பொ – முதல் சொற்கள், தொல்காப்பியம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

பொங்குதல் 1
பொச்சாப்பு 2
பொதி 1
பொது 7
பொதுவாய் 2
பொய் 4
பொய்ம்மையும் 1
பொய்ம்மொழியானும் 1
பொய்யா 1
பொய்யினும் 1
பொய்யும் 1
பொருட்கு 5
பொருட்கும் 3
பொருட்குறை 1
பொருட்கே 2
பொருட்டா 1
பொருட்டு 8
பொருட்டும் 2
பொருட்டே 7
பொருண்மை 4
பொருண்மையின் 1
பொருத்தல்-கண்ணும் 1
பொருந்த 2
பொருந்தி 2
பொருந்திய 1
பொருந்தின் 1
பொருந்து-வழி 1
பொருநர்-கண்ணும் 1
பொருநரும் 1
பொருவ 2
பொருள் 83
பொருள்-கண் 1
பொருள்-வயின் 13
பொருள்-வயினான 4
பொருள்-வயினானும் 1
பொருள்_கோள் 1
பொருள 19
பொருளாக 2
பொருளான் 1
பொருளின் 2
பொருளின்-கண்ணும் 3
பொருளின்று 1
பொருளினும் 8
பொருளினுள் 1
பொருளும் 7
பொருளும்-மார் 2
பொருளே 10
பொருளை 9
பொருளொடு 7
பொருளொடும் 1
பொலி-மின் 1
பொலிதலின் 1
பொலிமே 1
பொலிவு 1
பொழிப்பு 1
பொழிப்பும் 1
பொழில் 1
பொழுதின் 2
பொழுதினும் 2
பொழுது 4
பொழுதும் 5
பொழுதே 2
பொழுதொடு 1
பொற்ப 1
பொற்பு 1
பொற்பே 1
பொறாமை 1
பொறி 1
பொறியின் 1
பொறுத்த 1
பொறை 1
பொறையும் 1
பொன் 1

முழு நூற்பாவையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.


பொங்குதல் (1)

பொங்குதல் இன்றி புரையோர் நாப்பண் – பொருள். செய்யு:114/2
TOP


பொச்சாப்பு (2)

கையாறு இடுக்கண் பொச்சாப்பு பொறாமை – பொருள். மெய்ப்:12/8
வன் சொல் பொச்சாப்பு மடிமையொடு குடிமை – பொருள். மெய்ப்:26/2
TOP


பொதி (1)

அருள் முந்துறுத்த அன்பு பொதி கிளவி – பொருள். கற்:20/1
TOP


பொது (7)

ஒருமை எண்ணின் பொது பிரி பாற்சொல் – சொல். கிளவி:44/1
வேறு வினை பொது சொல் ஒரு வினை கிளவார் – சொல். கிளவி:46/1
ஒரு பெயர் பொது சொல் உள் பொருள் ஒழிய – சொல். கிளவி:49/1
மெய் நிலை பொது சொல் கிளத்தல் வேண்டும் – சொல். வினை:43/3
முறைப்பெயர் மருங்கின் கெழுதகை பொது சொல் – பொருள். பொருளி:26/1
பொது மொழி கிளந்த படலத்தானும் – பொருள். செய்யு:168/3
பொது மொழி தொடரின் அது படலம் ஆகும் – பொருள். செய்யு:171/2
TOP


பொதுவாய் (2)

பொதுவாய் நிற்றற்கும் உரித்து என மொழிப – பொருள். செய்யு:120/3
பொதுவாய் நிற்றல் பொருள் வகை என்ப – பொருள். செய்யு:208/4
TOP


பொய் (4)

மெய் தொட்டு பயிறல் பொய் பாராட்டல் – பொருள். கள:11/1
பொய் தலை அடுத்த மடலின்-கண்ணும் – பொருள். கள:20/21
பொய் என மாற்றி மெய்வழி கொடுப்பினும் – பொருள். கள:23/38
வாய்மை கூறலும் பொய் தலைப்பெய்தலும் – பொருள். பொருளி:43/3
TOP


பொய்ம்மையும் (1)

வாய்மையும் பொய்ம்மையும் கண்டோன் சுட்டி – பொருள். அகத்:39/4
TOP


பொய்ம்மொழியானும் (1)

பொருள் மரபு இல்லா பொய்ம்மொழியானும் – பொருள். செய்யு:173/3
பொருளொடு புணர்ந்த நகைமொழியானும் என்று – 173/4
TOP


பொய்யா (1)

பொய்யா கோடல் மெய்யே என்றல் – பொருள். மெய்ப்:22/6
TOP


பொய்யினும் (1)

மெய்யினும் பொய்யினும் வழிநிலை பிழையாது – பொருள். கள:23/5
TOP


பொய்யும் (1)

பொய்யும் வழுவும் தோன்றிய பின்னர் – பொருள். கற்:4/1
TOP


பொருட்கு (5)

ஒரு சொல் பல பொருட்கு உரிமை தோன்றினும் – சொல். உரி:1/4
பல சொல் ஒரு பொருட்கு உரிமை தோன்றினும் – சொல். உரி:1/5
பொருட்கு பொருள் தெரியின் அது வரம்பு இன்றே – சொல். உரி:93/1
பொருட்கு திரிபு இல்லை உணர்த்த வல்லின் – சொல். உரி:94/1
பல் பொருட்கு ஏற்பின் நல்லது கோடல் – பொருள். மரபி:110/16
TOP


பொருட்கும் (3)

அ அறு பொருட்கும் ஓர்_அன்ன உரிமைய – சொல். வினை:37/3
முதலும் சினையும் என்று ஆ இரு பொருட்கும் – பொருள். உவம:6/1
நுதலிய மரபின் உரியவை உரிய – 6/2
மு முதல் பொருட்கும் உரிய என்ப – பொருள். செய்யு:106/2
TOP


பொருட்குறை (1)

உரிச்சொல் எல்லாம் பொருட்குறை கூட்ட – சொல். உரி:98/3
TOP


பொருட்கே (2)

டகாரம் ஆகும் வேற்றுமை பொருட்கே – எழுத். புள்.மயங்:7/2
றகாரம் ஆகும் வேற்றுமை பொருட்கே – எழுத். புள்.மயங்:37/2
TOP


பொருட்டா (1)

சுட்டிய சூத்திரம் முடித்தல் பொருட்டா – பொருள். மரபி:102/2
ஏது நடையினும் எடுத்துக்காட்டினும் – 102/3
TOP


பொருட்டு (8)

இரு-வயின் நிலையும் பொருட்டு ஆகும்மே – எழுத். மொழி:43/2
அதற்கு யாப்பு உடைமையின் அதன் பொருட்டு ஆதலின் – சொல். வேற்.இய:15/3
மெய் பெற தோன்றும் பொருட்டு ஆகும்மே – சொல். வினை:45/4
இரு-வயின் நிலையும் பொருட்டு ஆகும்மே – சொல். வினை:46/2
ஒப்பு இல் போலியும் அ பொருட்டு ஆகும் – சொல். இடை:30/1
தீர்தலும் தீர்த்தலும் விடல் பொருட்டு ஆகும் – சொல். உரி:20/1
மெய்ப்பட தோன்றும் பொருட்டு ஆகும்மே – சொல். உரி:85/5
அளக்கல் ஆகா அரும் பொருட்டு ஆகி – பொருள். மரபி:100/6
TOP


பொருட்டும் (2)

விறப்பே வெரூஉ பொருட்டும் ஆகும் – சொல். உரி:50/2
இரங்கல் கழிந்த பொருட்டும் ஆகும் – சொல். உரி:61/2
TOP


பொருட்டே (7)

எற்று என் கிளவி இறந்த பொருட்டே – சொல். இடை:15/1
தஞ்ச கிளவி எண்மை பொருட்டே – சொல். இடை:18/1
முழுது என் கிளவி எஞ்சா பொருட்டே – சொல். உரி:28/1
தெவு கொளல் பொருட்டே – சொல். உரி:47/1
வியல் என் கிளவி அகல பொருட்டே – சொல். உரி:66/1
புனிறு என் கிளவி ஈன்றணிமை பொருட்டே – சொல். உரி:77/1
புதிதுபடல் பொருட்டே யாணர் கிளவி – சொல். உரி:81/1
TOP


பொருண்மை (4)

பொருண்மை சுட்டல் வியங்கொள வருதல் – சொல். வேற்.இய:5/1
பொருண்மை தெரிதலும் சொன்மை தெரிதலும் – சொல். பெயர்:2/1
இரு பாற்று என்ப பொருண்மை நிலையே – சொல். பெயர்:3/2
தொகையினும் வகையினும் பொருண்மை காட்டி – பொருள். செய்யு:166/4
TOP


பொருண்மையின் (1)

உய்த்துணர்வு இன்றி தலைவரு பொருண்மையின் – பொருள். செய்யு:204/1
மெய் பட முடிப்பது மெய்ப்பாடு ஆகும் – 204/2
TOP


பொருத்தல்-கண்ணும் (1)

காய்வு இன்று அவன்-வயின் பொருத்தல்-கண்ணும் – பொருள். கற்:10/8
இன் நகை புதல்வனை தழீஇ இழை அணிந்து – 10/9
TOP


பொருந்த (2)

பொருந்த கூறிய எட்டொடும் தொகைஇ – பொருள். செய்யு:1/13
பொருந்த சொல்லுதல் அவர்க்கு உரித்தன்றே – பொருள். மரபி:73/3
TOP


பொருந்தி (2)

பன்னல் சான்ற வாயிலொடு பொருந்தி – பொருள். கற்:5/25
தன்னின் ஆகிய தகுதி-கண்ணும் – 5/26
விட்டு அகல்வு இன்றி விரிவொடு பொருந்தி – பொருள். மரபி:102/1
சுட்டிய சூத்திரம் முடித்தல் பொருட்டா – 102/2
TOP


பொருந்திய (1)

பொருந்திய நான்கே ஐந்து என மொழிப – பொருள். மெய்ப்:17/3
TOP


பொருந்தின் (1)

புறத்திணை மருங்கின் பொருந்தின் அல்லது – பொருள். அகத்:55/1
TOP


பொருந்து-வழி (1)

தோழியும் செவிலியும் பொருந்து-வழி நோக்கி – பொருள். உவம:31/1
TOP


பொருநர்-கண்ணும் (1)

பால் அறி மரபின் பொருநர்-கண்ணும் – பொருள். புறத்:20/7
அனை நிலை வகையொடு ஆங்கு எழு வகையான் – 20/8
TOP


பொருநரும் (1)

கூத்தரும் பாணரும் பொருநரும் விறலியும் – பொருள். புறத்:36/3
TOP


பொருவ (2)

புல்ல பொருவ பொற்ப போல – பொருள். உவம:11/10
எள்ள விழைய புல்ல பொருவ – பொருள். உவம:14/1
கள்ள மதிப்ப வெல்ல வீழ – 14/2
TOP


பொருள் (83)

முற்றியலுகரமொடு பொருள் வேறுபடாஅது – எழுத். மொழி:35/1
அ பொருள் இரட்டாது இவணையான – எழுத். மொழி:47/2
எழுத்து ஓர்_அன்ன பொருள் தெரி புணர்ச்சி – எழுத். புணர்:39/1
மெய் பெற கிளந்து பொருள் வரைந்து இசைக்கும் – எழுத். தொகை:15/12
அ பொருள் புணர்ந்த கிளவியான – சொல். கிளவி:15/2
அ பொருள் ஆகும் உறழ் துணை பொருளே – சொல். கிளவி:16/2
எ பொருள் ஆயினும் அல்லது இல் எனின் – சொல். கிளவி:35/1
அ பொருள் அல்லா பிறிது பொருள் கூறல் – சொல். கிளவி:35/2
அ பொருள் அல்லா பிறிது பொருள் கூறல் – சொல். கிளவி:35/2
அ பொருள் கூறின் சுட்டி கூறல் – சொல். கிளவி:36/1
பொருள் வேறுபடாஅது ஒன்று ஆகும்மே – சொல். கிளவி:37/2
ஒரு பொருள் குறித்த வேறு பெயர் கிளவி – சொல். கிளவி:42/1
ஒரு பெயர் பொது சொல் உள் பொருள் ஒழிய – சொல். கிளவி:49/1
வினை வேறுபடூஉம் பல பொருள் ஒரு சொல் – சொல். கிளவி:52/1
வினை வேறுபடாஅ பல பொருள் ஒரு சொல் என்று – சொல். கிளவி:52/2
ஆ இரு வகைய பல பொருள் ஒரு சொல் – சொல். கிளவி:52/3
வினை வேறுபடூஉம் பல பொருள் ஒரு சொல் – சொல். கிளவி:53/2
தேற தோன்றும் பொருள் தெரி நிலையே – சொல். கிளவி:53/4
வினை வேறுபடாஅ பல பொருள் ஒரு சொல் – சொல். கிளவி:55/1
எ பொருள் ஆயினும் கொள்ளும் அதுவே – சொல். வேற்.இய:14/3
அ பொருள் கிளவியும் அதன் பால என்மனார் – சொல். வேற்.இய:15/5
பல் ஆறாக பொருள் புணர்ந்து இசைக்கும் – சொல். வேற்.இய:22/3
முதலும் சினையும் பொருள் வேறுபடாஅ – சொல். வேற்.மயங்:6/1
அ பொருள் ஆறற்கு உரித்தும் ஆகும் – சொல். வேற்.மயங்:16/2
ஒரு சொல் நடைய பொருள் செல் மருங்கே – சொல். வேற்.மயங்:19/2
பொருள் செல் மருங்கின் வேற்றுமை சாரும் – சொல். வேற்.மயங்:23/2
பொருள் நிலை திரியா வேற்றுமை சொல்லே – சொல். வேற்.மயங்:24/2
ஒப்பு இல் வழியான் பிறிது பொருள் சுட்டலும் – சொல். வேற்.மயங்:32/3
மெய் பொருள் சுட்டிய விளி கொள் பெயரே – சொல். விளி:3/4
எல்லா சொல்லும் பொருள் குறித்தனவே – சொல். பெயர்:1/1
எதிர் மறுத்து மொழியினும் பொருள் நிலை திரியா – சொல். வினை:39/2
புணரியல் நிலையிடை பொருள் நிலைக்கு உதநவும் – சொல். இடை:2/2
தம்தம் குறிப்பின் பொருள் செய்குநவும் – சொல். இடை:2/7
ஒப்பு இல் வழியான் பொருள் செய்குநவும் என்று – சொல். இடை:2/8
உள என மொழிப பொருள் வேறுபடுதல் – சொல். இடை:33/5
அவ்வ சொல்லிற்கு அவைஅவை பொருள் என – சொல். இடை:47/1
எ சொல் ஆயினும் பொருள் வேறு கிளத்தல் – சொல். உரி:1/8
இசை பொருள் கிளவி என்மனார் புலவர் – சொல். உரி:60/2
கூறிய கிளவி பொருள் நிலை அல்ல – சொல். உரி:92/1
பொருட்கு பொருள் தெரியின் அது வரம்பு இன்றே – சொல். உரி:93/1
மொழி பொருள் காரணம் விழிப்ப தோன்றா – சொல். உரி:96/1
தம் பொருள் வழாமை இசைக்கும் சொல்லே – சொல். எச்ச:2/4
ஒரு பொருள் குறித்த வேறு சொல் ஆகியும் – சொல். எச்ச:3/1
வேறு பொருள் குறித்த ஒரு சொல் ஆகியும் – சொல். எச்ச:3/2
சொல் வேறு நிலைஇ பொருள் வேறு நிலையல் – சொல். எச்ச:9/4
பொருள் தெரி மருங்கின் – சொல். எச்ச:12/1
சொல் நிலை மாற்றி பொருள் எதிர் இயைய – சொல். எச்ச:13/2
அ நான்கு என்ப பொருள் நிலை மரபே – சொல். எச்ச:23/5
நெறிப்பட தோன்றும் எஞ்சு பொருள் கிளவி – சொல். எச்ச:34/4
எஞ்சு பொருள் கிளவி இல என மொழிப – சொல். எச்ச:43/2
ஒரு பொருள் இரு சொல் பிரிவு இல வரையார் – சொல். எச்ச:64/1
இழைத்த ஒண் பொருள் முடியவும் பிரிவே – பொருள். அகத்:28/4
மன்னும் நிமித்தம் மொழி பொருள் தெய்வம் – பொருள். அகத்:36/2
உள்ளுறுத்து இதனொடு ஒத்து பொருள் முடிக என – பொருள். அகத்:48/1
பல் வேறு கவர் பொருள் நாட்டத்தானும் – பொருள். கள:23/6
இரு பால் குடி பொருள் இயல்பின்-கண்ணும் – பொருள். கள:24/11
குற்றம் சான்ற பொருள் எடுத்து உரைப்பினும் – பொருள். கற்:5/7
பெறற்கு_அரும் பெரும் பொருள் முடிந்த பின் வந்த – பொருள். கற்:9/1
சீர் உடை பெரும் பொருள் வைத்த-வழி மறப்பினும் – பொருள். கற்:9/5
பொருள் பட மொழிதல் கிழவோட்கும் உரித்தே – பொருள். கற்:20/2
பின் முறை ஆக்கிய பெரும் பொருள் வதுவை – பொருள். கற்:31/1
அ பொருள் வேட்கை கிழவியின் உணர்ப – பொருள். பொருளி:14/2
பொருள் என மொழிதலும் வரைநிலை இன்றே – பொருள். பொருளி:20/1
அற_கழிவு உடையன பொருள் பயம் பட வரின் – பொருள். பொருளி:24/1
மிக்க பொருளினுள் பொருள் வகை புணர்க்க – பொருள். பொருளி:25/1
செய் பொருள் அச்சமும் வினை-வயின் பிரிவும் – பொருள். பொருளி:38/1
நல் நய பொருள்_கோள் எண்ண_அரும்-குரைத்தே – பொருள். மெய்ப்:27/3
பொருள் எதிர் புணர்த்து புணர்த்தன கொளலே – பொருள். உவம:7/2
ஒரு பொருள் நுதலிய வெள்ளடி இயலான் – பொருள். செய்யு:153/1
ஒரு பொருள் நுதலிய சூத்திரத்தானும் – பொருள். செய்யு:168/1
நாடுதல் இன்றி பொருள் நனி விளங்க – பொருள். செய்யு:169/3
பொருள் மரபு இல்லா பொய்ம்மொழியானும் – பொருள். செய்யு:173/3
பொருள் புறத்ததுவே குறிப்பு மொழியே – பொருள். செய்யு:179/2
பொருள் நிகழ்வு உரைப்பது காலம் ஆகும் – பொருள். செய்யு:202/3
பொதுவாய் நிற்றல் பொருள் வகை என்ப – பொருள். செய்யு:208/4
அகன்று பொருள் கிடப்பினும் அணுகிய நிலையினும் – பொருள். செய்யு:210/1
இயன்று பொருள் முடிய தந்தனர் உணர்த்தல் – பொருள். செய்யு:210/2
சூத்திரத்துள் பொருள் அன்றியும் யாப்புற – பொருள். மரபி:103/1
தெற்றென ஒரு பொருள் ஒற்றுமை கொளீஇ – பொருள். மரபி:104/4
பொருள் இல கூறல் மயங்க கூறல் – பொருள். மரபி:108/4
தன்னான் ஒரு பொருள் கருதி கூறல் – பொருள். மரபி:108/7
பொருள் இடையிடுதல் எதிர் பொருள் உணர்த்தல் – பொருள். மரபி:110/20
பொருள் இடையிடுதல் எதிர் பொருள் உணர்த்தல் – பொருள். மரபி:110/20
TOP


பொருள்-கண் (1)

அவை நால் பொருள்-கண் நிகழும் என்ப – பொருள். பொருளி:42/4
TOP


பொருள்-வயின் (13)

யகர இறுதி வேற்றுமை பொருள்-வயின் – எழுத். புள்.மயங்:62/1
வல்லெழுத்து இயையின் அ எழுத்து மிகுமே – 62/2
தான் அறி பொருள்-வயின் பன்மை கூறல் – சொல். கிளவி:23/2
அறியா பொருள்-வயின் செறிய தோன்றும் – சொல். கிளவி:31/2
அறிந்த பொருள்-வயின் ஐயம் தீர்தற்கு – சொல். கிளவி:32/3
நெறி படு பொருள்-வயின் நிலவுதல் வரையார் – சொல். வேற்.மயங்:20/2
ஐயும் கண்ணும் அல்லா பொருள்-வயின் – சொல். வேற்.மயங்:22/1
மெய் உருபு தொகாஅ இறுதியான – 22/2
தம்தம் பொருள்-வயின் தம்மொடு சிவணலும் – சொல். வேற்.மயங்:32/2
இறைச்சி பொருள்-வயின் செய்யுளுள் கிளக்கும் – சொல். பெயர்:42/1
வேற்றுமை பொருள்-வயின் உருபு ஆகுநவும் – சொல். இடை:2/4
மந்திர பொருள்-வயின் ஆஅகுநவும் – சொல். எச்ச:53/5
பொருள்-வயின் பிரிதலும் அவர்-வயின் உரித்தே – பொருள். அகத்:33/1
உயர்ந்தோர் பொருள்-வயின் ஒழுக்கத்தான – பொருள். அகத்:33/2
ஒன்றா பொருள்-வயின் ஊக்கிய பாலினும் – பொருள். அகத்:41/11
TOP


பொருள்-வயினான (4)

நடை மருங்கு இன்றே பொருள்-வயினான – எழுத். குற்.புண:34/2
வேற்றுமை குறித்த பொருள்-வயினான – எழுத். குற்.புண:76/5
கடி நிலை இலவே பொருள்-வயினான – சொல். வேற்.மயங்:12/2
எச்சம் இலவே பொருள்-வயினான – சொல். வேற்.மயங்:17/2
TOP


பொருள்-வயினானும் (1)

அதனை கொள்ளும் பொருள்-வயினானும் – சொல். வேற்.மயங்:27/2
அதனான் செயற்படற்கு ஒத்த கிளவியும் – 27/3
TOP


பொருள்_கோள் (1)

நல் நய பொருள்_கோள் எண்ண_அரும்-குரைத்தே – பொருள். மெய்ப்:27/3
TOP


பொருள (19)

முன்ன பொருள புணர்ச்சி-வாயின் – எழுத். புணர்:40/2
அன்ன பிறவும் அ முதல் பொருள – சொல். வேற்.இய:11/9
என்ன கிளவியும் அதன்-பால என்மனார் – 11/10
பால் தெரிபு இலவே உடன் மொழி பொருள – சொல். பெயர்:34/2
விரைந்த பொருள என்மனார் புலவர் – சொல். வினை:44/4
மிகுதி செய்யும் பொருள என்ப – சொல். உரி:3/3
மழவும் குழவும் இளமை பொருள – சொல். உரி:14/1
கதழ்வும் துனைவும் விரைவின் பொருள – சொல். உரி:17/1
நேர்பும் நெடுமையும் செய்யும் பொருள – சொல். உரி:19/2
பிணையும் பேணும் பெட்பின் பொருள – சொல். உரி:40/1
பையுளும் சிறுமையும் நோயின் பொருள – சொல். உரி:43/1
என்று இவை நான்கும் அரவ பொருள – சொல். உரி:51/2
ஞெமிர்தலும் பாய்தலும் பரத்தல் பொருள – சொல். உரி:63/1
ஆ முறை மூன்றும் அச்ச பொருள – சொல். உரி:67/2
கறுப்பும் சிவப்பும் வெகுளி பொருள – சொல். உரி:74/1
பரவும் பழிச்சும் வழுத்தின் பொருள – சொல். உரி:84/1
புல்லிய மகிழ்ச்சி பொருள என்ப – பொருள். கற்:37/2
வரைதல் வேட்கை பொருள என்ப – பொருள். பொருளி:16/8
காட்டல் ஆகா பொருள என்ப – பொருள். பொருளி:53/7
பாட்டு இடை கலந்த பொருள ஆகி – பொருள். செய்யு:180/1
TOP


பொருளாக (2)

மைந்து பொருளாக வந்த வேந்தனை – பொருள். புறத்:15/1
ஞாங்கர் கிளந்த மூன்று பொருளாக – பொருள். கள:50/2
வரையாது பிரிதல் கிழவோற்கு இல்லை – 50/3
TOP


பொருளான் (1)

ஒரு நெறி இன்றி விரவிய பொருளான் – பொருள். செய்யு:171/1
பொது மொழி தொடரின் அது படலம் ஆகும் – 171/2
TOP


பொருளின் (2)

அதற்கு படு பொருளின் அது ஆகு கிளவியின் – சொல். வேற்.இய:15/2
உவம பொருளின் உற்றது உணரும் – பொருள். உவம:20/1
TOP


பொருளின்-கண்ணும் (3)

சொல்லுறு பொருளின்-கண்ணும் சொல் என – பொருள். கற்:5/11
தீமையின் முடிக்கும் பொருளின்-கண்ணும் – பொருள். கற்:6/37
கொடுமை ஒழுக்கத்து தோழிக்கு உரியவை – 6/38
அடங்க காட்டுதல் பொருளின்-கண்ணும் – பொருள். கற்:9/7
பிழைத்து வந்து இருந்த கிழவனை நெருங்கி – 9/8
TOP


பொருளின்று (1)

பொருளின்று உய்த்த பேராண் பக்கமும் – பொருள். புறத்:8/6
TOP


பொருளினும் (8)

உருபினும் பொருளினும் மெய் தடுமாறி – சொல். வேற்.மயங்:18/2
வழு இன்று நிலைஇய இயற்படு பொருளினும் – பொருள். கள:20/30
பொழுதும் ஆறும் புரைவது அன்மையின் – 20/31
நல் நெறி படரும் தொல் நல பொருளினும் – பொருள். கற்:5/5
பெற்ற தேஎத்து பெருமையின் நிலைஇ – 5/6
அழியல் அஞ்சல் என்று ஆ இரு பொருளினும் – பொருள். கற்:5/22
தான் அவள் பிழைத்த பருவத்தானும் – 5/23
பேணா ஒழுக்கம் நாணிய பொருளினும் – பொருள். கற்:9/14
சூள்-வயின் திறத்தால் சோர்வு கண்டு அழியினும் – 9/15
நோக்கொடு வந்த இடையூறு பொருளினும் – பொருள். பொருளி:31/5
போக்கும் வரைவும் மனைவி-கண் தோன்றும் – 31/6
மொழியினும் பொருளினும் முரணுதல் முரணே – பொருள். செய்யு:95/1
யாப்பினும் பொருளினும் வேற்றுமை உடையது – பொருள். செய்யு:149/5
TOP


பொருளினுள் (1)

மிக்க பொருளினுள் பொருள் வகை புணர்க்க – பொருள். பொருளி:25/1
TOP


பொருளும் (7)

மன்னா பொருளும் அன்ன இயற்றே – சொல். கிளவி:34/1
நிலனும் பொருளும் காலமும் கருவியும் – சொல். வினை:37/1
விரவும் பொருளும் விரவும் என்ப – பொருள். அகத்:45/2
இன்பமும் பொருளும் அறனும் என்று-ஆங்கு – பொருள். கள:1/1
ஆற்று-இடை கண்ட பொருளும் இறைச்சியும் – பொருள். கற்:29/3
பண்ணை தோன்றிய எண்_நான்கு பொருளும் – பொருள். மெய்ப்:1/1
கண்ணிய புறனே நால்_நான்கு என்ப – 1/2
உவமமும் பொருளும் ஒத்தல் வேண்டும் – பொருள். உவம:8/1
TOP


பொருளும்-மார் (2)

இறைச்சியின் பிறக்கும் பொருளும்-மார் உளவே – பொருள். பொருளி:36/1
ஒன்றிய வரூஉம் பொருளும்-மார் உளவே – பொருள். மரபி:72/2
TOP


பொருளே (10)

அ பொருள் ஆகும் உறழ் துணை பொருளே – சொல். கிளவி:16/2
முன்னது முடிய முடியும்-மன் பொருளே – சொல். வினை:36/3
தம்தம் மரபின் தோன்றும்-மன் பொருளே – சொல். உரி:91/4
இசை படு பொருளே நான்கு வரம்பு ஆகும் – சொல். எச்ச:27/1
இசை திரிந்து இசைப்பினும் இயையு-மன் பொருளே – பொருள். பொருளி:1/1
அசை திரிந்து இசையா என்மனார் புலவர் – 1/2
சிறந்த பத்தும் செப்பிய பொருளே – பொருள். மெய்ப்:24/7
பொருளே உவமம் செய்தனர் மொழியினும் – பொருள். உவம:9/1
தம் தம் மரபின் தோன்று-மன் பொருளே – பொருள். உவம:17/1
முன்னம் பொருளே துறை வகை எனாஅ – பொருள். செய்யு:1/8
வாய்ந்தனர் என்ப அவர் பெறும் பொருளே – பொருள். மரபி:81/2
TOP


பொருளை (9)

இயற்கை பொருளை இற்று என கிளத்தல் – சொல். கிளவி:19/1
செயற்கை பொருளை ஆக்கமொடு கூறல் – சொல். கிளவி:20/1
வேற்றுமை பொருளை விரிக்கும்-காலை – சொல். வேற்.இய:22/1
ஆ வகை பிறவும் தோன்று-மன் பொருளை – பொருள். கள:22/6
உண்டற்கு உரிய அல்லா பொருளை – பொருள். பொருளி:19/1
உண்டன போல கூறலும் மரபே – 19/2
உவம பொருளை உணரும்-காலை – பொருள். உவம:21/1
குறித்த பொருளை முடிய நாட்டல் – பொருள். செய்யு:78/2
ஓர்_இன பொருளை ஒரு வழி வைப்பது – பொருள். செய்யு:170/2
குறித்த பொருளை முடித்தற்கு வரூஉம் – பொருள். செய்யு:177/3
TOP


பொருளொடு (7)

பொருளொடு புணரா சுட்டுப்பெயர் ஆயினும் – சொல். கிளவி:37/1
இசைநிறை அசைநிலை பொருளொடு புணர்தல் என்று – சொல். எச்ச:15/1
பொருளொடு புணர்ந்த பக்கத்தானும் – பொருள். புறத்:21/21
கிழக்கிடு பொருளொடு ஐந்தும் ஆகும் – பொருள். உவம:5/1
பொருளொடு புணர்ந்த நகைமொழியானும் என்று – பொருள். செய்யு:173/4
மேல் கிளந்தெடுத்த யாப்பினுள் பொருளொடு – பொருள். மரபி:100/1
சில் வகை எழுத்தின் செய்யுட்டு ஆகி – 100/2
மொழிந்த பொருளொடு ஒன்ற வைத்தல் – பொருள். மரபி:110/4
TOP


பொருளொடும் (1)

துகளொடும் பொருளொடும் புணர்ந்தன்று ஆயின் – பொருள். செய்யு:128/1
TOP


பொலி-மின் (1)

பொலி-மின் என்னும் புறநிலை வாழ்த்தே – பொருள். செய்யு:110/3
TOP


பொலிதலின் (1)

காம கூட்டம் தனிமையின் பொலிதலின் – பொருள். கள:28/1
தாமே தூதுவர் ஆகலும் உரித்தே – 28/2
TOP


பொலிமே (1)

சூழ்தலும் உசா துணை நிலைமையின் பொலிமே – பொருள். கள:35/1
TOP


பொலிவு (1)

பொற்பே பொலிவு – சொல். உரி:37/1
TOP


பொழிப்பு (1)

பொழிப்பு என மொழிதல் புலவர் ஆறே – பொருள். செய்யு:98/2
TOP


பொழிப்பும் (1)

பொழிப்பும் ஒரூஉவும் செந்தொடை மரபும் – பொருள். செய்யு:90/1
TOP


பொழில் (1)

வண்_புகழ்_மூவர் தண் பொழில் வரைப்பின் – பொருள். செய்யு:79/3
TOP


பொழுதின் (2)

புதல்வன் பயந்த புனிறு தீர் பொழுதின் – பொருள். கற்:5/27
நெய் அணி மயக்கம் புரிந்தோள் நோக்கி – 5/28
அல்கல் முன்னிய நிறை அழி பொழுதின் – பொருள். கற்:5/33
மெல்லென் சீறடி புல்லிய இரவினும் – 5/34
TOP


பொழுதினும் (2)

வேட்கையின் மயங்கி கையறு பொழுதினும் – பொருள். கள:16/5
புகாஅ-காலை புக்கு எதிர்ப்பட்டுழி – 16/6
துன்புறு பொழுதினும் எல்லாம் கிழவன் – பொருள். கற்:43/1
TOP


பொழுது (4)

முதல் எனப்படுவது நிலம் பொழுது இரண்டின் – பொருள். அகத்:4/1
காணா வகையின் பொழுது நனி இகப்பினும் – பொருள். கள:16/2
பொழுது தலைவைத்த கையறு-காலை – பொருள். பொருளி:42/1
புணர்ந்துழி உண்மை பொழுது மறுப்பு ஆக்கம் – பொருள். மெய்ப்:24/3
TOP


பொழுதும் (5)

கலந்த பொழுதும் காட்சியும் அன்ன – பொருள். அகத்:16/1
பொழுதும் ஆறும் உட்கு வர தோன்றி – பொருள். அகத்:40/1
பொழுதும் ஆறும் புரைவது அன்மையின் – பொருள். கள:20/31
களனும் பொழுதும் வரை நிலை விலக்கி – பொருள். கள:23/31
பொழுதும் ஆறும் காப்பும் என்று இவற்றின் – பொருள். பொருளி:16/1
TOP


பொழுதே (2)

வன்புறை ஆகும் வருந்திய பொழுதே – பொருள். பொருளி:37/2
புலம்புறு பொழுதே புள்ளே நெஞ்சே – பொருள். செய்யு:201/3
TOP


பொழுதொடு (1)

அ நிலம் பொழுதொடு வாரா ஆயினும் – பொருள். அகத்:19/2
TOP


பொற்ப (1)

புல்ல பொருவ பொற்ப போல – பொருள். உவம:11/10
TOP


பொற்பு (1)

பொற்பு உடை நெறிமை இன்மையான – பொருள். அகத்:35/2
TOP


பொற்பே (1)

பொற்பே பொலிவு – சொல். உரி:37/1
TOP


பொறாமை (1)

கையாறு இடுக்கண் பொச்சாப்பு பொறாமை – பொருள். மெய்ப்:12/8
வியர்த்தல் ஐயம் மிகை நடுக்கு எனாஅ – 12/9
TOP


பொறி (1)

புகு முகம் புரிதல் பொறி நுதல் வியர்த்தல் – பொருள். மெய்ப்:13/1
TOP


பொறியின் (1)

பொறியின் யாத்த புணர்ச்சி நோக்கி – பொருள். கள:20/17
TOP


பொறுத்த (1)

பொறுத்த காரணம் குறித்த-காலையும் – பொருள். கள:23/15
TOP


பொறை (1)

பொறை இன்று பெருகிய பருவரல்-கண்ணும் – பொருள். கற்:10/5
TOP


பொறையும் (1)

மெல் இயல் பொறையும் நிறையும் வல்லிதின் – பொருள். கற்:11/2
TOP


பொன் (1)

பொன் என் கிளவி ஈறு கெட முறையின் – எழுத். புள்.மயங்:61/1
TOP