பெ – முதல் சொற்கள், தொல்காப்பியம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

பெட்ட 1
பெட்டலும் 1
பெட்டை 1
பெட்டையும் 1
பெட்பின் 1
பெட்பினும் 1
பெடையும் 2
பெண் 2
பெண்-பாலான 1
பெண்டிரின் 1
பெண்டிரும் 1
பெண்டு 2
பெண்டும் 1
பெண்ணும் 4
பெண்ணே 1
பெண்ணொடு 1
பெண்பால் 1
பெண்பாற்கு 1
பெண்மை 10
பெண்மைய 1
பெய் 1
பெய்து 2
பெயர் 65
பெயர்-வயின் 1
பெயர்-வயினான 1
பெயர்-வயினானும் 2
பெயர்க்கு 5
பெயர்க்கும் 2
பெயர்க்கொடை 2
பெயர்ச்சொல் 2
பெயர்த்தல் 1
பெயர்த்தல்-கண்ணும் 1
பெயர்த்து 4
பெயர்தல் 1
பெயர்தலின் 1
பெயர்ந்த 1
பெயர்ந்து 2
பெயர்நிலை 12
பெயர்ப்பினும் 3
பெயரிடை 1
பெயரிய 5
பெயரின் 2
பெயரினும் 3
பெயரும் 50
பெயரும்-மார் 1
பெயரெஞ்சு 1
பெயரெஞ்சுகிளவி 1
பெயரெஞ்சுகிளவிக்கு 1
பெயரெஞ்சுகிளவியும் 1
பெயரே 25
பெயரை 2
பெயரொடு 6
பெயரொடும் 3
பெரிது 3
பெரிய 1
பெரியவர் 1
பெரியோர் 1
பெரு 5
பெருக்கம் 1
பெருக்கமும் 2
பெருகி 2
பெருகிய 3
பெருஞ்சோற்று 1
பெருந்திணை 4
பெருப்பும் 1
பெரும் 11
பெரும்படை 1
பெருமங்கலமும் 1
பெருமிதம் 2
பெருமை 6
பெருமையானும் 2
பெருமையின் 3
பெருமையும் 5
பெற்ற 4
பெற்ற-வழி 2
பெற்றம் 2
பெற்றமும் 3
பெற்றன்றே 1
பெற்று 6
பெற்றும் 2
பெற்றுழி 2
பெற 15
பெறல் 2
பெறலின் 1
பெறற்கு 2
பெறற்கு_அரும் 1
பெறாள் 1
பெறாஅ 3
பெறாஅர் 2
பெறாஅர்க்கு 1
பெறாஅன் 1
பெறு 4
பெறுதலும் 2
பெறும் 2
பெறுமே 14
பெறூஉம் 1

முழு நூற்பாவையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.


பெட்ட (1)

பெட்ட வாயில் பெற்று இரவு வலியுறுப்பினும் – பொருள். கள:11/10
TOP


பெட்டலும் (1)

காய்தலும் உவத்தலும் பிரித்தலும் பெட்டலும் – பொருள். கற்:6/40
ஆ-வயின் வரூஉம் பல் வேறு நிலையினும் – 6/41
TOP


பெட்டை (1)

பெட்டை என்னும் பெயர் கொடைக்கு உரிய – பொருள். மரபி:52/2
TOP


பெட்டையும் (1)

பேடையும் பெடையும் பெட்டையும் பெண்ணும் – பொருள். மரபி:3/1
TOP


பெட்பின் (1)

பிணையும் பேணும் பெட்பின் பொருள – சொல். உரி:40/1
TOP


பெட்பினும் (1)

குற்றம் காட்டிய வாயில் பெட்பினும் – பொருள். கள:11/9
பெட்ட வாயில் பெற்று இரவு வலியுறுப்பினும் – 11/10
TOP


பெடையும் (2)

பேடையும் பெடையும் பெட்டையும் பெண்ணும் – பொருள். மரபி:3/1
பேடையும் பெடையும் நாடின் ஒன்றும் – பொருள். மரபி:54/1
TOP


பெண் (2)

பெண்பால் எல்லாம் பெண் எனற்கு உரிய – பொருள். மரபி:50/2
பிடி என் பெண் பெயர் யானை மேற்றே – பொருள். மரபி:51/1
TOP


பெண்-பாலான (1)

அறிவும் அருமையும் பெண்-பாலான – பொருள். பொருளி:15/2
TOP


பெண்டிரின் (1)

பிறபிற பெண்டிரின் பெயர்த்தல்-கண்ணும் – பொருள். கற்:5/36
TOP


பெண்டிரும் (1)

மாலை ஏந்திய பெண்டிரும் மக்களும் – பொருள். கற்:5/55
TOP


பெண்டு (2)

பெண்டு என் கிளவிக்கு அன்னும் வரையார் – எழுத். குற்.புண:16/1
அவை முதல் ஆகிய பெண்டு என் கிளவியும் – சொல். பெயர்:9/9
TOP


பெண்டும் (1)

வண்டும் பெண்டும் இன்னொடு சிவணும் – எழுத். குற்.புண:15/1
TOP


பெண்ணும் (4)

ஆணும் பெண்ணும் அஃறிணை இயற்கை – எழுத். புள்.மயங்:8/1
பேடையும் பெடையும் பெட்டையும் பெண்ணும் – பொருள். மரபி:3/1
மூடும் நாகும் கடமையும் அளகும் – 3/2
பெண்ணும் பிணாவும் மக்கட்கு உரிய – பொருள். மரபி:61/1
பெண்ணும் ஆணும் பிள்ளையும் அவையே – பொருள். மரபி:69/1
TOP


பெண்ணே (1)

அந்தம் சான்ற பிடியொடு பெண்ணே – பொருள். மரபி:3/4
TOP


பெண்ணொடு (1)

எண்ண_அரும் பாசறை பெண்ணொடு புணரார் – பொருள். கற்:34/1
TOP


பெண்பால் (1)

பெண்பால் எல்லாம் பெண் எனற்கு உரிய – பொருள். மரபி:50/2
TOP


பெண்பாற்கு (1)

நிச்சமும் பெண்பாற்கு உரிய என்ப – பொருள். கள:8/2
TOP


பெண்மை (10)

பெண்மை சுட்டிய உயர்திணை மருங்கின் – சொல். கிளவி:4/1
பெண்மை அரசே மகவே குழவி – சொல். கிளவி:57/3
பெண்மை அடுத்த மகள் என் கிளவியும் – சொல். பெயர்:9/2
பெண்மை அடுத்த இகர இறுதியும் – சொல். பெயர்:9/3
பெண்மை அடுத்த மகன் என் கிளவியும் – சொல். பெயர்:10/3
பெண்மை இயற்பெயர் ஆண்மை இயற்பெயர் – சொல். பெயர்:22/2
பெண்மை சினைப்பெயர் ஆண்மை சினைப்பெயர் – சொல். பெயர்:23/1
பெண்மை சுட்டிய சினைமுதற்பெயரே – சொல். பெயர்:24/1
பெண்மை முறைப்பெயர் ஆண்மை முறைப்பெயர் என்று – சொல். பெயர்:25/1
பெண்மை சுட்டிய எல்லா பெயரும் – சொல். பெயர்:26/1
TOP


பெண்மைய (1)

நாணும் மடனும் பெண்மைய ஆகலின் – பொருள். கள:17/2
TOP


பெய் (1)

பெய் நீர் போலும் உணர்விற்று என்ப – பொருள். கள:27/4
TOP


பெய்து (2)

எதிர் பெய்து மறுத்த ஈரத்து மருங்கினும் – பொருள். கற்:6/14
எதிர் பெய்து பரிதல் ஏதம் ஆய்தல் – பொருள். மெய்ப்:22/2
TOP


பெயர் (65)

முதலா ஏன தம் பெயர் முதலும் – எழுத். மொழி:33/1
அ பெயர் மருங்கின் நிலையியலான – எழுத். மொழி:35/2
வேற்றுமை வழிய பெயர் புணர் நிலையே – எழுத். புணர்:14/1
உயர்திணை பெயரே அஃறிணை பெயர் என்று – எழுத். புணர்:15/1
ஆ இரண்டு என்ப பெயர் நிலை சுட்டே – எழுத். புணர்:15/2
எ பெயர் முன்னரும் வல்லெழுத்து வரு வழி – எழுத். புணர்:26/1
இகர ஈற்று பெயர் திரிபு இடன் உடைத்தே – எழுத். தொகை:12/2
ஈற்று பெயர் கிளவி மூ வகை நிலைய – எழுத். தொகை:16/2
பல்லவை நுதலிய அகர இறு பெயர் – எழுத். உரு:2/1
வற்றொடு சிவணல் எச்சம் இன்றே – 2/2
நீ என் ஒரு பெயர் நெடு முதல் குறுகும் – எழுத். உரு:7/1
ஏழன் உருபிற்கு திசை பெயர் முன்னர் – எழுத். உரு:29/1
அகர இறுதி பெயர் நிலை முன்னர் – எழுத். உயி.மயங்:1/1
உம்மை எஞ்சிய இரு பெயர் தொகைமொழி – எழுத். உயி.மயங்:21/1
ஏனை புளி பெயர் மெல்லெழுத்து மிகுமே – எழுத். உயி.மயங்:43/1
நீ என் ஒரு பெயர் உருபு இயல் நிலையும் – எழுத். உயி.மயங்:51/1
பூ என் ஒரு பெயர் ஆ இயல்பு இன்றே – எழுத். உயி.மயங்:66/1
ஊ என் ஒரு பெயர் ஆவொடு சிவணும் – எழுத். உயி.மயங்:67/1
வேற்றுமை அல்வழி எண் என் உணவு பெயர் – எழுத். புள்.மயங்:13/1
வேற்றுமை இயற்கை நிலையலும் உரித்தே – 13/2
எல்லாம் எனும் பெயர் உருபு இயல் நிலையும் – எழுத். புள்.மயங்:27/2
நும் என் ஒரு பெயர் மெல்லெழுத்து மிகுமே – எழுத். புள்.மயங்:30/1
பெயர் ஒற்று அகரம் துவர கெடுமே – எழுத். புள்.மயங்:53/2
அ பெயர் மெய் ஒழித்து அன் கெடு வழியே – எழுத். புள்.மயங்:55/1
தான் யான் எனும் பெயர் உருபு இயல் நிலையும் – எழுத். புள்.மயங்:57/1
அல் பெயர் எண்ணும் ஆ இயல் நிலையும் – எழுத். புள்.மயங்:98/2
ஆண்மை திரிந்த பெயர் நிலை கிளவியும் – சொல். கிளவி:4/2
தெய்வம் சுட்டிய பெயர் நிலை கிளவியும் – சொல். கிளவி:4/3
ஆண்மை திரிந்த பெயர் நிலை கிளவி – சொல். கிளவி:12/1
ஒரு பொருள் குறித்த வேறு பெயர் கிளவி – சொல். கிளவி:42/1
ஒரு பெயர் பொது சொல் உள் பொருள் ஒழிய – சொல். கிளவி:49/1
தன்மை திரி பெயர் உறுப்பின் கிளவி – சொல். கிளவி:57/4
பெயர் ஐ ஒடு கு – சொல். வேற்.இய:3/2
எழுவாய் வேற்றுமை பெயர் தோன்று நிலையே – சொல். வேற்.இய:4/2
பண்பு கொள வருதல் பெயர் கொள வருதல் என்று – சொல். வேற்.இய:5/3
அன்றி அனைத்தும் பெயர் பயனிலையே – சொல். வேற்.இய:5/4
ஈற்று பெயர் முன்னர் மெய் அறி பனுவலின் – சொல். வேற்.மயங்:13/1
அளபெடை மிகூஉம் இகர இறு பெயர் – சொல். விளி:8/1
இயற்கைய ஆகும் செயற்கைய என்ப – 8/2
நும்மின் திரிபெயர் வினாவின் பெயர் என்று – சொல். விளி:26/1
அன்ன பிறவும் பெயர் நிலை வரினே – சொல். விளி:37/3
பெயர் எனப்படுபவை தெரியும்-காலை – சொல். பெயர்:6/2
நில பெயர் குடி பெயர் குழுவின் பெயரே – சொல். பெயர்:11/1
நில பெயர் குடி பெயர் குழுவின் பெயரே – சொல். பெயர்:11/1
வினை பெயர் உடை பெயர் பண்பு கொள் பெயரே – சொல். பெயர்:11/2
வினை பெயர் உடை பெயர் பண்பு கொள் பெயரே – சொல். பெயர்:11/2
வினை பெயர் கிளவியும் பண்பு கொள் பெயரும் – சொல். பெயர்:14/3
திணையொடு பழகிய பெயர் அலங்கடையே – சொல். பெயர்:43/1
இரு பெயர் பல பெயர் அளவின் பெயரே – சொல். எச்ச:21/1
இரு பெயர் பல பெயர் அளவின் பெயரே – சொல். எச்ச:21/1
எ திறத்தானும் பெயர் முடிபினவே – சொல். எச்ச:33/3
குறைத்தன ஆயினும் நிறை பெயர் இயல – சொல். எச்ச:58/1
ஒருமை சுட்டிய பெயர் நிலை கிளவி – சொல். எச்ச:65/1
ஆயர் வேட்டுவர் ஆடூஉ திணை பெயர் – பொருள். அகத்:21/1
ஆ-வயின் வரூஉம் கிழவரும் உளரே – 21/2
சுட்டி ஒருவர் பெயர் கொள பெறாஅர் – பொருள். அகத்:54/2
மெய் பெயர் மருங்கின் வைத்தனர் வழியே – பொருள். புறத்:32/1
இரு பெயர் மூன்றும் உரிய ஆக – பொருள். பொருளி:2/10
ஒப்பு-வழி உவத்தல் உறு பெயர் கேட்டல் – பொருள். மெய்ப்:22/10
நால் பெயர் எல்லை அகத்தவர் வழங்கும் – பொருள். செய்யு:79/4
யாத்த ஆண்பால் பெயர் என மொழிப – பொருள். மரபி:2/5
குஞ்சரம் பெறுமே குழவி பெயர் கொடை – பொருள். மரபி:19/1
நிலையிற்று அ பெயர் முசுவின்-கண்ணும் – பொருள். மரபி:46/1
சேவல் பெயர் கொடை சிறகொடு சிவணும் – பொருள். மரபி:48/1
பிடி என் பெண் பெயர் யானை மேற்றே – பொருள். மரபி:51/1
பெட்டை என்னும் பெயர் கொடைக்கு உரிய – பொருள். மரபி:52/2
அ பெயர் கிழமை மயிற்கும் உரித்தே – பொருள். மரபி:56/1
ஒன்றிய என்ப பிணவின் பெயர் கொடை – பொருள். மரபி:58/2
பரிசில் பாடாண் திணை துறை கிழமை பெயர் – பொருள். மரபி:73/1
நெடுந்தகை செம்மல் என்று இவை பிறவும் – 73/2
TOP


பெயர்-வயின் (1)

விண் என வரூஉம் காய பெயர்-வயின் – எழுத். புள்.மயங்:10/1
உண்மையும் உரித்தே அத்து என் சாரியை – 10/2
TOP


பெயர்-வயினான (1)

உரியவை உரிய பெயர்-வயினான – சொல். பெயர்:7/2
TOP


பெயர்-வயினானும் (2)

உம்மை தொக்க பெயர்-வயினானும் – சொல். எச்ச:22/2
வேற்றுமை தொக்க பெயர்-வயினானும் – 22/3
வேற்றுமை தொக்க பெயர்-வயினானும் – சொல். எச்ச:22/3
ஈற்று நின்று இயலும் அன்மொழித்தொகையே – 22/4
TOP


பெயர்க்கு (5)

எகர ஒகரம் பெயர்க்கு ஈறு ஆகா – எழுத். உயி.மயங்:70/1
ஈறு பெயர்க்கு ஆகும் இயற்கைய என்ப – சொல். வேற்.இய:8/2
பெயர்க்கு உரி மரபின் செவ்வெண் இறுதியும் – சொல். இடை:42/2
நிரம்ப நாடின் அ பெயர்க்கு உரிய – பொருள். மரபி:22/2
புள்ளும் உரிய அ பெயர்க்கு என்ப – பொருள். மரபி:53/1
TOP


பெயர்க்கும் (2)

ஆடூஉ மகடூஉ ஆ இரு பெயர்க்கும் – எழுத். உயி.மயங்:69/1
இன் இடை வரினும் மானம் இல்லை – 69/2
ஆ மு பெயர்க்கும் அம் இடை வருமே – எழுத். புள்.மயங்:80/2
TOP


பெயர்க்கொடை (2)

பலவற்று இறுதி பெயர்க்கொடை உளப்பட – எழுத். உயி.மயங்:8/8
இன சுட்டு இல்லா பண்பு கொள் பெயர்க்கொடை – சொல். கிளவி:18/1
வழக்கு ஆறு அல்ல செய்யுள் ஆறே – 18/2
TOP


பெயர்ச்சொல் (2)

மக்கள் என்னும் பெயர்ச்சொல் இறுதி – எழுத். புள்.மயங்:109/1
முறை கொண்டு எழுந்த பெயர்ச்சொல் கிளவியும் – சொல். வேற்.மயங்:27/4
TOP


பெயர்த்தல் (1)

புறம் செய்து பெயர்த்தல் வேண்டு இடத்தானும் – பொருள். கற்:6/22
TOP


பெயர்த்தல்-கண்ணும் (1)

பிறபிற பெண்டிரின் பெயர்த்தல்-கண்ணும் – பொருள். கற்:5/36
பிரிவின் எச்சத்து புலம்பிய இருவரை – 5/37
TOP


பெயர்த்து (4)

ஆர் அமர் ஓட்டலும் ஆ பெயர்த்து தருதலும் – பொருள். புறத்:5/11
சென்று கையிகந்து பெயர்த்து உள்ளிய வழியும் – பொருள். கற்:5/40
இயன்ற நெஞ்சம் தலை பெயர்த்து அருக்கி – பொருள். கற்:6/13
ஊழ் அணி தைவரல் உடை பெயர்த்து உடுத்தலொடு – பொருள். மெய்ப்:14/2
TOP


பெயர்தல் (1)

தான் அகம் புகாஅன் பெயர்தல் இன்மையின் – பொருள். கள:16/3
TOP


பெயர்தலின் (1)

கடை கொண்டு பெயர்தலின் கலங்கு அஞர் எய்தி – பொருள். அகத்:41/4
TOP


பெயர்ந்த (1)

வந்தவன் பெயர்ந்த வறும் களம் நோக்கி – பொருள். கள:20/28
TOP


பெயர்ந்து (2)

நிலம் பெயர்ந்து உரைத்தல் அவள் வழி உரைத்தல் – பொருள். கற்:28/1
தோழிக்கு ஆயின் நிலம் பெயர்ந்து உரையாது – பொருள். உவம:26/2
TOP


பெயர்நிலை (12)

இகர இறுதி பெயர்நிலை முன்னர் – எழுத். உயி.மயங்:33/1
ஐகார இறுதி பெயர்நிலை முன்னர் – எழுத். உயி.மயங்:78/1
ஔகார இறுதி பெயர்நிலை முன்னர் – எழுத். உயி.மயங்:93/1
தொடக்கம் குறுகும் பெயர்நிலை கிளவியும் – எழுத். புள்.மயங்:25/2
சிறப்பின் ஆகிய பெயர்நிலை கிளவிக்கும் – சொல். கிளவி:41/1
பெயர்நிலை கிளவி காலம் தோன்றா – சொல். வேற்.இய:9/1
எல்லாரும் என்னும் பெயர்நிலை கிளவியும் – சொல். பெயர்:10/1
எல்லீரும் என்னும் பெயர்நிலை கிளவியும் – சொல். பெயர்:10/2
ஒப்பின் ஆகிய பெயர்நிலை உளப்பட – சொல். பெயர்:14/5
எல்லாம் என்னும் பெயர்நிலை கிளவி – சொல். பெயர்:32/1
ஒருவர் என்னும் பெயர்நிலை கிளவி – சொல். பெயர்:37/1
பெயர்நிலை கிளவியின் ஆஅகுநவும் – சொல். எச்ச:53/1
TOP


பெயர்ப்பினும் (3)

பண்பின் பெயர்ப்பினும் பரிவுற்று மெலியினும் – பொருள். கள:12/1
பெருமையின் பெயர்ப்பினும் உலகு உரைத்து ஒழிப்பினும் – பொருள். கள:23/8
காத்த தன்மையின் கண் இன்று பெயர்ப்பினும் – பொருள். கற்:9/28
பிரியும்-காலை எதிர் நின்று சாற்றிய – 9/29
TOP


பெயரிடை (1)

பெயரிடை வகரம் கெடுதலும் ஏனை – எழுத். தொகை:30/2
TOP


பெயரிய (5)

ஐ என பெயரிய வேற்றுமை கிளவி – சொல். வேற்.இய:10/2
ஒடு என பெயரிய வேற்றுமை கிளவி – சொல். வேற்.இய:12/2
கு என பெயரிய வேற்றுமை கிளவி – சொல். வேற்.இய:14/2
இன் என பெயரிய வேற்றுமை கிளவி – சொல். வேற்.இய:16/2
கண் என பெயரிய வேற்றுமை கிளவி – சொல். வேற்.இய:20/2
TOP


பெயரின் (2)

பெயரின் தோன்றும் பால் அறி கிளவியும் – சொல். கிளவி:11/2
பெயரின் ஆகிய தொகையும்-மார் உளவே – சொல். வேற்.இய:6/1
TOP


பெயரினும் (3)

பெயரினும் தொழிலினும் பிரிபவை எல்லாம் – சொல். கிளவி:50/1
பெயரினும் வினையினும் மெய் தடுமாறி – சொல். உரி:1/3
வினையினும் பெயரினும் நினைய தோன்றி – சொல். எச்ச:9/3
TOP


பெயரும் (50)

பெயரும் தொழிலும் பிரிந்து ஒருங்கு இசைப்ப – எழுத். புணர்:30/1
உயிர் ஈறு ஆகிய உயர்திணை பெயரும் – எழுத். தொகை:11/1
புள்ளி இறுதி உயர்திணை பெயரும் – 11/2
புள்ளி இறுதி உயர்திணை பெயரும் – எழுத். தொகை:11/2
எல்லா வழியும் இயல்பு என மொழிப – 11/3
ஆ மு பெயரும் மெல்லெழுத்து மிகுமே – எழுத். உயி.மயங்:27/2
ஆ மு பெயரும் அவற்று ஓர்_அன்ன – எழுத். உயி.மயங்:29/2
நீ என் பெயரும் இடக்கர் பெயரும் – எழுத். உயி.மயங்:48/1
நீ என் பெயரும் இடக்கர் பெயரும் – எழுத். உயி.மயங்:48/1
மீ என மரீஇய இடம் வரை கிளவியும் – 48/2
ஆ மு பெயரும் சே_மர இயல – எழுத். உயி.மயங்:80/2
படர்க்கை பெயரும் முன்னிலை பெயரும் – எழுத். புள்.மயங்:25/1
படர்க்கை பெயரும் முன்னிலை பெயரும் – எழுத். புள்.மயங்:25/1
தொடக்கம் குறுகும் பெயர்நிலை கிளவியும் – 25/2
ஆ மு பெயரும் அவற்று ஓர்_அன்ன – எழுத். புள்.மயங்:33/2
எ-வயின் பெயரும் வெளிப்பட தோன்றி – சொல். வேற்.இய:7/1
பிண்ட பெயரும் ஆ இயல் திரியா – சொல். வேற்.மயங்:7/1
பிறந்த-வழி கூறலும் பண்பு கொள் பெயரும் – சொல். வேற்.மயங்:31/3
இயன்றது மொழிதலும் இருபெயரொட்டும் – 31/4
பண்பு கொள் பெயரும் அதன் ஓர்_அற்றே – சொல். விளி:17/1
தான் என் பெயரும் சுட்டுமுதல் பெயரும் – சொல். விளி:20/1
தான் என் பெயரும் சுட்டுமுதல் பெயரும் – சொல். விளி:20/1
யான் என் பெயரும் வினாவின் பெயரும் – 20/2
யான் என் பெயரும் வினாவின் பெயரும் – சொல். விளி:20/2
யான் என் பெயரும் வினாவின் பெயரும் – சொல். விளி:20/2
அன்றி அனைத்தும் விளி கோள் இலவே – 20/3
பண்பு கொள் பெயரும் அதன் ஓர்_அற்றே – சொல். விளி:23/1
சுட்டுமுதல் பெயரும் வினாவின் பெயரும் – சொல். விளி:31/1
சுட்டுமுதல் பெயரும் வினாவின் பெயரும் – சொல். விளி:31/1
முன் கிளந்து அன்ன என்மனார் புலவர் – 31/2
அஃறிணை மருங்கின் எல்லா பெயரும் – சொல். விளி:34/2
விளி நிலை பெறூஉம் காலம் தோன்றின் – 34/3
உள எனப்பட்ட எல்லா பெயரும் – சொல். விளி:35/1
அளபு இறந்தனவே விளிக்கும்-காலை – 35/2
அவன் இவன் உவன் என வரூஉம் பெயரும் – சொல். பெயர்:8/2
அவள் இவள் உவள் என வரூஉம் பெயரும் – 8/3
அவள் இவள் உவள் என வரூஉம் பெயரும் – சொல். பெயர்:8/3
அவர் இவர் உவர் என வரூஉம் பெயரும் – 8/4
அவர் இவர் உவர் என வரூஉம் பெயரும் – சொல். பெயர்:8/4
யான் யாம் நாம் என வரூஉம் பெயரும் – 8/5
யான் யாம் நாம் என வரூஉம் பெயரும் – சொல். பெயர்:8/5
யாவன் யாவள் யாவர் என்னும் – 8/6
மாந்தர் மக்கள் என்னும் பெயரும் – சொல். பெயர்:9/6
ஆடூஉ மகடூஉ ஆ இரு பெயரும் – 9/7
ஆடூஉ மகடூஉ ஆ இரு பெயரும் – சொல். பெயர்:9/7
சுட்டு முதல் ஆகிய அன்னும் ஆனும் – 9/8
என்ன பெயரும் அ திணையவ்வே – சொல். பெயர்:12/3
அது இது உது என வரூஉம் பெயரும் – சொல். பெயர்:13/1
அவை முதல் ஆகிய ஆய்த பெயரும் – 13/2
அவை முதல் ஆகிய ஆய்த பெயரும் – சொல். பெயர்:13/2
அவை இவை உவை என வரூஉம் பெயரும் – 13/3
அவை இவை உவை என வரூஉம் பெயரும் – சொல். பெயர்:13/3
அவை முதல் ஆகிய வகர பெயரும் – 13/4
அவை முதல் ஆகிய வகர பெயரும் – சொல். பெயர்:13/4
யாது யா யாவை என்னும் பெயரும் – 13/5
யாது யா யாவை என்னும் பெயரும் – சொல். பெயர்:13/5
ஆ-வயின் மூன்றொடு அ பதினைந்தும் – 13/6
பல்ல பல சில என்னும் பெயரும் – சொல். பெயர்:14/1
உள்ள இல்ல என்னும் பெயரும் – 14/2
உள்ள இல்ல என்னும் பெயரும் – சொல். பெயர்:14/2
வினை பெயர் கிளவியும் பண்பு கொள் பெயரும் – 14/3
வினை பெயர் கிளவியும் பண்பு கொள் பெயரும் – சொல். பெயர்:14/3
இனைத்து என கிளக்கும் எண்ணுக்குறி பெயரும் – 14/4
இனைத்து என கிளக்கும் எண்ணுக்குறி பெயரும் – சொல். பெயர்:14/4
ஒப்பின் ஆகிய பெயர்நிலை உளப்பட – 14/5
என்ன பெயரும் அ திணையவ்வே – சொல். பெயர்:16/3
திரிபு வேறுபடூஉம் எல்லா பெயரும் – சொல். பெயர்:18/2
நினையும்-காலை தம்தம் மரபின் – 18/3
பெண்மை சுட்டிய எல்லா பெயரும் – சொல். பெயர்:26/1
ஒன்றற்கும் ஒருத்திக்கும் ஒன்றிய நிலையே – 26/2
ஆண்மை சுட்டிய எல்லா பெயரும் – சொல். பெயர்:27/1
ஒன்றற்கும் ஒருவற்கும் ஒன்றிய நிலையே – 27/2
பன்மை சுட்டிய எல்லா பெயரும் – சொல். பெயர்:28/1
ஒன்றே பலவே ஒருவர் என்னும் – 28/2
ஒருமை சுட்டிய எல்லா பெயரும் – சொல். பெயர்:29/1
ஒன்றற்கும் ஒருவர்க்கும் ஒன்றிய நிலையே – 29/2
கிளை நுதல் பெயரும் பிரிப்ப பிரியா – சொல். எச்ச:14/2
பெயரும் வினையும் என்று ஆ இரு வகைய – பொருள். அகத்:20/1
பிள்ளை பெயரும் பிழைப்பு ஆண்டு இல்லை – பொருள். மரபி:11/1
ஊரும் பெயரும் உடை தொழில் கருவியும் – பொருள். மரபி:74/1
TOP


பெயரும்-மார் (1)

ஆ ஓ ஆகும் பெயரும்-மார் உளவே – சொல். பெயர்:41/1
TOP


பெயரெஞ்சு (1)

செய்த என்னும் பெயரெஞ்சு கிளவியும் – எழுத். உயி.மயங்:8/5
TOP


பெயரெஞ்சுகிளவி (1)

பெயரெஞ்சுகிளவி பெயரொடு முடிமே – சொல். எச்ச:37/1
TOP


பெயரெஞ்சுகிளவிக்கு (1)

செய்யும் என்னும் பெயரெஞ்சுகிளவிக்கு – சொல். வினை:41/2
மெய்யொடும் கெடுமே ஈற்று-மிசை உகரம் – 41/3
TOP


பெயரெஞ்சுகிளவியும் (1)

பெயரெஞ்சுகிளவியும் வினையெஞ்சு கிளவியும் – சொல். வினை:39/1
TOP


பெயரே (25)

உயர்திணை பெயரே அஃறிணை பெயர் என்று – எழுத். புணர்:15/1
மெய் பொருள் சுட்டிய விளி கொள் பெயரே – சொல். விளி:3/4
புள்ளி இறுதி விளி கொள் பெயரே – சொல். விளி:11/2
அளபெடை பெயரே அளபெடை இயல – சொல். விளி:18/1
அளபெடை பெயரே அளபெடை இயல – சொல். விளி:24/1
சுட்டுமுதல் பெயரே முன் கிளந்து அன்ன – சொல். விளி:25/1
எஞ்சிய இரண்டின் இறுதி பெயரே – சொல். விளி:27/1
நின்ற ஈற்று அயல் நீட்டம் வேண்டும் – 27/2
அளபெடை பெயரே அளபெடை இயல – சொல். விளி:32/1
சொல் எனப்படுப பெயரே வினை என்று – சொல். பெயர்:4/1
பால் அறி வந்த உயர்திணை பெயரே – சொல். பெயர்:8/8
நில பெயர் குடி பெயர் குழுவின் பெயரே – சொல். பெயர்:11/1
வினை பெயர் உடை பெயர் பண்பு கொள் பெயரே – 11/2
வினை பெயர் உடை பெயர் பண்பு கொள் பெயரே – சொல். பெயர்:11/2
பல்லோர் குறித்த முறை நிலை பெயரே – 11/3
பல்லோர் குறித்த முறை நிலை பெயரே – சொல். பெயர்:11/3
பல்லோர் குறித்த சினை நிலை பெயரே – 11/4
பல்லோர் குறித்த சினை நிலை பெயரே – சொல். பெயர்:11/4
பல்லோர் குறித்த திணை நிலை பெயரே – 11/5
பல்லோர் குறித்த திணை நிலை பெயரே – சொல். பெயர்:11/5
கூடி வரு வழக்கின் ஆடு இயல் பெயரே – 11/6
கூடி வரு வழக்கின் ஆடு இயல் பெயரே – சொல். பெயர்:11/6
இன்றிவர் என்னும் எண்ணியல் பெயரொடு – 11/7
பால் அறி வந்த அஃறிணை பெயரே – சொல். பெயர்:13/7
ஏனை பெயரே தம்தம் மரபின – சொல். பெயர்:21/5
இன்ன பெயரே இவை எனல் வேண்டின் – சொல். பெயர்:39/1
இரு பெயர் பல பெயர் அளவின் பெயரே – சொல். எச்ச:21/1
எண்ணியற்பெயரே நிறைப்பெயர் கிளவி – 21/2
பிரிநிலை வினையே பெயரே ஒழியிசை – சொல். எச்ச:34/1
திணை-தொறும் மரீஇய திணை நிலை பெயரே – பொருள். அகத்:20/2
ஆனா வகைய திணை நிலை பெயரே – பொருள். அகத்:22/2
நேரும் நிரையும் என்றிசின் பெயரே – பொருள். செய்யு:3/3
ஒன்பதும் குழவியொடு இளமை பெயரே – பொருள். மரபி:1/4
TOP


பெயரை (2)

பெயரொடு பெயரை புணர்க்கும்-காலும் – எழுத். புணர்:6/4
தொழிலொடு பெயரை புணர்க்கும்-காலும் – எழுத். புணர்:6/6
TOP


பெயரொடு (6)

பெயரொடு பெயரை புணர்க்கும்-காலும் – எழுத். புணர்:6/4
பெயரொடு தொழிலை புணர்க்கும்-காலும் – எழுத். புணர்:6/5
விளி எனப்படுப கொள்ளும் பெயரொடு – சொல். விளி:1/1
தெளிய தோன்றும் இயற்கைய என்ப – 1/2
இன்றிவர் என்னும் எண்ணியல் பெயரொடு – சொல். பெயர்:11/7
அன்றி அனைத்தும் அவற்று இயல்பினவே – 11/8
எண்ணே பெயரொடு அ அறு கிளவியும் – சொல். இடை:10/2
பெயரெஞ்சுகிளவி பெயரொடு முடிமே – சொல். எச்ச:37/1
TOP


பெயரொடும் (3)

மேல் மு பெயரொடும் வேறுபாடு இலவே – எழுத். உரு:20/2
இடை எனப்படுப பெயரொடும் வினையொடும் – சொல். இடை:1/1
வினையொடும் பெயரொடும் நினைய தோன்றி – சொல். இடை:47/3
TOP


பெரிது (3)

நன்று பெரிது ஆகும் – சொல். உரி:45/1
கிழவனை ககடூஉ புலம்பு பெரிது ஆகலின் – பொருள். கற்:6/5
பெரியோர் ஒழுக்கம் பெரிது என கிளந்து – பொருள். கற்:9/16
TOP


பெரிய (1)

அது என பெரிய வேற்றுமை கிளவி – சொல். வேற்.இய:18/2
TOP


பெரியவர் (1)

ஒல்லார் நாண பெரியவர் கண்ணி – பொருள். புறத்:21/10
TOP


பெரியோர் (1)

பெரியோர் ஒழுக்கம் பெரிது என கிளந்து – பொருள். கற்:9/16
TOP


பெரு (5)

வருணன் மேய பெரு மணல் உலகமும் – பொருள். அகத்:5/4
இரு பெரு வேந்தர்-தாமும் சுற்றமும் – பொருள். புறத்:17/12
பெற்ற பெரு வளம் பெறாஅர்க்கு அறிவுறீஇ – பொருள். புறத்:36/5
பெற்ற பின்னரும் பெரு வளன் ஏத்தி – பொருள். புறத்:36/14
வேளாண் பெரு நெறி வேண்டிய இடத்தினும் – பொருள். கள:23/23
TOP


பெருக்கம் (1)

வயா என் கிளவி வேட்கை பெருக்கம் – சொல். உரி:73/1
TOP


பெருக்கமும் (2)

தொல் எயிற்கு இவர்தலும் தோலது பெருக்கமும் – பொருள். புறத்:12/3
அகத்தோன் பெருக்கமும் அன்றியும் முரணிய – 12/4
அகத்தோன் பெருக்கமும் அன்றியும் முரணிய – பொருள். புறத்:12/4
TOP


பெருகி (2)

நோய் மிக பெருகி தன் நெஞ்சு கலுழ்ந்தோளை – பொருள். அகத்:39/6
முதல் தொடை பெருகி சுருங்கு-மன் எண்ணே – பொருள். செய்யு:145/1
TOP


பெருகிய (3)

அ வழி பெருகிய சிறப்பின்-கண்ணும் – பொருள். கற்:5/47
அலமரல் பெருகிய காமத்து மிகுதியும் – பொருள். கற்:6/6
பொறை இன்று பெருகிய பருவரல்-கண்ணும் – பொருள். கற்:10/5
TOP


பெருஞ்சோற்று (1)

பிண்டம் மேய பெருஞ்சோற்று நிலையும் – பொருள். புறத்:8/9
TOP


பெருந்திணை (4)

கைக்கிளை முதலா பெருந்திணை இறுவாய் – பொருள். அகத்:1/1
செப்பிய நான்கும் பெருந்திணை குறிப்பே – பொருள். அகத்:51/4
காஞ்சி-தானே பெருந்திணை புறனே – பொருள். புறத்:22/1
பின்னர் நான்கும் பெருந்திணை பெறுமே – பொருள். கள:14/2
TOP


பெருப்பும் (1)

பணையே பிழைத்தல் பெருப்பும் ஆகும் – சொல். உரி:41/1
TOP


பெரும் (11)

மா பெரும் தானையர் மலைந்த பூவும் – பொருள். புறத்:5/5
மாயோன் மேய மன் பெரும் சிறப்பின் – பொருள். புறத்:5/9
கழி பெரும் சிறப்பின் துறை பதின்மூன்றே – பொருள். புறத்:8/13
பெரும் பகை தாங்கும் வேலினானும் – பொருள். புறத்:21/7
மாய் பெரும் சிறப்பின் புதல்வன் பயந்த – பொருள். புறத்:24/32
ஆய் பெரும் சிறப்பின் அரு மறை கிளத்தலின் – பொருள். கள:33/1
செய் பெரும் சிறப்பொடு சேர்தல்-கண்ணும் – பொருள். கற்:5/30
பெறற்கு_அரும் பெரும் பொருள் முடிந்த பின் வந்த – பொருள். கற்:9/1
சீர் உடை பெரும் பொருள் வைத்த-வழி மறப்பினும் – பொருள். கற்:9/5
பின் முறை ஆக்கிய பெரும் பொருள் வதுவை – பொருள். கற்:31/1
கைக்கிளை முதலா எழு பெரும் திணையும் – பொருள். செய்யு:185/1
TOP


பெரும்படை (1)

சீர்த்த மரபின் பெரும்படை வாழ்த்தல் என்று – பொருள். புறத்:5/20
TOP


பெருமங்கலமும் (1)

பிறந்த_நாள்-வயின் பெருமங்கலமும் – பொருள். புறத்:36/8
சிறந்த சீர்த்தி மண்ணுமங்கலமும் – 36/9
TOP


பெருமிதம் (2)

அச்சம் பெருமிதம் வெகுளி உவகை என்று – பொருள். மெய்ப்:3/2
சொல்லப்பட்ட பெருமிதம் நான்கே – பொருள். மெய்ப்:9/2
TOP


பெருமை (6)

நன்மை தீமை சிறுமை பெருமை – சொல். வேற்.இய:17/3
வன்மை மென்மை கடுமை என்றா – 17/4
அச்சம் பயம் இலி காலம் பெருமை என்று – சொல். இடை:6/1
தடவும் கயவும் நளியும் பெருமை – சொல். உரி:22/1
பெருமை சான்ற இயல்பின்-கண்ணும் – பொருள். கள:20/20
அருமை காலத்து பெருமை காட்டிய – பொருள். கற்:9/23
புதுமை பெருமை சிறுமை ஆக்கமொடு – பொருள். மெய்ப்:7/1
TOP


பெருமையானும் (2)

வயங்கல் எய்திய பெருமையானும் – பொருள். புறத்:8/2
கொடுத்தல் எய்திய கொடைமையானும் – 8/3
ஒருவன் தாங்கிய பெருமையானும் – பொருள். புறத்:8/8
பிண்டம் மேய பெருஞ்சோற்று நிலையும் – 8/9
TOP


பெருமையின் (3)

பெருமையின் பெயர்ப்பினும் உலகு உரைத்து ஒழிப்பினும் – பொருள். கள:23/8
பெற்ற தேஎத்து பெருமையின் நிலைஇ – பொருள். கற்:5/6
பெருமையின் திரியா அன்பின்-கண்ணும் – பொருள். கற்:6/4
TOP


பெருமையும் (5)

மாற்ற_அரும் கூற்றம் சாற்றிய பெருமையும் – பொருள். புறத்:24/1
கழிந்தோர் ஒழிந்தோர்க்கு காட்டிய முதுமையும் – 24/2
பெருமையும் உரனும் ஆடூஉ மேன – பொருள். கள:7/1
நோன்மையும் பெருமையும் மெய் கொள அருளி – பொருள். கற்:5/24
பெருமையும் சிறுமையும் சிறப்பின் தீரா – பொருள். உவம:10/1
பெருமையும் சிறுமையும் மெய்ப்பாடு எட்டன் – பொருள். உவம:19/1
TOP


பெற்ற (4)

மாராயம் பெற்ற நெடுமொழியானும் – பொருள். புறத்:8/5
பெற்ற பெரு வளம் பெறாஅர்க்கு அறிவுறீஇ – பொருள். புறத்:36/5
பெற்ற பின்னரும் பெரு வளன் ஏத்தி – பொருள். புறத்:36/14
பெற்ற தேஎத்து பெருமையின் நிலைஇ – பொருள். கற்:5/6
TOP


பெற்ற-வழி (2)

பெற்ற-வழி மகிழ்ச்சியும் பிரிந்த-வழி கலங்கலும் – பொருள். கள:11/7
பிரிந்த-வழி கலங்கினும் பெற்ற-வழி மலியினும் – பொருள். கள:20/9
TOP


பெற்றம் (2)

பெற்றம் ஆயின் முற்ற இன் வேண்டும் – எழுத். உயி.மயங்:77/1
பெற்றம் எருமை புலி மரை புல்வாய் – பொருள். மரபி:41/1
TOP


பெற்றமும் (3)

எருமையும் மரையும் பெற்றமும் அன்ன – பொருள். மரபி:39/1
பெற்றமும் எருமையும் மரையும் ஆவே – பொருள். மரபி:60/1
எருமையும் மரையும் பெற்றமும் நாகே – பொருள். மரபி:62/1
TOP


பெற்றன்றே (1)

யஃகான் நிற்றல் மெய் பெற்றன்றே – எழுத். நூல்:27/2
TOP


பெற்று (6)

நடை பெற்று இயலும் வண்ண சினை சொல் – சொல். கிளவி:26/2
மல்லல் வளனே ஏ பெற்று ஆகும் – சொல். உரி:7/1
இடம் பெற்று தழாஅல் இடையூறு கிளத்தல் – பொருள். கள:11/2
பெட்ட வாயில் பெற்று இரவு வலியுறுப்பினும் – பொருள். கள:11/10
அன்புற்று நகினும் அவள் பெற்று மலியினும் – பொருள். கள:12/2
நெறி பெற்று வரூஉம் நேரடி முன்னே – பொருள். செய்யு:64/2
TOP


பெற்றும் (2)

தரவு இன்று ஆகி தாழிசை பெற்றும் – பொருள். செய்யு:149/1
தாழிசை இன்றி தரவு உடைத்து ஆகியும் – 149/2
ஐ சீர் அடுக்கியும் ஆறு மெய் பெற்றும் – பொருள். செய்யு:154/2
வெண்பா இயலான் வெளிப்பட தோன்றும் – 154/3
TOP


பெற்றுழி (2)

சொல்லிய நுகர்ச்சி வல்லே பெற்றுழி – பொருள். கள:11/4
தீரா தேற்றம் உளப்பட தொகைஇ – 11/5
நல் நயம் பெற்றுழி நயம் புரி இடத்தினும் – பொருள். கள:23/20
TOP


பெற (15)

ஐ என் நெடும் சினை மெய் பெற தோன்றும் – எழுத். மொழி:23/2
மெய் பெற கிளந்து பொருள் வரைந்து இசைக்கும் – எழுத். தொகை:15/12
மெல்லெழுத்து மிகுதல் மெய் பெற தோன்றும் – எழுத். புள்.மயங்:68/2
செய்யுள் தொடர்-வயின் மெய் பெற நிலையும் – எழுத். குற்.புண:76/4
நிலை பெற தோன்றும் அ நால் சொல்லும் – சொல். கிளவி:28/2
இவ் என அறிதற்கு மெய் பெற கிளப்ப – சொல். விளி:2/2
மெய் பெற தோன்றும் பொருட்டு ஆகும்மே – சொல். வினை:45/4
மெய் பெற கிளந்த இயல ஆயினும் – சொல். இடை:47/2
மெய் பெற கிளந்த உரிச்சொல் எல்லாம் – சொல். உரி:91/1
மெய் பெற கிளந்த கிளவி எல்லாம் – சொல். எச்ச:67/2
நெய்தல் ஆதல் மெய் பெற தோன்றும் – பொருள். அகத்:8/2
இரு வகை பிரிவும் நிலை பெற தோன்றலும் – பொருள். அகத்:11/1
அவன் விலங்குறினும் களம் பெற காட்டினும் – பொருள். கள:23/39
வகை பெற வந்த உவம தோற்றம் – பொருள். உவம:1/2
செய்யுள் மருங்கின் மெய் பெற நாடி – பொருள். செய்யு:243/1
TOP


பெறல் (2)

இன் பெறல் வேண்டும் சாரியை மொழியே – எழுத். குற்.புண:54/2
இன் பெறல் வேண்டும் சாரியை மரபே – எழுத். குற்.புண:65/2
TOP


பெறலின் (1)

பெறலின் இழவின் காதலின் வெகுளியின் – சொல். வேற்.இய:11/3
TOP


பெறற்கு (2)

பெறற்கு_அரும் பெரும் பொருள் முடிந்த பின் வந்த – பொருள். கற்:9/1
நீர் வாழ் சாதியும் அது பெறற்கு உரிய – பொருள். மரபி:42/1
TOP


பெறற்கு_அரும் (1)

பெறற்கு_அரும் பெரும் பொருள் முடிந்த பின் வந்த – பொருள். கற்:9/1
TOP


பெறாள் (1)

பின்னிலை முயற்சி பெறாள் என மொழிப – பொருள். கள:37/2
TOP


பெறாஅ (3)

கலித்தளை மருங்கின் கடியவும் பெறாஅ – பொருள். செய்யு:24/1
கலி நிலை வகையும் வஞ்சியும் பெறாஅ – பொருள். செய்யு:110/4
மூடும் கடமையும் யாடு அல பெறாஅ – பொருள். மரபி:64/1
TOP


பெறாஅர் (2)

சுட்டி ஒருவர் பெயர் கொள பெறாஅர் – பொருள். அகத்:54/2
படை வகை பெறாஅர் என்மனார் புலவர் – பொருள். மரபி:76/2
TOP


பெறாஅர்க்கு (1)

பெற்ற பெரு வளம் பெறாஅர்க்கு அறிவுறீஇ – பொருள். புறத்:36/5
TOP


பெறாஅன் (1)

சொல் எதிர் பெறாஅன் சொல்லி இன்புறல் – பொருள். அகத்:50/5
TOP


பெறு (4)

உள் பெறு புள்ளி உரு ஆகும்மே – எழுத். நூல்:14/1
பெறு தகை இல்லா பிழைப்பினும் அ வழி – பொருள். கற்:9/17
மெய் பெறு மரபின் தொடை வகை-தாமே – பொருள். செய்யு:101/1
மன் பெறு மரபின் ஏனோர்க்கும் உரிய – பொருள். மரபி:83/3
TOP


பெறுதலும் (2)

அக்கு என் சாரியை பெறுதலும் உரித்தே – எழுத். உயி.மயங்:68/1
மறை வெளிப்படுதலும் தமரின் பெறுதலும் – பொருள். செய்யு:187/1
இவை முதல் ஆகிய இயல் நெறி திரியாது – 187/2
TOP


பெறும் (2)

மெய் பெறும் அவையே கைகோள் வகையே – பொருள். செய்யு:188/1
வாய்ந்தனர் என்ப அவர் பெறும் பொருளே – பொருள். மரபி:81/2
TOP


பெறுமே (14)

உரிப்பொருள் அல்லன மயங்கவும் பெறுமே – பொருள். அகத்:13/1
பின்னர் நான்கும் பெருந்திணை பெறுமே – பொருள். கள:14/2
தவல்_அரும் சிறப்பின் ஐ நிலம் பெறுமே – பொருள். கள:15/2
வேற்றுமை கிளவி தோற்றவும் பெறுமே – பொருள். கற்:18/3
புணர்ந்த வகையான் புணர்க்கவும் பெறுமே – பொருள். பொருளி:8/3
பல் வகையானும் படைக்கவும் பெறுமே – பொருள். பொருளி:43/5
ஒற்றொடு தோன்றி நிற்கவும் பெறுமே – பொருள். செய்யு:10/2
நிலைக்கு உரி மரபின் நிற்கவும் பெறுமே – பொருள். செய்யு:62/2
ஆசிரிய இயலான் முடியவும் பெறுமே – பொருள். செய்யு:119/2
ஆறு_இரண்டு உயர்வும் பிறவும் பெறுமே – பொருள். செய்யு:133/2
உடனிலை மொழியினும் தொடர்நிலை பெறுமே – பொருள். செய்யு:211/2
குஞ்சரம் பெறுமே குழவி பெயர் கொடை – பொருள். மரபி:19/1
யாரும் சார்த்தி அவைஅவை பெறுமே – பொருள். மரபி:74/2
வைசியன் பெறுமே வாணிக வாழ்க்கை – பொருள். மரபி:77/1
TOP


பெறூஉம் (1)

விளி நிலை பெறூஉம் காலம் தோன்றின் – சொல். விளி:34/3
TOP