமைவர 2
அயல் 12
அயலில் 1
அர் 2
அரவம் 1
அரிதின் 1
அரிது 1
அரிமாநோக்கம் 1
அரும் 4
அருள் 3
அருளிய 1
அரை 1
அரோ 1
அல் 11
அல்ல 1
அல்லது 4
அல்லதும் 1
அல்லவற்றின் 1
அல்லவற்று 1
அல்லவும் 1
அல்லன 4
அல்லா 2
அல்லாதன 1
அல்லோர்க்கு 1
அல்வழி 12
அல்வழிக்கு 1
அல்வழியானும் 1
அல்வழியானே 1
அல்வழியும்மே 1
அல 4
அலது 1
அலர்தரு 1
அலவொடு 1
அவ் 5
அவ்வ 1
அவ்வம் 1
அவ்வும் 4
அவ்வுமாம் 2
அவ்வை 1
அவ்வொடு 2
அவ்வோடு 1
அவர் 1
அவற்றின் 3
அவற்று 5
அவற்றுள் 8
அவற்றொடு 1
அவற்றோடு 2
அவன் 2
அவா 1
அவாவுவ 2
அவை 3
அவைதாம் 1
அவையிடை 1
அவையும் 1
அழகு 1
அழலின் 1
அழித்தல் 1
அழிந்து 3
அழிய 1
அழியா 1
அழிவு 3
அழிவும் 3
அழிவோடும் 1
அழுக்காறு 2
அழுங்கு 1
அழைப்பதுவே 1
அள் 2
அளக்கல் 1
அளக்கல்_ஆகா 1
அளபின் 1
அளபு 7
அளபும் 1
அளபுமாம் 1
அளவின் 1
அளவு 9
அளவும் 3
அளவை 2
அளவையுள் 1
அளிக்கும் 1
அளை 1
அளைமறிபாப்பு 1
அளைமறிபாப்பே 1
அற்புத 1
அற்று 10
அற்றே 4
அற 2
அறத்தின் 1
அறம் 1
அறி 1
அறிதல் 1
அறிந்து 3
அறியாமை 1
அறியும் 1
அறிவின் 3
அறிவு 9
அறிவொடு 1
அறிவோடு 2
அறு 5
அறு_பொருள் 1
அறை 2
அறைகுவன் 1
அறையப்படுமே 1
அன் 6
அன்பு 1
அன்மையும் 1
அன்மொழி 4
அன்றி 4
அன்றியும் 1
அன்று 2
அன்றே 2
அன்றேல் 1
அன்ன 4
அன்னம் 1
அன்னர் 1
அன்னவும் 1
அனைத்தினும் 1
அனைத்து 3
அனைத்தும் 5
அனைத்தே 1
அனைய 2

அ (29)

சொல்லின் முடிவின் அ பொருள் முடித்தல் – பாயிரம்:1 14/18
அரிதின் பெய கொண்டு அ பொருள் தான் பிறர்க்கு – பாயிரம்:1 34/1
அ மாண்பு_உடையோர் தம்மொடு பயிறல் – பாயிரம்:1 41/4
எ திறத்து ஆசான் உவக்கும் அ திறம் – பாயிரம்:1 46/3
அ முதல் ஈர்_ஆறு ஆவி க முதல் –எழுத்து:1 63/1
அ இ உ எ ஒ குறில் ஐந்தே –எழுத்து:1 64/2
அ இ உ முதல் தனி வரின் சுட்டே –எழுத்து:1 66/1
சிறப்பினும் இனத்தினும் செறிந்து ஈண்டு அ முதல் –எழுத்து:1 73/1
முயற்சியுள் அ ஆ அங்காப்பு உடைய –எழுத்து:1 76/2
அ ஆ உ ஊ ஓ ஒள ய முதல் –எழுத்து:1 104/1
அ ஆ எ ஒவ்வோடு ஆகும் ஞ முதல் –எழுத்து:1 105/1
அ ஐ முதல் இடை ஒக்கும் ச ஞ ய முன் –எழுத்து:1 123/1
அ முன் இகரம் யகரம் என்ற இவை –எழுத்து:1 125/1
அ ஆ கு டு து று என் ஏன் அல் அன் –எழுத்து:2 140/2
மூன்றே அ கவும் ஐந்து இரு கவ்வும் –எழுத்து:2 147/6
ரவ்விற்கு அ முதலாம் முக்குறிலும் –எழுத்து:2 148/1
அட்டு உறின் ஐ கெட்டு அ நீள்வும் ஆம் வேற்றுமை –எழுத்து:3 203/3
கன் அ ஏற்று மென்மையோடு உறழும் –எழுத்து:4 217/2
உருபின் முடிபவை ஒக்கும் அ பொருளினும் –எழுத்து:4 238/1
ஒக்கும் மன் அ பெயர் வேற்றுமை புணர்ப்பே –எழுத்து:5 242/2
தம் நம் நும் ஏ அ உ ஐ கு ன –எழுத்து:5 244/2
குவ்வின் அ வரும் நான்கு ஆறு இரட்டல –எழுத்து:5 247/3
ஆம் அ நான்மைகள் ஆண் பெண் முறைப்பெயர் – சொல்:1 283/2
அ ஆ ஈற்ற பலவின் படர்க்கை – சொல்:2 329/1
அ நிலை மரபின் மெய் ஊர்ந்து வருமே – சொல்:2 336/2
அன்மொழி என அ தொகை ஆறு ஆகும் – சொல்:3 362/2
எனும் நான்கு அளவையுள் உம் இலது அ தொகை – சொல்:3 368/2
அதனொடு சார்த்தின் அ திணை முடிபின – சொல்:3 377/2
நிலவிய ஐந்தும் அ பொருண்மையின் நேர்ப – சொல்:3 386/4

மேல்

அஃகான் (1)

னஃகான் கிளைப்பெயர் இயல்பும் அஃகான்
அடைவும் ஆகும் வேற்றுமை பொருட்கே –எழுத்து:4 212/1,2

மேல்

அஃகிய (1)

அஃகிய இ உ ஐ ஒள மஃகான் –எழுத்து:1 60/2

மேல்

அஃகு (1)

தேய் பார் செல் வவ் வாழ் கேள் அஃகு என்று –எழுத்து:2 137/3

மேல்

அஃகும் (3)

ஆறு_ஏழ் அஃகும் இ முப்பான்_ஏழ் –எழுத்து:1 61/3
அஃகும் பிற மேல் தொடரவும் பெறுமே –எழுத்து:1 94/3
ல ள ஈற்று இயைபினாம் ஆய்தம் அஃகும் –எழுத்து:1 97/1

மேல்

அஃது (3)

ஏகலும் உரித்து அஃது ஏகினும் இயல்பே –எழுத்து:3 168/2
அற்று அற்று ஒழுகும் அஃது யாற்றுப்புனலே – சொல்:3 412/2
இ நான்கு எண்ணும் அஃது இன்றியும் இயலும் – சொல்:4 428/3

மேல்

அஃதே (1)

கனக்கோட்டம் தீர்க்கும் நூல் அஃதே போல் மாந்தர் – பாயிரம்:1 25/3

மேல்

அஃறிணை (9)

மகர இறுதி அஃறிணை பெயரின் –எழுத்து:1 122/1
அஃறிணை பன்மை அம்ம முன் இயல்பே –எழுத்து:3 167/3
மற்று உயிர் உள்ளவும் இல்லவும் அஃறிணை – சொல்:1 261/2
ஒன்றே பல என்று இருபாற்று அஃறிணை – சொல்:1 263/1
இருமையும் அஃறிணை அன்னவும் ஆகும் – சொல்:1 264/3
பால் பகா அஃறிணை பெயர்கள் பால் பொதுமைய – சொல்:1 281/1
ஞ ந ஒழி அனைத்து ஈற்று அஃறிணை விளிப்பன – சொல்:1 304/4
ல ள ஈற்று அஃறிணை பெயர் பொதுப்பெயர்க்-கண் – சொல்:1 312/1
அஃறிணை மருங்கினும் அறையப்படுமே – சொல்:3 409/3

மேல்

அஃறிணைக்கு (1)

ஆகா அஃறிணைக்கு ஆன் அல்லாதன – சொல்:1 318/2

மேல்

அகம் (3)

அகம் முனர் செவி கை வரின் இடையன கெடும் –எழுத்து:4 222/1
ஊர் வான் அகம் புறம் முதல நிலன் யாண்டு – சொல்:1 276/3
உள் அகம் புறம் இல் இடப்பொருள் உருபே – சொல்:1 302/4

மேல்

அகர (1)

அத்தின் அகரம் அகர முனை இல்லை –எழுத்து:5 252/1

மேல்

அகரம் (8)

ஆதி நீடல் அடி அகரம் ஐ ஆதல் –எழுத்து:2 136/2
இயல்பும் மிகலும் அகரம் ஏக –எழுத்து:3 170/2
அகரம் விகற்பம் ஆகலும் உள பிற –எழுத்து:3 170/4
மரம்_அல் எகின் மொழி இயல்பும் அகரம்
மருவ வலி மெலி மிகலும் ஆகும் –எழுத்து:4 215/1,2
அத்தின் அகரம் அகர முனை இல்லை –எழுத்து:5 252/1
அயலில் அகரம் ஏ ஆதலும் விளித்தனு – சொல்:1 308/3
அகரம் இ ஈ ஆதல் ஆண்டை ஆ – சொல்:1 309/2
அர் ஆர் ப ஊர் அகரம் மார் ஈற்ற – சொல்:2 327/1

மேல்

அகரமும் (2)

மெய்கள் அகரமும் நெட்டுயிர் காரமும் –எழுத்து:1 126/1
மவ்வக்கு உகரமும் நகரக்கு அகரமும்
மிசை வரும் ரவ்வழி உவ்வுமாம் பிற –எழுத்து:2 149/2,3

மேல்

அகல (2)

மலர் தலை உலகின் மல்கு இருள் அகல
இலகு ஒளி பரப்பி யாவையும் விளக்கும் – பாயிரம்:0 0/1,2
ஐயம் அகல ஐம் காண்டிகை உறுப்பொடு – பாயிரம்:1 23/4

மேல்

அகற்றி (2)

ஐ_இரு குற்றமும் அகற்றி அம் மாட்சியோடு – பாயிரம்:1 4/4
தகரம் நிறீஇ பஃது அகற்றி னவ்வை –எழுத்து:3 194/3

மேல்

அகன்றது (1)

ஆயிரம் முகத்தான் அகன்றது ஆயினும் – பாயிரம்:1 54/1

மேல்

அங்கா (1)

ஆய்தக்கு இடம் தலை அங்கா முயற்சி –எழுத்து:1 87/1

மேல்

அங்காப்பு (1)

முயற்சியுள் அ ஆ அங்காப்பு உடைய –எழுத்து:1 76/2

மேல்

அங்காப்போடு (1)

இ ஈ எ ஏ ஐ அங்காப்போடு
அண்பல் முதல் நா விளிம்பு உற வருமே –எழுத்து:1 77/1,2

மேல்

அச்சம் (3)

அழுக்காறு அவா வஞ்சம் அச்சம் ஆடலும் – பாயிரம்:1 31/2
அறிவு அருள் ஆசை அச்சம் மானம் – சொல்:5 452/1
விரையே விளக்கம் அச்சம் சிறப்பே – சொல்:5 457/2

மேல்

அச்சு (1)

அல்லா அச்சு ஐ வருக்கம் முதல் ஈறு –எழுத்து:2 146/2

மேல்

அச்சுதன் (1)

அச்சுதன் அடி தொழுது அறைகுவன் சொல்லே – சொல்:1 258/2

மேல்

அசை (3)

மா என் கிளவி வியங்கோள் அசை சொல் – சொல்:4 439/1
வாழிய மாள ஈ யாழ முன்னிலை அசை – சொல்:4 440/2
அன்று ஆம் தாம் தான் கின்று நின்று அசை மொழி – சொல்:4 441/3

மேல்

அசைச்சொல் (1)

அசைச்சொல் மியாவின் இகரமும் குறிய –எழுத்து:1 93/2

மேல்

அசைநிலை (7)

அசைநிலை பொருள்நிலை இசைநிறைக்கு ஒரு சொல் – சொல்:3 395/1
தத்தம் பொருள இசைநிறை அசைநிலை
குறிப்பு என் எண் பகுதியின் தனித்து இயல் இன்றி – சொல்:4 420/2,3
கழிவு அசைநிலை பிரிப்பு என எட்டு ஓவே – சொல்:4 423/2
மன்னே அசைநிலை ஒழியிசை ஆக்கம் – சொல்:4 432/1
வினைமாற்று அசைநிலை பிறிது எனும் மற்றே – சொல்:4 433/1
கொல்லே ஐயம் அசைநிலை கூற்றே – சொல்:4 435/1
அந்தில் ஆங்கு அசைநிலை இட பொருளவ்வே – சொல்:4 437/1

மேல்

அசோகின் (1)

பூ மலி அசோகின் புனை நிழல் அமர்ந்த –எழுத்து:1 56/1

மேல்

அஞ்சி (2)

துயில்வோன் மந்தன் தொல்_நூற்கு_அஞ்சி – பாயிரம்:1 39/3
அழலின் நீங்கான் அணுகான் அஞ்சி
நிழலின் நீங்கான் நிறைந்த நெஞ்சமோடு – பாயிரம்:1 46/1,2

மேல்

அட்டு (1)

அட்டு உறின் ஐ கெட்டு அ நீள்வும் ஆம் வேற்றுமை –எழுத்து:3 203/3

மேல்

அடங்கி (1)

சித்திர பாவையின் அத்தக அடங்கி
செவி வாய் ஆக நெஞ்சு களன் ஆக – பாயிரம்:1 40/6,7

மேல்

அடி (6)

அண்பல் அடி நா முடி உற த ந வரும் –எழுத்து:1 80/1
அடி நா அடி அணம் உற ய தோன்றும் –எழுத்து:1 82/1
அடி நா அடி அணம் உற ய தோன்றும் –எழுத்து:1 82/1
ஆதி நீடல் அடி அகரம் ஐ ஆதல் –எழுத்து:2 136/2
அச்சுதன் அடி தொழுது அறைகுவன் சொல்லே – சொல்:1 258/2
யாப்பு அடி பலவினும் கோப்பு உடை மொழிகளை – சொல்:3 418/1

மேல்

அடி-தொறும் (1)

மற்றைய நோக்காது அடி-தொறும் வான் பொருள் – சொல்:3 412/1

மேல்

அடிமறி (1)

மாட்சியும் மாறா அடியவும் அடிமறி – சொல்:3 419/3

மேல்

அடிமறிமாற்று (1)

அடிமறிமாற்று என பொருள்கோள் எட்டே – சொல்:3 411/3

மேல்

அடியவும் (2)

ஏற்புழி எடுத்து உடன் கூட்டுறும் அடியவும்
யாப்பு ஈறு இடை முதல் ஆக்கினும் பொருள் இசை – சொல்:3 419/1,2
மாட்சியும் மாறா அடியவும் அடிமறி – சொல்:3 419/3

மேல்

அடியுள் (1)

மாற்றி ஓர் அடியுள் வழங்கல் மொழிமாற்றே – சொல்:3 413/2

மேல்

அடுக்கினும் (2)

உருபு பல அடுக்கினும் வினை வேறு அடுக்கினும் – சொல்:3 355/1
உருபு பல அடுக்கினும் வினை வேறு அடுக்கினும்
ஒரு தம் எச்சம் ஈறு உற முடியும் – சொல்:3 355/1,2

மேல்

அடுக்கு (2)

தழுவுதொடர் அடுக்கு என ஈர்_ஏழே –எழுத்து:3 152/4
ஆறு உருபு இடை உரி அடுக்கு இவை தொகாநிலை – சொல்:3 374/2

மேல்

அடுக்கும் (1)

இரண்டு மூன்று நான்கு எல்லை முறை அடுக்கும் – சொல்:3 395/2

மேல்

அடுத்து (1)

என இரண்டு ஆகும் இடை உரி அடுத்து
நான்குமாம் திசை வடசொல் அணுகா வழி – சொல்:1 270/3,4

மேல்

அடுத்தும் (1)

ஆக்கம் இன்றி காரணம் அடுத்தும்
இருமையும் இன்றியும் இயலும் செயும் பொருள் – சொல்:3 405/3,4

மேல்

அடை (5)

இவை அடை சுட்டு வினா பிற மற்றோடு – சொல்:1 276/9
பொருள் முதல் ஆறாம் அடை சேர் மொழி இனம் – சொல்:3 401/1
அடை சினை முதல் முறை அடைதலும் ஈர் அடை – சொல்:3 403/1
அடை சினை முதல் முறை அடைதலும் ஈர் அடை
முதலோடு ஆதலும் வழக்கு இயல் ஈர் அடை – சொல்:3 403/1,2
முதலோடு ஆதலும் வழக்கு இயல் ஈர் அடை
சினையொடு செறிதலும் மயங்கலும் செய்யுட்கே – சொல்:3 403/2,3

மேல்

அடைதல் (3)

அறம் பொருள் இன்பம் வீடு அடைதல் நூல் பயனே – பாயிரம்:1 10/1
ஆக்கல் அழித்தல் அடைதல் நீத்தல் – சொல்:1 296/2
நீங்கல் அடைதல் நடுங்கல் இசைத்தல் – சொல்:5 455/2

மேல்

அடைதலும் (1)

அடை சினை முதல் முறை அடைதலும் ஈர் அடை – சொல்:3 403/1

மேல்

அடைந்து (1)

அன்றேல் நம் இடை அடைந்து அற்று ஆகும் –எழுத்து:5 245/3

மேல்

அடைமொழி (1)

அடைமொழி இனம் அல்லதும் தரும் ஆண்டு உறின் – சொல்:3 402/1

மேல்

அடைய (1)

இல் என் இன்மை சொற்கு ஐ அடைய
வன்மை விகற்பமும் ஆகாரத்தொடு –எழுத்து:4 233/1,2

மேல்

அடைவதும் (1)

ஐந்தன் ஒற்று அடைவதும் இனமும் கேடும் –எழுத்து:3 192/1

மேல்

அடைவும் (1)

அடைவும் ஆகும் வேற்றுமை பொருட்கே –எழுத்து:4 212/2

மேல்

அண்ணம் (3)

நுனி நா அண்ணம் உற முறை வருமே –எழுத்து:1 79/2
அண்ணம் நுனி நா வருட ர ழ வரும் –எழுத்து:1 83/1
அண்ணம் நுனி நா நனி உறின் றன வரும் –எழுத்து:1 86/1

மேல்

அண்ணமும் (1)

அண்பல் முதலும் அண்ணமும் முறையின் –எழுத்து:1 84/1

மேல்

அண்பல் (3)

அண்பல் முதல் நா விளிம்பு உற வருமே –எழுத்து:1 77/2
அண்பல் அடி நா முடி உற த ந வரும் –எழுத்து:1 80/1
அண்பல் முதலும் அண்ணமும் முறையின் –எழுத்து:1 84/1

மேல்

அண்மையின் (1)

அண்மையின் இயல்பும் ஈறு அழிவும் சேய்மையின் – சொல்:1 313/1

மேல்

அண (1)

மூக்கு உற்று இதழ் நா பல் அண தொழிலின் –எழுத்து:1 74/3

மேல்

அணம் (1)

அடி நா அடி அணம் உற ய தோன்றும் –எழுத்து:1 82/1

மேல்

அணிதல் (1)

துய்த்தல் துஞ்சல் தொழுதல் அணிதல்
உய்த்தல் ஆதி உடல் உயிர் தொழில் குணம் – சொல்:5 453/1,2

மேல்

அணிந்துரை (1)

முகவுரை பதிகம் அணிந்துரை நூன்முகம் – பாயிரம்:1 1/1

மேல்

அணிந்துரையை (1)

ஐது உரையாநின்ற அணிந்துரையை எ நூற்கும் – பாயிரம்:1 55/3

மேல்

அணிபெற (1)

வல்லோர் அணிபெற செய்வன செய்யுள் – சொல்:1 268/3

மேல்

அணியும் (1)

ஆடு அமை தோள் நல்லார்க்கு அணியும் போல் நாடி முன் – பாயிரம்:1 55/2

மேல்

அணு (2)

மொழி முதல் காரணம் ஆம் அணு திரள் ஒலி –எழுத்து:1 58/1
எழும் அணு திரள் உரம் கண்டம் உச்சி –எழுத்து:1 74/2

மேல்

அணுகா (1)

நான்குமாம் திசை வடசொல் அணுகா வழி – சொல்:1 270/4

மேல்

அணுகான் (1)

அழலின் நீங்கான் அணுகான் அஞ்சி – பாயிரம்:1 46/1

மேல்

அணை (1)

ஆதி உறு து சுட்டு அணை ஆய்தம் – சொல்:1 279/2

மேல்

அணையவும் (1)

ஆ மா கோ ன அணையவும் பெறுமே –எழுத்து:5 248/1

மேல்

அணையா (1)

ஈர் ஒற்றாம் ர ழ தனிக்குறில் அணையா –எழுத்து:1 119/2

மேல்

அணையின் (2)

குறில் வழி ல ள த அணையின் ஆய்தம் –எழுத்து:4 228/1
படர்க்கை முப்பெயரோடு அணையின் சுட்டு – சொல்:3 394/1

மேல்

அணைவு (1)

குறில் அணைவு இல்லா ண னக்கள் வந்த –எழுத்து:4 210/1

மேல்

அத்தக (1)

சித்திர பாவையின் அத்தக அடங்கி – பாயிரம்:1 40/6

மேல்

அத்தின் (1)

அத்தின் அகரம் அகர முனை இல்லை –எழுத்து:5 252/1

மேல்

அத்து (1)

அன் ஆன் இன் அல் அற்று இற்று அத்து அம் –எழுத்து:5 244/1

மேல்

அத்தை (1)

மியா இக மோ மதி அத்தை இத்தை – சொல்:4 440/1

மேல்

அதற்கு (2)

இலக்கியம் கண்டு அதற்கு இலக்கணம் இயம்பலின் –எழுத்து:2 141/1
ஒன்றன் பெயரான் அதற்கு இயை பிறிதை – சொல்:1 290/3

மேல்

அதன் (5)

உயிர் அளவு ஆய் அதன் வடிவு ஒழித்து இரு வயின் –எழுத்து:1 89/3
வினை பெயர் வினா கொளல் அதன் பயனிலையே – சொல்:1 295/3
இரண்டாவதன் உருபு ஐயே அதன் பொருள் – சொல்:1 296/1
கருவி கருத்தா உடன் நிகழ்வு அதன் பொருள் – சொல்:1 297/2
மிக்கு அயல் யா கெட்டு அதன் அயல் நீடல் – சொல்:1 309/4

மேல்

அதனொடு (1)

அதனொடு சார்த்தின் அ திணை முடிபின – சொல்:3 377/2

மேல்

அதனோடு (5)

குறியதன் கீழ் ஆ குறுகலும் அதனோடு
உகரம் ஏற்றலும் இயல்புமாம் தூக்கின் –எழுத்து:3 172/1,2
அளபு ஈறு அழிவு அயல் நீட்சி அதனோடு
ஈறு போதல் அவற்றோடு ஓ உறல் – சொல்:1 307/2,3
அதனோடு அயல் திரிந்து ஏ உறல் ஈறு அழிந்து – சொல்:1 307/5
ஈ ஆதல் அதனோடு ஏ உறல் ஈற்று ஏ – சொல்:1 309/3
இறுதி அழிவு அதனோடு அயல் நீட்சி – சொல்:1 311/2

மேல்

அதிகாரம் (1)

விரிவு அதிகாரம் துணிவு பயனோடு – பாயிரம்:1 21/3

மேல்

அதிர் (1)

இரக்கு அழுங்கு இயம்பல் இமிழ் குளிறு அதிர் குரை – சொல்:5 459/2

மேல்

அது (8)

பொதுமொழி தொடரின் அது படலம் ஆகும் – பாயிரம்:1 17/2
அல்லோர்க்கு அளிக்கும் அது முடத்தெங்கே – பாயிரம்:1 35/2
எழுத்து அது முதல் சார்பு என இரு வகைத்தே –எழுத்து:1 58/2
பதமாம் அது பகாப்பதம் பகுபதம் என –எழுத்து:2 128/2
அது முன் வரும் அன்று ஆன்று ஆம் தூக்கின் –எழுத்து:3 180/1
பெயரே ஐ ஆல் கு இன் அது கண் – சொல்:1 292/1
கொடை பகை நேர்ச்சி தகவு அது ஆதல் – சொல்:1 298/2
அது முதற்கு ஆயின் சினைக்கு ஐ ஆகும் – சொல்:1 315/2

மேல்

அதுவும் (2)

ஆறன் ஒருமைக்கு அதுவும் ஆதுவும் – சொல்:1 300/1
எல்லை இன்னும் அதுவும் பெயர் கொளும் – சொல்:1 319/1

மேல்

அதுவே (1)

அதுவே
இயற்சொல் திரிசொல் இயல்பின் பெயர் வினை – சொல்:1 270/1,2

மேல்

அந்தம் (1)

வியங்கோள் இ மார் எதிர்வும் ப அந்தம்
செலவொடு வரவும் செய்யும் நிகழ்பு எதிர்வும் –எழுத்து:2 145/4,5

மேல்

அந்தில் (1)

அந்தில் ஆங்கு அசைநிலை இட பொருளவ்வே – சொல்:4 437/1

மேல்

அப்படி (1)

செப்பினர் அப்படி செப்புதல் மரபே – சொல்:3 388/2

மேல்

அம் (5)

ஐ_இரு குற்றமும் அகற்றி அம் மாட்சியோடு – பாயிரம்:1 4/4
அம் ஆம் எம் ஏம் ஓம் ஒடு உம் ஊர் –எழுத்து:2 140/3
ஈற்று அழிவோடும் அம் ஏற்பவும் உளவே –எழுத்து:3 202/2
அன் ஆன் இன் அல் அற்று இற்று அத்து அம்
தம் நம் நும் ஏ அ உ ஐ கு ன –எழுத்து:5 244/1,2
அம் ஆம் என்பன முன்னிலையாரையும் – சொல்:2 332/1

மேல்

அம்ம (2)

அஃறிணை பன்மை அம்ம முன் இயல்பே –எழுத்து:3 167/3
அம்ம உரையசை கேண்மின் என்று ஆகும் – சொல்:4 438/1

மேல்

அம்மும் (1)

ஐ போய் அம்மும் திரள் வரின் உறழ்வும் –எழுத்து:3 203/2

மேல்

அமர் (1)

அரும் கலை வினோதன் அமர் ஆபரணன் – பாயிரம்:0 0/17

மேல்

அமர்ந்த (1)

பூ மலி அசோகின் புனை நிழல் அமர்ந்த
நான்முகன் தொழுது நன்கு இயம்புவன் எழுத்தே –எழுத்து:1 56/1,2

மேல்

அமை (1)

ஆடு அமை தோள் நல்லார்க்கு அணியும் போல் நாடி முன் – பாயிரம்:1 55/2

மேல்

அமைத்து (2)

உரைக்கப்படும் பொருள் உள்ளத்து அமைத்து
விரையான் வெகுளான் விரும்பி முகம் மலர்ந்து – பாயிரம்:1 36/4,5
கேட்டவை கேட்டு அவை விடாது உளத்து அமைத்து
போ என போதல் என்மனார் புலவர் – பாயிரம்:1 40/8,9

மேல்

அமைபவன் (1)

அமைபவன் நூல் உரை ஆசிரியன்னே – பாயிரம்:1 26/5

மேல்

அமைவர (2)

ஆசான் சார்ந்து அவை அமைவர கேட்டல் – பாயிரம்:1 41/3
ஆசான் உரைத்தது அமைவர கொளினும் – பாயிரம்:1 44/1

மேல்

அயல் (12)

திரிபு குன்றல் மிகுதல் இயல்பு அயல்
திரிபும் ஆம் பொருள் படர்க்கையோரை – சொல்:1 303/2,3
அளபு ஈறு அழிவு அயல் நீட்சி அதனோடு – சொல்:1 307/2
அதனோடு அயல் திரிந்து ஏ உறல் ஈறு அழிந்து – சொல்:1 307/5
அயல் ஏ ஆதலும் விளி உருபு ஆகும் – சொல்:1 307/6
ளஃகான் உயர் பெயர்க்கு அளபு ஈறு அழிவு அயல்
நீட்சி இறுதி ய ஒற்று ஆதல் – சொல்:1 308/1,2
ர ஈற்று உயர் பெயர்க்கு அளபு எழல் ஈற்று அயல்
அகரம் இ ஈ ஆதல் ஆண்டை ஆ – சொல்:1 309/1,2
மிக்கு அயல் யா கெட்டு அதன் அயல் நீடல் – சொல்:1 309/4
மிக்கு அயல் யா கெட்டு அதன் அயல் நீடல் – சொல்:1 309/4
லகார ஈற்று உயர்பெயர்க்கு அளபு அயல் நீட்சியும் – சொல்:1 310/1
இறுதி அழிவு அதனோடு அயல் நீட்சி – சொல்:1 311/2
ஈற்று அயல் நீட்சியும் உருபு ஆகுமே – சொல்:1 312/2
பெயர் வினை இடத்து ன ள ர ய ஈற்று அயல்
ஆ ஓ ஆகலும் செய்யுளுள் உரித்தே – சொல்:3 353/1,2

மேல்

அயலில் (1)

அயலில் அகரம் ஏ ஆதலும் விளித்தனு – சொல்:1 308/3

மேல்

அர் (2)

அன் ஆன் அள் ஆள் அர் ஆர் ப மார் –எழுத்து:2 140/1
அர் ஆர் ப ஊர் அகரம் மார் ஈற்ற – சொல்:2 327/1

மேல்

அரவம் (1)

அரவம் ஆர்ப்போடு இன்னன ஓசை – சொல்:5 459/4

மேல்

அரிதின் (1)

அரிதின் பெய கொண்டு அ பொருள் தான் பிறர்க்கு – பாயிரம்:1 34/1

மேல்

அரிது (1)

அரிது உணர் பொருளன திரிசொல் ஆகும் – சொல்:1 272/3

மேல்

அரிமாநோக்கம் (1)

ஆற்றொழுக்கு அரிமாநோக்கம் தவளைப்பாய்த்து – பாயிரம்:1 19/1

மேல்

அரும் (4)

அரும் பொருள் ஐந்தையும் யாவரும் உணர – பாயிரம்:0 0/10
அரும் கலை வினோதன் அமர் ஆபரணன் – பாயிரம்:0 0/17
பன்ன_அரும் சிறப்பின் பவணந்தி – பாயிரம்:0 0/21
தெரிவு_அரும் பெருமையும் திண்மையும் பொறையும் – பாயிரம்:1 27/1

மேல்

அருள் (3)

பொன் மதில் சனகை சன்மதி முனி அருள்
பன்ன_அரும் சிறப்பின் பவணந்தி – பாயிரம்:0 0/20,21
குலன் அருள் தெய்வம் கொள்கை மேன்மை – பாயிரம்:1 26/1
அறிவு அருள் ஆசை அச்சம் மானம் – சொல்:5 452/1

மேல்

அருளிய (1)

முனிவு_அற அருளிய மூ_அறு மொழியுளும் – பாயிரம்:0 0/7

மேல்

அரை (1)

அரை ஒற்று இ உ குறுக்கம் ஆய்தம் –எழுத்து:1 99/3

மேல்

அரோ (1)

யா கா பிற பிறக்கு அரோ போ மாது இகும் – சொல்:4 441/1

மேல்

அல் (11)

அ ஆ கு டு து று என் ஏன் அல் அன் –எழுத்து:2 140/2
வினைப்பெயர் அல் பெயர்க்கு இடைநிலை எனலே –எழுத்து:2 141/3
ஏவல் வினை நனி ய அல் மெய் வரின் –எழுத்து:4 207/2
மரம்_அல் எகின் மொழி இயல்பும் அகரம் –எழுத்து:4 215/1
அன் ஆன் இன் அல் அற்று இற்று அத்து அம் –எழுத்து:5 244/1
ஒன்று அல் எண்ணும் உள்ள இல்ல – சொல்:1 280/3
ய ஈற்று உயர்திணை ஓ ர அல் இவற்றொடு – சொல்:1 304/2
ன ஈற்று உயர்திணை அல் இரு பெயர்க்-கண் – சொல்:1 311/1
அல் அன் என் ஏன் ஆகும் ஈற்ற – சொல்:2 331/2
உடல் முதல் அனைத்தும் உயிர்_அல் பொருளே – சொல்:5 450/2
அறு சுவை ஊறு எட்டு உயிர் அல் பொருள் குணம் – சொல்:5 454/2

மேல்

அல்ல (1)

அல்ல வினை கொளும் நான்கு ஏழ் இருமையும் – சொல்:1 319/2

மேல்

அல்லது (4)

இன்னது அல்லது இது என மொழிதல் – பாயிரம்:1 14/14
கால் கூறு அல்லது பற்றலன் ஆகும் – பாயிரம்:1 44/2
ஆண்மை விட்டு அல்லது அவாவுவ பெண்பால் – சொல்:1 264/2
உயிர் உயிர்_அல்லது ஆம் பொருள் குணம் பண்பே – சொல்:5 443/1

மேல்

அல்லதும் (1)

அடைமொழி இனம் அல்லதும் தரும் ஆண்டு உறின் – சொல்:3 402/1

மேல்

அல்லவற்றின் (1)

ஏழ் குறுகும் ஆறு ஏழு அல்லவற்றின்
ஈற்று உயிர்மெய்யும் ஏழன் உயிரும் –எழுத்து:3 188/4,5

மேல்

அல்லவற்று (1)

உருபாம் அல்லவற்று ஆயும் ஆகும் – சொல்:1 306/2

மேல்

அல்லவும் (1)

றவ்வொடு உகர உம்மை நிகழ்பு அல்லவும்
தவ்வொடு இறப்பும் எதிர்வும் டவ்வொடு –எழுத்து:2 145/1,2

மேல்

அல்லன (4)

ர ழ அல்லன தம் முன் தாம் உடன் நிலையும் –எழுத்து:1 118/1
வன்தொடர் அல்லன முன் மிகா அல்வழி –எழுத்து:3 181/1
குறிப்பின் தரு மொழி அல்லன வெளிப்படை – சொல்:1 269/4
அல்லன படர்க்கை எல்லாம் எனல் பொது – சொல்:1 285/3

மேல்

அல்லா (2)

அல்லா அச்சு ஐ வருக்கம் முதல் ஈறு –எழுத்து:2 146/2
அல்லா சார்பும் தமிழ் பிற பொதுவே –எழுத்து:2 150/2

மேல்

அல்லாதன (1)

ஆகா அஃறிணைக்கு ஆன் அல்லாதன – சொல்:1 318/2

மேல்

அல்லோர்க்கு (1)

அல்லோர்க்கு அளிக்கும் அது முடத்தெங்கே – பாயிரம்:1 35/2

மேல்

அல்வழி (12)

தன்னொடும் பிறிதொடும் அல்வழி வேற்றுமை –எழுத்து:3 151/2
வேற்றுமை ஐ முதல் ஆறு ஆம் அல்வழி
தொழில் பண்பு உவமை உம்மை அன்மொழி –எழுத்து:3 152/1,2
அல்வழி ஆ மா மியா முற்று முன் மிகா –எழுத்து:3 171/1
அல்வழி இ ஐம் முன்னர் ஆயின் –எழுத்து:3 176/1
மேலன அல்வழி இயல்பு ஆகும்மே –எழுத்து:3 177/2
பவ்வீ நீ மீ முன்னர் அல்வழி
இயல்பாம் வலி மெலி மிகலுமாம் மீக்கே –எழுத்து:3 178/1,2
வன்தொடர் அல்லன முன் மிகா அல்வழி –எழுத்து:3 181/1
அல்வழி உயிர் இடை வரின் இயல்பும் உள –எழுத்து:4 220/2
ய ர ழ முன்னர் க ச த ப அல்வழி
இயல்பும் மிகலும் ஆகும் வேற்றுமை –எழுத்து:4 224/1,2
ல ள வேற்றுமையில் ற டவும் அல்வழி
அவற்றோடு உறழ்வும் வலி வரின் ஆம் மெலி –எழுத்து:4 227/1,2
குறில் செறியா ல ள அல்வழி வந்த –எழுத்து:4 229/1
வலி வரின் அல்வழி இயல்பும் ஆவன உள –எழுத்து:4 230/2

மேல்

அல்வழிக்கு (1)

இயல்பும் ஆகும் வேற்றுமைக்கு அல்வழிக்கு
அனைத்து மெய் வரினும் இயல்பு ஆகும் –எழுத்து:4 209/2,3

மேல்

அல்வழியானும் (1)

அல்வழியானும் றகரம் ஆகும் –எழுத்து:4 232/2

மேல்

அல்வழியானே (1)

ஆகவும் பெறூஉம் அல்வழியானே –எழுத்து:4 228/2

மேல்

அல்வழியும்மே (1)

ட ஆகலும் ஆம் அல்வழியும்மே –எழுத்து:4 211/3

மேல்

அல (4)

முன்னதின் முன் அல ஓட உயிர் வரின் –எழுத்து:3 199/2
தொடர்ந்து தொழில் அல காலம் தோற்றா – சொல்:1 275/2
நீயிர் நீவிர் நான் எழுவாய் அல பெறா – சொல்:1 294/1
வழு_அல கால வகையின் ஆனே – சொல்:5 462/2

மேல்

அலது (1)

முதல் அறு பெயர் அலது ஏற்பில முற்றே – சொல்:2 323/2

மேல்

அலர்தரு (1)

அற்புத மூர்த்தி-தன் அலர்தரு தன்மையின் – பாயிரம்:0 0/5

மேல்

அலவொடு (1)

உ ஊ ஒ ஓ அலவொடு வ முதல் –எழுத்து:1 103/1

மேல்

அவ் (5)

அவ் வினையாளரொடு பயில் வகை ஒரு கால் – பாயிரம்:1 45/1
செவ்விதின் உரைப்ப அவ் இரு காலும் – பாயிரம்:1 45/2
அவ் வழி –எழுத்து:1 75/1
தமிழ் அவ் உறவும் பெறும் வேற்றுமைக்கே –எழுத்து:4 225/1
ஆறன் உருபும் ஏற்கும் அவ் உருபே – சொல்:1 293/1

மேல்

அவ்வ (1)

ஐயம் திணை பால் அவ்வ பொதுவினும் – சொல்:3 376/1

மேல்

அவ்வம் (1)

இடையின் மூன்றும் அவ்வம் முதலும் –எழுத்து:2 147/3

மேல்

அவ்வும் (4)

முதலன வேற்றுமைக்கு அவ்வும் பெறுமே –எழுத்து:4 223/3
முன்னர் அவ்வொடு வரு வை அவ்வும்
சுட்டு இறு வவ்வும் கள் இறு மொழியும் – சொல்:1 280/1,2
பன்மைக்கு அவ்வும் உருபாம் பண்பு உறுப்பு – சொல்:1 300/2
ஐ ஆன் கு செய்யுட்கு அவ்வும் ஆகும் – சொல்:1 318/1

மேல்

அவ்வுமாம் (2)

ந இறு தொழிற்பெயர்க்கு அவ்வுமாம் வேற்றுமை –எழுத்து:4 208/1
பலகை நாய் வரினும் வேற்றுமைக்கு அவ்வுமாம் –எழுத்து:4 231/2

மேல்

அவ்வை (1)

சுட்டு யா எகர வினா வழி அவ்வை
ஒட்டி ஙவ்வும் முதல் ஆகும்மே –எழுத்து:1 106/1,2

மேல்

அவ்வொடு (2)

புள்ளி விட்டு அவ்வொடு முன் உரு ஆகியும் –எழுத்து:1 89/1
முன்னர் அவ்வொடு வரு வை அவ்வும் – சொல்:1 280/1

மேல்

அவ்வோடு (1)

எய்தின் ஐ ஒத்து இசைக்கும் அவ்வோடு
உவ்வும் வவ்வும் ஒள ஓரன்ன –எழுத்து:1 125/2,3

மேல்

அவர் (1)

முன்னோர் மொழி_பொருளே அன்றி அவர் மொழியும் – பாயிரம்:1 9/1

மேல்

அவற்றின் (3)

கடை மிகலே அவற்றின் குறியாம் வேறே –எழுத்து:1 92/3
விளி என்று ஆகும் அவற்றின் பெயர் முறை – சொல்:1 292/2
முதலிய பொருளின் அவற்றின் உருபு இடை – சொல்:3 361/2

மேல்

அவற்று (5)

அளபு எழும் அவற்று அவற்று இன குறில் குறியே –எழுத்து:1 91/2
அளபு எழும் அவற்று அவற்று இன குறில் குறியே –எழுத்து:1 91/2
இடத்து அவற்று ஒருமை பன்மை பாலே – சொல்:1 265/3
பன்மை முன்னிலை மின் அவற்று ஏவல் – சொல்:2 337/2
வேறு அவற்று எண்ணும் ஓர் பொதுவினை வேண்டும் – சொல்:3 389/2

மேல்

அவற்றுள் (8)

அவற்றுள்
வினையின் நீங்கி விளங்கிய அறிவின் – பாயிரம்:1 6/1,2
அவற்றுள்
அ இ உ எ ஒ குறில் ஐந்தே –எழுத்து:1 64/1,2
அவற்றுள்
முயற்சியுள் அ ஆ அங்காப்பு உடைய –எழுத்து:1 76/1,2
அவற்றுள்
ஏழாம் உயிர் இய்யும் இருவும் ஐ வருக்கத்து –எழுத்து:2 147/1,2
அவற்றுள்
கிளை எண் குழூஉ முதல் பல் பொருள் திணை தேம் – சொல்:1 276/1,2
அவற்றுள்
ஒன்றே இரு திணை தன் பால் ஏற்கும் – சொல்:1 284/1,2
அவற்றுள்
எழுவாய் உருபு திரிபு_இல் பெயரே – சொல்:1 295/1,2
அவற்றுள்
முதலில் நான்கும் ஈற்றில் மூன்றும் – சொல்:2 344/1,2

மேல்

அவற்றொடு (1)

அவற்றொடு வினா விடை ஆக்கலானும் – பாயிரம்:1 22/2

மேல்

அவற்றோடு (2)

அவற்றோடு உறழ்வும் வலி வரின் ஆம் மெலி –எழுத்து:4 227/2
ஈறு போதல் அவற்றோடு ஓ உறல் – சொல்:1 307/3

மேல்

அவன் (2)

கொள்வோன் கொள் வகை அறிந்து அவன் உளம் கொள – பாயிரம்:1 36/6
குணத்தொடு பழகி அவன் குறிப்பில் சார்ந்து – பாயிரம்:1 40/3

மேல்

அவா (1)

அழுக்காறு அவா வஞ்சம் அச்சம் ஆடலும் – பாயிரம்:1 31/2

மேல்

அவாவுவ (2)

பெண்மை விட்டு ஆண் அவாவுவ பேடு ஆண்பால் – சொல்:1 264/1
ஆண்மை விட்டு அல்லது அவாவுவ பெண்பால் – சொல்:1 264/2

மேல்

அவை (3)

கேட்டவை கேட்டு அவை விடாது உளத்து அமைத்து – பாயிரம்:1 40/8
ஆசான் சார்ந்து அவை அமைவர கேட்டல் – பாயிரம்:1 41/3
எண்ணும் அவை ஊர் பிறவும் எய்தின் –எழுத்து:3 196/2

மேல்

அவைதாம் (1)

அவைதாம்
முற்றும் பெயர் வினை எச்சமும் ஆகி – சொல்:2 322/1,2

மேல்

அவையிடை (1)

மன்னிய அவையிடை வெல்லுறு பொழுதினும் – பாயிரம்:1 53/3

மேல்

அவையும் (1)

பிற வரின் அவையும் தூக்கில் சுட்டு –எழுத்து:3 163/3

மேல்

அழகு (1)

ஆகுதல் நூலிற்கு அழகு எனும் பத்தே – பாயிரம்:1 13/6

மேல்

அழலின் (1)

அழலின் நீங்கான் அணுகான் அஞ்சி – பாயிரம்:1 46/1

மேல்

அழித்தல் (1)

ஆக்கல் அழித்தல் அடைதல் நீத்தல் – சொல்:1 296/2

மேல்

அழிந்து (3)

ம ஈறு ஒற்று அழிந்து உயிர் ஈறு ஒப்பவும் –எழுத்து:4 219/1
ஈறு அழிந்து ஓ உறல் இறுதி ய ஆதல் – சொல்:1 307/4
அதனோடு அயல் திரிந்து ஏ உறல் ஈறு அழிந்து
அயல் ஏ ஆதலும் விளி உருபு ஆகும் – சொல்:1 307/5,6

மேல்

அழிய (1)

ஆய்தம் அழிய ஆண்டு ஆகும் தவ்வே –எழுத்து:3 196/3

மேல்

அழியா (1)

அழியா மரபினது வழி_நூல் ஆகும் – பாயிரம்:1 7/3

மேல்

அழிவு (3)

அளபு ஈறு அழிவு அயல் நீட்சி அதனோடு – சொல்:1 307/2
ளஃகான் உயர் பெயர்க்கு அளபு ஈறு அழிவு அயல் – சொல்:1 308/1
இறுதி அழிவு அதனோடு அயல் நீட்சி – சொல்:1 311/2

மேல்

அழிவும் (3)

மூன்றன் உறுப்பு அழிவும் வந்ததும் ஆகும் –எழுத்து:3 190/1
மேவின் இறுதி அழிவும் வலி வரின் –எழுத்து:4 214/2
அண்மையின் இயல்பும் ஈறு அழிவும் சேய்மையின் – சொல்:1 313/1

மேல்

அழிவோடும் (1)

ஈற்று அழிவோடும் அம் ஏற்பவும் உளவே –எழுத்து:3 202/2

மேல்

அழுக்காறு (2)

அழுக்காறு அவா வஞ்சம் அச்சம் ஆடலும் – பாயிரம்:1 31/2
துணிவு அழுக்காறு அன்பு எளிமை எய்த்தல் – சொல்:5 452/4

மேல்

அழுங்கு (1)

இரக்கு அழுங்கு இயம்பல் இமிழ் குளிறு அதிர் குரை – சொல்:5 459/2

மேல்

அழைப்பதுவே (1)

தன்முகமாக தான் அழைப்பதுவே – சொல்:1 303/4

மேல்

அள் (2)

அன் ஆன் அள் ஆள் அர் ஆர் ப மார் –எழுத்து:2 140/1
அள் ஆள் இறு மொழி பெண்பால் படர்க்கை – சொல்:2 326/1

மேல்

அளக்கல் (1)

அளக்கல்_ஆகா அளவும் பொருளும் – பாயிரம்:1 28/1

மேல்

அளக்கல்_ஆகா (1)

அளக்கல்_ஆகா அளவும் பொருளும் – பாயிரம்:1 28/1

மேல்

அளபின் (1)

குற்று உயிர் அளபின் ஈறாம் எகரம் –எழுத்து:1 108/1

மேல்

அளபு (7)

அளபு எழும் அவற்று அவற்று இன குறில் குறியே –எழுத்து:1 91/2
அளபு ஆம் குறில் இணை குறில் கீழ் இடை –எழுத்து:1 92/2
தற்சுட்டு அளபு ஒழி ஐ மூ வழியும் –எழுத்து:1 95/1
அளபு ஈறு அழிவு அயல் நீட்சி அதனோடு – சொல்:1 307/2
ளஃகான் உயர் பெயர்க்கு அளபு ஈறு அழிவு அயல் – சொல்:1 308/1
ர ஈற்று உயர் பெயர்க்கு அளபு எழல் ஈற்று அயல் – சொல்:1 309/1
லகார ஈற்று உயர்பெயர்க்கு அளபு அயல் நீட்சியும் – சொல்:1 310/1

மேல்

அளபும் (1)

அளபும் புலம்பின் ஓவும் ஆகும் – சொல்:1 313/2

மேல்

அளபுமாம் (1)

யகார ஈற்றிற்கு அளபுமாம் உருபே – சொல்:1 310/2

மேல்

அளவின் (1)

பருவ முயற்சி அளவின் பயத்தலும் – பாயிரம்:1 27/2

மேல்

அளவு (9)

ஒப்பு அளவு ஆசை முனிவு இகந்து உயர்ந்த – பாயிரம்:0 0/4
முதல்_நூல் கருத்தன் அளவு மிகுதி – பாயிரம்:1 49/1
தானம் முயற்சி அளவு பொருள் வடிவு –எழுத்து:1 72/1
உயிர் அளவு ஆய் அதன் வடிவு ஒழித்து இரு வயின் –எழுத்து:1 89/3
ஆவியும் ஒற்றும் அளவு இறந்து இசைத்தலும் –எழுத்து:1 101/1
மேவும் உயிர் மெய் மயக்கு அளவு இன்றே –எழுத்து:1 110/4
இதற்கு இது சாரியை எனின் அளவு இன்மையின் –எழுத்து:5 253/1
விதிப்ப அளவு இன்மையின் விதித்தவற்று இயலான் –எழுத்து:5 257/2
அளவு அறிவு ஒப்பு வடிவு நிறம் கதி – சொல்:1 276/6

மேல்

அளவும் (3)

அளக்கல்_ஆகா அளவும் பொருளும் – பாயிரம்:1 28/1
எண் நிறை அளவும் பிறவும் எய்தின் –எழுத்து:3 188/1
எண் நிறை அளவும் பிற வரின் பத்தின் –எழுத்து:3 197/2

மேல்

அளவை (2)

பொருள் முதல் ஆறோடு அளவை சொல் தானி – சொல்:1 290/1
எதிர்மறை சிறப்பு ஐயம் எச்சம் முற்று அளவை
தெரிநிலை ஆக்கமோடு உம்மை எட்டே – சொல்:4 425/1,2

மேல்

அளவையுள் (1)

எனும் நான்கு அளவையுள் உம் இலது அ தொகை – சொல்:3 368/2

மேல்

அளிக்கும் (1)

அல்லோர்க்கு அளிக்கும் அது முடத்தெங்கே – பாயிரம்:1 35/2

மேல்

அளை (1)

பின் பாடு அளை தேம் உழை வழி உழி உளி – சொல்:1 302/3

மேல்

அளைமறிபாப்பு (1)

தாப்பிசை அளைமறிபாப்பு கொண்டுகூட்டு – சொல்:3 411/2

மேல்

அளைமறிபாப்பே (1)

எய்திய பொருள்கோள் அளைமறிபாப்பே – சொல்:3 417/2

மேல்

அற்புத (1)

அற்புத மூர்த்தி-தன் அலர்தரு தன்மையின் – பாயிரம்:0 0/5

மேல்

அற்று (10)

நையும் ஒளவும் முதல் அற்று ஆகும் –எழுத்து:1 95/2
பகுப்பால் பயன் அற்று இடுகுறி ஆகி –எழுத்து:2 131/1
யவ்வரின் இய்யாம் முற்றும் அற்று ஒரோ வழி –எழுத்து:3 164/2
வல்லே தொழிற்பெயர் அற்று இரு வழியும் –எழுத்து:4 231/1
அன் ஆன் இன் அல் அற்று இற்று அத்து அம் –எழுத்து:5 244/1
அற்று ஓடு உருபின் மேல் உம் உறுமே –எழுத்து:5 245/2
அன்றேல் நம் இடை அடைந்து அற்று ஆகும் –எழுத்து:5 245/3
வ இறு சுட்டிற்கு அற்று உறல் வழியே –எழுத்து:5 250/1
அற்று அற்று ஒழுகும் அஃது யாற்றுப்புனலே – சொல்:3 412/2
அற்று அற்று ஒழுகும் அஃது யாற்றுப்புனலே – சொல்:3 412/2

மேல்

அற்றே (4)

தாழும் கோல் வந்து உறுமேல் அற்றே –எழுத்து:4 225/2
தெவ் என் மொழியே தொழிற்பெயர் அற்றே
ம வரின் வஃகான் மவ்வும் ஆகும் –எழுத்து:4 236/1,2
உரைப்போர் குறிப்பின அற்றே பிண்டமும் – சொல்:1 316/2
என எனும் மொழி வரும் என்றும் அற்றே – சொல்:4 424/2

மேல்

அற (2)

முனிவு_அற அருளிய மூ_அறு மொழியுளும் – பாயிரம்:0 0/7
இகல்_அற நூறி இரு நிலம் முழுவதும் – பாயிரம்:0 0/12

மேல்

அறத்தின் (1)

அறத்தின் திரியா படர்ச்சி வழிபாடே – பாயிரம்:1 46/4

மேல்

அறம் (1)

அறம் பொருள் இன்பம் வீடு அடைதல் நூல் பயனே – பாயிரம்:1 10/1

மேல்

அறி (1)

இனைத்து என்று அறி பொருள் உலகின் இலா பொருள் – சொல்:3 399/1

மேல்

அறிதல் (1)

நூல் பயில் இயல்பே நுவலின் வழக்கு அறிதல்
பாடம் போற்றல் கேட்டவை நினைத்தல் – பாயிரம்:1 41/1,2

மேல்

அறிந்து (3)

ஏற்புழி அறிந்து இதற்கு இவ் வகை ஆம் என – பாயிரம்:1 15/2
கொள்வோன் கொள் வகை அறிந்து அவன் உளம் கொள – பாயிரம்:1 36/6
முக்கால் கேட்பின் முறை அறிந்து உரைக்கும் – பாயிரம்:1 43/1

மேல்

அறியாமை (1)

அறிவு அறியாமை ஐயுறல் கொளல் கொடை – சொல்:3 385/1

மேல்

அறியும் (1)

புல் மரம் முதல உற்று அறியும் ஓர் அறிவு உயிர் – சொல்:5 445/1

மேல்

அறிவின் (3)

வினையின் நீங்கி விளங்கிய அறிவின்
முனைவன் கண்டது முதல்_நூல் ஆகும் – பாயிரம்:1 6/2,3
சிதல் எறும்பு ஆதி மூக்கு அறிவின் மூ அறிவு உயிர் – சொல்:5 447/1
தும்பி வண்டு ஆதி கண் அறிவின் நால் அறிவு உயிர் – சொல்:5 448/1

மேல்

அறிவு (9)

அளவு அறிவு ஒப்பு வடிவு நிறம் கதி – சொல்:1 276/6
அறிவு அறியாமை ஐயுறல் கொளல் கொடை – சொல்:3 385/1
ஓர் அறிவு ஆதியா உயிர் ஐந்து ஆகும் – சொல்:5 444/3
புல் மரம் முதல உற்று அறியும் ஓர் அறிவு உயிர் – சொல்:5 445/1
முரள் நந்து ஆதி நா அறிவொடு ஈர் அறிவு உயிர் – சொல்:5 446/1
சிதல் எறும்பு ஆதி மூக்கு அறிவின் மூ அறிவு உயிர் – சொல்:5 447/1
தும்பி வண்டு ஆதி கண் அறிவின் நால் அறிவு உயிர் – சொல்:5 448/1
ஆதி செவி அறிவோடு ஐ அறிவு உயிரே – சொல்:5 449/2
அறிவு அருள் ஆசை அச்சம் மானம் – சொல்:5 452/1

மேல்

அறிவொடு (1)

முரள் நந்து ஆதி நா அறிவொடு ஈர் அறிவு உயிர் – சொல்:5 446/1

மேல்

அறிவோடு (2)

உலகியல் அறிவோடு உயர் குணம் இனையவும் – பாயிரம்:1 26/4
ஆதி செவி அறிவோடு ஐ அறிவு உயிரே – சொல்:5 449/2

மேல்

அறு (5)

முனிவு_அற அருளிய மூ_அறு மொழியுளும் – பாயிரம்:0 0/7
மை_அறு புலமை மாண்பு உடைத்து ஆகும் – பாயிரம்:1 45/3
முதல் அறு பெயர் அலது ஏற்பில முற்றே – சொல்:2 323/2
செய்வது ஆதி அறு_பொருள் பெயரும் – சொல்:2 340/3
அறு சுவை ஊறு எட்டு உயிர் அல் பொருள் குணம் – சொல்:5 454/2

மேல்

அறு_பொருள் (1)

செய்வது ஆதி அறு_பொருள் பெயரும் – சொல்:2 340/3

மேல்

அறை (2)

ஐம்பால் நிகழ்பொழுது அறை வினை இடைநிலை –எழுத்து:2 143/2
கூற்று புகறல் மொழி கிளவி விளம்பு அறை
பாட்டு பகர்ச்சி இயம்பல் சொல்லே – சொல்:5 458/2,3

மேல்

அறைகுவன் (1)

அச்சுதன் அடி தொழுது அறைகுவன் சொல்லே – சொல்:1 258/2

மேல்

அறையப்படுமே (1)

அஃறிணை மருங்கினும் அறையப்படுமே – சொல்:3 409/3

மேல்

அன் (6)

அன் ஆன் அள் ஆள் அர் ஆர் ப மார் –எழுத்து:2 140/1
அ ஆ கு டு து று என் ஏன் அல் அன்
அம் ஆம் எம் ஏம் ஓம் ஒடு உம் ஊர் –எழுத்து:2 140/2,3
அன் ஆன் இன் அல் அற்று இற்று அத்து அம் –எழுத்து:5 244/1
சுட்டின் முன் ஆய்தம் அன் வரின் கெடுமே –எழுத்து:5 251/1
அன் ஆன் இறு மொழி ஆண்பால் படர்க்கை – சொல்:2 325/1
அல் அன் என் ஏன் ஆகும் ஈற்ற – சொல்:2 331/2

மேல்

அன்பு (1)

துணிவு அழுக்காறு அன்பு எளிமை எய்த்தல் – சொல்:5 452/4

மேல்

அன்மையும் (1)

மெய் தெரி பொருள் மேல் அன்மையும் விளம்புப – சொல்:3 376/2

மேல்

அன்மொழி (4)

தொழில் பண்பு உவமை உம்மை அன்மொழி
எழுவாய் விளி ஈர் எச்சம் முற்று இடை உரி –எழுத்து:3 152/2,3
ஆகுபெயர் அன்மொழி வினைக்குறிப்பே – சொல்:1 269/2
அன்மொழி என அ தொகை ஆறு ஆகும் – சொல்:3 362/2
ஐம்_தொகை மொழி மேல் பிற தொகல் அன்மொழி – சொல்:3 369/1

மேல்

அன்றி (4)

முன்னோர் மொழி_பொருளே அன்றி அவர் மொழியும் – பாயிரம்:1 9/1
பெய்த முறை அன்றி பிறழ உடன் தரும் – பாயிரம்:1 32/1
தானே தர கொளின் அன்றி தன்-பால் – பாயிரம்:1 33/1
அன்றி இன்றி என் வினையெஞ்சு இகரம் –எழுத்து:3 173/1

மேல்

அன்றியும் (1)

சூத்திரத்து உள் பொருள் அன்றியும் ஆண்டைக்கு – பாயிரம்:1 23/1

மேல்

அன்று (2)

அது முன் வரும் அன்று ஆன்று ஆம் தூக்கின் –எழுத்து:3 180/1
அன்று ஆம் தாம் தான் கின்று நின்று அசை மொழி – சொல்:4 441/3

மேல்

அன்றே (2)

தான் தற்புகழ்தல் தகுதி அன்றே – பாயிரம்:1 52/2
பாயிரம் இல்லது பனுவல் அன்றே – பாயிரம்:1 54/2

மேல்

அன்றேல் (1)

அன்றேல் நம் இடை அடைந்து அற்று ஆகும் –எழுத்து:5 245/3

மேல்

அன்ன (4)

பருந்தின்வீழ்வு அன்ன சூத்திர நிலை – பாயிரம்:1 19/2
பருகுவன் அன்ன ஆர்வத்தன் ஆகி – பாயிரம்:1 40/5
அன்ன பிறவும் ஆகும் ஐ உருபே –எழுத்து:5 255/4
நேர நிகர அன்ன இன்ன – சொல்:3 367/3

மேல்

அன்னம் (1)

அன்னம் ஆவே மண்ணொடு கிளியே – பாயிரம்:1 38/1

மேல்

அன்னர் (1)

அன்னர் தலை இடை கடை மாணாக்கர் – பாயிரம்:1 38/3

மேல்

அன்னவும் (1)

இருமையும் அஃறிணை அன்னவும் ஆகும் – சொல்:1 264/3

மேல்

அனைத்தினும் (1)

விகுதி பதம் சாரியை உருபு அனைத்தினும்
உரைத்த விதியின் ஓர்ந்து ஒப்பன கொளலே –எழுத்து:5 254/1,2

மேல்

அனைத்து (3)

மொழியாய் தொடரினும் முன் அனைத்து எழுத்தே –எழுத்து:1 127/1
அனைத்து மெய் வரினும் இயல்பு ஆகும் –எழுத்து:4 209/3
ஞ ந ஒழி அனைத்து ஈற்று அஃறிணை விளிப்பன – சொல்:1 304/4

மேல்

அனைத்தும் (5)

விகாரம் அனைத்தும் மேவலது இயல்பே –எழுத்து:3 153/1
ஆ முன் பகர ஈ அனைத்தும் வர குறுகும் –எழுத்து:3 177/1
பெறப்படும் திணை பால் அனைத்தும் ஏனை – சொல்:1 265/2
உடல் முதல் அனைத்தும் உயிர்_அல் பொருளே – சொல்:5 450/2
சொல்-தொறும் இற்று இதன் பெற்றி என்று அனைத்தும்
முற்ற மொழிகுறின் முடிவு_இல ஆதலின் – சொல்:5 461/1,2

மேல்

அனைத்தே (1)

ஒருமொழி மூ வழி குறைதலும் அனைத்தே –எழுத்து:3 156/1

மேல்

அனைய (2)

சார்பெழுத்து ஏனவும் தம் முதல் அனைய –எழுத்து:1 87/2
மின் பின் பன் கன் தொழிற்பெயர் அனைய
கன் அ ஏற்று மென்மையோடு உறழும் –எழுத்து:4 217/1,2

மேல்