வெ – முதல் சொற்கள், தொல்காப்பியம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

வெ 2
வெகுண்டு 1
வெகுளி 3
வெகுளியின் 1
வெட்சி-தானே 1
வெண்சீர் 4
வெண்தளை 1
வெண்பா 12
வெண்பாட்டின் 1
வெண்பாட்டு 1
வெண்பாட்டே 4
வெதிரும் 1
வெம் 1
வெம்மை 2
வெயில் 2
வெரிந் 1
வெருகினை 1
வெருகு 1
வெருவின்-கண்ணும் 1
வெரூஉ 1
வெரூஉதல் 1
வெல்ல 2
வெள்ளடி 2
வெள்ளைக்கு 1
வெளிப்பட 6
வெளிப்படு 1
வெளிப்படுக்கும் 1
வெளிப்படுத்த 1
வெளிப்படுதலின் 1
வெளிப்படுதலும் 1
வெளிப்படை-தானே 1
வெறி 2
வெறியாட்டு 2
வெறுத்தல் 1
வெறுப்பின் 1
வெறுப்பும் 2
வென்ற 2
வென்றி 1
வென்றியும் 1
வென்று 1
வென்றோர் 1

முழு நூற்பாவையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.


வெ (2)

வெறி அறி சிறப்பின் வெ வாய் வேலன் – பொருள். புறத்:5/1
வெ வாய் வெருகினை பூசை என்றலும் – பொருள். மரபி:68/4

TOP


வெகுண்டு (1)

தான் வெகுண்டு ஆக்கிய தகுதி-கண்ணும் – பொருள். கற்:9/22

TOP


வெகுளி (3)

கறுப்பும் சிவப்பும் வெகுளி பொருள – சொல். உரி:74/1
அச்சம் பெருமிதம் வெகுளி உவகை என்று – பொருள். மெய்ப்:3/2
வெறுப்பின் வந்த வெகுளி நான்கே – பொருள். மெய்ப்:10/2

TOP


வெகுளியின் (1)

பெறலின் இழவின் காதலின் வெகுளியின் – சொல். வேற்.இய:11/3
செறலின் உவத்தலின் கற்பின் என்றா – 11/4

TOP


வெட்சி-தானே (1)

வெட்சி-தானே குறிஞ்சியது புறனே – பொருள். புறத்:1/3

TOP


வெண்சீர் (4)

வெண்சீர் அல்லா மூ அசை என்ப – பொருள். செய்யு:20/2
வெண்சீர் ஈற்று அசை நிரை அசை இயற்றே – பொருள். செய்யு:29/1
வெண்சீர் வரையார் ஆசிரிய அடிக்கே – பொருள். செய்யு:30/2
நிரை முதல் வெண்சீர் வந்து நிரை தட்பினும் – பொருள். செய்யு:60/1

TOP


வெண்தளை (1)

வெண்தளை விரவியும் ஆசிரியம் விரவியும் – பொருள். செய்யு:63/1

TOP


வெண்பா (12)

உரிச்சீர் வெண்பா ஆகும் என்ப – பொருள். செய்யு:19/2
வெண்பா உரிச்சீர் ஆசிரிய உரிச்சீர் – பொருள். செய்யு:23/1
ஆசிரிய மருங்கினும் வெண்பா மருங்கினும் – பொருள். செய்யு:67/1
வெண்பா இயலினும் பண்புற முடியும் – பொருள். செய்யு:77/1
அதாஅன்று என்ப வெண்பா யாப்பே – பொருள். செய்யு:82/1
ஆசிரியம் வஞ்சி வெண்பா கலி என – பொருள். செய்யு:105/1
ஆசிரியப்பா வெண்பா என்று ஆங்கு – பொருள். செய்யு:107/2
வெண்பா நடைத்தே கலி என மொழிப – பொருள். செய்யு:108/2
ஒத்தவை எல்லாம் வெண்பா யாப்பின – பொருள். செய்யு:118/3
கைக்கிளை-தானே வெண்பா ஆகி – பொருள். செய்யு:119/1
வெண்பா இயலான் வெளிப்பட தோன்றும் – பொருள். செய்யு:154/3
வெண்பா இயலினும் ஆசிரிய இயலினும் – பொருள். செய்யு:161/3

TOP


வெண்பாட்டின் (1)

குறு வெண்பாட்டின் அளவு எழு சீரே – பொருள். செய்யு:158/2

TOP


வெண்பாட்டு (1)

வெண்பாட்டு ஈற்று அடி மு சீர்த்து ஆகும் – பொருள். செய்யு:72/1

TOP


வெண்பாட்டே (4)

நெடு வெண்பாட்டே குறு வெண்பாட்டே – பொருள். செய்யு:118/1
நெடு வெண்பாட்டே குறு வெண்பாட்டே – பொருள். செய்யு:118/1
கைக்கிளை பரிபாட்டு அங்கத செய்யுளொடு – 118/2
நெடு வெண்பாட்டே மு_நால் அடித்தே – பொருள். செய்யு:158/1
கலி வெண்பாட்டே கைக்கிளை செய்யுள் – பொருள். செய்யு:160/1

TOP


வெதிரும் (1)

ஆரும் வெதிரும் சாரும் பீரும் – எழுத். புள்.மயங்:68/1

TOP


வெம் (1)

வேம்பும் கடுவும் போல வெம் சொல் – பொருள். செய்யு:112/2

TOP


வெம்மை (2)

தண்மை வெம்மை அச்சம் என்றா – சொல். வேற்.இய:17/2
வெம்மை வேண்டல் – சொல். உரி:36/1

TOP


வெயில் (2)

வெயில் என் கிளவி மழை இயல் நிலையும் – எழுத். புள்.மயங்:82/1
இருள் என் கிளவி வெயில் இயல் நிலையும் – எழுத். புள்.மயங்:107/1

TOP


வெரிந் (1)

வெரிந் என் இறுதி முழுதும் கெடு-வழி – எழுத். புள்.மயங்:5/1

TOP


வெருகினை (1)

வெ வாய் வெருகினை பூசை என்றலும் – பொருள். மரபி:68/4

TOP


வெருகு (1)

மூங்கா வெருகு எலி மூ வரி அணிலொடு – பொருள். மரபி:6/1

TOP


வெருவின்-கண்ணும் (1)

வெறியாட்டு இடத்து வெருவின்-கண்ணும் – பொருள். கள:20/23
குறியின் ஒப்புமை மருடல்-கண்ணும் – 20/24

TOP


வெரூஉ (1)

விறப்பே வெரூஉ பொருட்டும் ஆகும் – சொல். உரி:50/2

TOP


வெரூஉதல் (1)

முனிதல் நினைதல் வெரூஉதல் மடிமை – பொருள். மெய்ப்:12/6

TOP


வெல்ல (2)

வெல்ல வீழ ஆங்கு_அவை எனாஅ – பொருள். உவம:11/11
கள்ள மதிப்ப வெல்ல வீழ – பொருள். உவம:14/2

TOP


வெள்ளடி (2)

இயற்சீர் வெள்ளடி ஆசிரிய மருங்கின் – பொருள். செய்யு:62/1
ஒரு பொருள் நுதலிய வெள்ளடி இயலான் – பொருள். செய்யு:153/1

TOP


வெள்ளைக்கு (1)

அளவும் சிந்தும் வெள்ளைக்கு உரிய – பொருள். செய்யு:58/1

TOP


வெளிப்பட (6)

எல்லா எழுத்தும் வெளிப்பட கிளந்து – எழுத். பிறப்:20/1
எ-வயின் பெயரும் வெளிப்பட தோன்றி – சொல். வேற்.இய:7/1
வெளிப்பட வாரா உரிச்சொல் மேன – சொல். உரி:2/2
வெளிப்பட வரைதல் படாமை வரைதல் என்று – பொருள். கள:49/1
வாயில் கிளவி வெளிப்பட கிளத்தல் – பொருள். பொருளி:47/1
வெண்பா இயலான் வெளிப்பட தோன்றும் – பொருள். செய்யு:154/3

TOP


வெளிப்படு (1)

வெளிப்படு சொல்லே கிளத்தல் வேண்டா – சொல். உரி:2/1

TOP


வெளிப்படுக்கும் (1)

அம்பலும் அலரும் களவு வெளிப்படுக்கும் என்று – பொருள். பொருளி:31/3

TOP


வெளிப்படுத்த (1)

தேர்ந்து வெளிப்படுத்த ஏனை மூன்றும் – எழுத். பிறப்:19/2

TOP


வெளிப்படுதலின் (1)

அம்பலும் அலரும் களவு வெளிப்படுதலின் – பொருள். கள:48/1
அங்கு அதன் முதல்வன் கிழவன் ஆகும் – 48/2

TOP


வெளிப்படுதலும் (1)

மறை வெளிப்படுதலும் தமரின் பெறுதலும் – பொருள். செய்யு:187/1

TOP


வெளிப்படை-தானே (1)

வெளிப்படை-தானே கற்பினொடு ஒப்பினும் – பொருள். கள:50/1

TOP


வெறி (2)

வெறி அறி சிறப்பின் வெ வாய் வேலன் – பொருள். புறத்:5/1
கட்டினும் கழங்கினும் வெறி என இருவரும் – பொருள். கள:24/3

TOP


வெறியாட்டு (2)

வெறியாட்டு அயர்ந்த காந்தளும் உறு பகை – பொருள். புறத்:5/2
வெறியாட்டு இடத்து வெருவின்-கண்ணும் – பொருள். கள:20/23

TOP


வெறுத்தல் (1)

இன்பத்தை வெறுத்தல் துன்பத்து புலம்பல் – பொருள். மெய்ப்:22/1

TOP


வெறுப்பின் (1)

வெறுப்பின் வந்த வெகுளி நான்கே – பொருள். மெய்ப்:10/2

TOP


வெறுப்பும் (2)

விறப்பும் உறப்பும் வெறுப்பும் செறிவே – சொல். உரி:49/1
ஒப்பும் உருவும் வெறுப்பும் என்றா – பொருள். பொருளி:53/1

TOP


வென்ற (2)

வென்ற வாளின் மண்ணொடு ஒன்ற – பொருள். புறத்:13/11
வென்ற கோமான் முன் தேர் குரவையும் – பொருள். புறத்:21/5

TOP


வென்றி (1)

வென்றி காலத்து விளங்கி தோன்றும் – பொருள். கற்:45/2

TOP


வென்றியும் (1)

தேரோர் தோற்றிய வென்றியும் தேரோர் – பொருள். புறத்:21/4

TOP


வென்று (1)

சுற்று அமர் ஒழிய வென்று கை கொண்டு – பொருள். புறத்:13/3

TOP


வென்றோர் (1)

வென்றோர் விளக்கமும் தோற்றோர் தேய்வும் – பொருள். புறத்:8/10

TOP