பீ – முதல் சொற்கள், தொல்காப்பியம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

பீடும் 1
பீர் 2
பீரும் 1

முழு நூற்பாவையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.


பீடும் (1)

கேடும் பீடும் கூறலும் தோழி – பொருள். கள:11/18
TOP


பீர் (2)

பீர் என் கிளவி அம்மொடும் சிவணும் – எழுத். புள்.மயங்:70/1
பீர் என் கிளவியொடு ஓர்_இயற்று ஆகும் – எழுத். புள்.மயங்:91/2
TOP


பீரும் (1)

ஆரும் வெதிரும் சாரும் பீரும் – எழுத். புள்.மயங்:68/1
மெல்லெழுத்து மிகுதல் மெய் பெற தோன்றும் – 68/2
TOP