வை – முதல் சொற்கள், தொல்காப்பியம் தொடரடைவு

முழு நூற்பாவையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.


வைஇய (1)

மங்கல மொழியும் வைஇய மொழியும் – பொருள். பொருளி:50/1

TOP


வைகுறு (1)

வைகுறு விடியல் மருதம் எற்பாடு – பொருள். அகத்:8/1

TOP


வைசியன் (1)

வைசியன் பெறுமே வாணிக வாழ்க்கை – பொருள். மரபி:77/1

TOP


வைத்த (4)

வரைவிடை வைத்த காலத்து வருந்தினும் – பொருள். கள:21/1
கூற்று இடை வைத்த குறிப்பினான – பொருள். செய்யு:165/6
நேர் இன மணியை நிரல்பட வைத்த ஆங்கு – பொருள். செய்யு:170/1
பாட்டு இடை வைத்த குறிப்பினானும் – பொருள். செய்யு:173/1

TOP


வைத்த-வழி (1)

சீர் உடை பெரும் பொருள் வைத்த-வழி மறப்பினும் – பொருள். கற்:9/5

TOP


வைத்தல் (1)

மொழிந்த பொருளொடு ஒன்ற வைத்தல் – பொருள். மரபி:110/4
மொழியாததனை முட்டு இன்றி முடித்தல் – 110/5

TOP


வைத்தனர் (1)

மெய் பெயர் மருங்கின் வைத்தனர் வழியே – பொருள். புறத்:32/1

TOP


வைப்பது (1)

ஓர்_இன பொருளை ஒரு வழி வைப்பது – பொருள். செய்யு:170/2
ஓத்து என மொழிப உயர் மொழி புலவர் – 170/3

TOP


வைப்பு (1)

போக்கு இயல் வகையே வைப்பு எனப்படுமே – பொருள். செய்யு:136/1

TOP


வையம் (1)

படு திரை வையம் பாத்திய பண்பே – பொருள். அகத்:2/3

TOP


வையே (1)

வையே கூர்மை – சொல். உரி:89/1

TOP