வீ – முதல் சொற்கள், தொல்காப்பியம் தொடரடைவு

முழு நூற்பாவையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.


வீங்கி (1)

நா விளிம்பு வீங்கி அண்பல் முதல் உற – எழுத். பிறப்:14/1

TOP


வீசிய (1)

ஒள் வாள் வீசிய நூழிலும் உளப்பட – பொருள். புறத்:17/17

TOP


வீட (1)

சேய் வரல் வருத்தம் வீட வாயில் – பொருள். புறத்:35/3

TOP


வீழ்ந்த (5)

அகத்தோன் வீழ்ந்த நொச்சியும் மற்று அதன் – பொருள். புறத்:13/5
புறத்தோன் வீழ்ந்த புதுமையானும் – பொருள். புறத்:13/6
நீர் செரு வீழ்ந்த பாசியும் அதாஅன்று – பொருள். புறத்:13/7
ஊர் செரு வீழ்ந்த மற்றதன் மறனும் – பொருள். புறத்:13/8
அடி மேல் வீழ்ந்த கிழவனை நெருங்கி – பொருள். கற்:6/29

TOP


வீழ்ந்து (1)

செருவகத்து இறைவன் வீழ்ந்து என சினைஇ – பொருள். புறத்:17/14

TOP


வீழ (2)

வெல்ல வீழ ஆங்கு_அவை எனாஅ – பொருள். உவம:11/11
கள்ள மதிப்ப வெல்ல வீழ – பொருள். உவம:14/2
என்று ஆங்கு எட்டே பயனிலை உவமம் – 14/3

TOP


வீழொடு (1)

வீழொடு என்று ஆங்கு_அவையும் அன்ன – பொருள். மரபி:88/2

TOP


வீற்று (1)

வினை-வயின் தங்கா வீற்று கொளப்படா – பொருள். பொருளி:27/2

TOP


வீற்றும் (3)

இரு வீற்றும் உரித்தே சுட்டும்-காலை – சொல். கிளவி:24/2
நிலைக்கு உரி மரபின் இரு வீற்றும் உரித்தே – பொருள். பொருளி:26/2
பரத்தை வாயில் என இரு வீற்றும் – பொருள். செய்யு:199/1
கிழத்தியை சுட்டா கிளப்பு பயன் இலவே – 199/2

TOP