மோ – முதல் சொற்கள், தொல்காப்பியம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

மோ 1
மோத்தையும் 2
மோனை 2

முழு நூற்பாவையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.


மோ (1)

மியா இக மோ மதி இகும் சின் என்னும் – சொல். இடை:26/1

TOP


மோத்தையும் (2)

மோத்தையும் தகரும் உதளும் அப்பரும் – பொருள். மரபி:2/3
மோத்தையும் தகரும் உதளும் அப்பரும் – பொருள். மரபி:47/1

TOP


மோனை (2)

மோனை எதுகை முரணே இயைபு என – பொருள். செய்யு:88/1
அடி-தொறும் தலை எழுத்து ஒப்பது மோனை – பொருள். செய்யு:92/1

TOP