மே – முதல் சொற்கள், தொல்காப்பியம் தொடரடைவு

முழு நூற்பாவையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.


மே (2)

மே கூறு இயற்கை ஆ-வயினான – எழுத். தொகை:6/2
மே கூறு இயற்கை வல்லெழுத்து மிகா – எழுத். உயி.மயங்:71/2

TOP


மேய (6)

மாயோன் மேய காடு உறை உலகமும் – பொருள். அகத்:5/1
சேயோன் மேய மை வரை உலகமும் – பொருள். அகத்:5/2
வேந்தன் மேய தீம் புனல் உலகமும் – பொருள். அகத்:5/3
வருணன் மேய பெரு மணல் உலகமும் – பொருள். அகத்:5/4
மாயோன் மேய மன் பெரும் சிறப்பின் – பொருள். புறத்:5/9
பிண்டம் மேய பெருஞ்சோற்று நிலையும் – பொருள். புறத்:8/9

TOP


மேல் (15)

அத்தே வற்றே ஆ இரு மொழி மேல் – எழுத். புணர்:31/1
ஒற்று மெய் கெடுதல் தெற்றென்று அற்றே – 31/2
க ச த ப முதலிய மொழி மேல் தோன்றும் – எழுத். தொகை:1/1
மேல் மு பெயரொடும் வேறுபாடு இலவே – எழுத். உரு:20/2
ஏனவை வரினே மேல் நிலை இயல்பே – எழுத். உயி.மயங்:54/1
நாள்பெயர் கிளவி மேல் கிளந்து அன்ன – எழுத். புள்.மயங்:36/1
மேல் நிலை ஒத்தலும் வல்லெழுத்து மிகுதலும் – எழுத். புள்.மயங்:45/2
மேல் நிலை ஒற்றே ளகாரம் ஆதலும் – எழுத். குற்.புண:25/3
கண் கால் புறம் அகம் உள் உழை கீழ் மேல் – சொல். வேற்.இய:21/1
பின் சார் அயல் புடை தே வகை எனாஅ – 21/2
தன் மேல் செஞ்சொல் வரூஉம்-காலை – சொல். எச்ச:41/1
எஞ்சிய மூன்றும் மேல் வந்து முடிக்கும் – சொல். எச்ச:43/1
எ திணை மருங்கினும் மகடூஉ மடல் மேல் – பொருள். அகத்:35/1
பொற்பு உடை நெறிமை இன்மையான – 35/2
நிகர்த்து மேல் வந்த வேந்தனொடு முதுகுடி – பொருள். புறத்:24/14
அடி மேல் வீழ்ந்த கிழவனை நெருங்கி – பொருள். கற்:6/29
மேல் கிளந்து அன்ன என்மனார் புலவர் – பொருள். செய்யு:2/3
மேல் கிளந்தெடுத்த யாப்பினுள் பொருளொடு – பொருள். மரபி:100/1

TOP


மேலும் (1)

இரு மொழி மேலும் ஒருங்குடன் நிலையலும் – சொல். எச்ச:23/3

TOP


மேலை (2)

மேலை கிளவியொடு வேறுபாடு இலவே – சொல். வினை:18/4
மேலை கிளவியொடு வேறுபாடு இலவே – சொல். வினை:24/4

TOP


மேலோர் (3)

மேலோர் முறைமை நால்வர்க்கும் உரித்தே – பொருள். அகத்:29/1
மதில்-மிசைக்கு இவர்ந்த மேலோர் பக்கமும் – பொருள். புறத்:13/9
மேலோர் மூவர்க்கும் புணர்த்த கரணம் – பொருள். கற்:3/1

TOP


மேவல் (1)

அமர்தல் மேவல் – சொல். உரி:82/1

TOP


மேவற்று (2)

ஆ தந்து ஓம்பல் மேவற்று ஆகும் – பொருள். புறத்:2/2
தான் அமர்ந்து வரூஉம் மேவற்று ஆகும் – பொருள். பொருளி:29/2

TOP


மேவாங்கு (1)

மேவாங்கு அமைந்த மெய் நெறித்து அதுவே – பொருள். மரபி:102/4

TOP


மேவிய (1)

மேவிய சிறப்பின் ஏனோர் படிமைய – பொருள். அகத்:28/1

TOP


மேவும் (1)

நம்பும் மேவும் நசை ஆகும்மே – சொல். உரி:31/1

TOP


மேற்றே (9)

ஏனோர் சேறலும் வேந்தன் மேற்றே – பொருள். அகத்:27/2
அயலோர் ஆயினும் அகற்சி மேற்றே – பொருள். அகத்:38/1
உயர்ந்ததன் மேற்றே உள்ளும்-காலை – பொருள். உவம:3/1
முடியா தன்மையின் முடிந்ததன் மேற்றே – பொருள். செய்யு:224/2
உரையொடு புணர்ந்த யாப்பின் மேற்றே – பொருள். செய்யு:237/2
புதுவது புனைந்த யாப்பின் மேற்றே – பொருள். செய்யு:239/2
பிடி என் பெண் பெயர் யானை மேற்றே – பொருள். மரபி:51/1
பிணவல் எனினும் அவற்றின் மேற்றே – பொருள். மரபி:59/1
வழக்கு எனப்படுவது உயர்ந்தோர் மேற்றே – பொருள். மரபி:92/1
நிகழ்ச்சி அவர்கட்கு ஆகலான – 92/2

TOP


மேன்மையும் (1)

தோன்றல் சான்ற மாற்றோர் மேன்மையும் – பொருள். அகத்:41/18
பாசறை புலம்பலும் முடிந்த காலத்து – 41/19

TOP


மேன (15)

புகர் அற கிளந்த அஃறிணை மேன – எழுத். மொழி:49/3
தம் இடை வரூஉம் மேன – எழுத். உரு:19/6
நும் இடை வரூஉம் முன்னிலை மொழிக்கே – 19/7
பால் பிரிந்து இசையா உயர்திணை மேன – சொல். கிளவி:58/6
வெளிப்பட வாரா உரிச்சொல் மேன – சொல். உரி:2/2
ஓதலும் தூதும் உயர்ந்தோர் மேன – பொருள். அகத்:26/2
ஒன்றி தோன்றும் தோழி மேன – பொருள். அகத்:39/10
உரை திற நாட்டம் கிழவோன் மேன – பொருள். அகத்:41/24
பெருமையும் உரனும் ஆடூஉ மேன – பொருள். கள:7/1
முதலொடு புணர்ந்த யாழோர் மேன – பொருள். கள:15/1
தவல்_அரும் சிறப்பின் ஐ நிலம் பெறுமே – 15/2
கிழவோள் மேன என்மனார் புலவர் – பொருள். கள:16/15
தாங்க_அரும் சிறப்பின் தோழி மேன – பொருள். கள:23/46
அன்னவை பிறவும் செவிலி மேன – பொருள். கள:24/13
எண்ண_அரும் சிறப்பின் கிழவோன் மேன – பொருள். கற்:5/59
கண்ணிய காமக்கிழத்தியர் மேன – பொருள். கற்:10/14
அணி நிலை உரைத்தலும் கூத்தர் மேன – பொருள். கற்:27/5

TOP