வ – முதல் சொற்கள், தொல்காப்பியம் தொடரடைவு


கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

வ 14
வஃகான் 1
வகர 3
வகரத்து 1
வகரம் 8
வகாரத்து 1
வகாரம் 3
வகாரம்-மிசையும் 1
வகுக்கும்-காலை 1
வகுத்த 3
வகுத்தல்-கண்ணும் 1
வகுத்தனர் 3
வகுத்து 2
வகை 51
வகை-தாமே 1
வகை-தானே 1
வகைத்து 4
வகைத்தே 10
வகைப்பட்ட 1
வகைப்படுமே 2
வகைபட 1
வகைபெற்றனவே 1
வகைமையான 1
வகைய 4
வகையது 1
வகையான் 6
வகையானும் 3
வகையிற்று 1
வகையின் 11
வகையின்-கண்ணும் 2
வகையினானும் 1
வகையினும் 12
வகையும் 4
வகையே 10
வகையொடு 6
வகையோர் 1
வகையோரும் 1
வசை 2
வசையொடும் 1
வஞ்சி 8
வஞ்சி-தானே 1
வஞ்சிக்கு 2
வஞ்சிச்சீர் 1
வஞ்சித்தூக்கே 1
வஞ்சியும் 1
வஞ்சினத்தானும் 1
வட 1
வடசொல் 2
வடிவின் 1
வடிவே 1
வடு 2
வடு_அறு 1
வண் 2
வண்_புகழ்_மூவர் 1
வண்டும் 1
வண்டே 1
வண்ண 2
வண்ணகம் 1
வண்ணகம்-தானே 1
வண்ணத்தின் 1
வண்ணம் 42
வண்ணம்-தாமே 2
வண்ணமொடு 1
வணங்கல்-கண்ணும் 2
வணங்கி 1
வணங்கு 1
வதுவை 1
வந்த 35
வந்ததன் 1
வந்தது 4
வந்தவற்று 1
வந்தவன் 1
வந்து 7
வந்தோன் 1
வம்பு 1
வய 1
வயங்க 1
வயங்கல் 1
வயங்கியோரே 1
வயவர் 1
வயா 1
வர 4
வரம்பு 6
வரல் 2
வரலே 1
வரவினும் 2
வரவு 3
வரற்கும் 1
வரன் 1
வரன்முறை 1
வரி 1
வரின் 10
வரினும் 21
வரினே 16
வரு 24
வரு-காலை 14
வரு-வழி 5
வருகுவது 1
வருட 1
வருடவும் 1
வருணன் 1
வருத்த 1
வருத்தம் 3
வருத்தமும் 1
வருதல் 17
வருதலும் 10
வருதலொடு 1
வருதற்கு 1
வருந்திய 1
வருந்தினும் 1
வருநவும் 3
வருபவை 1
வரும் 7
வரும்-காலையும் 1
வருமே 17
வருவ 1
வருவது 1
வருவழியான 1
வரூஉம் 81
வரூஉம்-காலை 7
வரூஉம்-காலையான 2
வரூஉம்-காலையும் 1
வரை 27
வரைதல் 7
வரைந்த 2
வரைந்து 4
வரைநிலை 2
வரைப்பின் 1
வரைப்பினும் 1
வரையா 1
வரையாது 1
வரையார் 26
வரைவிடை 1
வரைவு 13
வரைவும் 1
வரைவே 1
வல் 4
வல்லா 1
வல்லாண் 1
வல்லிசை 2
வல்லிசை_வண்ணம் 2
வல்லிதின் 2
வல்லின் 1
வல்லெழுத்து 53
வல்லே 1
வல்லொற்று 4
வல்லோர் 1
வல்லோன் 1
வலம் 1
வலி 2
வலிக்கும் 2
வலித்தலும் 2
வலித்தே 1
வலிப்பினும் 2
வலிப்பொடு 1
வலிய 2
வலியா 1
வலியும் 3
வலியுறுத்தல் 1
வலியுறுப்பினும் 1
வலியொடு 1
வவ்வும் 1
வவும் 1
வவொடு 2
வழக்கத்தான 6
வழக்கம் 2
வழக்கியல் 2
வழக்கின் 4
வழக்கின்-உள்ளே 1
வழக்கினும் 2
வழக்கு 8
வழக்கு-வழி 1
வழக்கும் 1
வழக்கொடு 6
வழங்கலும் 1
வழங்கிய 2
வழங்கு 5
வழங்கும் 1
வழாமை 1
வழாஅமை 1
வழாஅல் 1
வழி 65
வழித்து 1
வழித்தே 2
வழிநிலை 1
வழிப்பட்ட 1
வழிப்பட்டவள் 1
வழிப்படுதல் 1
வழிபடு 2
வழிபாடு 1
வழிய 2
வழியது 2
வழியதுவே 1
வழியான் 2
வழியான 6
வழியின் 1
வழியினும் 1
வழியும் 11
வழியே 4
வழிவழி 1
வழீஇயினும் 1
வழு 2
வழுக்கு 1
வழுத்தின் 1
வழுவின் 2
வழுவும் 1
வள்ளி 3
வள்ளும் 1
வள்ளையும் 1
வளம் 1
வளன் 1
வளனும் 1
வளனே 1
வளி 8
வளியின் 2
வற்புறுத்தலும் 1
வற்று 1
வற்றே 2
வற்றொடு 2
வறிது 1
வறும் 1
வறுமை 2
வன் 1
வன்புற 1
வன்புறுத்த 1
வன்புறை 4
வன்புறை-கண்ணும் 1
வன்மை 2
வன்மையின் 1
வன்றொடர் 2
வனப்பு 1
வனப்பும் 1

முழு நூற்பாவையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.


வ (14)

இடையெழுத்து என்ப ய ர ல வ ழ ள – எழுத். நூல்:21/1
க ச ஞ ப ம ய வ ஏழும் உரிய – எழுத். நூல்:26/3
ஞ ந ம வ என்னும் புள்ளி முன்னர் – எழுத். நூல்:27/1
வ என் எழுத்தொடு வருதல் இல்லை – எழுத். மொழி:30/2
ஞ ண ந ம ன ய ர ல வ ழ ள என்னும் – எழுத். மொழி:45/1
ஞ ந ம ய வ எனும் முதல் ஆகு மொழியும் – எழுத். தொகை:2/1
ஞ ந ம வ என்னும் புள்ளி இறுதியும் – எழுத். தொகை:10/2
க ச த ப என்றா ந ம வ என்றா – எழுத். தொகை:28/4
ய வ முன் வரினே வகரம் ஒற்றும் – எழுத். உயி.மயங்:4/1
ஞ ந ம வ இயையினும் உகரம் நிலையும் – எழுத். புள்.மயங்:2/1
ந ம வ என்னும் மூன்றொடு சிவணி – எழுத். குற்.புண:45/1
ஞ ந ம தோன்றினும் ய வ வந்து இயையினும் – எழுத். குற்.புண:73/2
அ ஆ வ என வரூஉம் இறுதி – சொல். கிளவி:9/1
அ ஆ வ என வரூஉம் இறுதி – சொல். வினை:19/1

TOP


வஃகான் (1)

வஃகான் மெய் கெட சுட்டு முதல் ஐம் முன் – எழுத். புணர்:20/1

TOP


வகர (3)

வகர கிளவி நான் மொழி ஈற்றது – எழுத். மொழி:48/1
சுட்டு முதல் ஆகிய வகர இறுதி – எழுத். புள்.மயங்:82/2
அவை முதல் ஆகிய வகர பெயரும் – சொல். பெயர்:13/4

TOP


வகரத்து (1)

தோன்றிய வகரத்து இயற்கை ஆகும் – எழுத். குற்.புண:51/2

TOP


வகரம் (8)

பெயரிடை வகரம் கெடுதலும் ஏனை – எழுத். தொகை:30/2
ஒன்றிய வகரம் வருதலும் இரண்டும் – எழுத். தொகை:30/4
ஆ-வயின் வகரம் ஐயொடும் கெடுமே – எழுத். உரு:6/3
சுட்டு முதல் வகரம் ஐயும் மெய்யும் – எழுத். உரு:11/1
ஏனை வகரம் இன்னொடு சிவணும் – எழுத். உரு:12/1
ய வ முன் வரினே வகரம் ஒற்றும் – எழுத். உயி.மயங்:4/1
இறுதி வகரம் கெடுதலும் உரித்தே – எழுத். உயி.மயங்:7/2
ஏனை வகரம் தொழிற்பெயர் இயற்றே – எழுத். புள்.மயங்:87/1

TOP


வகாரத்து (1)

தோன்றிய வகாரத்து உரு ஆகும்மே – எழுத். குற்.புண:47/2

TOP


வகாரம் (3)

பல் இதழ் இயைய வகாரம் பிறக்கும் – எழுத். பிறப்:16/1
மூன்றன் ஒற்றே வகாரம் வரு-வழி – எழுத். குற்.புண:47/1
மூன்றன் ஒற்றே வகாரம் ஆகும் – எழுத். குற்.புண:61/1

TOP


வகாரம்-மிசையும் (1)

வகாரம்-மிசையும் மகாரம் குறுகும் – எழுத். புள்.மயங்:35/1

TOP


வகுக்கும்-காலை (1)

வனப்பு இயல்-தானே வகுக்கும்-காலை – பொருள். செய்யு:235/1
சில் மென் மொழியான் தாய பனுவலின் – 235/2

TOP


வகுத்த (3)

வாயினும் கையினும் வகுத்த பக்கமொடு – பொருள். அகத்:41/12
முற்பட வகுத்த இரண்டு அலங்கடையே – பொருள். கற்:39/3
தன்-வயின் வருதலும் வகுத்த பண்பே – பொருள். பொருளி:49/2

TOP


வகுத்தல்-கண்ணும் (1)

மாண் நலம் தா என வகுத்தல்-கண்ணும் – பொருள். கற்:9/13
பேணா ஒழுக்கம் நாணிய பொருளினும் – 9/14

TOP


வகுத்தனர் (3)

வகுத்தனர் உணர்த்தல் வல்லோர் ஆறே – பொருள். செய்யு:11/2
வல்லா கூறினும் வகுத்தனர் கொண்-மின் என்று – பொருள். செய்யு:113/2
தொகுத்த மொழியான் வகுத்தனர் கோடல் – பொருள். மரபி:110/17

TOP


வகுத்து (2)

வல்லிதின் கூறி வகுத்து உரைத்தனரே – பொருள். செய்யு:1/15
தொகுத்து கூறல் வகுத்து மெய் நிறுத்தல் – பொருள். மரபி:110/3

TOP


வகை (51)

அ ஆறு எழுத்தும் மூ வகை பிறப்பின – எழுத். பிறப்:10/1
ஈற்று பெயர் கிளவி மூ வகை நிலைய – எழுத். தொகை:16/2
நினையும்-காலை அ வகை வரையார் – எழுத். உயி.மயங்:63/2
அனை வகை குறிப்பின் தோன்றும் அதுவே – சொல். வேற்.இய:20/4
பின் சார் அயல் புடை தே வகை எனாஅ – சொல். வேற்.இய:21/2
அ வகை ஒன்பதும் வினையெஞ்சு கிளவி – சொல். வினை:31/3
இரு வகை பிரிவும் நிலை பெற தோன்றலும் – பொருள். அகத்:11/1
அ வகை பிறவும் கரு என மொழிப – பொருள். அகத்:18/3
இரு வகை பட்ட பிள்ளை நிலையும் – பொருள். புறத்:5/16
வகை நால்_மூன்றே துறை என மொழிப – பொருள். புறத்:13/13
நோனார் உட்கும் மூ வகை நிலையும் – பொருள். புறத்:17/2
ஐ வகை மரபின் அரசர் பக்கமும் – பொருள். புறத்:20/2
மறு இல் செய்தி மூ வகை காலமும் – பொருள். புறத்:20/4
எட்டு வகை நுதலிய அவையகத்தானும் – பொருள். புறத்:21/17
நடை-வயின் தோன்றிய இரு வகை விடையும் – பொருள். புறத்:36/15
இரு வகை குறி பிழைப்பு ஆகிய இடத்தும் – பொருள். கள:16/1
ஆ வகை பிறவும் தோன்று-மன் பொருளை – பொருள். கள:22/6
முன்னிலை அறன் எனப்படுதல் என்று இரு வகை – பொருள். கள:23/41
புரை தீர் கிளவி தாயிடை புகுப்பினும் – 23/42
வகை பட வந்த கிளவி எல்லாம் – பொருள். கற்:9/31
நோயும் இன்பமும் இரு வகை நிலையின் – பொருள். பொருளி:2/1
மிக்க பொருளினுள் பொருள் வகை புணர்க்க – பொருள். பொருளி:25/1
வரு வகை தானே வழக்கு என மொழிப – பொருள். பொருளி:28/2
நல் வகை உடைய நயத்தின் கூறியும் – பொருள். பொருளி:43/4
வகை பெற வந்த உவம தோற்றம் – பொருள். உவம:1/2
மாத்திரை எழுத்து இயல் அசை வகை எனாஅ – பொருள். செய்யு:1/1
மரபே தூக்கே தொடை வகை எனாஅ – பொருள். செய்யு:1/3
திணையே கைகோள் கூற்று வகை எனாஅ – பொருள். செய்யு:1/5
கேட்போர் களனே கால வகை எனாஅ – பொருள். செய்யு:1/6
பயனே மெய்ப்பாடு எச்ச வகை எனாஅ – பொருள். செய்யு:1/7
முன்னம் பொருளே துறை வகை எனாஅ – பொருள். செய்யு:1/8
இரு வகை உகரமொடு இயைந்தவை வரினே – பொருள். செய்யு:4/1
தளை வகை சிதையா தன்மையான – பொருள். செய்யு:28/2
ஐ வகை அடியும் விரிக்கும்-காலை – பொருள். செய்யு:50/1
மெய் வகை அமைந்த பதினேழ் நிலத்தும் – பொருள். செய்யு:50/2
ஐ வகை அடியும் ஆசிரியக்கு உரிய – பொருள். செய்யு:52/1
தன் சீர் உள்வழி தளை வகை வேண்டா – பொருள். செய்யு:55/1
தளை வகை ஒன்றா தன்மையான – பொருள். செய்யு:58/2
மூ வகை அடியும் முன்னுதல் இலவே – பொருள். செய்யு:67/2
நால் நெறி மரபின தொடை வகை என்ப – பொருள். செய்யு:88/2
தொடை வகை நிலையே ஆங்கு என மொழிப – பொருள். செய்யு:103/1
நால் இயற்று என்ப பா வகை விரியே – பொருள். செய்யு:105/2
உரை வகை நடையே நான்கு என மொழிப – பொருள். செய்யு:173/5
எண் வகை இயல் நெறி பிழையாது ஆகி – பொருள். செய்யு:205/1
பொதுவாய் நிற்றல் பொருள் வகை என்ப – பொருள். செய்யு:208/4
படை வகை பெறாஅர் என்மனார் புலவர் – பொருள். மரபி:76/2
மெய் தெரி வகையின் எண் வகை உணவின் – பொருள். மரபி:78/1
இல் என மொழிப பிற வகை நிகழ்ச்சி – பொருள். மரபி:80/2
உரை படு நூல் தாம் இரு வகை இயல – பொருள். மரபி:93/2
முப்பத்திரு வகை உத்தியொடு புணரின் – பொருள். மரபி:98/4
சில் வகை எழுத்தின் செய்யுட்டு ஆகி – பொருள். மரபி:100/2
ஒத்த காட்சி உத்தி வகை விரிப்பின் – பொருள். மரபி:110/1

TOP


வகை-தாமே (1)

மெய் பெறு மரபின் தொடை வகை-தாமே – பொருள். செய்யு:101/1
ஐயீர் ஆயிரத்து ஆறு ஐஞ்ஞூற்றொடு – 101/2

TOP


வகை-தானே (1)

அ வகை-தானே அழகு எனப்படுமே – பொருள். செய்யு:236/2

TOP


வகைத்து (4)

ஒத்தாழிசைக்கலி இரு வகைத்து ஆகும் – பொருள். செய்யு:131/2
ஒருபோகு இயற்கையும் இரு வகைத்து ஆகும் – பொருள். செய்யு:147/1
அதுவே-தானும் இரு வகைத்து ஆகும் – பொருள். செய்யு:174/1
வழியின் நெறியே நால் வகைத்து ஆகும் – பொருள். மரபி:96/1

TOP


வகைத்தே (10)

முதல் எனப்படுவது ஆ இரு வகைத்தே – பொருள். அகத்:17/1
ஏனை உவமம் தான் உணர் வகைத்தே – பொருள். அகத்:49/1
அதுவே-தானும் இரு_நால் வகைத்தே – பொருள். புறத்:11/1
சொல்லப்பட்ட நால்_இரு வகைத்தே – பொருள். புறத்:12/8
மதியுடம்படுத்தல் ஒரு மூ வகைத்தே – பொருள். கள:36/3
செம்பொருள் கரந்தது என இரு வகைத்தே – பொருள். செய்யு:124/2
கொச்சகம் உறழொடு கலி நால் வகைத்தே – பொருள். செய்யு:130/2
வண்ணகம் ஒருபோகு என இரு வகைத்தே – பொருள். செய்யு:139/2
அதுவே-தானும் ஒரு நால் வகைத்தே – பொருள். செய்யு:167/1
என்று இரு வகைத்தே பிசி நிலை வகையே – பொருள். செய்யு:176/3

TOP


வகைப்பட்ட (1)

அறு வகைப்பட்ட பார்ப்பன பக்கமும் – பொருள். புறத்:20/1

TOP


வகைப்படுமே (2)

அளவியல் வகையே அனை வகைப்படுமே – பொருள். செய்யு:163/1
அளவியல் வகையே அனை வகைப்படுமே – பொருள். செய்யு:184/2

TOP


வகைபட (1)

வழக்கு இயல் மருங்கின் வகைபட நிலைஇ – பொருள். புறத்:27/1

TOP


வகைபெற்றனவே (1)

வஞ்சிச்சீர் என வகைபெற்றனவே – பொருள். செய்யு:20/1
வெண்சீர் அல்லா மூ அசை என்ப – 20/2

TOP


வகைமையான (1)

வழக்கொடு சிவணிய வகைமையான – பொருள். புறத்:31/1

TOP


வகைய (4)

ஆ இரு வகைய பல பொருள் ஒரு சொல் – சொல். கிளவி:52/3
பெயரும் வினையும் என்று ஆ இரு வகைய – பொருள். அகத்:20/1
திணை-தொறும் மரீஇய திணை நிலை பெயரே – 20/2
ஆனா வகைய திணை நிலை பெயரே – பொருள். அகத்:22/2
அ ஏழு வகைய என்மனார் புலவர் – பொருள். பொருளி:13/4

TOP


வகையது (1)

மெய்ப்பட கிளந்த வகையது ஆகி – பொருள். மரபி:98/2

TOP


வகையான் (6)

அனை நிலை வகையொடு ஆங்கு எழு வகையான் – பொருள். புறத்:20/8
தொகை நிலைபெற்றது என்மனார் புலவர் – 20/9
அனை நிலை வகையான் வரைதல் வேண்டினும் – பொருள். கள:23/36
அன்ன வகையான் உணர்ந்த பின் அல்லது – பொருள். கள:37/1
புணர்ந்த வகையான் புணர்க்கவும் பெறுமே – பொருள். பொருளி:8/3
கட்டுரை வகையான் எண்ணொடு புணர்ந்தும் – பொருள். செய்யு:123/1
சொல்லிய வகையான் சுருங்க நாடி – பொருள். மரபி:110/25

TOP


வகையானும் (3)

அமரர்-கண் முடியும் அறு வகையானும் – பொருள். புறத்:26/1
புரை தீர் காமம் புல்லிய வகையினும் – 26/2
பல் வகையானும் படைக்கவும் பெறுமே – பொருள். பொருளி:43/5
பல வகையானும் பயன் தெரிபு உடையது – பொருள். மரபி:100/7

TOP


வகையிற்று (1)

வந்த ஈர்_ஏழ் வகையிற்று ஆகும் – பொருள். புறத்:3/8

TOP


வகையின் (11)

சொல்லிய வகையின் ஒன்றொடு புணர்ந்து – பொருள். புறத்:21/11
காணா வகையின் பொழுது நனி இகப்பினும் – பொருள். கள:16/2
அருமை சான்ற நால்_இரண்டு வகையின் – பொருள். கள:20/19
பெருமை சான்ற இயல்பின்-கண்ணும் – 20/20
இன்ன வகையின் பதின்மூன்று கிளவியொடு – பொருள். கள:24/12
மாட்டே வண்ணமொடு யாப்பு இயல் வகையின் – பொருள். செய்யு:1/9
ஆறு தலை இட்ட அ நால்_ஐந்தும் – 1/10
எழுபது வகையின் வழு இல ஆகி – பொருள். செய்யு:50/3
இன் சீர் வகையின் ஐந்து அடிக்கும் உரிய – பொருள். செய்யு:54/2
பரிபாடல்லே தொகை நிலை வகையின் – பொருள். செய்யு:120/1
இது பா என்னும் இயல் நெறி இன்றி – 120/2
அ நால் வகையின் தோன்றும் என்ப – பொருள். செய்யு:140/3
கிளர் இயல் வகையின் கிளந்தன தெரியின் – பொருள். செய்யு:184/1
மெய் தெரி வகையின் எண் வகை உணவின் – பொருள். மரபி:78/1

TOP


வகையின்-கண்ணும் (2)

மீட்டு வரவு ஆய்ந்த வகையின்-கண்ணும் – பொருள். கற்:5/46
அ வழி பெருகிய சிறப்பின்-கண்ணும் – 5/47
மாதர் சான்ற வகையின்-கண்ணும் – பொருள். கற்:6/31
தாயர் கண்ணிய நல் அணி புதல்வனை – 6/32

TOP


வகையினானும் (1)

தூது இடையிட்ட வகையினானும் – பொருள். அகத்:41/15
ஆகி தோன்றும் பாங்கோர் பாங்கினும் – 41/16

TOP


வகையினும் (12)

பாகனொடு விரும்பிய வினைத்திற வகையினும் – பொருள். அகத்:41/20
காவல் பாங்கின் ஆங்கோர் பக்கமும் – 41/21
காதலின் ஒன்றி கண்ணிய வகையினும் – பொருள். புறத்:21/2
ஏரோர் களவழி அன்றி களவழி – 21/3
புரை தீர் காமம் புல்லிய வகையினும் – பொருள். புறத்:26/2
ஒன்றன் பகுதி ஒன்றும் என்ப – 26/3
சொல் அவள் சார்த்தலின் புல்லிய வகையினும் – பொருள். கள:11/16
அறிந்தோள் அயர்ப்பின் அ வழி மருங்கின் – 11/17
எண்_அரும் பல் நகை கண்ணிய வகையினும் – பொருள். கள:23/21
புணர்ச்சி வேண்டினும் வேண்டா பிரிவினும் – 23/22
பல் நூறு வகையினும் தன்-வயின் வரூஉம் – பொருள். கள:32/1
அஞ்ச வந்த ஆங்கு இரு வகையினும் – பொருள். பொருளி:31/4
நோக்கொடு வந்த இடையூறு பொருளினும் – 31/5
தன் சீர் வகையினும் தளை நிலை வகையினும் – பொருள். செய்யு:54/1
தன் சீர் வகையினும் தளை நிலை வகையினும் – பொருள். செய்யு:54/1
இன் சீர் வகையின் ஐந்து அடிக்கும் உரிய – 54/2
தொகையினும் வகையினும் பொருண்மை காட்டி – பொருள். செய்யு:166/4
ஆங்க நால் வகையினும் அடைந்த சார்போடு – பொருள். செய்யு:186/3
என்ன வகையினும் மனம் கோள் இன்மை – பொருள். மரபி:108/8

TOP


வகையும் (4)

பாங்குற வந்த நால் எட்டு வகையும் – பொருள். கள:23/45
தாங்க_அரும் சிறப்பின் தோழி மேன – 23/46
அனை நால் வகையும் சிறப்பொடு வருமே – பொருள். பொருளி:51/2
மாத்திரை அளவும் எழுத்து இயல் வகையும் – பொருள். செய்யு:2/2
மேல் கிளந்து அன்ன என்மனார் புலவர் – 2/3
கலி நிலை வகையும் வஞ்சியும் பெறாஅ – பொருள். செய்யு:110/4

TOP


வகையே (10)

தள்ளாது ஆகும் திணை உணர் வகையே – பொருள். அகத்:46/2
முறையுற கிளந்த ஒப்பினது வகையே – பொருள். மெய்ப்:25/4
தூக்கு இயல் வகையே ஆங்கு என மொழிப – பொருள். செய்யு:87/1
வாழ்த்தியல் வகையே நால் பாக்கும் உரித்தே – பொருள். செய்யு:109/1
போக்கு இயல் வகையே வைப்பு எனப்படுமே – பொருள். செய்யு:136/1
பா நிலை வகையே கொச்சக கலி என – பொருள். செய்யு:155/1
அளவியல் வகையே அனை வகைப்படுமே – பொருள். செய்யு:163/1
என்று இரு வகைத்தே பிசி நிலை வகையே – பொருள். செய்யு:176/3
அளவியல் வகையே அனை வகைப்படுமே – பொருள். செய்யு:184/2
மெய் பெறும் அவையே கைகோள் வகையே – பொருள். செய்யு:188/1

TOP


வகையொடு (6)

இரத்தலும் தெளித்தலும் என இரு வகையொடு – பொருள். அகத்:41/23
உரை திற நாட்டம் கிழவோன் மேன – 41/24
இரு நிலம் தீண்டா அரு நிலை வகையொடு – பொருள். புறத்:16/3
இரு பாற்பட்ட ஒரு சிறப்பின்றே – 16/4
அனை நிலை வகையொடு ஆங்கு எழு வகையான் – பொருள். புறத்:20/8
கைக்கிளை வகையொடு உளப்பட தொகைஇ – பொருள். புறத்:35/10
வாயிலின் வரூஉம் வகையொடு தொகைஇ – பொருள். கற்:6/42
விதித்தலும் விலக்கலும் என இரு வகையொடு – பொருள். மரபி:99/3
புரை தப நாடி புணர்க்கவும் படுமே – 99/4

TOP


வகையோர் (1)

இடை இரு வகையோர் அல்லது நாடின் – பொருள். மரபி:76/1

TOP


வகையோரும் (1)

அளவு இயல் மரபின் அறு வகையோரும் – பொருள். செய்யு:189/3
களவின் கிளவிக்கு உரியர் என்ப – 189/4

TOP


வசை (2)

செம்பொருள் ஆயின வசை எனப்படுமே – பொருள். செய்யு:125/1
சிதைவு எனப்படுபவை வசை அற நாடின் – பொருள். மரபி:108/1

TOP


வசையொடும் (1)

வசையொடும் நசையொடும் புணர்ந்தன்று ஆயின் – பொருள். செய்யு:129/1

TOP


வஞ்சி (8)

வஞ்சி மருங்கின் எஞ்சிய உரிய – பொருள். செய்யு:22/1
வஞ்சி மருங்கினும் இறுதி நில்லா – பொருள். செய்யு:26/1
அ நிலை மருங்கின் வஞ்சி உரிச்சீர் – பொருள். செய்யு:31/1
வஞ்சி அடியே இரு சீர்த்து ஆகும் – பொருள். செய்யு:45/1
தூங்கல் ஓசை வஞ்சி ஆகும் – பொருள். செய்யு:84/1
ஆசிரியம் வஞ்சி வெண்பா கலி என – பொருள். செய்யு:105/1
ஆசிரிய நடைத்தே வஞ்சி ஏனை – பொருள். செய்யு:108/1
தூங்கல்_வண்ணம் வஞ்சி பயிலும் – பொருள். செய்யு:230/1

TOP


வஞ்சி-தானே (1)

வஞ்சி-தானே முல்லையது புறனே – பொருள். புறத்:6/1

TOP


வஞ்சிக்கு (2)

நேர் நிலை வஞ்சிக்கு ஆறும் ஆகும் – பொருள். செய்யு:42/1
உறழ் நிலை இலவே வஞ்சிக்கு என்ப – பொருள். செய்யு:57/2

TOP


வஞ்சிச்சீர் (1)

வஞ்சிச்சீர் என வகைபெற்றனவே – பொருள். செய்யு:20/1

TOP


வஞ்சித்தூக்கே (1)

வஞ்சித்தூக்கே செந்தூக்கு இயற்றே – பொருள். செய்யு:71/1

TOP


வஞ்சியும் (1)

கலி நிலை வகையும் வஞ்சியும் பெறாஅ – பொருள். செய்யு:110/4

TOP


வஞ்சினத்தானும் (1)

துன்_அரும் சிறப்பின் வஞ்சினத்தானும் – பொருள். புறத்:24/9
இன் நகை மனைவி பேஎய் புண்ணோன் – 24/10

TOP


வட (1)

வடசொல் கிளவி வட எழுத்து ஒரீஇ – சொல். எச்ச:5/1

TOP


வடசொல் (2)

இயற்சொல் திரிசொல் திசைச்சொல் வடசொல் என்று – சொல். எச்ச:1/1
வடசொல் கிளவி வட எழுத்து ஒரீஇ – சொல். எச்ச:5/1

TOP


வடிவின் (1)

வண்ணத்தின் வடிவின் அளவின் சுவையின் என்று – சொல். எச்ச:20/1

TOP


வடிவே (1)

வண்ணம் வடிவே அளவே சுவையே – சொல். வேற்.இய:17/1

TOP


வடு (2)

வடு நீங்கு சிறப்பின் முதலன மூன்றும் – பொருள். புறத்:33/2
வடு_அறு சிறப்பின் கற்பின் திரியாமை – பொருள். கற்:6/39

TOP


வடு_அறு (1)

வடு_அறு சிறப்பின் கற்பின் திரியாமை – பொருள். கற்:6/39

TOP


வண் (2)

இடை இல் வண் புகழ் கொடைமையானும் – பொருள். புறத்:21/19
வண்_புகழ்_மூவர் தண் பொழில் வரைப்பின் – பொருள். செய்யு:79/3

TOP


வண்_புகழ்_மூவர் (1)

வண்_புகழ்_மூவர் தண் பொழில் வரைப்பின் – பொருள். செய்யு:79/3

TOP


வண்டும் (1)

வண்டும் பெண்டும் இன்னொடு சிவணும் – எழுத். குற்.புண:15/1

TOP


வண்டே (1)

வண்டே இழையே வள்ளி பூவே – பொருள். கள:4/1

TOP


வண்ண (2)

நடை பெற்று இயலும் வண்ண சினை சொல் – சொல். கிளவி:26/2
வண்ண பகுதி வரைவு இன்று ஆங்கே – பொருள். புறத்:27/4

TOP


வண்ணகம் (1)

வண்ணகம் ஒருபோகு என இரு வகைத்தே – பொருள். செய்யு:139/2

TOP


வண்ணகம்-தானே (1)

வண்ணகம்-தானே – பொருள். செய்யு:140/1
தரவே தாழிசை எண்ணே வாரம் என்று – 140/2

TOP


வண்ணத்தின் (1)

வண்ணத்தின் வடிவின் அளவின் சுவையின் என்று – சொல். எச்ச:20/1

TOP


வண்ணம் (42)

வண்ணம் வடிவே அளவே சுவையே – சொல். வேற்.இய:17/1
வண்ணம் பசந்து புலம்புறு-காலை – பொருள். பொருளி:8/1
பாஅ_வண்ணம் தாஅ_வண்ணம் – பொருள். செய்யு:213/2
பாஅ_வண்ணம் தாஅ_வண்ணம் – பொருள். செய்யு:213/2
வல்லிசை_வண்ணம் மெல்லிசை_வண்ணம் – பொருள். செய்யு:213/3
வல்லிசை_வண்ணம் மெல்லிசை_வண்ணம் – பொருள். செய்யு:213/3
இயைபு_வண்ணம் அளபெடை_வண்ணம் – பொருள். செய்யு:213/4
இயைபு_வண்ணம் அளபெடை_வண்ணம் – பொருள். செய்யு:213/4
நெடுஞ்சீர்_வண்ணம் குறுஞ்சீர்_வண்ணம் – பொருள். செய்யு:213/5
நெடுஞ்சீர்_வண்ணம் குறுஞ்சீர்_வண்ணம் – பொருள். செய்யு:213/5
சித்திர_வண்ணம் நலிபு_வண்ணம் – பொருள். செய்யு:213/6
சித்திர_வண்ணம் நலிபு_வண்ணம் – பொருள். செய்யு:213/6
அகப்பாட்டு_வண்ணம் புறப்பாட்டு_வண்ணம் – பொருள். செய்யு:213/7
அகப்பாட்டு_வண்ணம் புறப்பாட்டு_வண்ணம் – பொருள். செய்யு:213/7
ஒழுகு_வண்ணம் ஒரூஉ_வண்ணம் – பொருள். செய்யு:213/8
ஒழுகு_வண்ணம் ஒரூஉ_வண்ணம் – பொருள். செய்யு:213/8
எண்ணு_வண்ணம் அகைப்பு_வண்ணம் – பொருள். செய்யு:213/9
எண்ணு_வண்ணம் அகைப்பு_வண்ணம் – பொருள். செய்யு:213/9
தூங்கல்_வண்ணம் ஏந்தல்_வண்ணம் – பொருள். செய்யு:213/10
தூங்கல்_வண்ணம் ஏந்தல்_வண்ணம் – பொருள். செய்யு:213/10
உருட்டு_வண்ணம் முடுகு_வண்ணம் என்று – பொருள். செய்யு:213/11
உருட்டு_வண்ணம் முடுகு_வண்ணம் என்று – பொருள். செய்யு:213/11
அவற்றுள் பாஅ_வண்ணம் – பொருள். செய்யு:214/1
தாஅ_வண்ணம் – பொருள். செய்யு:215/1
வல்லிசை_வண்ணம் வல்லெழுத்து மிகுமே – பொருள். செய்யு:216/1
மெல்லிசை_வண்ணம் மெல்லெழுத்து மிகுமே – பொருள். செய்யு:217/1
இயைபு_வண்ணம் இடை எழுத்து மிகுமே – பொருள். செய்யு:218/1
அளபெடை_வண்ணம் அளபெடை பயிலும் – பொருள். செய்யு:219/1
நெடுஞ்சீர்_வண்ணம் நெட்டெழுத்து பயிலும் – பொருள். செய்யு:220/1
குறுஞ்சீர்_வண்ணம் குற்றெழுத்து பயிலும் – பொருள். செய்யு:221/1
சித்திர_வண்ணம் – பொருள். செய்யு:222/1
நலிபு_வண்ணம் ஆய்தம் பயிலும் – பொருள். செய்யு:223/1
அகப்பாட்டு_வண்ணம் – பொருள். செய்யு:224/1
புறப்பாட்டு_வண்ணம் – பொருள். செய்யு:225/1
ஒழுகு_வண்ணம் ஓசையின் ஒழுகும் – பொருள். செய்யு:226/1
ஒரூஉ_வண்ணம் ஒரீஇ தொடுக்கும் – பொருள். செய்யு:227/1
எண்ணு_வண்ணம் எண்ணு பயிலும் – பொருள். செய்யு:228/1
அகைப்பு_வண்ணம் அறுத்துஅறுத்து ஒழுகும் – பொருள். செய்யு:229/1
தூங்கல்_வண்ணம் வஞ்சி பயிலும் – பொருள். செய்யு:230/1
ஏந்தல்_வண்ணம் – பொருள். செய்யு:231/1
உருட்டு_வண்ணம் அராகம் தொடுக்கும் – பொருள். செய்யு:232/1
முடுகு_வண்ணம் – பொருள். செய்யு:233/1

TOP


வண்ணம்-தாமே (2)

வண்ணம்-தாமே நால்_ஐந்து என்ப – பொருள். செய்யு:212/1
வண்ணம்-தாமே இவை என மொழிப – பொருள். செய்யு:234/1

TOP


வண்ணமொடு (1)

மாட்டே வண்ணமொடு யாப்பு இயல் வகையின் – பொருள். செய்யு:1/9

TOP


வணங்கல்-கண்ணும் (2)

புணர்ந்த பின் அவன்-வயின் வணங்கல்-கண்ணும் – பொருள். கள:23/16
குறைந்து அவள் படரினும் மறைந்தவள் அருக – 23/17
வணங்கு இயல் மொழியான் வணங்கல்-கண்ணும் – பொருள். கற்:9/10
புறம்படு விளையாட்டு புல்லிய புகற்சியும் – 9/11

TOP


வணங்கி (1)

தங்கிய ஒழுக்கத்து கிழவனை வணங்கி – பொருள். கற்:6/15
எங்கையற்கு உரை என இரத்தல்-கண்ணும் – 6/16

TOP


வணங்கு (1)

வணங்கு இயல் மொழியான் வணங்கல்-கண்ணும் – பொருள். கற்:9/10

TOP


வதுவை (1)

பின் முறை ஆக்கிய பெரும் பொருள் வதுவை – பொருள். கற்:31/1
தொல் முறை மனைவி எதிர்ப்பாடு ஆயினும் – 31/2

TOP


வந்த (35)

வந்த வல்லெழுத்து ஒற்று இடை மிகுமே – எழுத். குற்.புண:9/2
பால் அறி வந்த உயர்திணை பெயரே – சொல். பெயர்:8/8
பன்மையும் ஒருமையும் பால் அறி வந்த – சொல். பெயர்:12/2
என்ன பெயரும் அ திணையவ்வே – 12/3
பால் அறி வந்த அஃறிணை பெயரே – சொல். பெயர்:13/7
பன்மையும் ஒருமையும் பால் அறி வந்த – சொல். பெயர்:16/2
என்ன பெயரும் அ திணையவ்வே – 16/3
பன்மையும் ஒருமையும் பால் அறி வந்த – சொல். வினை:11/1
அ நால் ஐந்தும் மூன்று தலை இட்ட – 11/2
பன்மையும் ஒருமையும் பால் அறி வந்த – சொல். வினை:18/1
அன்ன மரபின் குறிப்பொடு வரூஉம் – 18/2
பன்மையும் ஒருமையும் பால் அறி வந்த – சொல். வினை:21/1
அ மூ_இரண்டும் அஃறிணையவ்வே – 21/2
பன்மையும் ஒருமையும் பால் அறி வந்த – சொல். வினை:24/1
அன்ன மரபின் குறிப்பொடு வரூஉம் – 24/2
வந்த நிலத்தின் பயத்த ஆகும் – பொருள். அகத்:19/3
நீக்கலின் வந்த தம் உறு விழுமமும் – பொருள். அகத்:39/3
வந்த ஈர்_ஏழ் வகையிற்று ஆகும் – பொருள். புறத்:3/8
மைந்து பொருளாக வந்த வேந்தனை – பொருள். புறத்:15/1
நிகர்த்து மேல் வந்த வேந்தனொடு முதுகுடி – பொருள். புறத்:24/14
புரை பட வந்த மறுத்தலொடு தொகைஇ – பொருள். கள:16/14
வந்த வழி எள்ளினும் விட்டு உயிர்த்து அழுங்கினும் – பொருள். கள:20/7
வந்த கிழவனை மாயம் செப்பி – பொருள். கள:23/14
பாங்குற வந்த நால் எட்டு வகையும் – பொருள். கள:23/45
அஞ்ச வந்த உரிமை-கண்ணும் – பொருள். கற்:5/4
வந்த குற்றம் வழி கெட ஒழுகலும் – பொருள். கற்:5/21
மடம் பட வந்த தோழி-கண்ணும் – பொருள். கற்:5/44
பெறற்கு_அரும் பெரும் பொருள் முடிந்த பின் வந்த – பொருள். கற்:9/1
தெறற்கு_அரு மரபின் சிறப்பின்-கண்ணும் – 9/2
வகை பட வந்த கிளவி எல்லாம் – பொருள். கற்:9/31
மறையின் வந்த மனையோள் செய்வினை – பொருள். கற்:10/4
பின்னர் வந்த வாயில்-கண்ணும் – பொருள். கற்:10/10
புரை பட வந்த அன்னவை பிறவும் – பொருள். பொருளி:16/7
அஞ்ச வந்த ஆங்கு இரு வகையினும் – பொருள். பொருளி:31/4
நோக்கொடு வந்த இடையூறு பொருளினும் – பொருள். பொருளி:31/5
யாப்பு உற வந்த இளிவரல் நான்கே – பொருள். மெய்ப்:6/2
வெறுப்பின் வந்த வெகுளி நான்கே – பொருள். மெய்ப்:10/2
வகை பெற வந்த உவம தோற்றம் – பொருள். உவம:1/2
வேறுபட வந்த உவம தோற்றம் – பொருள். உவம:32/1
வரன் முறை வந்த மூன்று அலங்கடையே – பொருள். உவம:37/2
இடையிட்டு வந்த எதுகைத்து ஆகும் – பொருள். செய்யு:215/2
முடிய வந்த அ வழக்கு உண்மையின் – பொருள். மரபி:68/8

TOP


வந்ததன் (1)

வன்புறை நெருங்கி வந்ததன் திறத்தொடு – பொருள். அகத்:39/8

TOP


வந்தது (4)

மூன்றன் ஒற்றே வந்தது ஒக்கும் – எழுத். குற்.புண:42/1
வந்தது ஒக்கும் ஒற்று இயல் நிலையே – எழுத். குற்.புண:46/2
வாராததனான் வந்தது முடித்தல் – பொருள். மரபி:110/6
வந்தது கொண்டு வாராதது உணர்த்தல் – பொருள். மரபி:110/7

TOP


வந்தவற்று (1)

வருவ உள எனினும் வந்தவற்று இயலான் – பொருள். செய்யு:243/3

TOP


வந்தவன் (1)

வந்தவன் பெயர்ந்த வறும் களம் நோக்கி – பொருள். கள:20/28

TOP


வந்து (7)

சொல் சிதர் மருங்கின் வழி வந்து விளங்காது – எழுத். புணர்:30/5
வந்து இடை நிலையும் இயற்கைத்து என்ப – எழுத். குற்.புண:32/3
ஞ ந ம தோன்றினும் ய வ வந்து இயையினும் – எழுத். குற்.புண:73/2
ஆன் வந்து இயையும் வினைநிலையானும் – சொல். வினை:35/2
எஞ்சிய மூன்றும் மேல் வந்து முடிக்கும் – சொல். எச்ச:43/1
பிழைத்து வந்து இருந்த கிழவனை நெருங்கி – பொருள். கற்:9/8
நிரை முதல் வெண்சீர் வந்து நிரை தட்பினும் – பொருள். செய்யு:60/1

TOP


வந்தோன் (1)

வரையா நாளிடை வந்தோன் முட்டினும் – பொருள். கள:21/2

TOP


வம்பு (1)

வம்பு நிலை இன்மை – சொல். உரி:29/1

TOP


வய (1)

வய வலி ஆகும் – சொல். உரி:68/1

TOP


வயங்க (1)

வாயுறை வாழ்த்தே வயங்க நாடின் – பொருள். செய்யு:112/1

TOP


வயங்கல் (1)

வயங்கல் எய்திய பெருமையானும் – பொருள். புறத்:8/2

TOP


வயங்கியோரே (1)

வழுக்கு இன்று என்மனார் வயங்கியோரே – சொல். விளி:22/2
TOP


வயவர் (1)

வாடா வள்ளி வயவர் ஏத்திய – பொருள். புறத்:5/6

TOP


வயா (1)

வயா என் கிளவி வேட்கை பெருக்கம் – சொல். உரி:73/1

TOP


வர (4)

உ கெட நின்ற மெய்-வயின் ஈ வர – எழுத். புள்.மயங்:31/2
இ இடை நிலைஇ ஈறு கெட ரகரம் – 31/3
வாரா மரபின வர கூறுதலும் – சொல். எச்ச:26/1
பொழுதும் ஆறும் உட்கு வர தோன்றி – பொருள். அகத்:40/1
உட்கு வர தோன்றும் ஈர்_ஏழ் துறைத்தே – பொருள். புறத்:1/4

TOP


வரம்பு (6)

பொருட்கு பொருள் தெரியின் அது வரம்பு இன்றே – சொல். உரி:93/1
வரம்பு தமக்கு இன்மையின் வழி நனி கடைப்பிடித்து – சொல். உரி:98/5
இசை படு பொருளே நான்கு வரம்பு ஆகும் – சொல். எச்ச:27/1
விரை சொல் அடுக்கே மூன்று வரம்பு ஆகும் – சொல். எச்ச:28/1
அவன் வரம்பு இறத்தல் அறம் தனக்கு இன்மையின் – பொருள். கள:29/1
தெரிந்தனர் விரிப்பின் வரம்பு இல ஆகும் – பொருள். செய்யு:102/1

TOP


வரல் (2)

சார்ந்து வரல் மரபின் மூன்று அலங்கடையே – எழுத். நூல்:1/4
சேய் வரல் வருத்தம் வீட வாயில் – பொருள். புறத்:35/3

TOP


வரலே (1)

தெளி நிலை உடைய ஏகாரம் வரலே – சொல். விளி:34/4

TOP


வரவினும் (2)

செலவினும் வரவினும் தரவினும் கொடையினும் – சொல். கிளவி:28/1
சேய் நிலைக்கு அகன்றோர் செலவினும் வரவினும் – பொருள். அகத்:40/8
கண்டோர் மொழிதல் கண்டது என்ப – 40/9

TOP


வரவு (3)

இருவரும் உள்வழி அவன் வரவு உணர்தல் என – பொருள். கள:36/2
மீட்டு வரவு ஆய்ந்த வகையின்-கண்ணும் – பொருள். கற்:5/46
அறம் புரி உள்ளமொடு தன் வரவு அறியாமை – பொருள். கற்:6/21

TOP


வரற்கும் (1)

அம் இடை வரற்கும் உரியவை உளவே – எழுத். குற்.புண:12/2

TOP


வரன் (1)

வரன் முறை வந்த மூன்று அலங்கடையே – பொருள். உவம:37/2

TOP


வரன்முறை (1)

வரன்முறை மூன்றும் குற்றெழுத்து உடைய – எழுத். புணர்:34/1

TOP


வரி (1)

மூங்கா வெருகு எலி மூ வரி அணிலொடு – பொருள். மரபி:6/1

TOP


வரின் (10)

சார்ந்து வரின் அல்லது தமக்கு இயல்பு இல என – எழுத். பிறப்:19/1
த ந என வரின் ற ன ஆகும்மே – எழுத். தொகை:7/2
தம்மின் ஆகிய தொழிற்சொல் முன் வரின் – எழுத். தொகை:14/3
மெய்ம்மை ஆகலும் உறழ தோன்றலும் – 14/4
தொடர் அல் இறுதி தம் முன் தாம் வரின் – எழுத். உயி.மயங்:12/1
லகரம் றகர ஒற்று ஆதலும் உரித்தே – 12/2
திங்கள் முன் வரின் இக்கே சாரியை – எழுத். உயி.மயங்:46/1
இயற்பெயர் முன்னர் தந்தை முறை வரின் – எழுத். புள்.மயங்:52/1
முதல்-கண் மெய் கெட அகரம் நிலையும் – 52/2
எல்லா எண்ணும் பத்தன் முன் வரின் – எழுத். குற்.புண:28/2
குற்றியலுகரம் மெய்யொடும் கெடுமே – 28/3
முதல் முன் ஐ வரின் கண் என் வேற்றுமை – சொல். வேற்.மயங்:5/1
வேற்று வரைவு வரின் அது மாற்றுதல்-கண்ணும் – பொருள். கள:20/15
அற_கழிவு உடையன பொருள் பயம் பட வரின் – பொருள். பொருளி:24/1
வழக்கு என வழங்கலும் பழித்து அன்று என்ப – 24/2

TOP


வரினும் (21)

ஆன் இடை வரினும் மானம் இல்லை – எழுத். உரு:27/3
உயிர் முன் வரினும் ஆ இயல் திரியாது – எழுத். உயி.மயங்:5/1
அத்து அவண் வரினும் வரை நிலை இன்றே – எழுத். உயி.மயங்:17/1
இன் இடை வரினும் மானம் இல்லை – எழுத். உயி.மயங்:69/2
உயிர் முன் வரினும் ஆ இயல் திரியாது – எழுத். புள்.மயங்:99/1
ஆயிரம் வரினும் ஆ இயல் திரியாது – எழுத். குற்.புண:30/1
அகரம் வரினும் எட்டன் முன் இயல்பே – எழுத். குற்.புண:45/2
நூறு முன் வரினும் கூறிய இயல்பே – எழுத். குற்.புண:55/1
முதல் நிலை எண்ணின் முன் வல்லெழுத்து வரினும் – எழுத். குற்.புண:73/1
ஞ ந ம தோன்றினும் ய வ வந்து இயையினும் – 73/2
எ வழி வரினும் வினையே வினைக்குறிப்பு – சொல். வேற்.இய:10/3
சொல் முறை முடியாது அடுக்குந வரினும் – சொல். வினை:36/2
முன்னது முடிய முடியும்-மன் பொருளே – 36/3
யா-வயின் வரினும் தொகை இன்று இயலா – சொல். இடை:42/4
திரிந்து வேறு வரினும் தெரிந்தனர் கொளலே – சொல். இடை:47/4
சிதைந்தன வரினும் இயைந்தன வரையார் – சொல். எச்ச:6/1
தம்தம் கிளவி அடுக்குந வரினும் – சொல். எச்ச:33/2
எ திறத்தானும் பெயர் முடிபினவே – 33/3
கைப்பட்டு கலங்கினும் நாணு மிக வரினும் – பொருள். கள:20/5
இட்டு பிரிவு இரங்கினும் அருமை செய்து அயர்ப்பினும் – 20/6
காப்பின் கடுமை கையற வரினும் – பொருள். கள:23/30
களனும் பொழுதும் வரை நிலை விலக்கி – 23/31
விராஅய் வரினும் ஒரூஉ நிலை இலவே – பொருள். செய்யு:53/1
அடி இகந்து வரினும் கடி வரை இன்றே – பொருள். செய்யு:183/1
பிற அவண் வரினும் திறவதன் நாடி – பொருள். செய்யு:209/2
சொல்லிய அல்ல பிற அவண் வரினும் – பொருள். மரபி:110/24
சொல்லிய வகையான் சுருங்க நாடி – 110/25

TOP


வரினே (16)

ஆ ஈர் இயல வல்லெழுத்து வரினே – எழுத். தொகை:9/4
ய வ முன் வரினே வகரம் ஒற்றும் – எழுத். உயி.மயங்:4/1
பதக்கு முன் வரினே தூணி கிளவி – எழுத். உயி.மயங்:37/1
ஏனவை வரினே மேல் நிலை இயல்பே – எழுத். உயி.மயங்:54/1
கொடி முன் வரினே ஐ அவண் நிற்ப – எழுத். உயி.மயங்:83/1
ஐ என் இறுதி அவா முன் வரினே – எழுத். உயி.மயங்:86/2
மெய்யொடும் கெடுதல் என்மனார் புலவர் – 86/3
அகம் என் கிளவிக்கு கை முன் வரினே – எழுத். புள்.மயங்:20/1
முதல்நிலை ஒழிய முன்னவை கெடுதலும் – 20/2
ஏனை முன் வரினே தான் நிலை இன்றே – எழுத். குற்.புண:19/1
ஆயிரம் வரினே இன் ஆம் சாரியை – எழுத். குற்.புண:71/1
வினாவும் செப்பே வினா எதிர் வரினே – சொல். கிளவி:14/1
முதல்-கண் வரினே சினைக்கு ஐ வருமே – சொல். வேற்.மயங்:4/2
அன்ன பிறவும் பெயர் நிலை வரினே – சொல். விளி:37/3
இன்மை வேண்டும் விளியொடு கொளலே – 37/4
ஒருமையும் பன்மையும் வினையொடு வரினே – சொல். பெயர்:17/2
அவன் குறி மயங்கிய அமைவொடு வரினே – பொருள். கள:42/2
இரு வகை உகரமொடு இயைந்தவை வரினே – பொருள். செய்யு:4/1
நேர்பும் நிரைபும் ஆகும் என்ப – 4/2
இயலசை ஈற்று முன் உரியசை வரினே – பொருள். செய்யு:16/1
நிரை அசை இயல ஆகும் என்ப – 16/2

TOP


வரு (24)

உயிர் இறு சொல் முன் உயிர் வரு வழியும் – எழுத். புணர்:5/1
உயிர் இறு சொல் முன் மெய் வரு வழியும் – எழுத். புணர்:5/2
மெய் இறு சொல் முன் உயிர் வரு வழியும் – எழுத். புணர்:5/3
மெய் இறு சொல் முன் மெய் வரு வழியும் என்று – எழுத். புணர்:5/4
நிறுத்த சொல்லே குறித்து வரு கிளவி என்று – எழுத். புணர்:5/6
குறித்து வரு கிளவி முதல் எழுத்து இயைய – எழுத். புணர்:6/3
நிறுத்த சொல்லும் குறித்து வரு கிளவியும் – எழுத். புணர்:8/1
எ பெயர் முன்னரும் வல்லெழுத்து வரு வழி – எழுத். புணர்:26/1
எல்லா மொழிக்கும் உயிர் வரு வழியே – எழுத். புணர்:38/1
வரு வழி நின்ற ஆ இரு புள்ளியும் – எழுத். தொகை:5/2
உயிர் மிக வரு வழி உயிர் கெட வருதலும் – எழுத். தொகை:15/4
யகரமும் உயிரும் வரு வழி இயற்கை – எழுத். தொகை:21/2
சிறப்பொடு வரு வழி இயற்கை ஆகும் – எழுத். புள்.மயங்:54/1
அளவும் நிறையும் எண்ணும் வரு வழி – எழுத். புள்.மயங்:94/1
தரு சொல் வரு சொல் ஆ இரு கிளவியும் – சொல். கிளவி:29/2
கூடி வரு வழக்கின் ஆடு இயல் பெயரே – சொல். பெயர்:11/6
அவற்றொடு வரு வழி செய்யும் என் கிளவி – சொல். வினை:38/1
வரு தார் தாங்கல் வாள் வாய்த்து கவிழ்தல் என்று – பொருள். புறத்:5/15
வரு விசை புனலை கற்சிறை போல – பொருள். புறத்:8/7
வரு பகை பேணார் ஆர் எயில் உளப்பட – பொருள். புறத்:12/7
எஞ்சா மகிழ்ச்சி இறந்து வரு பருவத்தும் – பொருள். கற்:5/3
நளியின் நீக்கிய இளி வரு நிலையும் – பொருள். கற்:6/10
வரு வகை தானே வழக்கு என மொழிப – பொருள். பொருளி:28/2
ஒத்து வரு கிளவி உருவின் உவமம் – பொருள். உவம:16/3

TOP


வரு-காலை (14)

குறை என் கிளவி முன் வரு-காலை – எழுத். தொகை:24/1
நிறைய தோன்றும் வேற்றுமை இயற்கை – 24/2
உரி வரு-காலை நாழி கிளவி – எழுத். உயி.மயங்:38/1
அன்று வரு-காலை ஆ ஆகுதலும் – எழுத். உயி.மயங்:56/1
ஐ வரு-காலை மெய் வரைந்து கெடுதலும் – எழுத். உயி.மயங்:56/2
பனையின் முன்னர் அட்டு வரு-காலை – எழுத். உயி.மயங்:82/1
நிலை இன்று ஆகும் ஐ என் உயிரே – 82/2
செய்யுள் மருங்கின் தொழில் வரு-காலை – எழுத். புள்.மயங்:10/3
இலம் என் கிளவிக்கு படு வரு-காலை – எழுத். புள்.மயங்:21/1
நிலையலும் உரித்தே செய்யுளான – 21/2
ஒத்த எண்ணு முன் வரு-காலை – எழுத். புள்.மயங்:22/2
ஒத்தது என்ப இரண்டு வரு-காலை – எழுத். குற்.புண:29/2
ஐந்தும் மூன்றும் ந ம வரு-காலை – எழுத். குற்.புண:46/1
வந்தது ஒக்கும் ஒற்று இயல் நிலையே – 46/2
முதல் ஈர் எண்ணின் முன் உயிர் வரு-காலை – எழுத். குற்.புண:50/1
தவல் என மொழிப உகர கிளவி – 50/2
அதன் நிலை உயிர்க்கும் யா வரு-காலை – எழுத். குற்.புண:74/1
முதல் நிலை ஒகரம் ஓ ஆகும்மே – 74/2
தாம் பிரிவு இலவே தொகை வரு-காலை – சொல். வேற்.மயங்:14/2
வினை-வயின் பிரிந்தோன் மீண்டு வரு-காலை – பொருள். கற்:53/1
இடை_சுர மருங்கின் தவிர்தல் இல்லை – 53/2

TOP


வரு-வழி (5)

தகரம் வரு-வழி ஆய்தம் நிலையலும் – எழுத். புள்.மயங்:74/1
ஆயிரம் வரு-வழி உகரம் கெடுமே – எழுத். புள்.மயங்:96/1
வல்லொற்று தொடர்மொழி வல்லெழுத்து வரு-வழி – எழுத். குற்.புண:4/1
தொல்லை இயற்கை நிலையலும் உரித்தே – 4/2
யகரம் வரு-வழி இகரம் குறுகும் – எழுத். குற்.புண:5/1
மூன்றன் ஒற்றே வகாரம் வரு-வழி – எழுத். குற்.புண:47/1
தோன்றிய வகாரத்து உரு ஆகும்மே – 47/2

TOP


வருகுவது (1)

இன் சீர் இயைய வருகுவது ஆயின் – பொருள். செய்யு:30/1

TOP


வருட (1)

நுனி நா அணரி அண்ணம் வருட – எழுத். பிறப்:13/1
ரகார ழகாரம் ஆ இரண்டும் பிறக்கும் – 13/2

TOP


வருடவும் (1)

ஆ-வயின் அண்ணம் ஒற்றவும் வருடவும் – எழுத். பிறப்:14/2
லகார ளகாரம் ஆ இரண்டும் பிறக்கும் – 14/3

TOP


வருணன் (1)

வருணன் மேய பெரு மணல் உலகமும் – பொருள். அகத்:5/4

TOP


வருத்த (1)

வருத்த மிகுதி சுட்டும்-காலை – பொருள். பொருளி:32/1

TOP


வருத்தம் (3)

சேய் வரல் வருத்தம் வீட வாயில் – பொருள். புறத்:35/3
மடனே வருத்தம் மருட்கை மிகுதியொடு – பொருள். பொருளி:42/3
மூப்பே பிணியே வருத்தம் மென்மையொடு – பொருள். மெய்ப்:6/1

TOP


வருத்தமும் (1)

தாவே வலியும் வருத்தமும் ஆகும் – சொல். உரி:46/1

TOP


வருதல் (17)

வ என் எழுத்தொடு வருதல் இல்லை – எழுத். மொழி:30/2
நீட வருதல் செய்யுளுள் உரித்தே – எழுத். உயி.மயங்:6/1
அறிய வருதல் செய்யுளுள் உரித்தே – எழுத். உயி.மயங்:32/2
ஆன் இடை வருதல் ஐயம் இன்றே – எழுத். உயி.மயங்:45/2
உகரம் வருதல் ஆ-வயினான – எழுத். உயி.மயங்:59/2
ஆகாரம் வருதல் ஆ-வயினான – எழுத். உயி.மயங்:82/3
ஒகரம் வருதல் ஆ-வயினான – எழுத். உயி.மயங்:90/2
அ இரு ஈற்றும் உகரம் வருதல் – எழுத். உயி.மயங்:93/4
செவ்விது என்ப சிறந்திசினோரே – 93/5
உகரம் வருதல் ஆ-வயினான – எழுத். புள்.மயங்:1/4
அக்கு இடை வருதல் உரித்தும் ஆகும் – எழுத். புள்.மயங்:89/2
உகரம் வருதல் ஆ-வயினான – எழுத். குற்.புண:33/2
ஆயிடை வருதல் இகார ரகாரம் – எழுத். குற்.புண:58/5
பொருண்மை சுட்டல் வியங்கொள வருதல் – சொல். வேற்.இய:5/1
வினை நிலை உரைத்தல் வினாவிற்கு ஏற்றல் – 5/2
பண்பு கொள வருதல் பெயர் கொள வருதல் என்று – சொல். வேற்.இய:5/3
பண்பு கொள வருதல் பெயர் கொள வருதல் என்று – சொல். வேற்.இய:5/3
சினை முன் வருதல் தெள்ளிது என்ப – சொல். வேற்.மயங்:5/2
அடி இறந்து வருதல் இல் என மொழிப – பொருள். செய்யு:34/1

TOP


வருதலும் (10)

உயிர் மிக வரு வழி உயிர் கெட வருதலும் – எழுத். தொகை:15/4
சாரியை உள் வழி சாரியை கெடுதலும் – 15/5
உயர்திணை மருங்கின் ஒழியாது வருதலும் – எழுத். தொகை:15/8
அஃறிணை விரவுப்பெயர்க்கு அ இயல் நிலையலும் – 15/9
ஒன்றிய வகரம் வருதலும் இரண்டும் – எழுத். தொகை:30/4
வல்லெழுத்து மிகுதலும் ஐ இடை வருதலும் – எழுத். புள்.மயங்:77/2
இயற்கை ஆதலும் ஆகாரம் வருதலும் – 77/3
இயற்கை ஆதலும் ஆகாரம் வருதலும் – எழுத். புள்.மயங்:77/3
கொள தகு மரபின் ஆகு இடன் உடைத்தே – 77/4
நெடு முதல் குறுகலும் உகரம் வருதலும் – எழுத். புள்.மயங்:94/2
கடி நிலை இன்றே ஆசிரியர்க்க – 94/3
பிறிது பிறிது ஏற்றலும் உருபு தொக வருதலும் – சொல். வேற்.மயங்:21/1
நெறிபட வழங்கிய வழி மருங்கு என்ப – 21/2
தொழிற்பெயர் ஆயின் ஏகாரம் வருதலும் – சொல். விளி:22/1
வழுக்கு இன்று என்மனார் வயங்கியோரே – 22/2
முன்னும் பின்னும் மொழி அடுத்து வருதலும் – சொல். இடை:3/2
தம் ஈறு திரிதலும் பிறிது அவண் நிலையலும் – 3/3
தன்-வயின் வருதலும் வகுத்த பண்பே – பொருள். பொருளி:49/2

TOP


வருதலொடு (1)

ஒற்றொடு வருதலொடு மெய் பட நாடி – பொருள். செய்யு:3/2

TOP


வருதற்கு (1)

ஆவொடு வருதற்கு உரியவும் உளவே – சொல். விளி:9/2

TOP


வருந்திய (1)

வன்புறை ஆகும் வருந்திய பொழுதே – பொருள். பொருளி:37/2

TOP


வருந்தினும் (1)

வரைவிடை வைத்த காலத்து வருந்தினும் – பொருள். கள:21/1
வரையா நாளிடை வந்தோன் முட்டினும் – 21/2

TOP


வருநவும் (3)

வினை செயல் மருங்கின் காலமொடு வருநவும் – சொல். இடை:2/3
வேற்றுமை பொருள்-வயின் உருபு ஆகுநவும் – 2/4
அசைநிலை கிளவி ஆகி வருநவும் – சொல். இடை:2/5
இசைநிறை கிளவி ஆகி வருநவும் – 2/6
இசைநிறை கிளவி ஆகி வருநவும் – சொல். இடை:2/6
தம்தம் குறிப்பின் பொருள் செய்குநவும் – 2/7

TOP


வருபவை (1)

முன்னும் பின்னும் வருபவை நாடி – சொல். உரி:91/2

TOP


வரும் (7)

எ என வரும் உயிர் மெய் ஈறு ஆகாது – எழுத். மொழி:38/1
வரும் இடன் உடைத்தே மெல்லெழுத்து இயற்கை – எழுத். புள்.மயங்:5/2
முன் உயிர் வரும் இடத்து ஆய்த புள்ளி – எழுத். குற்.புண:18/1
தலை வரும் விழும நிலை எடுத்து உரைப்பினும் – பொருள். அகத்:39/1
வரும் தொழிற்கு அருமை வாயில் கூறினும் – பொருள். கள:20/10
மு சீரானும் வரும் இடனும் உடைத்தே – பொருள். செய்யு:47/1
புல்லொடு வரும் என சொல்லினர் புலவர் – பொருள். மரபி:86/4

TOP


வரும்-காலையும் (1)

அளபெடை இன்றி தான் வரும்-காலையும் – சொல். இடை:33/4
உள என மொழிப பொருள் வேறுபடுதல் – 33/5

TOP


வருமே (17)

அவற்று வழி மருங்கின் சாரியை வருமே – எழுத். புணர்:16/1
உயர்திணை ஆயின் நம் இடை வருமே – எழுத். உரு:18/1
ஏ என் இறுதிக்கு எகரம் வருமே – எழுத். உயி.மயங்:75/1
ஏனை எகினே அகரம் வருமே – எழுத். புள்.மயங்:42/1
வல்லெழுத்து இயற்கை மிகுதல் வேண்டும் – 42/2
ஆ மு பெயர்க்கும் அம் இடை வருமே – எழுத். புள்.மயங்:80/2
இரு திசை புணரின் ஏ இடை வருமே – எழுத். குற்.புண:26/1
தோற்றம்-தாமே வினையொடு வருமே – சொல். கிளவி:10/3
முதல்-கண் வரினே சினைக்கு ஐ வருமே – சொல். வேற்.மயங்:4/2
அது என் உருபு கெட குகரம் வருமே – சொல். வேற்.மயங்:11/2
முறைப்பெயர் கிளவி ஏயொடு வருமே – சொல். விளி:19/1
ஆ-வயின் குறிப்பே ஆக்கமொடு வருமே – சொல். எச்ச:36/3
அ நிலை மரபின் மெய் ஊர்ந்து வருமே – சொல். எச்ச:55/2
கடவுள் வாழ்த்தொடு கண்ணிய வருமே – பொருள். புறத்:33/3
காலம் மூன்றொடு கண்ணிய வருமே – பொருள். புறத்:36/20
அனை நால் வகையும் சிறப்பொடு வருமே – பொருள். பொருளி:51/2
மரீஇய மரபின் வழக்கொடு வருமே – பொருள். உவம:21/2
நெடியவும் குறியவும் நேர்ந்து உடன் வருமே – பொருள். செய்யு:222/2

TOP


வருவ (1)

வருவ உள எனினும் வந்தவற்று இயலான் – பொருள். செய்யு:243/3

TOP


வருவது (1)

திரிபு இன்றி வருவது கலிவெண்பாட்டே – பொருள். செய்யு:153/2

TOP


வருவழியான (1)

அவள் அறிவு உணர வருவழியான – பொருள். கள:41/2

TOP


வரூஉம் (81)

தம் முன் தாம் வரூஉம் ர ழ அலங்கடையே – எழுத். நூல்:30/2
ஆ-வயின் வரூஉம் மகரம் ஊர்ந்தே – எழுத். மொழி:1/3
நாள் முன் வரூஉம் வல் முதல் தொழிற்கே – எழுத். புணர்:22/2
இன் என வரூஉம் வேற்றுமை உருபிற்கு – எழுத். புணர்:29/1
அவற்று முன் வரூஉம் வல்லெழுத்து மிகுமே – எழுத். புணர்:31/3
ல ன என வரூஉம் புள்ளி முன்னர் – எழுத். தொகை:7/1
ஔ என வரூஉம் உயிர் இறு சொல்லும் – எழுத். தொகை:10/1
முத்தை வரூஉம் காலம் தோன்றின் – எழுத். தொகை:22/5
அரை என வரூஉம் பால் வரை கிளவிக்கு – எழுத். தொகை:23/1
அத்து இடை வரூஉம் கலம் என் அளவே – எழுத். தொகை:26/1
இன் இடை வரூஉம் மொழியும்-மார் உளவே – எழுத். உரு:14/1
தம் இடை வரூஉம் மேன – எழுத். உரு:19/6
நும் இடை வரூஉம் முன்னிலை மொழிக்கே – எழுத். உரு:19/7
ஒன்று முதல் ஆக பத்து ஊர்ந்து வரூஉம் – எழுத். உரு:27/1
எல்லா எண்ணும் சொல்லும்-காலை – 27/2
ஆன் முன் வரூஉம் ஈகார பகரம் – எழுத். உயி.மயங்:31/1
பனி என வரூஉம் கால வேற்றுமைக்கு – எழுத். உயி.மயங்:39/1
வளி என வரூஉம் பூத கிளவியும் – எழுத். உயி.மயங்:40/1
விண் என வரூஉம் காய பெயர்-வயின் – எழுத். புள்.மயங்:10/1
நூறு ஊர்ந்து வரூஉம் ஆயிர கிளவிக்கு – எழுத். புள்.மயங்:97/1
ஐ அம் பல் என வரூஉம் இறுதி – எழுத். புள்.மயங்:98/1
ஒற்று நிலை திரியாது அக்கொடு வரூஉம் – எழுத். குற்.புண:13/1
அ கிளைமொழியும் உள என மொழிப – 13/2
முற்ற இன் வரூஉம் இரண்டு அலங்கடையே – எழுத். குற்.புண:28/4
ல ன என வரூஉம் புள்ளி இறுதி முன் – எழுத். குற்.புண:76/1
தம் இயல் கிளப்பின் தம் முன் தாம் வரூஉம் – எழுத். குற்.புண:77/8
எண்ணின் தொகுதி உளப்பட பிறவும் – 77/9
அ ஆ வ என வரூஉம் இறுதி – சொல். கிளவி:9/1
யாது என வரூஉம் வினாவின் கிளவி – சொல். கிளவி:32/2
ஞாயிறு திங்கள் சொல் என வரூஉம் – சொல். கிளவி:58/3
ஆ ஈர்_ஐந்தொடு பிறவும் அன்ன – 58/4
ஆ-வயின் வரூஉம் கிளவி எல்லாம் – சொல். கிளவி:58/5
இன் ஆன் ஏது ஈங்கு என வரூஉம் – சொல். வேற்.இய:13/7
அன்ன பிறவும் அதன் பால என்மனார் – 13/8
கு தொக வரூஉம் கொடை எதிர் கிளவி – சொல். வேற்.மயங்:16/1
கு ஐ ஆன் என வரூஉம் இறுதி – சொல். வேற்.மயங்:25/1
அவன் இவன் உவன் என வரூஉம் பெயரும் – சொல். பெயர்:8/2
அவள் இவள் உவள் என வரூஉம் பெயரும் – சொல். பெயர்:8/3
அவர் இவர் உவர் என வரூஉம் பெயரும் – சொல். பெயர்:8/4
யான் யாம் நாம் என வரூஉம் பெயரும் – சொல். பெயர்:8/5
நம் ஊர்ந்து வரூஉம் இகர ஐகாரமும் – சொல். பெயர்:9/4
ஒப்பொடு வரூஉம் கிளவியொடு தொகைஇ – சொல். பெயர்:9/10
அது இது உது என வரூஉம் பெயரும் – சொல். பெயர்:13/1
அவை இவை உவை என வரூஉம் பெயரும் – சொல். பெயர்:13/3
நீயிர் நீ என வரூஉம் கிளவி – சொல். பெயர்:34/1
காலமொடு வரூஉம் வினைச்சொல் எல்லாம் – சொல். வினை:4/2
உம்மொடு வரூஉம் க ட த ற என்னும் – சொல். வினை:5/3
ஏன் அல் என வரூஉம் ஏழும் – சொல். வினை:6/3
அர் ஆர் ப என வரூஉம் மூன்றும் – சொல். வினை:9/1
அன்ன மரபின் குறிப்பொடு வரூஉம் – சொல். வினை:18/2
கால கிளவி உயர்திணை மருங்கின் – 18/3
அ ஆ வ என வரூஉம் இறுதி – சொல். வினை:19/1
ஒப்பொடு வரூஉம் கிளவியொடு தொகைஇ – சொல். வினை:23/5
அன்ன மரபின் குறிப்பொடு வரூஉம் – சொல். வினை:24/2
கால கிளவி அஃறிணை மருங்கின் – 24/3
இ ஐ ஆய் என வரூஉம் மூன்றும் – சொல். வினை:26/3
இர் ஈர் மின் என வரூஉம் மூன்றும் – சொல். வினை:27/1
ஓராங்கு வரூஉம் வினைச்சொல் கிளவி – சொல். வினை:44/2
வன்புற வரூஉம் வினா உடை வினைச்சொல் – சொல். வினை:47/1
பிற பிறக்கு அரோ போ மாது என வரூஉம் – சொல். இடை:31/2
ஆ ஏழ் சொல்லும் அசைநிலை கிளவி – 31/3
அவற்றின் வரூஉம் எண்ணின் இறுதியும் – சொல். இடை:42/1
உறு தவ நனி என வரூஉம் மூன்றும் – சொல். உரி:3/2
பேம் நாம் உரும் என வரூஉம் கிளவி – சொல். உரி:67/1
பல் முறையானும் பரந்தன வரூஉம் – சொல். உரி:98/2
உரிச்சொல் எல்லாம் பொருட்குறை கூட்ட – 98/3
இன்னது இது என வரூஉம் இயற்கை – சொல். எச்ச:20/3
பண்பு தொக வரூஉம் கிளவியானும் – சொல். எச்ச:22/1
ஆ-வயின் வரூஉம் கிழவரும் உளரே – பொருள். அகத்:21/2
போந்தை வேம்பே ஆர் என வரூஉம் – பொருள். புறத்:5/4
மா பெரும் தானையர் மலைந்த பூவும் – 5/5
பண்பு உற வரூஉம் பகுதி நோக்கி – பொருள். புறத்:24/3
தாய் தப வரூஉம் தலைப்பெயல் நிலையும் – பொருள். புறத்:24/33
ஆ-வயின் வரூஉம் புறநிலை வாழ்த்தும் – பொருள். புறத்:35/9
ஞாலத்து வரூஉம் நடக்கையது குறிப்பின் – பொருள். புறத்:36/19
காம திணையின் கண் நின்று வரூஉம் – பொருள். கள:17/1
நாணும் மடனும் பெண்மைய ஆகலின் – 17/2
புணர்ச்சி எதிர்ப்பாடு உள்ளுறுத்து வரூஉம் – பொருள். கள:23/3
உணர்ச்சி ஏழினும் உணர்ந்த பின்றை – 23/4
பல் நூறு வகையினும் தன்-வயின் வரூஉம் – பொருள். கள:32/1
நல் நய மருங்கின் நாட்டம் வேண்டலின் – 32/2
ஆ-வயின் வரூஉம் பல் வேறு நிலையினும் – பொருள். கற்:6/41
வாயிலின் வரூஉம் வகையொடு தொகைஇ – பொருள். கற்:6/42
எம் என வரூஉம் கிழமை தோற்றம் – பொருள். பொருளி:27/3
தான் அமர்ந்து வரூஉம் மேவற்று ஆகும் – பொருள். பொருளி:29/2
ஆ-வயின் வரூஉம் கிளவி எல்லாம் – பொருள். பொருளி:53/5
விரவியும் வரூஉம் மரபின என்ப – பொருள். உவம:2/1
குறிப்பின் வரூஉம் நெறிப்பாடு உடைய – பொருள். உவம:10/2
துணிவொடு வரூஉம் துணிவினோர் கொளினே – பொருள். உவம:23/3
பிறப்பினும் வரூஉம் திறத்த என்ப – பொருள். உவம:25/3
நெறி பெற்று வரூஉம் நேரடி முன்னே – பொருள். செய்யு:64/2
குறித்த பொருளை முடித்தற்கு வரூஉம் – பொருள். செய்யு:177/3
ஏது நுதலிய முதுமொழி என்ப – 177/4
ஒன்றிய வரூஉம் பொருளும்-மார் உளவே – பொருள். மரபி:72/2
மரனொடு வரூஉம் கிளவி என்ப – பொருள். மரபி:87/4

TOP


வரூஉம்-காலை (7)

மென்மையும் இடைமையும் வரூஉம்-காலை – எழுத். புணர்:28/1
இன்மை வேண்டும் என்மனார் புலவர் – 28/2
அகர ஆகாரம் வரூஉம்-காலை – எழுத். புள்.மயங்:16/1
ஈற்று-மிசை அகரம் நீடலும் உரித்தே – 16/2
நாயும் பலகையும் வரூஉம்-காலை – எழுத். புள்.மயங்:79/1
ஆ-வயின் உகரம் கெடுதலும் உரித்தே – 79/2
க ச த ப முதல் மொழி வரூஉம்-காலை – எழுத். குற்.புண:44/1
ஆயிர கிளவி வரூஉம்-காலை – எழுத். குற்.புண:59/1
முதல் ஈர் எண்ணின் உகரம் கெடுமே – 59/2
நூறாயிரம் முன் வரூஉம்-காலை – எழுத். குற்.புண:66/1
நூறன் இயற்கை முதல் நிலை கிளவி – 66/2
தன் மேல் செஞ்சொல் வரூஉம்-காலை – சொல். எச்ச:41/1
நிகழும் காலமொடு வாரா காலமும் – 41/2

TOP


வரூஉம்-காலையான (2)

தகரம் வரூஉம்-காலையான – எழுத். புள்.மயங்:104/2
வல்லெழுத்து வரூஉம்-காலையான – எழுத். குற்.புண:25/5

TOP


வரூஉம்-காலையும் (1)

நிறையும் அளவும் வரூஉம்-காலையும் – எழுத். குற்.புண:31/1
குறையாது ஆகும் இன் என் சாரியை – 31/2

TOP


வரை (27)

அரை என வரூஉம் பால் வரை கிளவிக்கு – எழுத். தொகை:23/1
அத்து அவண் வரினும் வரை நிலை இன்றே – எழுத். உயி.மயங்:17/1
மீ என மரீஇய இடம் வரை கிளவியும் – எழுத். உயி.மயங்:48/2
இடம் வரை கிளவி முன் வல்லெழுத்து மிகூஉம் – எழுத். உயி.மயங்:49/1
வல்லெழுத்து மிகுதல் வரை நிலை இன்றே – எழுத். உயி.மயங்:93/3
வரை நிலை இன்றே ஆசிரியர்க்க – எழுத். புள்.மயங்:20/3
அத்தும் ஆன்-மிசை வரை நிலை இன்றே – எழுத். புள்.மயங்:36/2
ஆய்தம் நிலையலும் வரை நிலை இன்றே – எழுத். புள்.மயங்:104/1
செப்பே வழீஇயினும் வரை நிலை இன்றே – சொல். கிளவி:15/1
பகுதி கிளவி வரை நிலை இலவே – சொல். கிளவி:17/2
பால் வரை தெய்வம் வினையே பூதம் – சொல். கிளவி:58/2
பால் வரை கிளவியும் பண்பின் ஆக்கமும் – சொல். வேற்.மயங்:27/5
நிகழூஉ நின்ற பலர் வரை கிளவியின் – சொல். பெயர்:19/1
பன்மையொடு முடியினும் வரை நிலை இன்றே – சொல். எச்ச:66/2
சேயோன் மேய மை வரை உலகமும் – பொருள். அகத்:5/2
மிக்கோன் ஆயினும் கடி வரை இன்றே – பொருள். கள:2/4
ஆக்கம் செப்பல் நாணு வரை இறத்தல் – பொருள். கள:9/2
களனும் பொழுதும் வரை நிலை விலக்கி – பொருள். கள:23/31
இடித்து வரை நிறுத்தலும் அவரது ஆகும் – பொருள். கற்:14/1
கிழவனும் கிழத்தியும் அவர் வரை நிற்றலின் – பொருள். கற்:14/2
உணர்ப்பு வரை இறப்பினும் செய் குறி பிழைப்பினும் – பொருள். கற்:15/1
சுரம் என மொழிதலும் வரை நிலை இன்றே – பொருள். பொருளி:22/1
தடுமாறு உவமம் கடி வரை இன்றே – பொருள். உவம:35/1
வரை நிலை இன்றே அ அடிக்கு என்ப – பொருள். செய்யு:60/2
அடி வரை இல்லன ஆறு என மொழிப – பொருள். செய்யு:164/2
அடி இகந்து வரினும் கடி வரை இன்றே – பொருள். செய்யு:183/1
கேழல்-கண்ணும் கடி வரை இன்றே – பொருள். மரபி:34/2

TOP


வரைதல் (7)

வரைதல் வேண்டி தோழி செப்பிய – பொருள். கள:16/11
அனை நிலை வகையான் வரைதல் வேண்டினும் – பொருள். கள:23/36
வெளிப்பட வரைதல் படாமை வரைதல் என்று – பொருள். கள:49/1
வெளிப்பட வரைதல் படாமை வரைதல் என்று – பொருள். கள:49/1
ஆ இரண்டு என்ப வரைதல் ஆறே – பொருள். கள:49/2
வரைதல் வேட்கை பொருள என்ப – பொருள். பொருளி:16/8
தன்மை அடக்கம் வரைதல் அன்பு எனாஅ – பொருள். மெய்ப்:12/3

TOP


வரைந்த (2)

மகர தொடர்மொழி மயங்குதல் வரைந்த – எழுத். மொழி:49/1
னகர தொடர்மொழி ஒன்பஃது என்ப – 49/2
முதல்-கண் வரைந்த மூ ஈற்றும் உரித்தே – சொல். வினை:38/2

TOP


வரைந்து (4)

மெய் பெற கிளந்து பொருள் வரைந்து இசைக்கும் – எழுத். தொகை:15/12
ஐ வரு-காலை மெய் வரைந்து கெடுதலும் – எழுத். உயி.மயங்:56/2
ஐ என் இறுதி அரை வரைந்து கெடுமே – எழுத். உயி.மயங்:81/3
சொல் வரைந்து அறிய பிரித்தனர் காட்டல் – சொல். எச்ச:67/4

TOP


வரைநிலை (2)

பொருள் என மொழிதலும் வரைநிலை இன்றே – பொருள். பொருளி:20/1
ஒன்றே யார்க்கும் வரைநிலை இன்றே – பொருள். செய்யு:175/2

TOP


வரைப்பின் (1)

வண்_புகழ்_மூவர் தண் பொழில் வரைப்பின் – பொருள். செய்யு:79/3
நால் பெயர் எல்லை அகத்தவர் வழங்கும் – 79/4

TOP


வரைப்பினும் (1)

இமையோர் தேஎத்தும் எறி கடல் வரைப்பினும் – பொருள். பொருளி:54/1
அவை இல் காலம் இன்மை ஆன – 54/2

TOP


வரையா (1)

வரையா நாளிடை வந்தோன் முட்டினும் – பொருள். கள:21/2

TOP


வரையாது (1)

வரையாது பிரிதல் கிழவோற்கு இல்லை – பொருள். கள:50/3

TOP


வரையார் (26)

உடம்படுமெய்யின் உருபு கொளல் வரையார் – எழுத். புணர்:38/2
மெல்லெழுத்து இயற்கை உறழினும் வரையார் – எழுத். தொகை:3/2
சொல்லிய தொடர்மொழி இறுதியான – 3/3
உரைப்பொருள் கிளவி நீட்டமும் வரையார் – எழுத். உயி.மயங்:10/1
நினையும்-காலை அ வகை வரையார் – எழுத். உயி.மயங்:63/2
பெண்டு என் கிளவிக்கு அன்னும் வரையார் – எழுத். குற்.புண:16/1
எண்ணு வழி மருங்கின் விரவுதல் வரையார் – சொல். கிளவி:43/2
வியங்கோள் எண்ணுப்பெயர் திணை விரவு வரையார் – சொல். கிளவி:45/1
நெறி படு பொருள்-வயின் நிலவுதல் வரையார் – சொல். வேற்.மயங்:20/2
எ சொல் ஆயினும் இடைநிலை வரையார் – சொல். வினை:40/2
ஏனை காலமும் மயங்குதல் வரையார் – சொல். வினை:51/1
உம்மை எண்ணின் உருபு தொகல் வரையார் – சொல். இடை:43/1
சிதைந்தன வரினும் இயைந்தன வரையார் – சொல். எச்ச:6/1
தோற்றமும் வரையார் அடிமறியான – சொல். எச்ச:12/3
மயங்குதல் வரையார் முறைநிலையான – சொல். எச்ச:41/4
ஒரு பொருள் இரு சொல் பிரிவு இல வரையார் – சொல். எச்ச:64/1
காம பகுதி கடவுளும் வரையார் – பொருள். புறத்:28/1
ஏனோர் பாங்கினும் என்மனார் புலவர் – 28/2
தாய்க்கும் வரையார் உணர்வு உடம்படினே – பொருள். கள:25/1
புகழ் தகை வரையார் கற்பின்-உள்ளே – பொருள். பொருளி:34/2
அசைநிலை வரையார் சீர் நிலைபெறவே – பொருள். செய்யு:27/2
வெண்சீர் வரையார் ஆசிரிய அடிக்கே – பொருள். செய்யு:30/2
முடுகியல் வரையார் முதல் ஈர் அடிக்கும் – பொருள். செய்யு:66/1
இடையும் வரையார் தொடை உணர்வோரே – பொருள். செய்யு:69/1
யார்க்கும் வரையார் யாப்பொடு புணர்ந்தே – பொருள். செய்யு:197/2
குட்டியும் பறழும் கூற்று அவண் வரையார் – பொருள். மரபி:10/1
எருமையும் மரையும் வரையார் ஆண்டே – பொருள். மரபி:16/1
செய்தியும் வரையார் அ பாலான – பொருள். மரபி:78/2

TOP


வரைவிடை (1)

வரைவிடை வைத்த காலத்து வருந்தினும் – பொருள். கள:21/1

TOP


வரைவு (13)

வண்ண பகுதி வரைவு இன்று ஆங்கே – பொருள். புறத்:27/4
வரைவு உடன்படுதலும் ஆங்கு அதன் புறத்து – பொருள். கள:16/13
வேற்று வரைவு வரின் அது மாற்றுதல்-கண்ணும் – பொருள். கள:20/15
வரைவு தலைவரினும் களவு அறிவுறினும் – பொருள். கள:20/25
பிறன் வரைவு ஆயினும் அவன் வரைவு மறுப்பினும் – பொருள். கள:23/40
பிறன் வரைவு ஆயினும் அவன் வரைவு மறுப்பினும் – பொருள். கள:23/40
வரைவு உடன்பட்டோள் கடாவல் வேண்டினும் – பொருள். கள:23/43
அ நாள் அகத்தும் அது வரைவு இன்றே – பொருள். கள:31/2
களவும் கற்பும் அலர் வரைவு இன்றே – பொருள். கற்:21/1
ஏனோர்க்கு எல்லாம் இடம் வரைவு இன்றே – பொருள். உவம:27/2
கிழவோற்கு ஆயின் இடம் வரைவு இன்றே – பொருள். உவம:30/1
வரைவு இன்று என்ப வாய்மொழி புலவர் – பொருள். செய்யு:75/2
அந்தணாளர்க்கு அரசு வரைவு இன்றே – பொருள். மரபி:82/1

TOP


வரைவும் (1)

போக்கும் வரைவும் மனைவி-கண் தோன்றும் – பொருள். பொருளி:31/6

TOP


வரைவே (1)

வரைவே கூர்மை காப்பே புதுமை – சொல். உரி:85/2

TOP


வல் (4)

குற்றியலுகரம் வல் ஆறு ஊர்ந்தே – எழுத். மொழி:3/2
உயிரொடு புணர்ந்த வல் ஆறன்-மிசைத்தே – எழுத். மொழி:5/2
நாள் முன் வரூஉம் வல் முதல் தொழிற்கே – எழுத். புணர்:22/2
வல் என் கிளவி தொழிற்பெயர் இயற்றே – எழுத். புள்.மயங்:78/1

TOP


வல்லா (1)

வல்லா கூறினும் வகுத்தனர் கொண்-மின் என்று – பொருள். செய்யு:113/2

TOP


வல்லாண் (1)

புல்லா வாழ்க்கை வல்லாண் பக்கமும் – பொருள். புறத்:21/9

TOP


வல்லிசை (2)

வல்லிசை_வண்ணம் மெல்லிசை_வண்ணம் – பொருள். செய்யு:213/3
வல்லிசை_வண்ணம் வல்லெழுத்து மிகுமே – பொருள். செய்யு:216/1

TOP


வல்லிசை_வண்ணம் (2)

வல்லிசை_வண்ணம் மெல்லிசை_வண்ணம் – பொருள். செய்யு:213/3
வல்லிசை_வண்ணம் வல்லெழுத்து மிகுமே – பொருள். செய்யு:216/1

TOP


வல்லிதின் (2)

மெல் இயல் பொறையும் நிறையும் வல்லிதின் – பொருள். கற்:11/2
விருந்து புறந்தருதலும் சுற்றம் ஓம்பலும் – 11/3
வல்லிதின் கூறி வகுத்து உரைத்தனரே – பொருள். செய்யு:1/15

TOP


வல்லின் (1)

பொருட்கு திரிபு இல்லை உணர்த்த வல்லின் – சொல். உரி:94/1

TOP


வல்லெழுத்து (53)

வல்லெழுத்து என்ப க ச ட த ப ற – எழுத். நூல்:19/1
வல்லெழுத்து முதலிய வேற்றுமை உருபிற்கு – எழுத். புணர்:12/1
எ பெயர் முன்னரும் வல்லெழுத்து வரு வழி – எழுத். புணர்:26/1
அவற்று முன் வரூஉம் வல்லெழுத்து மிகுமே – எழுத். புணர்:31/3
வேற்றுமை-கண்ணும் வல்லெழுத்து அல் வழி – எழுத். தொகை:6/1
ஆ ஈர் இயல வல்லெழுத்து வரினே – எழுத். தொகை:9/4
வல்லெழுத்து மிகுதி சொல்லிய முறையான் – எழுத். தொகை:14/2
வல்லெழுத்து மிகு வழி மெலிப்பொடு தோன்றலும் – எழுத். தொகை:15/2
இயல்பு ஆகுநவும் வல்லெழுத்து மிகுநவும் – எழுத். தொகை:16/4
வல்லெழுத்து மிகுநவும் உறழ் ஆகுநவும் – எழுத். தொகை:17/5
ஞாங்கர் கிளந்த வல்லெழுத்து மிகுமே – எழுத். உயி.மயங்:2/4
வல்லெழுத்து இயற்கை உறழ தோன்றும் – எழுத். உயி.மயங்:13/1
வல்லெழுத்து மிகினும் மானம் இல்லை – எழுத். உயி.மயங்:28/1
அகரம் வல்லெழுத்து அவை அவண் நிலையா – எழுத். உயி.மயங்:29/3
வேற்றுமை ஆயின் வல்லெழுத்து மிகுமே – எழுத். உயி.மயங்:33/2
வல்லெழுத்து மிகினும் மானம் இல்லை – எழுத். உயி.மயங்:44/1
ஆ-வயின் வல்லெழுத்து இயற்கை ஆகும் – எழுத். உயி.மயங்:48/3
இடம் வரை கிளவி முன் வல்லெழுத்து மிகூஉம் – எழுத். உயி.மயங்:49/1
ஆ-வயின் வல்லெழுத்து இயற்கை ஆகும் – எழுத். உயி.மயங்:51/2
தம் ஒற்று மிகூஉம் வல்லெழுத்து இயற்கை – எழுத். உயி.மயங்:58/4
ஒற்று இடை மிகா வல்லெழுத்து இயற்கை – எழுத். உயி.மயங்:61/2
ஆ-வயின் வல்லெழுத்து மிகுதலும் உரித்தே – எழுத். உயி.மயங்:66/2
மே கூறு இயற்கை வல்லெழுத்து மிகா – எழுத். உயி.மயங்:71/2
கூறிய வல்லெழுத்து இயற்கை ஆகும் – எழுத். உயி.மயங்:73/2
வேற்றுமை ஆயின் வல்லெழுத்து மிகுமே – எழுத். உயி.மயங்:78/2
கடி நிலை இன்றே வல்லெழுத்து மிகுதி – எழுத். உயி.மயங்:83/2
கூறிய வல்லெழுத்து இயற்கை ஆகும் – எழுத். உயி.மயங்:88/2
ஆ-வயின் வல்லெழுத்து இயற்கை ஆகும் – எழுத். உயி.மயங்:92/2
வல்லெழுத்து மிகுதல் வரை நிலை இன்றே – எழுத். உயி.மயங்:93/3
வல்லெழுத்து இயையின் அ எழுத்து மிகுமே – எழுத். புள்.மயங்:1/3
ஆ-வயின் வல்லெழுத்து மிகுதலும் உரித்தே – எழுத். புள்.மயங்:6/1
ணகார இறுதி வல்லெழுத்து இயையின் – எழுத். புள்.மயங்:7/1
துவர கெட்டு வல்லெழுத்து மிகுமே – எழுத். புள்.மயங்:15/2
னகார இறுதி வல்லெழுத்து இயையின் – எழுத். புள்.மயங்:37/1
வல்லெழுத்து இயற்கை மிகுதல் வேண்டும் – எழுத். புள்.மயங்:42/2
மீன் என் கிளவி வல்லெழுத்து உறழ்வே – எழுத். புள்.மயங்:44/1
தேன் என் கிளவி வல்லெழுத்து இயையின் – எழுத். புள்.மயங்:45/1
மேல் நிலை ஒத்தலும் வல்லெழுத்து மிகுதலும் – எழுத். புள்.மயங்:45/2
வல்லெழுத்து மிகு-வழி இறுதி இல்லை – எழுத். புள்.மயங்:45/4
அழன் என் இறுதி கெட வல்லெழுத்து மிகுமே – எழுத். புள்.மயங்:59/1
வல்லெழுத்து இயையின் அ எழுத்து மிகுமே – எழுத். புள்.மயங்:62/2
வல்லெழுத்து மிகுதலும் ஐ இடை வருதலும் – எழுத். புள்.மயங்:77/2
வல்லொற்று தொடர்மொழி வல்லெழுத்து வரு-வழி – எழுத். குற்.புண:4/1
தோற்றம் வேண்டும் வல்லெழுத்து மிகுதி – எழுத். குற்.புண:6/3
அ திறத்து இல்லை வல்லெழுத்து மிகலே – எழுத். குற்.புண:7/2
வந்த வல்லெழுத்து ஒற்று இடை மிகுமே – எழுத். குற்.புண:9/2
வல்லொற்று தொடர்மொழி வல்லெழுத்து மிகுமே – எழுத். குற்.புண:21/1
ஆ இயல் திரியா வல்லெழுத்து இயற்கை – எழுத். குற்.புண:22/3
வல்லெழுத்து வரூஉம்-காலையான – எழுத். குற்.புண:25/5
குற்றியலுகரமும் வல்லெழுத்து இயற்கையும் – எழுத். குற்.புண:69/2
முதல் நிலை எண்ணின் முன் வல்லெழுத்து வரினும் – எழுத். குற்.புண:73/1
வல்லிசை_வண்ணம் வல்லெழுத்து மிகுமே – பொருள். செய்யு:216/1
ஒற்றொடு புணர்ந்த வல்லெழுத்து அடங்காது – பொருள். செய்யு:242/1

TOP


வல்லே (1)

சொல்லிய நுகர்ச்சி வல்லே பெற்றுழி – பொருள். கள:11/4

TOP


வல்லொற்று (4)

வல்லொற்று தொடர்மொழி வல்லெழுத்து வரு-வழி – எழுத். குற்.புண:4/1
வல்லொற்று இறுதி கிளை ஒற்று ஆகும் – எழுத். குற்.புண:9/4
ஈர் எழுத்து மொழியும் வல்லொற்று தொடரும் – எழுத். குற்.புண:12/1
வல்லொற்று தொடர்மொழி வல்லெழுத்து மிகுமே – எழுத். குற்.புண:21/1

TOP


வல்லோர் (1)

வகுத்தனர் உணர்த்தல் வல்லோர் ஆறே – பொருள். செய்யு:11/2

TOP


வல்லோன் (1)

வல்லோன் புணரா வாரம் போன்றே – பொருள். மரபி:107/2

TOP


வலம் (1)

முன் இடை கடை தலை வலம் இடம் எனாஅ – சொல். வேற்.இய:21/3

TOP


வலி (2)

வய வலி ஆகும் – சொல். உரி:68/1
எறுழ் வலி ஆகும் – சொல். உரி:90/1

TOP


வலிக்கும் (2)

சார் என் கிளவி காழ்-வயின் வலிக்கும் – எழுத். புள்.மயங்:69/1
வலிக்கும் வழி வலித்தலும் மெலிக்கும் வழி மெலித்தலும் – சொல். எச்ச:7/2

TOP


வலித்தலும் (2)

தக்க-வழி அறிந்து வலித்தலும் உரித்தே – எழுத். புள்.மயங்:109/2
வலிக்கும் வழி வலித்தலும் மெலிக்கும் வழி மெலித்தலும் – சொல். எச்ச:7/2

TOP


வலித்தே (1)

உணர்ச்சி வாயில் உணர்வோர் வலித்தே – சொல். உரி:95/1

TOP


வலிப்பினும் (2)

ஒன்றிய மொழியொடு வலிப்பினும் விடுப்பினும் – பொருள். அகத்:41/2
பிரிவின் எச்சத்தும் மகள் நெஞ்சு வலிப்பினும் – பொருள். கள:24/10
இரு பால் குடி பொருள் இயல்பின்-கண்ணும் – 24/11

TOP


வலிப்பொடு (1)

மெல்லெழுத்து மிகு வழி வலிப்பொடு தோன்றலும் – எழுத். தொகை:15/1

TOP


வலிய (2)

ஒழுக்கல் வலிய புணரும்-காலை – எழுத். புணர்:10/4
நாட்டல் வலிய என்மனார் புலவர் – சொல். எச்ச:7/5

TOP


வலியா (1)

மெல்லொற்று வலியா மரப்பெயரும் உளவே – எழுத். குற்.புண:11/1

TOP


வலியும் (3)

தாவே வலியும் வருத்தமும் ஆகும் – சொல். உரி:46/1
மதவே மடனும் வலியும் ஆகும் – சொல். உரி:79/1
காமத்தின் வலியும் கைவிடின் அச்சமும் – பொருள். கற்:5/41

TOP


வலியுறுத்தல் (1)

இல் வலியுறுத்தல் இரு கையும் எடுத்தலொடு – பொருள். மெய்ப்:15/2

TOP


வலியுறுப்பினும் (1)

பெட்ட வாயில் பெற்று இரவு வலியுறுப்பினும் – பொருள். கள:11/10
ஊரும் பேரும் கெடுதியும் பிறவும் – 11/11

TOP


வலியொடு (1)

சிறப்பே நலனே காதல் வலியொடு – பொருள். உவம:4/1
அ நால் பண்பும் நிலைக்களம் என்ப – 4/2

TOP


வவ்வும் (1)

மஃகான் புள்ளி முன் வவ்வும் தோன்றும் – எழுத். நூல்:28/1

TOP


வவும் (1)

ல ளஃகான் முன்னர் ய வவும் தோன்றும் – எழுத். நூல்:24/2

TOP


வவொடு (2)

க வவொடு இயையின் ஔவும் ஆகும் – எழுத். மொழி:37/1
உ ஊகாரம் ந வவொடு நவிலா – எழுத். மொழி:41/1

TOP


வழக்கத்தான (6)

ஒல்வழி அறிதல் வழக்கத்தான – எழுத். உயி.மயங்:44/2
தக்க வழி அறிதல் வழக்கத்தான – எழுத். உயி.மயங்:68/2
செல் வழி அறிதல் வழக்கத்தான – எழுத். புள்.மயங்:17/2
உழக்கு என் கிளவி வழக்கத்தான – எழுத். குற்.புண:52/2
சேய்மையின் இசைக்கும் வழக்கத்தான – சொல். விளி:35/3
பயனிலை புரிந்த வழக்கத்தான – பொருள். உவம:34/2

TOP


வழக்கம் (2)

முந்நீர் வழக்கம் மகடூஉவொடு இல்லை – பொருள். அகத்:34/1
பாடல் சான்ற புலன் நெறி வழக்கம் – பொருள். அகத்:53/2
கலியே பரிபாட்டு ஆ இரு பாவினும் – 53/3

TOP


வழக்கியல் (2)

செய்யுள் மருங்கினும் வழக்கியல் மருங்கினும் – சொல். எச்ச:67/1
வழக்கியல் ஆணையின் கிளத்தற்கும் உரியன் – பொருள். செய்யு:194/2

TOP


வழக்கின் (4)

வழக்கின் ஆகிய உயர் சொல் கிளவி – சொல். கிளவி:27/3
கூடி வரு வழக்கின் ஆடு இயல் பெயரே – சொல். பெயர்:11/6
நால்_இரு வழக்கின் தாபத பக்கமும் – பொருள். புறத்:20/6
மாட்டு என மொழிப பாட்டியல் வழக்கின் – பொருள். செய்யு:210/3

TOP


வழக்கின்-உள்ளே (1)

போக்கு இன்று என்ப வழக்கின்-உள்ளே – சொல். கிளவி:22/2

TOP


வழக்கினும் (2)

நாடக வழக்கினும் உலகியல் வழக்கினும் – பொருள். அகத்:53/1
நாடக வழக்கினும் உலகியல் வழக்கினும் – பொருள். அகத்:53/1
பாடல் சான்ற புலன் நெறி வழக்கம் – 53/2

TOP


வழக்கு (8)

வழக்கு ஆறு அல்ல செய்யுள் ஆறே – சொல். கிளவி:18/2
தொழிற்பட கிளத்தலும் வழக்கு இயல் மரபே – சொல். வினை:49/2
வழக்கு இயல் மருங்கின் வகைபட நிலைஇ – பொருள். புறத்:27/1
வழக்கு வழிப்படுதல் செய்யுட்கு கடனே – பொருள். பொருளி:23/2
வழக்கு என வழங்கலும் பழித்து அன்று என்ப – பொருள். பொருளி:24/2
வரு வகை தானே வழக்கு என மொழிப – பொருள். பொருளி:28/2
முடிய வந்த அ வழக்கு உண்மையின் – பொருள். மரபி:68/8
வழக்கு எனப்படுவது உயர்ந்தோர் மேற்றே – பொருள். மரபி:92/1

TOP


வழக்கு-வழி (1)

மயங்கல் கூடா வழக்கு-வழி பட்டன – சொல். கிளவி:50/2

TOP


வழக்கும் (1)

தகுதியும் வழக்கும் தழீஇயின ஒழுகும் – சொல். கிளவி:17/1

TOP


வழக்கொடு (6)

ஒட்டுதற்கு ஒழுகிய வழக்கொடு சிவணி – எழுத். புணர்:30/4
மெய் தலைப்பட்ட வழக்கொடு சிவணி – எழுத். தொகை:29/3
செந்தமிழ் நிலத்து வழக்கொடு சிவணி – சொல். எச்ச:2/3
வழக்கொடு சிவணிய வகைமையான – பொருள். புறத்:31/1
உயர்ந்தோர் கிளவி வழக்கொடு புணர்தலின் – பொருள். பொருளி:23/1
மரீஇய மரபின் வழக்கொடு வருமே – பொருள். உவம:21/2

TOP


வழங்கலும் (1)

வழக்கு என வழங்கலும் பழித்து அன்று என்ப – பொருள். பொருளி:24/2

TOP


வழங்கிய (2)

நெறிபட வழங்கிய வழி மருங்கு என்ப – சொல். வேற்.மயங்:21/2
தொல் உயிர் வழங்கிய அவிப்பலியானும் – பொருள். புறத்:21/12

TOP


வழங்கு (5)

அ மூ ஆறும் வழங்கு இயல் மருங்கின் – எழுத். நூல்:22/1
வழங்கு இயல் மா என் கிளவி தோன்றின் – எழுத். குற்.புண:75/2
வழங்கு இயல் மருங்கின் மருவொடு திரிநவும் – எழுத். குற்.புண:78/2
வழங்கு இயல் மருங்கின் உணர்ந்தனர் ஒழுக்கல் – எழுத். குற்.புண:78/4
வழங்கு இயல் மருங்கின் குன்றுவ குன்றும் – சொல். வேற்.மயங்:30/2

TOP


வழங்கும் (1)

நால் பெயர் எல்லை அகத்தவர் வழங்கும் – பொருள். செய்யு:79/4
யாப்பின் வழியது என்மனார் புலவர் – 79/5

TOP


வழாமை (1)

தம் பொருள் வழாமை இசைக்கும் சொல்லே – சொல். எச்ச:2/4

TOP


வழாஅமை (1)

இரு திணை ஐம்பால் இயல் நெறி வழாஅமை – பொருள். மரபி:89/3
திரிவு இல் சொல்லொடு தழாஅல் வேண்டும் – 89/4

TOP


வழாஅல் (1)

செப்பும் வினாவும் வழாஅல் ஓம்பல் – சொல். கிளவி:13/1

TOP


வழி (65)

அ வழி – எழுத். பிறப்:2/1
பன்னீர் உயிரும் தம் நிலை திரியா – 2/2
அவற்று வழி மருங்கின் சாரியை வருமே – எழுத். புணர்:16/1
எ பெயர் முன்னரும் வல்லெழுத்து வரு வழி – எழுத். புணர்:26/1
அக்கின் இறுதி மெய்-மிசையொடும் கெடுமே – 26/2
சொல் சிதர் மருங்கின் வழி வந்து விளங்காது – எழுத். புணர்:30/5
வரு வழி நின்ற ஆ இரு புள்ளியும் – எழுத். தொகை:5/2
வேற்றுமை அல் வழி திரிபு இடன் இலவே – எழுத். தொகை:5/3
வேற்றுமை-கண்ணும் வல்லெழுத்து அல் வழி – எழுத். தொகை:6/1
மே கூறு இயற்கை ஆ-வயினான – 6/2
மெல்லெழுத்து மிகு வழி வலிப்பொடு தோன்றலும் – எழுத். தொகை:15/1
வல்லெழுத்து மிகு வழி மெலிப்பொடு தோன்றலும் – எழுத். தொகை:15/2
உயிர் மிக வரு வழி உயிர் கெட வருதலும் – எழுத். தொகை:15/4
சாரியை உள் வழி சாரியை கெடுதலும் – எழுத். தொகை:15/5
சாரியை உள் வழி தன் உருபு நிலையலும் – எழுத். தொகை:15/6
வேற்றுமை அல் வழி இ ஐ என்னும் – எழுத். தொகை:16/1
யகரமும் உயிரும் வரு வழி இயற்கை – எழுத். தொகை:21/2
வேற்றுமை அல் வழி க ச த ப தோன்றின் – எழுத். உயி.மயங்:1/2
தக்க வழி அறிதல் வழக்கத்தான – எழுத். உயி.மயங்:68/2
செல் வழி அறிதல் வழக்கத்தான – எழுத். புள்.மயங்:17/2
வேற்றுமை அல் வழி சாரியை நிலையாது – எழுத். புள்.மயங்:27/3
சிறப்பொடு வரு வழி இயற்கை ஆகும் – எழுத். புள்.மயங்:54/1
வேற்றுமை அல் வழி குறுகலும் திரிதலும் – எழுத். புள்.மயங்:58/1
உகரம் கெடு வழி அகரம் நிலையும் – எழுத். புள்.மயங்:79/3
அளவும் நிறையும் எண்ணும் வரு வழி – எழுத். புள்.மயங்:94/1
நெடு முதல் குறுகலும் உகரம் வருதலும் – 94/2
வேற்றுமை அல் வழி வேற்றுமை நிலையலும் – எழுத். புள்.மயங்:105/2
எண்ணு வழி மருங்கின் விரவுதல் வரையார் – சொல். கிளவி:43/2
எ வழி வரினும் வினையே வினைக்குறிப்பு – சொல். வேற்.இய:10/3
நெறிபட வழங்கிய வழி மருங்கு என்ப – சொல். வேற்.மயங்:21/2
அவற்று வழி மருங்கின் தோன்றும் என்ப – சொல். பெயர்:5/2
கொள் வழி உடைய பல அறி சொற்கே – சொல். பெயர்:15/2
பின் முன் கால் கடை வழி இடத்து என்னும் – சொல். வினை:32/1
அவற்றொடு வரு வழி செய்யும் என் கிளவி – சொல். வினை:38/1
செய்வது இல் வழி நிகழும் காலத்து – சொல். வினை:45/3
அசைநிலை கிளவி ஆகு வழி அறிதல் – சொல். இடை:23/1
ஒன்று வழி உடைய எண்ணினுள் பிரிந்தே – சொல். இடை:46/2
வரம்பு தமக்கு இன்மையின் வழி நனி கடைப்பிடித்து – சொல். உரி:98/5
வலிக்கும் வழி வலித்தலும் மெலிக்கும் வழி மெலித்தலும் – சொல். எச்ச:7/2
வலிக்கும் வழி வலித்தலும் மெலிக்கும் வழி மெலித்தலும் – சொல். எச்ச:7/2
விரிக்கும் வழி விரித்தலும் தொகுக்கும் வழி தொகுத்தலும் – சொல். எச்ச:7/3
விரிக்கும் வழி விரித்தலும் தொகுக்கும் வழி தொகுத்தலும் – சொல். எச்ச:7/3
நீட்டும் வழி நீட்டலும் குறுக்கும் வழி குறுக்கலும் – சொல். எச்ச:7/4
நீட்டும் வழி நீட்டலும் குறுக்கும் வழி குறுக்கலும் – சொல். எச்ச:7/4
ஒட்டு வழி அறிந்து துணித்தனர் இயற்றல் – சொல். எச்ச:10/3
நின்ற வழி அசைக்கும் கிளவி என்ப – சொல். எச்ச:29/4
அன்றி அனைத்தும் முன்னிலை அல் வழி – சொல். எச்ச:30/3
முன்னுற கிளந்த இயல்பு ஆகும்மே – 30/4
குறைச்சொல் கிளவி குறைக்கும் வழி அறிதல் – சொல். எச்ச:57/1
ஆகிய கிளவி அ வழி உரிய – பொருள். அகத்:36/8
அறிந்தோள் அயர்ப்பின் அ வழி மருங்கின் – பொருள். கள:11/17
வந்த வழி எள்ளினும் விட்டு உயிர்த்து அழுங்கினும் – பொருள். கள:20/7
என்பு நெக பிரிந்தோள் வழி சென்று கடைஇ – பொருள். கள:23/27
தான் செலற்கு உரிய வழி ஆகலான – பொருள். கள:29/3
வந்த குற்றம் வழி கெட ஒழுகலும் – பொருள். கற்:5/21
அ வழி பெருகிய சிறப்பின்-கண்ணும் – பொருள். கற்:5/47
சிறந்த செய்கை அ வழி தோன்றி – பொருள். கற்:6/20
பெறு தகை இல்லா பிழைப்பினும் அ வழி – பொருள். கற்:9/17
உறு தகை இல்லா புலவியுள் மூழ்கிய – 9/18
கழிவினும் நிகழ்வினும் எதிர்வினும் வழி கொள – பொருள். கற்:12/1
நிலம் பெயர்ந்து உரைத்தல் அவள் வழி உரைத்தல் – பொருள். கற்:28/1
நாணு தலைப்பிரியா நல் வழி படுத்தே – பொருள். பொருளி:25/2
வழி மருங்கு அறிய தோன்றும் என்ப – பொருள். உவம:19/2
தன் பா அல் வழி தான் அடைவு இன்றே – பொருள். செய்யு:21/1
தாங்குதல் இன்றி வழி நனி பயக்கும் என்று – பொருள். செய்யு:112/3
எல்லா மாந்தர்க்கும் வழி மொழிந்தன்றே – பொருள். செய்யு:113/3
மொழி அசை ஆகியும் வழி அசை புணர்ந்தும் – பொருள். செய்யு:123/3
ஓர்_இன பொருளை ஒரு வழி வைப்பது – பொருள். செய்யு:170/2
ஒட்டகம் அவற்றொடு ஒரு வழி நிலையும் – பொருள். மரபி:18/1
வழி எனப்படுவது அதன் வழித்து ஆகும் – பொருள். மரபி:95/1
முதல் வழி ஆயினும் யாப்பினுள் சிதையும் – பொருள். மரபி:107/1

TOP


வழித்து (1)

வழி எனப்படுவது அதன் வழித்து ஆகும் – பொருள். மரபி:95/1

TOP


வழித்தே (2)

ஒரு வினை ஒடு சொல் உயர்பின் வழித்தே – சொல். வேற்.மயங்:8/1
இரட்டைக்கிளவி இரட்டை வழித்தே – பொருள். உவம:22/1

TOP


வழிநிலை (1)

மெய்யினும் பொய்யினும் வழிநிலை பிழையாது – பொருள். கள:23/5

TOP


வழிப்பட்ட (1)

மரபு வழிப்பட்ட சொல்லினான – பொருள். மரபி:90/2

TOP


வழிப்பட்டவள் (1)

கற்பு_வழிப்பட்டவள் பரத்தைமை ஏத்தினும் – பொருள். பொருளி:39/1

TOP


வழிப்படுதல் (1)

வழக்கு வழிப்படுதல் செய்யுட்கு கடனே – பொருள். பொருளி:23/2

TOP


வழிபடு (2)

வழிபடு கிழமை அவட்கு இயலான – பொருள். கற்:19/3
வழிபடு தெய்வம் நின் புறங்காப்ப – பொருள். செய்யு:110/1

TOP


வழிபாடு (1)

வழிபாடு மறுத்தல் மறுத்து எதிர்கோடல் – பொருள். கள:20/3

TOP


வழிய (2)

வேற்றுமை வழிய பெயர் புணர் நிலையே – எழுத். புணர்:14/1
இயற்பெயர் வழிய என்மனார் புலவர் – சொல். கிளவி:38/4

TOP


வழியது (2)

மெய்யின் வழியது உயிர் தோன்று நிலையே – எழுத். நூல்:18/1
யாப்பின் வழியது என்மனார் புலவர் – பொருள். செய்யு:79/5

TOP


வழியதுவே (1)

மனையோர் கிளவி கேட்கும் வழியதுவே – பொருள். கள:40/2
மனையகம் புகா-காலையான – 40/3

TOP


வழியான் (2)

ஒப்பு இல் வழியான் பிறிது பொருள் சுட்டலும் – சொல். வேற்.மயங்:32/3
ஒப்பு இல் வழியான் பொருள் செய்குநவும் என்று – சொல். இடை:2/8

TOP


வழியான (6)

அ பால் மொழிகள் அல் வழியான – எழுத். உரு:24/2
தேற்றமும் சிறப்பும் அல் வழியான – எழுத். உயி.மயங்:70/3
ஆறன் இறுதி அல் வழியான – எழுத். குற்.புண:32/5
குறில்_இணை உகரம் அல் வழியான – பொருள். செய்யு:5/1
ஈர் எழுத்து ஏற்றம் அ வழியான – பொருள். செய்யு:37/2
அசை சீர்த்து ஆகும் அ வழியான – பொருள். செய்யு:73/1

TOP


வழியின் (1)

வழியின் நெறியே நால் வகைத்து ஆகும் – பொருள். மரபி:96/1

TOP


வழியினும் (1)

ஆர்வ நெஞ்சமொடு செப்பிய வழியினும் – பொருள். அகத்:40/4
புணர்ந்தோர் பாங்கின் புணர்ந்த நெஞ்சமொடு – 40/5

TOP


வழியும் (11)

உயிர் இறு சொல் முன் உயிர் வரு வழியும் – எழுத். புணர்:5/1
உயிர் இறு சொல் முன் மெய் வரு வழியும் – 5/2
உயிர் இறு சொல் முன் மெய் வரு வழியும் – எழுத். புணர்:5/2
மெய் இறு சொல் முன் உயிர் வரு வழியும் – 5/3
மெய் இறு சொல் முன் உயிர் வரு வழியும் – எழுத். புணர்:5/3
மெய் இறு சொல் முன் மெய் வரு வழியும் என்று – 5/4
மெய் இறு சொல் முன் மெய் வரு வழியும் என்று – எழுத். புணர்:5/4
வேற்றுமை உருபு நிலைபெறு வழியும் – எழுத். புணர்:30/2
தோற்றம் வேண்டா தொகுதி-கண்ணும் – 30/3
அன்றி அனைத்தும் எல்லா வழியும் – எழுத். தொகை:2/3
நின்ற சொல் முன் இயல்பு ஆகும்மே – 2/4
எல்லா வழியும் இயல்பு என மொழிப – எழுத். தொகை:11/3
தண்டாது இரப்பினும் மற்றைய வழியும் – பொருள். கள:11/15
சொல் அவள் சார்த்தலின் புல்லிய வகையினும் – 11/16
சென்று கையிகந்து பெயர்த்து உள்ளிய வழியும் – பொருள். கற்:5/40
காமத்தின் வலியும் கைவிடின் அச்சமும் – 5/41
மாய பரத்தை உள்ளிய வழியும் – பொருள். கற்:6/33
தன்-வயின் சிறைப்பினும் அவன்-வயின் பிரிப்பினும் – 6/34
முதலும் வழியும் என நுதலிய நெறியின – பொருள். மரபி:93/3

TOP


வழியே (4)

எல்லா மொழிக்கும் உயிர் வரு வழியே – எழுத். புணர்:38/1
உடம்படுமெய்யின் உருபு கொளல் வரையார் – 38/2
அ பெயர் மெய் ஒழித்து அன் கெடு வழியே – எழுத். புள்.மயங்:55/1
நிற்றலும் உரித்தே அம் என் சாரியை – 55/2
மெய் பெயர் மருங்கின் வைத்தனர் வழியே – பொருள். புறத்:32/1
ஒன்றுதல் உடைய ஓரொரு வழியே – பொருள். செய்யு:31/2

TOP


வழிவழி (1)

பழி தீர் செல்வமொடு வழிவழி சிறந்து – பொருள். செய்யு:110/2

TOP


வழீஇயினும் (1)

செப்பே வழீஇயினும் வரை நிலை இன்றே – சொல். கிளவி:15/1

TOP


வழு (2)

வழு இன்று நிலைஇய இயற்படு பொருளினும் – பொருள். கள:20/30
எழுபது வகையின் வழு இல ஆகி – பொருள். செய்யு:50/3

TOP


வழுக்கு (1)

வழுக்கு இன்று என்மனார் வயங்கியோரே – சொல். விளி:22/2

TOP


வழுத்தின் (1)

பரவும் பழிச்சும் வழுத்தின் பொருள – சொல். உரி:84/1

TOP


வழுவின் (2)

வழுவின் ஆகிய குற்றம் காட்டலும் – பொருள். அகத்:40/2
வழுவின் ஆகிய குற்றம் காட்டலும் – பொருள். பொருளி:16/2

TOP


வழுவும் (1)

பொய்யும் வழுவும் தோன்றிய பின்னர் – பொருள். கற்:4/1

TOP


வள்ளி (3)

வாடா வள்ளி வயவர் ஏத்திய – பொருள். புறத்:5/6
கொடிநிலை கந்தழி வள்ளி என்ற – பொருள். புறத்:33/1
வண்டே இழையே வள்ளி பூவே – பொருள். கள:4/1

TOP


வள்ளும் (1)

புள்ளும் வள்ளும் தொழிற்பெயர் இயல – எழுத். புள்.மயங்:108/1

TOP


வள்ளையும் (1)

குன்றா சிறப்பின் கொற்ற வள்ளையும் – பொருள். புறத்:8/11
அழி படை தட்டோர் தழிஞ்சியொடு தொகைஇ – 8/12

TOP


வளம் (1)

பெற்ற பெரு வளம் பெறாஅர்க்கு அறிவுறீஇ – பொருள். புறத்:36/5

TOP


வளன் (1)

பெற்ற பின்னரும் பெரு வளன் ஏத்தி – பொருள். புறத்:36/14

TOP


வளனும் (1)

செழுமை வளனும் கொழுப்பும் ஆகும் – சொல். உரி:54/1

TOP


வளனே (1)

மல்லல் வளனே ஏ பெற்று ஆகும் – சொல். உரி:7/1

TOP


வளி (8)

உந்தி முதலா முந்து வளி தோன்றி – எழுத். பிறப்:1/1
அண்ணம் சேர்ந்த மிடற்று எழு வளி இசை – எழுத். பிறப்:17/1
மூக்கின் வளி இசை யாப்புற தோன்றும் – எழுத். பிறப்:18/3
அகத்து எழு வளி இசை அரில் தப நாடி – எழுத். பிறப்:20/4
மெய் தெரி வளி இசை அளபு நுவன்றிசினே – எழுத். பிறப்:20/7
வளி என வரூஉம் பூத கிளவியும் – எழுத். உயி.மயங்:40/1
மழை என் கிளவி வளி இயல் நிலையும் – எழுத். உயி.மயங்:85/1
நிலம் தீ நீர் வளி விசும்பொடு ஐந்தும் – பொருள். மரபி:89/1

TOP


வளியின் (2)

மிடற்று பிறந்த வளியின் இசைக்கும் – எழுத். பிறப்:2/3
சொல்லிய பள்ளி எழுதரு வளியின் – எழுத். பிறப்:20/2
பிறப்பொடு விடு-வழி உறழ்ச்சி வாரத்து – 20/3

TOP


வற்புறுத்தலும் (1)

புகழும் மானமும் எடுத்து வற்புறுத்தலும் – பொருள். அகத்:41/14
தூது இடையிட்ட வகையினானும் – 41/15

TOP


வற்று (1)

வற்று என் சாரியை முற்ற தோன்றும் – எழுத். உரு:17/2

TOP


வற்றே (2)

இன்னே வற்றே அத்தே அம்மே – எழுத். புணர்:17/2
அத்தே வற்றே ஆ இரு மொழி மேல் – எழுத். புணர்:31/1

TOP


வற்றொடு (2)

வற்றொடு சிவணல் எச்சம் இன்றே – எழுத். உரு:2/2
வற்றொடு சிவணி நிற்றலும் உரித்தே – எழுத். உரு:5/2

TOP


வறிது (1)

வறிது சிறிது ஆகும் – சொல். உரி:38/1

TOP


வறும் (1)

வந்தவன் பெயர்ந்த வறும் களம் நோக்கி – பொருள். கள:20/28

TOP


வறுமை (2)

இலம்பாடு ஒற்கம் ஆ இரண்டும் வறுமை – சொல். உரி:62/1
இளிவே இழவே அசைவே வறுமை என – பொருள். மெய்ப்:5/1

TOP


வன் (1)

வன் சொல் பொச்சாப்பு மடிமையொடு குடிமை – பொருள். மெய்ப்:26/2

TOP


வன்புற (1)

வன்புற வரூஉம் வினா உடை வினைச்சொல் – சொல். வினை:47/1

TOP


வன்புறுத்த (1)

வன்புறுத்த அல்லது சேறல் இல்லை – பொருள். கற்:43/2

TOP


வன்புறை (4)

வன்புறை நெருங்கி வந்ததன் திறத்தொடு – பொருள். அகத்:39/8
ஆங்கு அதன் தன்மையின் வன்புறை உளப்பட – பொருள். கள:23/44
வன்புறை குறித்த தவிர்ச்சி ஆகும் – பொருள். கற்:44/2
வன்புறை ஆகும் வருந்திய பொழுதே – பொருள். பொருளி:37/2

TOP


வன்புறை-கண்ணும் (1)

அன்பு தலையடுத்த வன்புறை-கண்ணும் – பொருள். கள:23/28
ஆற்றது தீமை அரிவுறு கலக்கமும் – 23/29

TOP


வன்மை (2)

அடிமை வன்மை விருந்தே குழுவே – சொல். கிளவி:57/2
வன்மை மென்மை கடுமை என்றா – சொல். வேற்.இய:17/4

TOP


வன்மையின் (1)

அன்மையின் இன்மையின் உண்மையின் வன்மையின் – சொல். வினை:17/1
அன்ன பிறவும் குறிப்பொடு கொள்ளும் – 17/2

TOP


வன்றொடர் (2)

ஆய்த தொடர்மொழி வன்றொடர் மென்றொடர் – எழுத். குற்.புண:1/2
வன்றொடர் மொழியும் மென்றொடர் மொழியும் – எழுத். குற்.புண:9/1

TOP


வனப்பு (1)

வனப்பு இயல்-தானே வகுக்கும்-காலை – பொருள். செய்யு:235/1

TOP


வனப்பும் (1)

மிகுதியும் வனப்பும் ஆகலும் உரித்தே – சொல். உரி:80/1

TOP