ல – முதல் சொற்கள், தொல்காப்பியம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

ல 7
லகரம் 1
லகார 3
லகாரம் 2

முழு நூற்பாவையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.


ல (7)

இடையெழுத்து என்ப ய ர ல வ ழ ள – எழுத். நூல்:21/1
ட ற ல ள என்னும் புள்ளி முன்னர் – எழுத். நூல்:23/1
ல ளஃகான் முன்னர் ய வவும் தோன்றும் – எழுத். நூல்:24/2
ஞ ண ந ம ன ய ர ல வ ழ ள என்னும் – எழுத். மொழி:45/1
ல ன என வரூஉம் புள்ளி முன்னர் – எழுத். தொகை:7/1
ல ன என வரூஉம் புள்ளி இறுதி முன் – எழுத். குற்.புண:76/1
ன ர ல ள என்னும் அ நான்கு என்ப – சொல். விளி:11/1

TOP


லகரம் (1)

லகரம் றகர ஒற்று ஆதலும் உரித்தே – எழுத். உயி.மயங்:12/2

TOP


லகார (3)

லகார ளகாரம் ஆ இரண்டும் பிறக்கும் – எழுத். பிறப்:14/3
முன்னர் தோன்றும் லகார மகாரம் – எழுத். புள்.மயங்:61/2
லகார இறுதி னகார இயற்றே – எழுத். புள்.மயங்:71/1

TOP


லகாரம் (2)

நான்கன் ஒற்றே லகாரம் ஆகும் – எழுத். குற்.புண:48/1
நான்கன் ஒற்றே லகாரம் ஆகும் – எழுத். குற்.புண:62/1

TOP