வி – முதல் சொற்கள், தொல்காப்பியம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

விசும்பொடு 1
விசை 3
விசை_மர 2
விட்டு 2
விடல் 1
விடியல் 1
விடு 3
விடு-வழி 1
விடுத்தல் 1
விடுத்தல்-கண்ணும் 2
விடுத்தலும் 1
விடுதல் 1
விடுப்பினும் 3
விடையும் 1
விண் 1
விதந்து 1
விதித்தலும் 1
விதிர்ப்பும் 1
வியங்கொள 1
வியங்கோள் 5
வியப்ப 2
வியப்பு 1
வியப்பொடு 1
வியர்த்தல் 2
வியல் 1
விரவிய 1
விரவியும் 3
விரவு 1
விரவுதல் 1
விரவுப்பெயர் 3
விரவுப்பெயர்க்கு 1
விரவும் 3
விராஅய் 1
விராஅய 1
விரி 2
விரிக்கும் 1
விரிக்கும்-காலை 3
விரிச்சி 1
விரித்தல் 2
விரித்தலும் 1
விரிப்பின் 3
விரியே 1
விரிவொடு 1
விருந்தின் 1
விருந்தினர் 1
விருந்து 1
விருந்தே 2
விருந்தே-தானும் 1
விருந்தொடு 1
விருப்பின்-கண்ணும் 1
விருப்பு 1
விரும்பிய 1
விரை 1
விரைந்த 1
விரைவின் 1
விரைவு 1
விரைவே 1
வில்லும் 1
விலக்கலும் 1
விலக்கி 1
விலங்கும் 1
விலங்குறினும் 1
விலங்கே 2
விழிப்ப 1
விழு 1
விழும 1
விழுமத்தானும் 1
விழுமம் 2
விழுமமும் 1
விழுமியது 1
விழைய 2
விழைவின் 1
விழைவே 1
விளக்கம் 1
விளக்கமும் 1
விளக்கல் 1
விளக்கி 2
விளக்கு 1
விளக்குறுத்தல் 1
விளங்க 3
விளங்காது 1
விளங்கி 1
விளங்கிய 1
விளம்பிய 3
விளி 9
விளி-வயினான 2
விளிக்கும்-காலை 2
விளிநிலை 1
விளிப்பெயர் 1
விளிம்பு 2
விளியொடு 3
விளிவு 1
விளையாட்டு 5
விளைவும் 1
விறப்ப 2
விறப்பும் 1
விறப்பே 1
விறலி 1
விறலியர் 2
விறலியும் 1
விறற்சொல் 1
வினவலும் 1
வினா 6
வினாவிற்கு 1
வினாவின் 9
வினாவினும் 1
வினாவும் 7
வினாவே 3
வினாவொடு 1
வினை 31
வினை-பால் 1
வினை-வயின் 4
வினை-வயினான 1
வினைக்கு 4
வினைக்குறிப்பு 1
வினைச்சொல் 6
வினைத்திற 1
வினைநிலையானும் 1
வினைப்படு 1
வினைப்படுதல் 1
வினைமாற்று 1
வினைமுதல் 4
வினைமுதலானும் 1
வினைய 1
வினையிடத்து 1
வினையின் 3
வினையின்தொகுதி 1
வினையின்தொகையே 1
வினையினும் 7
வினையும் 5
வினையெஞ்சு 13
வினையே 6
வினையொடு 7
வினையொடும் 2
வினைவலர் 1

முழு நூற்பாவையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.


விசும்பொடு (1)

நிலம் தீ நீர் வளி விசும்பொடு ஐந்தும் – பொருள். மரபி:89/1

TOP


விசை (3)

விசை_மர கிளவியும் ஞெமையும் நமையும் – எழுத். உயி.மயங்:80/1
இல்லம் மரப்பெயர் விசை_மர இயற்றே – எழுத். புள்.மயங்:18/1
வரு விசை புனலை கற்சிறை போல – பொருள். புறத்:8/7

TOP


விசை_மர (2)

விசை_மர கிளவியும் ஞெமையும் நமையும் – எழுத். உயி.மயங்:80/1
இல்லம் மரப்பெயர் விசை_மர இயற்றே – எழுத். புள்.மயங்:18/1

TOP


விட்டு (2)

வந்த வழி எள்ளினும் விட்டு உயிர்த்து அழுங்கினும் – பொருள். கள:20/7
விட்டு அகல்வு இன்றி விரிவொடு பொருந்தி – பொருள். மரபி:102/1

TOP


விடல் (1)

தீர்தலும் தீர்த்தலும் விடல் பொருட்டு ஆகும் – சொல். உரி:20/1

TOP


விடியல் (1)

வைகுறு விடியல் மருதம் எற்பாடு – பொருள். அகத்:8/1

TOP


விடு (3)

பற்று விடு கிளவியும் தீர்ந்து மொழி கிளவியும் – சொல். வேற்.மயங்:27/7
வேந்து விடு முனைஞர் வேற்று புல களவின் – பொருள். புறத்:2/1
வேந்து விடு தொழிலின் படையும் கண்ணியும் – பொருள். மரபி:81/1

TOP


விடு-வழி (1)

பிறப்பொடு விடு-வழி உறழ்ச்சி வாரத்து – எழுத். பிறப்:20/3

TOP


விடுத்தல் (1)

அடுக்கிய தோற்றம் விடுத்தல் பண்பே – பொருள். உவம:36/1

TOP


விடுத்தல்-கண்ணும் (2)

போக்கல்-கண்ணும் விடுத்தல்-கண்ணும் – பொருள். அகத்:39/2
நீக்கலின் வந்த தம் உறு விழுமமும் – 39/3
நாணு நெஞ்சு அலைப்ப விடுத்தல்-கண்ணும் – பொருள். கள:16/10
வரைதல் வேண்டி தோழி செப்பிய – 16/11

TOP


விடுத்தலும் (1)

செல்லா-காலை செல்க என விடுத்தலும் – பொருள். கற்:6/17
காமக்கிழத்தி தன் மக தழீஇ – 6/18

TOP


விடுதல் (1)

பன்மை சின்மை பற்று விடுதல் என்று – சொல். வேற்.இய:17/8

TOP


விடுப்பினும் (3)

அழிந்தது எதிர் கூறி விடுப்பினும் ஆங்கு அ – பொருள். அகத்:40/6
தாய் நிலை கண்டு தடுப்பினும் விடுப்பினும் – பொருள். அகத்:40/7
சேய் நிலைக்கு அகன்றோர் செலவினும் வரவினும் – 40/8
ஒன்றிய மொழியொடு வலிப்பினும் விடுப்பினும் – பொருள். அகத்:41/2
இடை_சுர மருங்கின் அவள் தமர் எய்தி – 41/3

TOP


விடையும் (1)

நடை-வயின் தோன்றிய இரு வகை விடையும் – பொருள். புறத்:36/15
அச்சமும் உவகையும் எச்சம் இன்றி – 36/16

TOP


விண் (1)

விண் என வரூஉம் காய பெயர்-வயின் – எழுத். புள்.மயங்:10/1

TOP


விதந்து (1)

வேழக்கு உரித்தே விதந்து களிறு எனல் – பொருள். மரபி:34/1

TOP


விதித்தலும் (1)

விதித்தலும் விலக்கலும் என இரு வகையொடு – பொருள். மரபி:99/3

TOP


விதிர்ப்பும் (1)

அதிர்வும் விதிர்ப்பும் நடுக்கம் செய்யும் – சொல். உரி:18/1

TOP


வியங்கொள (1)

பொருண்மை சுட்டல் வியங்கொள வருதல் – சொல். வேற்.இய:5/1

TOP


வியங்கோள் (5)

ஏவல் கண்ணிய வியங்கோள் கிளவியும் – எழுத். உயி.மயங்:8/4
வியங்கோள் எண்ணுப்பெயர் திணை விரவு வரையார் – சொல். கிளவி:45/1
முன்னிலை வியங்கோள் வினையெஞ்சு கிளவி – சொல். வினை:25/1
மன்னாது ஆகும் வியங்கோள் கிளவி – சொல். வினை:29/3
மா என் கிளவி வியங்கோள் அசைச்சொல் – சொல். இடை:25/1

TOP


வியப்ப (2)

என்ற வியப்ப என்றவை எனாஅ – பொருள். உவம:11/5
நேர வியப்ப நளிய நந்த என்று – பொருள். உவம:16/2

TOP


வியப்பு (1)

ஐ வியப்பு ஆகும் – சொல். உரி:87/1

TOP


வியப்பொடு (1)

நிம்பிரி கொடுமை வியப்பொடு புறமொழி – பொருள். மெய்ப்:26/1

TOP


வியர்த்தல் (2)

வியர்த்தல் ஐயம் மிகை நடுக்கு எனாஅ – பொருள். மெய்ப்:12/9
புகு முகம் புரிதல் பொறி நுதல் வியர்த்தல் – பொருள். மெய்ப்:13/1
நகு நயம் மறைத்தல் சிதைவு பிறர்க்கு இன்மையொடு – 13/2

TOP


வியல் (1)

வியல் என் கிளவி அகல பொருட்டே – சொல். உரி:66/1

TOP


விரவிய (1)

ஒரு நெறி இன்றி விரவிய பொருளான் – பொருள். செய்யு:171/1

TOP


விரவியும் (3)

விரவியும் வரூஉம் மரபின என்ப – பொருள். உவம:2/1
வெண்தளை விரவியும் ஆசிரியம் விரவியும் – பொருள். செய்யு:63/1
வெண்தளை விரவியும் ஆசிரியம் விரவியும் – பொருள். செய்யு:63/1
ஐ சீர் அடியும் உள என மொழிப – 63/2

TOP


விரவு (1)

வியங்கோள் எண்ணுப்பெயர் திணை விரவு வரையார் – சொல். கிளவி:45/1

TOP


விரவுதல் (1)

எண்ணு வழி மருங்கின் விரவுதல் வரையார் – சொல். கிளவி:43/2

TOP


விரவுப்பெயர் (3)

அஃறிணை விரவுப்பெயர் இயல்பும்-மார் உளவே – எழுத். தொகை:13/1
பல-வயினானும் எண்ணு திணை விரவுப்பெயர் – சொல். கிளவி:51/1
அஃறிணை முடிபின செய்யுள்-உள்ளே – 51/2
கிளந்த இறுதி அஃறிணை விரவுப்பெயர் – சொல். விளி:33/1
விளம்பிய நெறிய விளிக்கும்-காலை – 33/2

TOP


விரவுப்பெயர்க்கு (1)

அஃறிணை விரவுப்பெயர்க்கு அ இயல் நிலையலும் – எழுத். தொகை:15/9

TOP


விரவும் (3)

இகர யகரம் இறுதி விரவும் – எழுத். மொழி:25/1
விரவும் பொருளும் விரவும் என்ப – பொருள். அகத்:45/2
விரவும் பொருளும் விரவும் என்ப – பொருள். அகத்:45/2

TOP


விராஅய் (1)

விராஅய் வரினும் ஒரூஉ நிலை இலவே – பொருள். செய்யு:53/1

TOP


விராஅய (1)

விராஅய தளையும் ஒரூஉ நிலை இன்றே – பொருள். செய்யு:61/1

TOP


விரி (2)

பா விரி மருங்கினை பண்புற தொகுப்பின் – பொருள். செய்யு:107/1
அன்ன பிறவும் அவற்று விரி ஆகும் – பொருள். மரபி:108/9

TOP


விரிக்கும் (1)

விரிக்கும் வழி விரித்தலும் தொகுக்கும் வழி தொகுத்தலும் – சொல். எச்ச:7/3

TOP


விரிக்கும்-காலை (3)

வேற்றுமை பொருளை விரிக்கும்-காலை – சொல். வேற்.இய:22/1
ஈற்று நின்று இயலும் தொகை-வயின் பிரிந்து – 22/2
உரிச்சொல் கிளவி விரிக்கும்-காலை – சொல். உரி:1/1
இசையினும் குறிப்பினும் பண்பினும் தோன்றி – 1/2
ஐ வகை அடியும் விரிக்கும்-காலை – பொருள். செய்யு:50/1
மெய் வகை அமைந்த பதினேழ் நிலத்தும் – 50/2

TOP


விரிச்சி (1)

படை இயங்கு அரவம் பாக்கத்து விரிச்சி – பொருள். புறத்:3/1
புடை கெட போகிய செலவே புடை கெட – 3/2

TOP


விரித்தல் (2)

கூழை விரித்தல் காது ஒன்று களைதல் – பொருள். மெய்ப்:14/1
தொகுத்தல் விரித்தல் தொகைவிரி மொழிபெயர்த்து – பொருள். மரபி:97/1

TOP


விரித்தலும் (1)

விரிக்கும் வழி விரித்தலும் தொகுக்கும் வழி தொகுத்தலும் – சொல். எச்ச:7/3

TOP


விரிப்பின் (3)

ஆங்கனம் விரிப்பின் அளவு இறந்தனவே – பொருள். செய்யு:51/1
தெரிந்தனர் விரிப்பின் வரம்பு இல ஆகும் – பொருள். செய்யு:102/1
ஒத்த காட்சி உத்தி வகை விரிப்பின் – பொருள். மரபி:110/1
நுதலியது அறிதல் அதிகார முறையே – 110/2

TOP


விரியே (1)

நால் இயற்று என்ப பா வகை விரியே – பொருள். செய்யு:105/2

TOP


விரிவொடு (1)

விட்டு அகல்வு இன்றி விரிவொடு பொருந்தி – பொருள். மரபி:102/1

TOP


விருந்தின் (1)

பகாஅ விருந்தின் பகுதி-கண்ணும் – பொருள். கள:16/7

TOP


விருந்தினர் (1)

பாணன் பாட்டி இளையர் விருந்தினர் – பொருள். கற்:52/2
கூத்தர் விறலியர் அறிவர் கண்டோர் – 52/3

TOP


விருந்து (1)

விருந்து புறந்தருதலும் சுற்றம் ஓம்பலும் – பொருள். கற்:11/3

TOP


விருந்தே (2)

அடிமை வன்மை விருந்தே குழுவே – சொல். கிளவி:57/2
விருந்தே இயைபே புலனே இழைபு எனாஅ – பொருள். செய்யு:1/12

TOP


விருந்தே-தானும் (1)

விருந்தே-தானும் – பொருள். செய்யு:239/1
புதுவது புனைந்த யாப்பின் மேற்றே – 239/2

TOP


விருந்தொடு (1)

விருந்தொடு நல்லவை வேண்டல்-கண்ணும் – பொருள். கற்:5/54

TOP


விருப்பின்-கண்ணும் (1)

வேளாண் எதிரும் விருப்பின்-கண்ணும் – பொருள். கள:16/8
தாளாண் எதிரும் பிரிவினானும் – 16/9

TOP


விருப்பு (1)

கவர்வு விருப்பு ஆகும் – சொல். உரி:64/1

TOP


விரும்பிய (1)

பாகனொடு விரும்பிய வினைத்திற வகையினும் – பொருள். அகத்:41/20

TOP


விரை (1)

விரை சொல் அடுக்கே மூன்று வரம்பு ஆகும் – சொல். எச்ச:28/1

TOP


விரைந்த (1)

விரைந்த பொருள என்மனார் புலவர் – சொல். வினை:44/4

TOP


விரைவின் (1)

கதழ்வும் துனைவும் விரைவின் பொருள – சொல். உரி:17/1

TOP


விரைவு (1)

கருதல் ஆராய்ச்சி விரைவு உயிர்ப்பு எனாஅ – பொருள். மெய்ப்:12/7

TOP


விரைவே (1)

விரைவே விளக்கம் மிகுதி சிறப்பே – சொல். உரி:85/3

TOP


வில்லும் (1)

வில்லும் வேலும் கழலும் கண்ணியும் – பொருள். மரபி:83/1

TOP


விலக்கலும் (1)

விதித்தலும் விலக்கலும் என இரு வகையொடு – பொருள். மரபி:99/3

TOP


விலக்கி (1)

களனும் பொழுதும் வரை நிலை விலக்கி – பொருள். கள:23/31
காதல் மிகுதி உளப்பட பிறவும் – 23/32

TOP


விலங்கும் (1)

அவ்வம் மக்களும் விலங்கும் அன்றி – பொருள். செய்யு:209/1

TOP


விலங்குறினும் (1)

அவன் விலங்குறினும் களம் பெற காட்டினும் – பொருள். கள:23/39

TOP


விலங்கே (2)

அணங்கே விலங்கே கள்வர் தம் இறை என – பொருள். மெய்ப்:8/1
கடலே கானல் விலங்கே மரனே – பொருள். செய்யு:201/2

TOP


விழிப்ப (1)

மொழி பொருள் காரணம் விழிப்ப தோன்றா – சொல். உரி:96/1

TOP


விழு (1)

தாவா விழு புகழ் பூவை நிலையும் – பொருள். புறத்:5/10

TOP


விழும (1)

தலை வரும் விழும நிலை எடுத்து உரைப்பினும் – பொருள். அகத்:39/1

TOP


விழுமத்தானும் (1)

வேற்று நாட்டு அகல்-வயின் விழுமத்தானும் – பொருள். கற்:5/45
மீட்டு வரவு ஆய்ந்த வகையின்-கண்ணும் – 5/46

TOP


விழுமம் (2)

விழுமம் சீர்மையும் சிறப்பும் இடும்பையும் – சொல். உரி:55/1
தம் உறு விழுமம் பரத்தையர் கூறினும் – பொருள். பொருளி:41/1

TOP


விழுமமும் (1)

நீக்கலின் வந்த தம் உறு விழுமமும் – பொருள். அகத்:39/3
வாய்மையும் பொய்ம்மையும் கண்டோன் சுட்டி – 39/4

TOP


விழுமியது (1)

இழுமென் மொழியான் விழுமியது நுவலினும் – பொருள். செய்யு:238/1

TOP


விழைய (2)

எள்ள விழைய விறப்ப நிகர்ப்ப – பொருள். உவம:11/6
எள்ள விழைய புல்ல பொருவ – பொருள். உவம:14/1

TOP


விழைவின் (1)

விழைவின் தில்லை தன்னிடத்து இயலும் – சொல். இடை:12/1

TOP


விழைவே (1)

விழைவே காலம் ஒழியிசை கிளவி என்று – சொல். இடை:5/1

TOP


விளக்கம் (1)

விரைவே விளக்கம் மிகுதி சிறப்பே – சொல். உரி:85/3

TOP


விளக்கமும் (1)

வென்றோர் விளக்கமும் தோற்றோர் தேய்வும் – பொருள். புறத்:8/10

TOP


விளக்கல் (1)

நுண்ணிதின் விளக்கல் அது அதன் பண்பே – பொருள். செய்யு:166/6

TOP


விளக்கி (2)

முன்னிய காலம் மூன்றொடு விளக்கி – பொருள். அகத்:36/5
தோழி தேஎத்தும் கண்டோர் பாங்கினும் – 36/6
சென்ற தேஎத்து உழப்பு நனி விளக்கி – பொருள். கற்:5/51
இன்றி சென்ற தன்னிலை கிளப்பினும் – 5/52

TOP


விளக்கு (1)

வேலை நோக்கிய விளக்கு நிலையும் – பொருள். புறத்:35/7

TOP


விளக்குறுத்தல் (1)

அ நிலை அறிதல் மெலிவு விளக்குறுத்தல் – பொருள். கள:10/3
தன் நிலை உரைத்தல் தெளிவு அகப்படுத்தல் என்று – 10/4

TOP


விளங்க (3)

எட்டன் பகுதியும் விளங்க ஒட்டிய – பொருள். பொருளி:2/3
நாடுதல் இன்றி பொருள் நனி விளங்க – பொருள். செய்யு:169/3
யாப்பினுள் தோன்ற யாத்து அமைப்பதுவே – 169/4
எண்மையும் என்று இவை விளங்க தோன்றி – பொருள். செய்யு:177/2

TOP


விளங்காது (1)

சொல் சிதர் மருங்கின் வழி வந்து விளங்காது – எழுத். புணர்:30/5
இடை நின்று இயலும் சாரியை இயற்கை – 30/6

TOP


விளங்கி (1)

வென்றி காலத்து விளங்கி தோன்றும் – பொருள். கற்:45/2

TOP


விளங்கிய (1)

வினையின் நீங்கி விளங்கிய அறிவின் – பொருள். மரபி:94/1

TOP


விளம்பிய (3)

விளம்பிய இயற்கையின் வேறுபட தோன்றின் – எழுத். குற்.புண:78/3
விளம்பிய நெறிய விளிக்கும்-காலை – சொல். விளி:33/2
விளம்பிய நான்கே ஆறு என மொழிப – பொருள். மெய்ப்:18/3

TOP


விளி (9)

விளி கொள்வதன்-கண் விளியொடு எட்டே – சொல். வேற்.இய:2/1
இன் அது கண் விளி என்னும் ஈற்ற – சொல். வேற்.இய:3/3
விளி எனப்படுப கொள்ளும் பெயரொடு – சொல். விளி:1/1
மெய் பொருள் சுட்டிய விளி கொள் பெயரே – சொல். விளி:3/4
தாம் விளி கொள்ளா என்மனார் புலவர் – சொல். விளி:7/2
புள்ளி இறுதி விளி கொள் பெயரே – சொல். விளி:11/2
ஏனை புள்ளி ஈறு விளி கொள்ளா – சொல். விளி:12/1
அன்றி அனைத்தும் விளி கோள் இலவே – சொல். விளி:20/3
விளி நிலை பெறூஉம் காலம் தோன்றின் – சொல். விளி:34/3

TOP


விளி-வயினான (2)

ஆய் ஆகும்மே விளி-வயினான – சொல். விளி:16/2
ஆய் ஆகும்மே விளி-வயினான – சொல். விளி:29/3

TOP


விளிக்கும்-காலை (2)

விளம்பிய நெறிய விளிக்கும்-காலை – சொல். விளி:33/2
அளபு இறந்தனவே விளிக்கும்-காலை – சொல். விளி:35/2
சேய்மையின் இசைக்கும் வழக்கத்தான – 35/3

TOP


விளிநிலை (1)

அண்மை சுட்டிய விளிநிலை கிளவியும் – எழுத். உயி.மயங்:8/2

TOP


விளிப்பெயர் (1)

ஆவும் மாவும் விளிப்பெயர் கிளவியும் – எழுத். உயி.மயங்:22/1

TOP


விளிம்பு (2)

அண்பல் முதல் நா விளிம்பு உறல் உடைய – எழுத். பிறப்:4/4
நா விளிம்பு வீங்கி அண்பல் முதல் உற – எழுத். பிறப்:14/1

TOP


விளியொடு (3)

விளி கொள்வதன்-கண் விளியொடு எட்டே – சொல். வேற்.இய:2/1
விளியொடு கொள்ப தெளியுமோரே – சொல். விளி:36/3
இன்மை வேண்டும் விளியொடு கொளலே – சொல். விளி:37/4

TOP


விளிவு (1)

விளிவு இல் கொள்கை அழுகை நான்கே – பொருள். மெய்ப்:5/2

TOP


விளையாட்டு (5)

கெடவரல் பண்ணை ஆ இரண்டும் விளையாட்டு – சொல். உரி:21/1
ஏமுறு விளையாட்டு இறுதி-கண்ணும் – பொருள். கற்:6/19
புறம்படு விளையாட்டு புல்லிய புகற்சியும் – பொருள். கற்:9/11
கிழவோன் விளையாட்டு ஆங்கும் அற்றே – பொருள். கற்:23/1
செல்வம் புலனே புணர்வு விளையாட்டு என்று – பொருள். மெய்ப்:11/1

TOP


விளைவும் (1)

ஆற்றது பண்பும் கருமத்து விளைவும் – பொருள். கற்:29/1
ஏவல் முடிவும் வினாவும் செப்பும் – 29/2

TOP


விறப்ப (2)

எள்ள விழைய விறப்ப நிகர்ப்ப – பொருள். உவம:11/6
அன்ன ஆங்க மான விறப்ப – பொருள். உவம:12/1
என்ன உறழ தகைய நோக்கமொடு – 12/2

TOP


விறப்பும் (1)

விறப்பும் உறப்பும் வெறுப்பும் செறிவே – சொல். உரி:49/1

TOP


விறப்பே (1)

விறப்பே வெரூஉ பொருட்டும் ஆகும் – சொல். உரி:50/2

TOP


விறலி (1)

பாணன் கூத்தன் விறலி பரத்தை – பொருள். செய்யு:190/1

TOP


விறலியர் (2)

பாணர் கூத்தர் விறலியர் என்று இவர் – பொருள். கற்:9/25
கூத்தர் விறலியர் அறிவர் கண்டோர் – பொருள். கற்:52/3

TOP


விறலியும் (1)

கூத்தரும் பாணரும் பொருநரும் விறலியும் – பொருள். புறத்:36/3
ஆற்றிடை காட்சி உறழ தோன்றி – 36/4

TOP


விறற்சொல் (1)

காதல் சிறப்பே செறற்சொல் விறற்சொல் என்று – சொல். கிளவி:57/5

TOP


வினவலும் (1)

தோழியை வினவலும் தெய்வம் வாழ்த்தலும் – பொருள். கள:24/7

TOP


வினா (6)

ஆ ஏ ஓ அ மூன்றும் வினா – எழுத். நூல்:32/1
ஒன்று அறி சொல் முன் யாது என் வினா இடை – எழுத். தொகை:30/3
யா வினா முதலிய மென்றொடர் மொழியும் – எழுத். குற்.புண:22/2
யா வினா மொழியே இயல்பும் ஆகும் – எழுத். குற்.புண:23/1
வினாவும் செப்பே வினா எதிர் வரினே – சொல். கிளவி:14/1
வன்புற வரூஉம் வினா உடை வினைச்சொல் – சொல். வினை:47/1

TOP


வினாவிற்கு (1)

வினை நிலை உரைத்தல் வினாவிற்கு ஏற்றல் – சொல். வேற்.இய:5/2

TOP


வினாவின் (9)

எகர முதல் வினாவின் இகர இறுதியும் – எழுத். தொகை:17/2
யா என் வினாவின் ஐ என் இறுதியும் – எழுத். தொகை:17/4
யா என் வினாவின் ஐ என் இறுதியும் – எழுத். உரு:6/1
தன் தொழில் உரைக்கும் வினாவின் கிளவியொடு – எழுத். உயி.மயங்:22/4
யாது என வரூஉம் வினாவின் கிளவி – சொல். கிளவி:32/2
யான் என் பெயரும் வினாவின் பெயரும் – சொல். விளி:20/2
நும்மின் திரிபெயர் வினாவின் பெயர் என்று – சொல். விளி:26/1
சுட்டுமுதல் பெயரும் வினாவின் பெயரும் – சொல். விளி:31/1
யாஅர் என்னும் வினாவின் கிளவி – சொல். வினை:13/1

TOP


வினாவினும் (1)

செப்பினும் வினாவினும் சினை முதல் கிளவிக்கு – சொல். கிளவி:16/1

TOP


வினாவும் (7)

யா என் வினாவும் ஆ இயல் திரியாது – எழுத். உரு:3/1
யா என் வினாவும் பலவற்று இறுதியும் – எழுத். உயி.மயங்:22/2
மாறு கொள் எச்சமும் வினாவும் எண்ணும் – எழுத். உயி.மயங்:73/1
மாறு கொள் எச்சமும் வினாவும் ஐயமும் – எழுத். உயி.மயங்:88/1
செப்பும் வினாவும் வழாஅல் ஓம்பல் – சொல். கிளவி:13/1
வினாவும் செப்பே வினா எதிர் வரினே – சொல். கிளவி:14/1
ஏவல் முடிவும் வினாவும் செப்பும் – பொருள். கற்:29/2

TOP


வினாவே (3)

ஒக்கும் என்ப எவன் என் வினாவே – சொல். வினை:22/2
பிரிநிலை வினாவே எதிர்மறை ஒழியிசை – சொல். இடை:8/1
தேற்றம் வினாவே பிரிநிலை எண்ணே – சொல். இடை:9/1

TOP


வினாவொடு (1)

அன்றி அனைத்தும் வினாவொடு சிவணி – சொல். எச்ச:29/3

TOP


வினை (31)

வினை ஓர்_அனைய என்மனார் புலவர் – எழுத். தொகை:4/2
மகன் வினை கிளப்பின் முதல் நிலை இயற்றே – எழுத். புள்.மயங்:64/1
வேறு வினை பொது சொல் ஒரு வினை கிளவார் – சொல். கிளவி:46/1
வேறு வினை பொது சொல் ஒரு வினை கிளவார் – சொல். கிளவி:46/1
வினை வேறுபடூஉம் பல பொருள் ஒரு சொல் – சொல். கிளவி:52/1
வினை வேறுபடாஅ பல பொருள் ஒரு சொல் என்று – சொல். கிளவி:52/2
வினை வேறுபடூஉம் பல பொருள் ஒரு சொல் – சொல். கிளவி:53/2
ஒன்று வினை மருங்கின் ஒன்றி தோன்றும் – சொல். கிளவி:54/1
வினை வேறுபடாஅ பல பொருள் ஒரு சொல் – சொல். கிளவி:55/1
வினை நிலை உரைத்தல் வினாவிற்கு ஏற்றல் – சொல். வேற்.இய:5/2
வினை முதல் கருவி அனை முதற்று அதுவே – சொல். வேற்.இய:12/3
அதனொடு இயைந்த ஒரு வினை கிளவி – சொல். வேற்.இய:13/4
அதனொடு இயைந்த வேறு வினை கிளவி – சொல். வேற்.இய:13/5
அதற்கு வினை உடைமையின் அதற்கு உடம்படுதலின் – சொல். வேற்.இய:15/1
வினை செய் இடத்தின் நிலத்தின் காலத்தின் – சொல். வேற்.இய:20/3
வினை நிலை ஒக்கும் என்மனார் புலவர் – சொல். வேற்.மயங்:2/2
ஒரு வினை ஒடு சொல் உயர்பின் வழித்தே – சொல். வேற்.மயங்:8/1
சொல் எனப்படுப பெயரே வினை என்று – சொல். பெயர்:4/1
வினை பெயர் உடை பெயர் பண்பு கொள் பெயரே – சொல். பெயர்:11/2
வினை பெயர் கிளவியும் பண்பு கொள் பெயரும் – சொல். பெயர்:14/3
வினை எனப்படுவது வேற்றுமை கொள்ளாது – சொல். வினை:1/1
தன் வினை உரைக்கும் தன்மை சொல்லே – சொல். வினை:6/4
அ மு கிளவியும் சினை வினை தோன்றின் – சொல். வினை:34/1
வினை ஓர்_அனைய என்மனார் புலவர் – சொல். வினை:34/3
வினை செயல் மருங்கின் காலமொடு வருநவும் – சொல். இடை:2/3
தன் வினை ஒன்றிய முடிபு ஆகும்மே – சொல். எச்ச:40/2
வேந்து வினை இயற்கை வேந்தன் ஒரீஇய – பொருள். அகத்:32/1
செய் வினை மறைப்பினும் செலவினும் பயில்வினும் – பொருள். கள:23/2
தெரிந்து உடம்படுதல் திளைப்பு வினை மறுத்தல் – பொருள். மெய்ப்:17/1
வினை உயிர் மெலிவு இடத்து இன்மையும் உரித்தே – பொருள். மெய்ப்:20/1
வினை பயன் மெய் உரு என்ற நான்கே – பொருள். உவம:1/1

TOP


வினை-பால் (1)

கண்ணிய எட்டும் வினை-பால் உவமம் – பொருள். உவம:12/3

TOP


வினை-வயின் (4)

கிழவோன் வினை-வயின் உரிய என்ப – பொருள். கற்:40/2
வினை-வயின் பிரிந்தோன் மீண்டு வரு-காலை – பொருள். கற்:53/1
வினை-வயின் தங்கா வீற்று கொளப்படா – பொருள். பொருளி:27/2
செய் பொருள் அச்சமும் வினை-வயின் பிரிவும் – பொருள். பொருளி:38/1

TOP


வினை-வயினான (1)

அன்ன மரபின் வினை-வயினான – சொல். பெயர்:19/3

TOP


வினைக்கு (4)

வினைக்கு ஒருங்கு இயலும் காலம் தோன்றின் – சொல். கிளவி:38/2
தம் வினைக்கு இயலும் எழுத்து அலங்கடையே – சொல். கிளவி:62/4
ஆற்றிடை உறுதலும் அ வினைக்கு இயல்பே – பொருள். கள:12/3
கிழவோன் செய் வினைக்கு அச்சம் ஆகும் – பொருள். கற்:7/4

TOP


வினைக்குறிப்பு (1)

எ வழி வரினும் வினையே வினைக்குறிப்பு – சொல். வேற்.இய:10/3
அ இரு முதலின் தோன்றும் அதுவே – 10/4

TOP


வினைச்சொல் (6)

காலமொடு வரூஉம் வினைச்சொல் எல்லாம் – சொல். வினை:4/2
ஓராங்கு வரூஉம் வினைச்சொல் கிளவி – சொல். வினை:44/2
மிக்கதன் மருங்கின் வினைச்சொல் சுட்டி – சொல். வினை:45/1
வன்புற வரூஉம் வினா உடை வினைச்சொல் – சொல். வினை:47/1
எதிர் மறுத்து உணர்த்துதற்கு உரிமையும் உடைத்தே – 47/2
வாரா காலத்து வினைச்சொல் கிளவி – சொல். வினை:48/1
செய்யாய் என்னும் முன்னிலை வினைச்சொல் – சொல். எச்ச:54/1
செய் என் கிளவி ஆகு இடன் உடைத்தே – 54/2

TOP


வினைத்திற (1)

பாகனொடு விரும்பிய வினைத்திற வகையினும் – பொருள். அகத்:41/20

TOP


வினைநிலையானும் (1)

ஆன் வந்து இயையும் வினைநிலையானும் – சொல். வினை:35/2
தாம் இயல் மருங்கின் முடியும் என்ப – 35/3

TOP


வினைப்படு (1)

வினைப்படு தொகுதியின் உம்மை வேண்டும் – சொல். கிளவி:33/2

TOP


வினைப்படுதல் (1)

அதன் வினைப்படுதல் அதனின் ஆதல் – சொல். வேற்.இய:13/2

TOP


வினைமாற்று (1)

மற்று என் கிளவி வினைமாற்று அசைநிலை – சொல். இடை:14/1

TOP


வினைமுதல் (4)

வினைமுதல் உரைக்கும் கிளவியொடு தொகைஇ – சொல். வேற்.மயங்:31/5
முதல் நிலை மூன்றும் வினைமுதல் முடிபின – சொல். வினை:33/2
வினைமுதல் கிளவியும் வினையும் உளப்பட – சொல். வினை:37/2
அ பண்பு குறித்த வினைமுதல் கிளவி – சொல். வினை:45/2

TOP


வினைமுதலானும் (1)

ஏனை எச்சம் வினைமுதலானும் – சொல். வினை:35/1
ஆன் வந்து இயையும் வினைநிலையானும் – 35/2

TOP


வினைய (1)

மன்னிய வினைய நிமித்தம் என்ப – பொருள். மெய்ப்:19/2

TOP


வினையிடத்து (1)

கிழவி நிலையே வினையிடத்து உரையார் – பொருள். கற்:45/1

TOP


வினையின் (3)

வினையின் தோன்றும் பால் அறி கிளவியும் – சொல். கிளவி:11/1
செயற்கையின் முதுமையின் வினையின் என்றா – சொல். வேற்.இய:19/2
வினையின் நீங்கி விளங்கிய அறிவின் – பொருள். மரபி:94/1

TOP


வினையின்தொகுதி (1)

வினையின்தொகுதி காலத்து இயலும் – சொல். எச்ச:19/1

TOP


வினையின்தொகையே (1)

வினையின்தொகையே பண்பின்தொகையே – சொல். எச்ச:16/2

TOP


வினையினும் (7)

வேறுபடு வினையினும் இனத்தினும் சார்பினும் – சொல். கிளவி:53/3
வினையினும் பண்பினும் – சொல். விளி:29/1
குறிப்பினும் வினையினும் நெறிப்பட தோன்றி – சொல். வினை:4/1
பெயரினும் வினையினும் மெய் தடுமாறி – சொல். உரி:1/3
வினையினும் பெயரினும் நினைய தோன்றி – சொல். எச்ச:9/3
அ மூ இடத்தான் வினையினும் குறிப்பினும் – சொல். எச்ச:31/4
வினையினும் பயத்தினும் உறுப்பினும் உருவினும் – பொருள். உவம:25/2

TOP


வினையும் (5)

வினைமுதல் கிளவியும் வினையும் உளப்பட – சொல். வினை:37/2
எ-வயின் வினையும் அ இயல் நிலையும் – சொல். எச்ச:32/1
வினையெஞ்சு கிளவிக்கு வினையும் குறிப்பும் – சொல். எச்ச:36/1
பெயரும் வினையும் என்று ஆ இரு வகைய – பொருள். அகத்:20/1
இடை_சுரத்து இறைச்சியும் வினையும் சுட்டி – பொருள். கற்:7/2

TOP


வினையெஞ்சு (13)

வினையெஞ்சு கிளவியும் உவம கிளவியும் – எழுத். உயி.மயங்:2/1
செய்யிய என்னும் வினையெஞ்சு கிளவியும் – எழுத். உயி.மயங்:8/6
செய்யா என்னும் வினையெஞ்சு கிளவியும் – எழுத். உயி.மயங்:20/1
வினையெஞ்சு கிளவியும் சுட்டும் அன்ன – எழுத். உயி.மயங்:34/2
இன்றி என்னும் வினையெஞ்சு இறுதி – எழுத். உயி.மயங்:35/1
வினையெஞ்சு கிளவிக்கும் முன்னிலை மொழிக்கும் – எழுத். உயி.மயங்:63/1
பின்னும் முன்னும் வினையெஞ்சு கிளவியும் – எழுத். புள்.மயங்:38/2
முன்னிலை வியங்கோள் வினையெஞ்சு கிளவி – சொல். வினை:25/1
அ வகை ஒன்பதும் வினையெஞ்சு கிளவி – சொல். வினை:31/3
பல் முறையானும் வினையெஞ்சு கிளவி – சொல். வினை:36/1
பெயரெஞ்சுகிளவியும் வினையெஞ்சு கிளவியும் – சொல். வினை:39/1
வினையெஞ்சு கிளவிக்கு வினையும் குறிப்பும் – சொல். எச்ச:36/1
வினையெஞ்சு கிளவியும் வேறு பல் குறிய – சொல். எச்ச:61/1

TOP


வினையே (6)

பால் வரை தெய்வம் வினையே பூதம் – சொல். கிளவி:58/2
எ வழி வரினும் வினையே வினைக்குறிப்பு – சொல். வேற்.இய:10/3
கன்றலும் செலவும் ஒன்றும்-மார் வினையே – சொல். வேற்.மயங்:3/1
வினையே செய்வது செயப்படுபொருளே – சொல். வேற்.மயங்:29/1
வினையே குறிப்பே இசையே பண்பே – சொல். இடை:10/1
பிரிநிலை வினையே பெயரே ஒழியிசை – சொல். எச்ச:34/1

TOP


வினையொடு (7)

தோற்றம்-தாமே வினையொடு வருமே – சொல். கிளவி:10/3
ஒருமையும் பன்மையும் வினையொடு வரினே – சொல். பெயர்:17/2
வினையொடு அல்லது பால் தெரிபு இலவே – சொல். பெயர்:18/4
செய்கு என் கிளவி வினையொடு முடியினும் – சொல். வினை:7/2
பலர்க்கு உரி எழுத்தின் வினையொடு முடிமே – சொல். இடை:22/2
வினையொடு நிலையினும் எண்ணு நிலை திரியா – சொல். இடை:45/1
என என் எச்சம் வினையொடு முடிமே – சொல். எச்ச:42/1

TOP


வினையொடும் (2)

இடை எனப்படுப பெயரொடும் வினையொடும் – சொல். இடை:1/1
நடைபெற்று இயலும் தமக்கு இயல்பு இலவே – 1/2
வினையொடும் பெயரொடும் நினைய தோன்றி – சொல். இடை:47/3

TOP


வினைவலர் (1)

அடியோர் பாங்கினும் வினைவலர் பாங்கினும் – பொருள். அகத்:23/1

TOP