மீ – முதல் சொற்கள், தொல்காப்பியம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

மீ 1
மீட்டு 1
மீண்டு 2
மீன் 1

முழு நூற்பாவையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.


மீ (1)

மீ என மரீஇய இடம் வரை கிளவியும் – எழுத். உயி.மயங்:48/2

TOP


மீட்டு (1)

மீட்டு வரவு ஆய்ந்த வகையின்-கண்ணும் – பொருள். கற்:5/46

TOP


மீண்டு (2)

தான் மீண்டு எறிந்த தார் நிலை அன்றியும் – பொருள். புறத்:17/4
வினை-வயின் பிரிந்தோன் மீண்டு வரு-காலை – பொருள். கற்:53/1

TOP


மீன் (1)

மீன் என் கிளவி வல்லெழுத்து உறழ்வே – எழுத். புள்.மயங்:44/1

TOP