மெ – முதல் சொற்கள், தொல்காப்பியம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

மெய் 70
மெய்-மிசையொடும் 1
மெய்-வயின் 1
மெய்ந்நிலை 1
மெய்ப்பட 3
மெய்ப்படுப்பினும் 1
மெய்ப்பாடு 4
மெய்ப்பால் 1
மெய்பெற 1
மெய்ம்மயக்கு 1
மெய்ம்மை 2
மெய்ம்மையாக 1
மெய்ம்மையானும் 1
மெய்யின் 4
மெய்யினும் 1
மெய்யும் 2
மெய்யுற 1
மெய்யே 3
மெய்யொடு 1
மெய்யொடும் 7
மெய்வழி 1
மெல் 1
மெல்லிசை 2
மெல்லிசை_வண்ணம் 2
மெல்லெழுத்து 26
மெல்லென் 1
மெல்லொற்று 3
மெலிக்கும் 1
மெலித்தலும் 1
மெலிதல் 1
மெலிப்பொடு 1
மெலியினும் 1
மெலிவு 2
மென் 1
மென்மை 2
மென்மையும் 2
மென்மையொடு 1
மென்றொடர் 4

முழு நூற்பாவையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.


மெய் (70)

பதினெண் எழுத்தும் மெய் என மொழிப – எழுத். நூல்:9/2
யஃகான் நிற்றல் மெய் பெற்றன்றே – எழுத். நூல்:27/2
மெய் நிலை சுட்டின் எல்லா எழுத்தும் – எழுத். நூல்:30/1
ஐ என் நெடும் சினை மெய் பெற தோன்றும் – எழுத். மொழி:23/2
உயிர் மெய் அல்லன மொழி முதல் ஆகா – எழுத். மொழி:27/1
எ என வரும் உயிர் மெய் ஈறு ஆகாது – எழுத். மொழி:38/1
நா நுனி பரந்து மெய் உற ஒற்ற – எழுத். பிறப்:11/2
மெய் தெரி வளி இசை அளபு நுவன்றிசினே – எழுத். பிறப்:20/7
மெய் ஈறு எல்லாம் புள்ளியொடு நிலையல் – எழுத். புணர்:2/2
உயிர் இறு சொல் முன் மெய் வரு வழியும் – எழுத். புணர்:5/2
மெய் இறு சொல் முன் உயிர் வரு வழியும் – எழுத். புணர்:5/3
மெய் இறு சொல் முன் மெய் வரு வழியும் என்று – எழுத். புணர்:5/4
மெய் இறு சொல் முன் மெய் வரு வழியும் என்று – எழுத். புணர்:5/4
மெய் பிறிது ஆதல் மிகுதல் குன்றல் என்று – எழுத். புணர்:7/2
வஃகான் மெய் கெட சுட்டு முதல் ஐம் முன் – எழுத். புணர்:20/1
தன் மெய் திரிந்து ங ஞ ந ஆகும் – எழுத். புணர்:27/2
ஒற்று மெய் கெடுதல் தெற்றென்று அற்றே – எழுத். புணர்:31/2
மெய் உயிர் நீங்கின் தன் உரு ஆகும் – எழுத். புணர்:37/1
மெய் பிறிது ஆகு இடத்து இயற்கை ஆதலும் – எழுத். தொகை:15/10
மெய் பெற கிளந்து பொருள் வரைந்து இசைக்கும் – எழுத். தொகை:15/12
நெடியதன் முன்னர் ஒற்று மெய் கெடுதலும் – எழுத். தொகை:18/1
மெய் தலைப்பட்ட வழக்கொடு சிவணி – எழுத். தொகை:29/3
ஒட்டிய மெய் ஒழித்து உகரம் கெடுமே – எழுத். உரு:4/2
ஆ-வயின் யகர மெய் கெடுதல் வேண்டும் – எழுத். உரு:16/4
ஐ வரு-காலை மெய் வரைந்து கெடுதலும் – எழுத். உயி.மயங்:56/2
மெய் அவண் ஒழிய என்மனார் புலவர் – எழுத். உயி.மயங்:81/4
ஒற்று மெய் கெடுதல் என்மனார் புலவர் – எழுத். புள்.மயங்:36/3
முதல்-கண் மெய் கெட அகரம் நிலையும் – எழுத். புள்.மயங்:52/2
மெய் ஒழித்து அன் கெடும் அ இயற்பெயரே – எழுத். புள்.மயங்:52/3
அ பெயர் மெய் ஒழித்து அன் கெடு வழியே – எழுத். புள்.மயங்:55/1
மெல்லெழுத்து மிகுதல் மெய் பெற தோன்றும் – எழுத். புள்.மயங்:68/2
ஒற்று மெய் திரிந்து னகாரம் ஆகும் – எழுத். குற்.புண:27/3
நான்கும் ஐந்தும் ஒற்று மெய் திரியா – எழுத். குற்.புண:57/1
நூறு என் கிளவி நகாரம் மெய் கெட – எழுத். குற்.புண:58/3
ஈறு மெய் கெடுத்து மகாரம் ஒற்றும் – எழுத். குற்.புண:58/6
ஈறு மெய் ஒழிய கெடுதல் வேண்டும் – எழுத். குற்.புண:64/2
செய்யுள் தொடர்-வயின் மெய் பெற நிலையும் – எழுத். குற்.புண:76/4
மெய் ஒருங்கு இயலும் தொழில் தொகு மொழியும் – எழுத். குற்.புண:77/7
ஈற்று பெயர் முன்னர் மெய் அறி பனுவலின் – சொல். வேற்.மயங்:13/1
உருபினும் பொருளினும் மெய் தடுமாறி – சொல். வேற்.மயங்:18/2
மெய் உருபு தொகாஅ இறுதியான – சொல். வேற்.மயங்:22/2
இவ் என அறிதற்கு மெய் பெற கிளப்ப – சொல். விளி:2/2
மெய் பொருள் சுட்டிய விளி கொள் பெயரே – சொல். விளி:3/4
மெய் நிலை உடைய தோன்றலாறே – சொல். வினை:3/3
மெய் நிலை பொது சொல் கிளத்தல் வேண்டும் – சொல். வினை:43/3
மெய் பெற தோன்றும் பொருட்டு ஆகும்மே – சொல். வினை:45/4
மெய் பெற கிளந்த இயல ஆயினும் – சொல். இடை:47/2
பெயரினும் வினையினும் மெய் தடுமாறி – சொல். உரி:1/3
மெய் பெற கிளந்த உரிச்சொல் எல்லாம் – சொல். உரி:91/1
மெய் நிலை மயக்கின் ஆஅகுநவும் – சொல். எச்ச:53/4
அ நிலை மரபின் மெய் ஊர்ந்து வருமே – சொல். எச்ச:55/2
மெய் பெற கிளந்த கிளவி எல்லாம் – சொல். எச்ச:67/2
நெய்தல் ஆதல் மெய் பெற தோன்றும் – பொருள். அகத்:8/2
மெய் பெயர் மருங்கின் வைத்தனர் வழியே – பொருள். புறத்:32/1
மெய் தொட்டு பயிறல் பொய் பாராட்டல் – பொருள். கள:11/1
நோன்மையும் பெருமையும் மெய் கொள அருளி – பொருள். கற்:5/24
உறுதி காட்டலும் அறிவு மெய் நிறுத்தலும் – பொருள். கற்:27/3
எம் மெய் ஆயினும் ஒப்புமை கோடல் – பொருள். மெய்ப்:22/9
முட்டு-வயின் கழறல் முனிவு மெய் நிறுத்தல் – பொருள். மெய்ப்:23/1
வினை பயன் மெய் உரு என்ற நான்கே – பொருள். உவம:1/1
ஒற்றொடு வருதலொடு மெய் பட நாடி – பொருள். செய்யு:3/2
மெய் வகை அமைந்த பதினேழ் நிலத்தும் – பொருள். செய்யு:50/2
மெய் பெறு மரபின் தொடை வகை-தாமே – பொருள். செய்யு:101/1
ஐ சீர் அடுக்கியும் ஆறு மெய் பெற்றும் – பொருள். செய்யு:154/2
மெய் பெறும் அவையே கைகோள் வகையே – பொருள். செய்யு:188/1
மெய் பட முடிப்பது மெய்ப்பாடு ஆகும் – பொருள். செய்யு:204/2
செய்யுள் மருங்கின் மெய் பெற நாடி – பொருள். செய்யு:243/1
மெய் தெரி வகையின் எண் வகை உணவின் – பொருள். மரபி:78/1
மேவாங்கு அமைந்த மெய் நெறித்து அதுவே – பொருள். மரபி:102/4
தொகுத்து கூறல் வகுத்து மெய் நிறுத்தல் – பொருள். மரபி:110/3

TOP


மெய்-மிசையொடும் (1)

அக்கின் இறுதி மெய்-மிசையொடும் கெடுமே – எழுத். புணர்:26/2

TOP


மெய்-வயின் (1)

உ கெட நின்ற மெய்-வயின் ஈ வர – எழுத். புள்.மயங்:31/2

TOP


மெய்ந்நிலை (1)

மெய்ந்நிலை மயக்கம் மானம் இல்லை – எழுத். மொழி:14/2

TOP


மெய்ப்பட (3)

மெய்ப்பட தோன்றும் பொருட்டு ஆகும்மே – சொல். உரி:85/5
மெய்ப்பட கிளந்த வகையது ஆகி – பொருள். மரபி:98/2
உய்த்துக்கொண்டு உணர்த்தலொடு மெய்ப்பட நாடி – பொருள். மரபி:110/23

TOP


மெய்ப்படுப்பினும் (1)

களவு அலர் ஆயினும் காமம் மெய்ப்படுப்பினும் – பொருள். கள:24/1
அளவு மிக தோன்றினும் தலைப்பெய்து காணினும் – 24/2

TOP


மெய்ப்பாடு (4)

அ பால் எட்டே மெய்ப்பாடு என்ப – பொருள். மெய்ப்:3/3
பெருமையும் சிறுமையும் மெய்ப்பாடு எட்டன் – பொருள். உவம:19/1
பயனே மெய்ப்பாடு எச்ச வகை எனாஅ – பொருள். செய்யு:1/7
மெய் பட முடிப்பது மெய்ப்பாடு ஆகும் – பொருள். செய்யு:204/2

TOP


மெய்ப்பால் (1)

அ பால் எட்டே மெய்ப்பால் உவமம் – பொருள். உவம:15/3

TOP


மெய்பெற (1)

மெய்பெற உணர்த்தும் கிழவி பாராட்டே – பொருள். பொருளி:38/2

TOP


மெய்ம்மயக்கு (1)

மெய்ம்மயக்கு உடனிலை தெரியும்-காலை – எழுத். நூல்:22/2

TOP


மெய்ம்மை (2)

மெய்ம்மை ஆகலும் உறழ தோன்றலும் – எழுத். தொகை:14/4
மெய்ம்மை ஆக அகரம் மிகுமே – எழுத். உயி.மயங்:21/2

TOP


மெய்ம்மையாக (1)

மெய்ம்மையாக அவர்-வயின் உணர்ந்தும் – பொருள். பொருளி:41/2

TOP


மெய்ம்மையானும் (1)

மெய்ம்மையானும் இ இரண்டு ஆகும் – சொல். எச்ச:31/5

TOP


மெய்யின் (4)

மெய்யின் அளபே அரை என மொழிப – எழுத். நூல்:11/1
மெய்யின் இயற்கை புள்ளியொடு நிலையல் – எழுத். நூல்:15/1
மெய்யின் வழியது உயிர் தோன்று நிலையே – எழுத். நூல்:18/1
மெய்யின் இயக்கம் அகரமொடு சிவணும் – எழுத். மொழி:13/1

TOP


மெய்யினும் (1)

மெய்யினும் பொய்யினும் வழிநிலை பிழையாது – பொருள். கள:23/5

TOP


மெய்யும் (2)

புள்ளி இல்லா எல்லா மெய்யும் – எழுத். நூல்:17/1
உரு உரு ஆகி அகரமொடு உயிர்த்தலும் – 17/2
சுட்டு முதல் வகரம் ஐயும் மெய்யும் – எழுத். உரு:11/1
கெட்ட இறுதி இயல் திரிபு இன்றே – 11/2

TOP


மெய்யுற (1)

குறை அவள் சார்த்தி மெய்யுற கூறலும் – பொருள். கள:11/14

TOP


மெய்யே (3)

மெய்யே உயிர் என்று ஆ ஈர் இயல – எழுத். புணர்:1/5
உய்தல் வேண்டும் பஃகான் மெய்யே – எழுத். உரு:27/5
பொய்யா கோடல் மெய்யே என்றல் – பொருள். மெய்ப்:22/6

TOP


மெய்யொடு (1)

மெய்யொடு இயையினும் உயிர் இயல் திரியா – எழுத். நூல்:10/1

TOP


மெய்யொடும் (7)

மெய்யொடும் சிவணும் அ இயல் கெடுத்தே – எழுத். புணர்:36/2
ஆ-வயின் இறுதி மெய்யொடும் கெடுமே – எழுத். உரு:29/3
இறுதி இகரம் மெய்யொடும் கெடுமே – எழுத். உயி.மயங்:38/2
மெய்யொடும் கெடுதல் என்மனார் புலவர் – எழுத். உயி.மயங்:86/3
முந்தை இறுதி மெய்யொடும் கெடுதலும் – எழுத். குற்.புண:25/2
குற்றியலுகரம் மெய்யொடும் கெடுமே – எழுத். குற்.புண:28/3
மெய்யொடும் கெடுமே ஈற்று-மிசை உகரம் – சொல். வினை:41/3

TOP


மெய்வழி (1)

பொய் என மாற்றி மெய்வழி கொடுப்பினும் – பொருள். கள:23/38

TOP


மெல் (1)

மெல் இயல் பொறையும் நிறையும் வல்லிதின் – பொருள். கற்:11/2

TOP


மெல்லிசை (2)

வல்லிசை_வண்ணம் மெல்லிசை_வண்ணம் – பொருள். செய்யு:213/3
மெல்லிசை_வண்ணம் மெல்லெழுத்து மிகுமே – பொருள். செய்யு:217/1

TOP


மெல்லிசை_வண்ணம் (2)

வல்லிசை_வண்ணம் மெல்லிசை_வண்ணம் – பொருள். செய்யு:213/3
இயைபு_வண்ணம் அளபெடை_வண்ணம் – 213/4
மெல்லிசை_வண்ணம் மெல்லெழுத்து மிகுமே – பொருள். செய்யு:217/1

TOP


மெல்லெழுத்து (26)

மெல்லெழுத்து என்ப ங ஞ ண ந ம ன – எழுத். நூல்:20/1
மெல்லெழுத்து ஆறும் பிறப்பின் ஆக்கம் – எழுத். பிறப்:18/1
மெல்லெழுத்து இயற்கை சொல்லிய முறையான் – எழுத். தொகை:1/2
மெல்லெழுத்து இயற்கை உறழினும் வரையார் – எழுத். தொகை:3/2
மெல்லெழுத்து மிகு வழி வலிப்பொடு தோன்றலும் – எழுத். தொகை:15/1
மரப்பெயர் கிளவி மெல்லெழுத்து மிகுமே – எழுத். உயி.மயங்:15/1
ஆ மு பெயரும் மெல்லெழுத்து மிகுமே – எழுத். உயி.மயங்:27/2
உதி_மர கிளவி மெல்லெழுத்து மிகுமே – எழுத். உயி.மயங்:41/1
ஏனை புளி பெயர் மெல்லெழுத்து மிகுமே – எழுத். உயி.மயங்:43/1
வரும் இடன் உடைத்தே மெல்லெழுத்து இயற்கை – எழுத். புள்.மயங்:5/2
மெல்லெழுத்து உறழும் மொழியும்-மார் உளவே – எழுத். புள்.மயங்:17/1
அல்வழி எல்லாம் மெல்லெழுத்து ஆகும் – எழுத். புள்.மயங்:19/1
மெல்லெழுத்து மிகுதல் ஆ-வயினான – எழுத். புள்.மயங்:20/4
மெல்லெழுத்து மிகுதல் ஆ-வயினான – எழுத். புள்.மயங்:25/4
மெல்லெழுத்து மிகினும் மானம் இல்லை – எழுத். புள்.மயங்:28/1
நும் என் ஒரு பெயர் மெல்லெழுத்து மிகுமே – எழுத். புள்.மயங்:30/1
மெல்லெழுத்து மிகினும் மானம் இல்லை – எழுத். புள்.மயங்:46/1
மெல்லெழுத்து இயையின் இறுதியொடு உறழும் – எழுத். புள்.மயங்:47/1
மெல்லெழுத்து உறழும் மொழியும்-மார் உளவே – எழுத். புள்.மயங்:65/1
மெல்லெழுத்து மிகுதல் மெய் பெற தோன்றும் – எழுத். புள்.மயங்:68/2
மெல்லெழுத்து இயையின் னகாரம் ஆகும் – எழுத். புள்.மயங்:72/1
மெல்லெழுத்து இயையின் அ எழுத்து ஆகும் – எழுத். புள்.மயங்:85/1
பாழ் என் கிளவி மெல்லெழுத்து உறழ்வே – எழுத். புள்.மயங்:92/1
மெல்லெழுத்து இயையின் ணகாரம் ஆகும் – எழுத். புள்.மயங்:102/1
ஐந்தன் ஒற்றே மெல்லெழுத்து ஆகும் – எழுத். குற்.புண:43/1
மெல்லிசை_வண்ணம் மெல்லெழுத்து மிகுமே – பொருள். செய்யு:217/1

TOP


மெல்லென் (1)

மெல்லென் சீறடி புல்லிய இரவினும் – பொருள். கற்:5/34

TOP


மெல்லொற்று (3)

மெல்லொற்று தொடர்மொழி மெல்லொற்று எல்லாம் – எழுத். குற்.புண:9/3
மெல்லொற்று தொடர்மொழி மெல்லொற்று எல்லாம் – எழுத். குற்.புண:9/3
மெல்லொற்று வலியா மரப்பெயரும் உளவே – எழுத். குற்.புண:11/1

TOP


மெலிக்கும் (1)

வலிக்கும் வழி வலித்தலும் மெலிக்கும் வழி மெலித்தலும் – சொல். எச்ச:7/2

TOP


மெலித்தலும் (1)

வலிக்கும் வழி வலித்தலும் மெலிக்கும் வழி மெலித்தலும் – சொல். எச்ச:7/2
விரிக்கும் வழி விரித்தலும் தொகுக்கும் வழி தொகுத்தலும் – 7/3

TOP


மெலிதல் (1)

வேட்கை ஒருதலை உள்ளுதல் மெலிதல் – பொருள். கள:9/1
ஆக்கம் செப்பல் நாணு வரை இறத்தல் – 9/2

TOP


மெலிப்பொடு (1)

வல்லெழுத்து மிகு வழி மெலிப்பொடு தோன்றலும் – எழுத். தொகை:15/2

TOP


மெலியினும் (1)

பண்பின் பெயர்ப்பினும் பரிவுற்று மெலியினும் – பொருள். கள:12/1
அன்புற்று நகினும் அவள் பெற்று மலியினும் – 12/2

TOP


மெலிவு (2)

அ நிலை அறிதல் மெலிவு விளக்குறுத்தல் – பொருள். கள:10/3
வினை உயிர் மெலிவு இடத்து இன்மையும் உரித்தே – பொருள். மெய்ப்:20/1

TOP


மென் (1)

சில் மென் மொழியான் தாய பனுவலின் – பொருள். செய்யு:235/2

TOP


மென்மை (2)

வன்மை மென்மை கடுமை என்றா – சொல். வேற்.இய:17/4
சாயல் மென்மை – சொல். உரி:27/1

TOP


மென்மையும் (2)

மென்மையும் இடைமையும் வரூஉம்-காலை – எழுத். புணர்:28/1
கய என் கிளவி மென்மையும் செய்யும் – சொல். உரி:24/1

TOP


மென்மையொடு (1)

மூப்பே பிணியே வருத்தம் மென்மையொடு – பொருள். மெய்ப்:6/1
யாப்பு உற வந்த இளிவரல் நான்கே – 6/2

TOP


மென்றொடர் (4)

ஆய்த தொடர்மொழி வன்றொடர் மென்றொடர் – எழுத். குற்.புண:1/2
ஆ இரு_மூன்றே உகரம் குறுகு இடன் – 1/3
வன்றொடர் மொழியும் மென்றொடர் மொழியும் – எழுத். குற்.புண:9/1
சுட்டு சினை நீடிய மென்றொடர் மொழியும் – எழுத். குற்.புண:22/1
யா வினா முதலிய மென்றொடர் மொழியும் – எழுத். குற்.புண:22/2

TOP