ர – முதல் சொற்கள், தொல்காப்பியம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

ர 7
ரஃகான் 1
ரகர 1
ரகரத்து 1
ரகரம் 3
ரகார 4
ரகாரம் 1

முழு நூற்பாவையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.


ர (7)

இடையெழுத்து என்ப ய ர ல வ ழ ள – எழுத். நூல்:21/1
ய ர ழ என்னும் புள்ளி முன்னர் – எழுத். நூல்:29/1
தம் முன் தாம் வரூஉம் ர ழ அலங்கடையே – எழுத். நூல்:30/2
ய ர ழ என்னும் மூன்றும் முன் ஒற்ற – எழுத். மொழி:15/1
ஞ ண ந ம ன ய ர ல வ ழ ள என்னும் – எழுத். மொழி:45/1
ன ர ல ள என்னும் அ நான்கு என்ப – சொல். விளி:11/1
தன்மை குறித்த ன ர ள என் இறுதியும் – சொல். விளி:37/2

TOP


ரஃகான் (1)

ரஃகான் ஒற்றும் பகர இறுதியும் – சொல். கிளவி:7/1

TOP


ரகர (1)

நிற்றல் வேண்டும் ரகர புள்ளி – எழுத். உரு:19/4

TOP


ரகரத்து (1)

ரகரத்து உகரம் துவர கெடுமே – எழுத். குற்.புண:74/3

TOP


ரகரம் (3)

இ இடை நிலைஇ ஈறு கெட ரகரம் – எழுத். புள்.மயங்:31/3
நிற்றல் வேண்டும் புள்ளியொடு புணர்ந்தே – 31/4
முதல் ஈர் எண்ணின் ஒற்று ரகரம் ஆகும் – எழுத். குற்.புண:33/1
இடை நிலை ரகரம் இரண்டு என் எண்ணிற்கு – எழுத். குற்.புண:34/1

TOP


ரகார (4)

ரகார ழகாரம் குற்றொற்று ஆகா – எழுத். மொழி:16/2
ரகார ழகாரம் ஆ இரண்டும் பிறக்கும் – எழுத். பிறப்:13/2
ரகார இறுதி யகார இயற்றே – எழுத். புள்.மயங்:67/1
ழகார இறுதி ரகார இயற்றே – எழுத். புள்.மயங்:88/1

TOP


ரகாரம் (1)

ஆயிடை வருதல் இகார ரகாரம் – எழுத். குற்.புண:58/5
ஈறு மெய் கெடுத்து மகாரம் ஒற்றும் – 58/6

TOP