மா – முதல் சொற்கள், தொல்காப்பியம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

மா 8
மா_மர 1
மாக்களின் 1
மாக்களும் 1
மாசு 1
மாட்சிய 2
மாட்டு 1
மாட்டும் 1
மாட்டே 1
மாண் 1
மாண்புகள் 1
மாண்பும் 1
மாணா 1
மாணார் 1
மாத்திரை 4
மாதர் 3
மாது 1
மாந்தர் 2
மாந்தர்க்கு 2
மாந்தர்க்கும் 1
மாய் 1
மாய்ந்த 2
மாய 1
மாயம் 1
மாயோன் 2
மாராயம் 1
மாரை 2
மாலை 2
மாலையும் 2
மாவும் 5
மாற்ற 2
மாற்ற_அரும் 1
மாற்றமும் 2
மாற்றி 2
மாற்று 1
மாற்று_அரும் 1
மாற்றுதல்-கண்ணும் 1
மாற்றே 1
மாற்றோர் 1
மாறு 5
மாறுகோள் 1
மான 3
மானம் 9
மானமும் 1
மானும் 1
மானொடு 1

முழு நூற்பாவையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.


மா (8)

மா_மர கிளவியும் ஆவும் மாவும் – எழுத். உயி.மயங்:29/1
வழங்கு இயல் மா என் கிளவி தோன்றின் – எழுத். குற்.புண:75/2
மா என் கிளவி வியங்கோள் அசைச்சொல் – சொல். இடை:25/1
தெய்வம் உணாவே மா மரம் புள் பறை – பொருள். அகத்:18/1
மா பெரும் தானையர் மலைந்த பூவும் – பொருள். புறத்:5/5
மடல் மா கூறும் இடனும்-மார் உண்டே – பொருள். கள:11/20
புள் இயல் கலி மா உடைமையான – பொருள். கற்:53/4
மா இரும் தூவி மயில் அலங்கடையே – பொருள். மரபி:48/2

TOP


மா_மர (1)

மா_மர கிளவியும் ஆவும் மாவும் – எழுத். உயி.மயங்:29/1

TOP


மாக்களின் (1)

பிற நீர் மாக்களின் அறிய ஆயிடை – பொருள். கள:27/3

TOP


மாக்களும் (1)

மாவும் மாக்களும் ஐ அறிவினவே – பொருள். மரபி:32/1

TOP


மாசு (1)

மனத்தின் எண்ணி மாசு அற தெரிந்துகொண்டு – பொருள். மரபி:110/26

TOP


மாட்சிய (2)

மரபு நிலை திரியா மாட்சிய ஆகி – பொருள். அகத்:45/1
மரபு நிலை திரியா மாட்சிய ஆகி – பொருள். மரபி:93/1

TOP


மாட்டு (1)

மாட்டு என மொழிப பாட்டியல் வழக்கின் – பொருள். செய்யு:210/3

TOP


மாட்டும் (1)

மாட்டும் எச்சமும் நாட்டல் இன்றி – பொருள். செய்யு:211/1

TOP


மாட்டே (1)

மாட்டே வண்ணமொடு யாப்பு இயல் வகையின் – பொருள். செய்யு:1/9

TOP


மாண் (1)

மாண் நலம் தா என வகுத்தல்-கண்ணும் – பொருள். கற்:9/13

TOP


மாண்புகள் (1)

பிறவும் அன்ன கிழவோள் மாண்புகள் – பொருள். கற்:11/4
முகம் புகல் முறைமையின் கிழவோற்கு உரைத்தல் – 11/5

TOP


மாண்பும் (1)

சொல்லப்பட்டன எல்லா மாண்பும் – பொருள். மரபி:105/1
மறுதலை ஆயினும் மற்று அது சிதைவே – 105/2

TOP


மாணா (1)

புறஞ்சொல் மாணா கிளவியொடு தொகைஇ – பொருள். மெய்ப்:24/6

TOP


மாணார் (1)

மாணார் சுட்டிய வாள் மங்கலமும் – பொருள். புறத்:36/11

TOP


மாத்திரை (4)

கண் இமை நொடி என அவ்வே மாத்திரை – எழுத். நூல்:7/1
நுண்ணிதின் உணர்ந்தோர் கண்ட ஆறே – 7/2
மாத்திரை எழுத்து இயல் அசை வகை எனாஅ – பொருள். செய்யு:1/1
மாத்திரை அளவும் எழுத்து இயல் வகையும் – பொருள். செய்யு:2/2
மாத்திரை முதலா அடிநிலை-காறும் – பொருள். செய்யு:104/1

TOP


மாதர் (3)

மாதர் காதல் – சொல். உரி:30/1
மாதர் சான்ற வகையின்-கண்ணும் – பொருள். கற்:6/31
ஒண் தொடி மாதர் கிழவன் கிழத்தியொடு – பொருள். செய்யு:193/1

TOP


மாது (1)

பிற பிறக்கு அரோ போ மாது என வரூஉம் – சொல். இடை:31/2

TOP


மாந்தர் (2)

மாந்தர் மக்கள் என்னும் பெயரும் – சொல். பெயர்:9/6
நிறைமொழி மாந்தர் ஆணையின் கிளக்கும் – பொருள். செய்யு:178/1

TOP


மாந்தர்க்கு (2)

உணர்வு உடை மாந்தர்க்கு அல்லது தெரியின் – பொருள். மெய்ப்:27/2
வேளாண் மாந்தர்க்கு உழுதூண் அல்லது – பொருள். மரபி:80/1

TOP


மாந்தர்க்கும் (1)

எல்லா மாந்தர்க்கும் வழி மொழிந்தன்றே – பொருள். செய்யு:113/3

TOP


மாய் (1)

மாய் பெரும் சிறப்பின் புதல்வன் பயந்த – பொருள். புறத்:24/32

TOP


மாய்ந்த (2)

மாய்ந்த மகனை சுற்றிய சுற்றம் – பொருள். புறத்:24/19
மாய்ந்த பூசல் மயக்கத்தானும் – பொருள். புறத்:24/20

TOP


மாய (1)

மாய பரத்தை உள்ளிய வழியும் – பொருள். கற்:6/33

TOP


மாயம் (1)

வந்த கிழவனை மாயம் செப்பி – பொருள். கள:23/14

TOP


மாயோன் (2)

மாயோன் மேய காடு உறை உலகமும் – பொருள். அகத்:5/1
மாயோன் மேய மன் பெரும் சிறப்பின் – பொருள். புறத்:5/9

TOP


மாராயம் (1)

மாராயம் பெற்ற நெடுமொழியானும் – பொருள். புறத்:8/5

TOP


மாரை (2)

மாரை கிளவி உளப்பட மூன்றும் – சொல். கிளவி:7/2
மாரை கிளவியும் பல்லோர் படர்க்கை – சொல். வினை:10/1

TOP


மாலை (2)

சீர்த்தி மிகு புகழ் மாலை இயல்பே – சொல். உரி:15/1
மாலை ஏந்திய பெண்டிரும் மக்களும் – பொருள். கற்:5/55

TOP


மாலையும் (2)

காரும் மாலையும் முல்லை குறிஞ்சி – பொருள். அகத்:6/1
தாரும் மாலையும் தேரும் மாவும் – பொருள். மரபி:83/2

TOP


மாவும் (5)

ஆவும் மாவும் விளிப்பெயர் கிளவியும் – எழுத். உயி.மயங்:22/1
மா_மர கிளவியும் ஆவும் மாவும் – எழுத். உயி.மயங்:29/1
ஆ மு பெயரும் அவற்று ஓர்_அன்ன – 29/2
னகரம் ஒற்றும் ஆவும் மாவும் – எழுத். உயி.மயங்:29/4
மாவும் மாக்களும் ஐ அறிவினவே – பொருள். மரபி:32/1
தாரும் மாலையும் தேரும் மாவும் – பொருள். மரபி:83/2
மன் பெறு மரபின் ஏனோர்க்கும் உரிய – 83/3

TOP


மாற்ற (2)

மாற்ற_அரும் கூற்றம் சாற்றிய பெருமையும் – பொருள். புறத்:24/1
மாற்ற மறுப்ப ஆங்கு_அவை எனாஅ – பொருள். உவம:11/9

TOP


மாற்ற_அரும் (1)

மாற்ற_அரும் கூற்றம் சாற்றிய பெருமையும் – பொருள். புறத்:24/1

TOP


மாற்றமும் (2)

கூற்றும் மாற்றமும் இடைஇடை மிடைந்தும் – பொருள். செய்யு:156/1
மறுதலை கடாஅ மாற்றமும் உடைத்தாய் – பொருள். மரபி:104/1

TOP


மாற்றி (2)

சொல் நிலை மாற்றி பொருள் எதிர் இயைய – சொல். எச்ச:13/2
பொய் என மாற்றி மெய்வழி கொடுப்பினும் – பொருள். கள:23/38

TOP


மாற்று (1)

மாற்று_அரும் சிறப்பின் மரபு இயல் கிளப்பின் – பொருள். மரபி:1/1

TOP


மாற்று_அரும் (1)

மாற்று_அரும் சிறப்பின் மரபு இயல் கிளப்பின் – பொருள். மரபி:1/1

TOP


மாற்றுதல்-கண்ணும் (1)

வேற்று வரைவு வரின் அது மாற்றுதல்-கண்ணும் – பொருள். கள:20/15
நெறி படு நாட்டத்து நிகழ்ந்தவை மறைப்பினும் – 20/16

TOP


மாற்றே (1)

ஊர் கொலை ஆ_கோள் பூசல் மாற்றே – பொருள். புறத்:3/5
நோய் இன்று உய்த்தல் நுவல்-வழி தோற்றம் – 3/6

TOP


மாற்றோர் (1)

தோன்றல் சான்ற மாற்றோர் மேன்மையும் – பொருள். அகத்:41/18

TOP


மாறு (5)

மாறு கொள் எச்சமும் வினாவும் எண்ணும் – எழுத். உயி.மயங்:73/1
மாறு கொள் எச்சமும் வினாவும் ஐயமும் – எழுத். உயி.மயங்:88/1
மாறு இல் ஆண்மையின் சொல்லிய மொழியும் – பொருள். பொருளி:50/2
இது நனி பயக்கும் இதன் மாறு என்னும் – பொருள். செய்யு:203/1
கூறியது கூறல் மாறு கொள கூறல் – பொருள். மரபி:108/2

TOP


மாறுகோள் (1)

முதலும் முடிவும் மாறுகோள் இன்றி – பொருள். செய்யு:166/3

TOP


மான (3)

அந்தரத்து எழுதிய எழுத்தின் மான – பொருள். கற்:5/20
வந்த குற்றம் வழி கெட ஒழுகலும் – 5/21
என்ன மான என்றவை எனாஅ – பொருள். உவம:11/3
அன்ன ஆங்க மான விறப்ப – பொருள். உவம:12/1

TOP


மானம் (9)

மெய்ந்நிலை மயக்கம் மானம் இல்லை – எழுத். மொழி:14/2
ஆன் இடை வரினும் மானம் இல்லை – எழுத். உரு:27/3
வல்லெழுத்து மிகினும் மானம் இல்லை – எழுத். உயி.மயங்:28/1
வல்லெழுத்து மிகினும் மானம் இல்லை – எழுத். உயி.மயங்:44/1
இன் இடை வரினும் மானம் இல்லை – எழுத். உயி.மயங்:69/2
மெல்லெழுத்து மிகினும் மானம் இல்லை – எழுத். புள்.மயங்:28/1
மெல்லெழுத்து மிகினும் மானம் இல்லை – எழுத். புள்.மயங்:46/1
முதல் நிலை நீடினும் மானம் இல்லை – எழுத். குற்.புண:60/1
மானம் இலவே சொல் முறையான – சொல். வேற்.மயங்:28/2

TOP


மானமும் (1)

புகழும் மானமும் எடுத்து வற்புறுத்தலும் – பொருள். அகத்:41/14

TOP


மானும் (1)

அதுவே-தானும் பிசியொடு மானும் – பொருள். செய்யு:181/1

TOP


மானொடு (1)

மானொடு ஐந்தும் கன்று எனற்கு உரிய – பொருள். மரபி:15/2

TOP