மை – முதல் சொற்கள், தொல்காப்பியம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

மை 2
மை_அறு 1
மைந்து 1

முழு நூற்பாவையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.


மை (2)

சேயோன் மேய மை வரை உலகமும் – பொருள். அகத்:5/2
மை_அறு சிறப்பின் உயர்ந்தோர் பாங்கின் – பொருள். கள:26/2

TOP


மை_அறு (1)

மை_அறு சிறப்பின் உயர்ந்தோர் பாங்கின் – பொருள். கள:26/2

TOP


மைந்து (1)

மைந்து பொருளாக வந்த வேந்தனை – பொருள். புறத்:15/1