பி – முதல் சொற்கள், தொல்காப்பியம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

பிசி 1
பிசியினான 1
பிசியே 1
பிசியொடு 1
பிடாவும் 1
பிடி 1
பிடியொடு 1
பிண்ட 1
பிண்டத்தானும் 1
பிண்டம் 2
பிணங்கல் 1
பிணவல் 1
பிணவின் 1
பிணவும் 1
பிணாவும் 1
பிணி 1
பிணியே 1
பிணை 1
பிணையும் 2
பிரி 1
பிரித்தலின் 1
பிரித்தலும் 1
பிரித்தனர் 1
பிரிதல் 3
பிரிதலும் 1
பிரிந்த 1
பிரிந்த-காலையான 1
பிரிந்த-வழி 2
பிரிந்து 7
பிரிந்தே 1
பிரிந்தோள் 1
பிரிந்தோன் 1
பிரிநிலை 5
பிரிப்ப 1
பிரிப்பினும் 2
பிரிபவை 1
பிரியா 1
பிரியும்-காலை 1
பிரிவின் 3
பிரிவினானும் 1
பிரிவினும் 1
பிரிவு 5
பிரிவும் 4
பிரிவே 2
பிரிவொடு 1
பிழைத்த 2
பிழைத்தது 1
பிழைத்தல் 1
பிழைத்தன 1
பிழைத்து 1
பிழைத்தோர் 1
பிழைப்பின் 1
பிழைப்பினும் 2
பிழைப்பு 3
பிழையாது 5
பிள்ளை 3
பிள்ளையாட்டும் 1
பிள்ளையும் 4
பிற்பட 1
பிற 8
பிறக்கு 1
பிறக்கும் 8
பிறத்தல் 1
பிறந்த 2
பிறந்த-வழி 1
பிறந்த_நாள்-வயின் 1
பிறப்பின் 2
பிறப்பின 1
பிறப்பினும் 1
பிறப்பும் 1
பிறப்பே 7
பிறப்பொடு 3
பிறபிற 1
பிறர் 2
பிறர்க்கு 1
பிறவற்றின் 1
பிறவும் 52
பிறவே 1
பிறவொடும் 1
பிறழாமை 1
பிறள் 1
பிறன் 5
பிறிதினும் 1
பிறிதினை 1
பிறிது 9
பிறிதொடு 1
பின் 10
பின்பனி-தானும் 1
பின்றை 1
பின்னர் 4
பின்னரும் 1
பின்னிலை 3
பின்னும் 6
பின்னோர் 1

முழு நூற்பாவையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.


பிசி (1)

என்று இரு வகைத்தே பிசி நிலை வகையே – பொருள். செய்யு:176/3
TOP


பிசியினான (1)

நொடியொடு புணர்ந்த பிசியினான – பொருள். செய்யு:165/3
ஏது நுதலிய முதுமொழியான – 165/4
TOP


பிசியே (1)

பாட்டு உரை நூலே வாய்மொழி பிசியே – பொருள். செய்யு:79/1
அங்கதம் முதுசொல் அ ஏழ் நிலத்தும் – 79/2
TOP


பிசியொடு (1)

அதுவே-தானும் பிசியொடு மானும் – பொருள். செய்யு:181/1
TOP


பிடாவும் (1)

யா_மர கிளவியும் பிடாவும் தளாவும் – எழுத். உயி.மயங்:27/1
TOP


பிடி (1)

பிடி என் பெண் பெயர் யானை மேற்றே – பொருள். மரபி:51/1
TOP


பிடியொடு (1)

அந்தம் சான்ற பிடியொடு பெண்ணே – பொருள். மரபி:3/4
TOP


பிண்ட (1)

பிண்ட பெயரும் ஆ இயல் திரியா – சொல். வேற்.மயங்:7/1
TOP


பிண்டத்தானும் (1)

மூன்று உறுப்பு அடக்கிய பிண்டத்தானும் என்று – பொருள். செய்யு:168/4
TOP


பிண்டம் (2)

பிண்டம் மேய பெருஞ்சோற்று நிலையும் – பொருள். புறத்:8/9
தோன்று மொழி புலவர் அது பிண்டம் என்ப – பொருள். செய்யு:172/2
TOP


பிணங்கல் (1)

பிணங்கல் சாலா அச்சம் நான்கே – பொருள். மெய்ப்:8/2
TOP


பிணவல் (1)

பிணவல் எனினும் அவற்றின் மேற்றே – பொருள். மரபி:59/1
TOP


பிணவின் (1)

ஒன்றிய என்ப பிணவின் பெயர் கொடை – பொருள். மரபி:58/2
TOP


பிணவும் (1)

மந்தியும் பாட்டியும் பிணையும் பிணவும் – பொருள். மரபி:3/3
அந்தம் சான்ற பிடியொடு பெண்ணே – 3/4
TOP


பிணாவும் (1)

பெண்ணும் பிணாவும் மக்கட்கு உரிய – பொருள். மரபி:61/1
TOP


பிணி (1)

அவர் அவர் உறு பிணி தம போல் சேர்த்தியும் – பொருள். பொருளி:2/8
TOP


பிணியே (1)

மூப்பே பிணியே வருத்தம் மென்மையொடு – பொருள். மெய்ப்:6/1
TOP


பிணை (1)

சொல்வாய் நாடின் பிணை எனப்படுமே – பொருள். மரபி:57/2
TOP


பிணையும் (2)

பிணையும் பேணும் பெட்பின் பொருள – சொல். உரி:40/1
மந்தியும் பாட்டியும் பிணையும் பிணவும் – பொருள். மரபி:3/3
TOP


பிரி (1)

ஒருமை எண்ணின் பொது பிரி பாற்சொல் – சொல். கிளவி:44/1
TOP


பிரித்தலின் (1)

அறுத்தலின் குறைத்தலின் தொகுத்தலின் பிரித்தலின் – சொல். வேற்.இய:11/5
நிறுத்தலின் அளவின் எண்ணின் என்றா – 11/6
TOP


பிரித்தலும் (1)

காய்தலும் உவத்தலும் பிரித்தலும் பெட்டலும் – பொருள். கற்:6/40
TOP


பிரித்தனர் (1)

சொல் வரைந்து அறிய பிரித்தனர் காட்டல் – சொல். எச்ச:67/4
TOP


பிரிதல் (3)

புணர்தல் பிரிதல் இருத்தல் இரங்கல் – பொருள். அகத்:14/1
வரையாது பிரிதல் கிழவோற்கு இல்லை – பொருள். கள:50/3
பிரிதல் அச்சம் உண்மையானும் – பொருள். பொருளி:31/2
TOP


பிரிதலும் (1)

பொருள்-வயின் பிரிதலும் அவர்-வயின் உரித்தே – பொருள். அகத்:33/1
TOP


பிரிந்த (1)

இரு திணை பிரிந்த ஐம் பால் கிளவிக்கும் – சொல். பெயர்:7/1
TOP


பிரிந்த-காலையான (1)

பரத்தையின் பிரிந்த-காலையான – பொருள். கற்:46/3
TOP


பிரிந்த-வழி (2)

பெற்ற-வழி மகிழ்ச்சியும் பிரிந்த-வழி கலங்கலும் – பொருள். கள:11/7
பிரிந்த-வழி கலங்கினும் பெற்ற-வழி மலியினும் – பொருள். கள:20/9
TOP


பிரிந்து (7)

பெயரும் தொழிலும் பிரிந்து ஒருங்கு இசைப்ப – எழுத். புணர்:30/1
உயர்திணை மருங்கின் பால் பிரிந்து இசைக்கும் – சொல். கிளவி:4/5
இரட்டைக்கிளவி இரட்டின் பிரிந்து இசையா – சொல். கிளவி:48/1
பால் பிரிந்து இசையா உயர்திணை மேன – சொல். கிளவி:58/6
ஈற்று நின்று இயலும் தொகை-வயின் பிரிந்து – சொல். வேற்.இய:22/2
பல் ஆறாக பொருள் புணர்ந்து இசைக்கும் – 22/3
எழுத்து பிரிந்து இசைத்தல் இவண் இயல்பு இன்றே – சொல். உரி:97/1
கொண்டு தலைக்கழிதலும் பிரிந்து அவண் இரங்கலும் – பொருள். அகத்:15/1
TOP


பிரிந்தே (1)

ஒன்று வழி உடைய எண்ணினுள் பிரிந்தே – சொல். இடை:46/2
TOP


பிரிந்தோள் (1)

என்பு நெக பிரிந்தோள் வழி சென்று கடைஇ – பொருள். கள:23/27
TOP


பிரிந்தோன் (1)

வினை-வயின் பிரிந்தோன் மீண்டு வரு-காலை – பொருள். கற்:53/1
TOP


பிரிநிலை (5)

பிரிநிலை வினாவே எதிர்மறை ஒழியிசை – சொல். இடை:8/1
தேற்றம் வினாவே பிரிநிலை எண்ணே – சொல். இடை:9/1
பிரிநிலை வினையே பெயரே ஒழியிசை – சொல். எச்ச:34/1
பிரிநிலை எச்சம் பிரிநிலை முடிபின – சொல். எச்ச:35/2
பிரிநிலை எச்சம் பிரிநிலை முடிபின – சொல். எச்ச:35/2
TOP


பிரிப்ப (1)

கிளை நுதல் பெயரும் பிரிப்ப பிரியா – சொல். எச்ச:14/2
TOP


பிரிப்பினும் (2)

உருபு என மொழியினும் அஃறிணை பிரிப்பினும் – சொல். கிளவி:24/1
இரு வீற்றும் உரித்தே சுட்டும்-காலை – 24/2
தன்-வயின் சிறைப்பினும் அவன்-வயின் பிரிப்பினும் – பொருள். கற்:6/34
இன்னா தொல் சூள் எடுத்தல்-கண்ணும் – 6/35
TOP


பிரிபவை (1)

பெயரினும் தொழிலினும் பிரிபவை எல்லாம் – சொல். கிளவி:50/1
TOP


பிரியா (1)

கிளை நுதல் பெயரும் பிரிப்ப பிரியா – சொல். எச்ச:14/2
TOP


பிரியும்-காலை (1)

பிரியும்-காலை எதிர் நின்று சாற்றிய – பொருள். கற்:9/29
TOP


பிரிவின் (3)

பிரிவின் எச்சத்தும் மகள் நெஞ்சு வலிப்பினும் – பொருள். கள:24/10
பிரிவின் எச்சத்து புலம்பிய இருவரை – பொருள். கற்:5/37
நின்று நனி பிரிவின் அஞ்சிய பையுளும் – பொருள். கற்:5/39
TOP


பிரிவினானும் (1)

தாளாண் எதிரும் பிரிவினானும் – பொருள். கள:16/9
நாணு நெஞ்சு அலைப்ப விடுத்தல்-கண்ணும் – 16/10
TOP


பிரிவினும் (1)

புணர்ச்சி வேண்டினும் வேண்டா பிரிவினும் – பொருள். கள:23/22
வேளாண் பெரு நெறி வேண்டிய இடத்தினும் – 23/23
TOP


பிரிவு (5)

தாம் பிரிவு இலவே தொகை வரு-காலை – சொல். வேற்.மயங்:14/2
ஆ-வயின் மூன்றும் பிரிவு இல் அசைநிலை – சொல். இடை:32/2
ஒரு பொருள் இரு சொல் பிரிவு இல வரையார் – சொல். எச்ச:64/1
இட்டு பிரிவு இரங்கினும் அருமை செய்து அயர்ப்பினும் – பொருள். கள:20/6
பிரிவு ஆற்றாமை மறைந்தவை உரைத்தல் – பொருள். மெய்ப்:24/5
TOP


பிரிவும் (4)

இரு வகை பிரிவும் நிலை பெற தோன்றலும் – பொருள். அகத்:11/1
எனை பிரிவும் அ இயல் நிலையும் – பொருள். கற்:49/1
செய் பொருள் அச்சமும் வினை-வயின் பிரிவும் – பொருள். பொருளி:38/1
மெய்பெற உணர்த்தும் கிழவி பாராட்டே – 38/2
இன்பமும் இடும்பையும் புணர்வும் பிரிவும் – பொருள். செய்யு:208/1
ஒழுக்கமும் என்று இவை இழுக்கு நெறி இன்றி – 208/2
TOP


பிரிவே (2)

ஓதல் பகையே தூது இவை பிரிவே – பொருள். அகத்:25/1
இழைத்த ஒண் பொருள் முடியவும் பிரிவே – பொருள். அகத்:28/4
TOP


பிரிவொடு (1)

பிரிவொடு புணர்ந்தது கற்பு எனப்படுமே – பொருள். செய்யு:187/4
TOP


பிழைத்த (2)

தான் அவள் பிழைத்த பருவத்தானும் – பொருள். கற்:5/23
தான் அவள் பிழைத்த நிலையின்-கண்ணும் – பொருள். கற்:5/42
TOP


பிழைத்தது (1)

பிழைத்தது பிழையாது ஆகல் வேண்டியும் – பொருள். அகத்:28/3
TOP


பிழைத்தல் (1)

பணையே பிழைத்தல் பெருப்பும் ஆகும் – சொல். உரி:41/1
TOP


பிழைத்தன (1)

இழைத்த இலக்கணம் பிழைத்தன போல – பொருள். செய்யு:243/2
TOP


பிழைத்து (1)

பிழைத்து வந்து இருந்த கிழவனை நெருங்கி – பொருள். கற்:9/8
TOP


பிழைத்தோர் (1)

பிழைத்தோர் தாங்கும் காவலானும் – பொருள். புறத்:21/20
TOP


பிழைப்பின் (1)

இன்னது பிழைப்பின் இது ஆகியர் என – பொருள். புறத்:24/8
TOP


பிழைப்பினும் (2)

பெறு தகை இல்லா பிழைப்பினும் அ வழி – பொருள். கற்:9/17
உணர்ப்பு வரை இறப்பினும் செய் குறி பிழைப்பினும் – பொருள். கற்:15/1
புலத்தலும் ஊடலும் கிழவோற்கு உரிய – 15/2
TOP


பிழைப்பு (3)

இரு வகை குறி பிழைப்பு ஆகிய இடத்தும் – பொருள். கள:16/1
தன் பிழைப்பு ஆக தழீஇ தேறலும் – பொருள். கள:20/29
பிள்ளை பெயரும் பிழைப்பு ஆண்டு இல்லை – பொருள். மரபி:11/1
TOP


பிழையாது (5)

அன்ன பிறவும் தொல் நெறி பிழையாது – சொல். வேற்.மயங்:18/1
உருபினும் பொருளினும் மெய் தடுமாறி – 18/2
பல் வேறு செய்தியின் நூல் நெறி பிழையாது – சொல். எச்ச:67/3
சொல் வரைந்து அறிய பிரித்தனர் காட்டல் – 67/4
பிழைத்தது பிழையாது ஆகல் வேண்டியும் – பொருள். அகத்:28/3
மெய்யினும் பொய்யினும் வழிநிலை பிழையாது – பொருள். கள:23/5
பல் வேறு கவர் பொருள் நாட்டத்தானும் – 23/6
எண் வகை இயல் நெறி பிழையாது ஆகி – பொருள். செய்யு:205/1
TOP


பிள்ளை (3)

இரு வகை பட்ட பிள்ளை நிலையும் – பொருள். புறத்:5/16
பிள்ளை பெயரும் பிழைப்பு ஆண்டு இல்லை – பொருள். மரபி:11/1
பிள்ளை குழவி கன்றே போத்து என – பொருள். மரபி:24/1
TOP


பிள்ளையாட்டும் (1)

நாடு அவற்கு அருளிய பிள்ளையாட்டும் – பொருள். புறத்:5/18
காட்சி கால்கோள் நீர்ப்படை நடுதல் – 5/19
TOP


பிள்ளையும் (4)

கன்றும் பிள்ளையும் மகவும் மறியும் என்று – பொருள். மரபி:1/3
பார்ப்பும் பிள்ளையும் பறப்பவற்று இளமை – பொருள். மரபி:4/2
மகவும் பிள்ளையும் பறழும் பார்ப்பும் – பொருள். மரபி:14/1
பெண்ணும் ஆணும் பிள்ளையும் அவையே – பொருள். மரபி:69/1
TOP


பிற்பட (1)

பிற்பட கிளவார் முற்பட கிளத்தல் – சொல். இடை:36/2
TOP


பிற (8)

கிளந்த அல்ல வேறு பிற தோன்றினும் – சொல். வேற்.மயங்:35/1
பிற பிறக்கு அரோ போ மாது என வரூஉம் – சொல். இடை:31/2
கிளந்த அல்ல வேறு பிற தோன்றினும் – சொல். இடை:48/1
வேறு பிற தோன்றினும் அவற்றொடு கொளலே – சொல். உரி:92/2
பிற நீர் மாக்களின் அறிய ஆயிடை – பொருள். கள:27/3
பிற அவண் வரினும் திறவதன் நாடி – பொருள். செய்யு:209/2
இல் என மொழிப பிற வகை நிகழ்ச்சி – பொருள். மரபி:80/2
சொல்லிய அல்ல பிற அவண் வரினும் – பொருள். மரபி:110/24
TOP


பிறக்கு (1)

பிற பிறக்கு அரோ போ மாது என வரூஉம் – சொல். இடை:31/2
TOP


பிறக்கும் (8)

தாம் இனிது பிறக்கும் தகார நகாரம் – எழுத். பிறப்:11/3
றஃகான் னஃகான் ஆ இரண்டும் பிறக்கும் – எழுத். பிறப்:12/2
ரகார ழகாரம் ஆ இரண்டும் பிறக்கும் – எழுத். பிறப்:13/2
லகார ளகாரம் ஆ இரண்டும் பிறக்கும் – எழுத். பிறப்:14/3
இதழ் இயைந்து பிறக்கும் பகார மகாரம் – எழுத். பிறப்:15/1
பல் இதழ் இயைய வகாரம் பிறக்கும் – எழுத். பிறப்:16/1
கண்ணுற்று அடைய யகாரம் பிறக்கும் – எழுத். பிறப்:17/2
இறைச்சியின் பிறக்கும் பொருளும்-மார் உளவே – பொருள். பொருளி:36/1
TOP


பிறத்தல் (1)

அ என பிறத்தல் அஃறிணை மருங்கின் – சொல். வேற்.மயங்:26/1
TOP


பிறந்த (2)

மிடற்று பிறந்த வளியின் இசைக்கும் – எழுத். பிறப்:2/3
பிறந்த_நாள்-வயின் பெருமங்கலமும் – பொருள். புறத்:36/8
TOP


பிறந்த-வழி (1)

பிறந்த-வழி கூறலும் பண்பு கொள் பெயரும் – சொல். வேற்.மயங்:31/3
TOP


பிறந்த_நாள்-வயின் (1)

பிறந்த_நாள்-வயின் பெருமங்கலமும் – பொருள். புறத்:36/8
TOP


பிறப்பின் (2)

பிறப்பின் ஆக்கம் வேறு வேறு இயல – எழுத். பிறப்:1/7
மெல்லெழுத்து ஆறும் பிறப்பின் ஆக்கம் – எழுத். பிறப்:18/1
TOP


பிறப்பின (1)

அ ஆறு எழுத்தும் மூ வகை பிறப்பின – எழுத். பிறப்:10/1
TOP


பிறப்பினும் (1)

பிறப்பினும் வரூஉம் திறத்த என்ப – பொருள். உவம:25/3
TOP


பிறப்பும் (1)

பிறப்பும் சிறப்பும் இறப்ப நோக்கி – பொருள். கள:23/34
TOP


பிறப்பே (7)

பிறப்பே குடிமை ஆண்மை ஆண்டொடு – பொருள். மெய்ப்:25/1
பிறவும் உளவே அ கிளை பிறப்பே – பொருள். மரபி:28/2
பிறவும் உளவே அ கிளை பிறப்பே – பொருள். மரபி:29/2
பிறவும் உளவே அ கிளை பிறப்பே – பொருள். மரபி:30/2
பிறவும் உளவே அ கிளை பிறப்பே – பொருள். மரபி:31/2
பிறவும் உளவே அ கிளை பிறப்பே – பொருள். மரபி:32/2
பிறவும் உளவே அ கிளை பிறப்பே – பொருள். மரபி:33/2
TOP


பிறப்பொடு (3)

தம்தம் சார்பின் பிறப்பொடு சிவணி – எழுத். பிறப்:19/3
பிறப்பொடு விடு-வழி உறழ்ச்சி வாரத்து – எழுத். பிறப்:20/3
பிறிதொடு படாது பிறப்பொடு நோக்கி – பொருள். உவம:23/1
TOP


பிறபிற (1)

பிறபிற பெண்டிரின் பெயர்த்தல்-கண்ணும் – பொருள். கற்:5/36
TOP


பிறர் (2)

அந்தம் இல் சிறப்பின் பிறர் பிறர் திறத்தினும் – பொருள். கற்:5/16
அந்தம் இல் சிறப்பின் பிறர் பிறர் திறத்தினும் – பொருள். கற்:5/16
TOP


பிறர்க்கு (1)

நகு நயம் மறைத்தல் சிதைவு பிறர்க்கு இன்மையொடு – பொருள். மெய்ப்:13/2
TOP


பிறவற்றின் (1)

நாளும் புள்ளும் பிறவற்றின் நிமித்தமும் – பொருள். புறத்:36/17
TOP


பிறவும் (52)

அன் என் கிளவி உளப்பட பிறவும் – எழுத். புணர்:17/4
அன்ன என்ப சாரியை மொழியே – 17/5
அன்ன பிறவும் தன் இயல் மருங்கின் – எழுத். தொகை:15/11
உம்மும் கெழுவும் உளப்பட பிறவும் – எழுத். குற்.புண:76/2
அன்ன மரபின் மொழி-இடை தோன்றி – 76/3
எண்ணின் தொகுதி உளப்பட பிறவும் – எழுத். குற்.புண:77/9
அன்னவை எல்லாம் மருவின் பாத்திய – 77/10
அன்ன பிறவும் அவற்றொடு சிவணி – சொல். கிளவி:57/7
ஆ ஈர்_ஐந்தொடு பிறவும் அன்ன – சொல். கிளவி:58/4
கண்ணும் தோளும் முலையும் பிறவும் – சொல். கிளவி:62/1
பன்மை சுட்டிய சினை நிலை கிளவி – 62/2
அன்ன பிறவும் அ முதல் பொருள – சொல். வேற்.இய:11/9
அன்ன பிறவும் அதன் பால என்மனார் – சொல். வேற்.இய:13/8
அன்ன பிறவும் அதன் பால என்மனார் – சொல். வேற்.இய:17/9
திரிந்து வேறுபடூஉம் பிறவும் அன்ன – சொல். வேற்.இய:19/6
அன்ன பிறவும் அதன் பால என்மனார் – சொல். வேற்.இய:21/4
அன்ன பிறவும் தொல் நெறி பிழையாது – சொல். வேற்.மயங்:18/1
அன்ன பிறவும் நான்கன் உருபின் – சொல். வேற்.மயங்:27/8
அன்ன பிறவும் பெயர் நிலை வரினே – சொல். விளி:37/3
அன்ன பிறவும் உயர்திணை மருங்கின் – சொல். பெயர்:12/1
அன்ன பிறவும் அஃறிணை மருங்கின் – சொல். பெயர்:16/1
சொல்லிய அல்ல பிறவும் ஆஅங்கு – சொல். பெயர்:20/4
அன்ன பிறவும் குறிப்பொடு கொள்ளும் – சொல். வினை:17/2
அன்ன பிறவும் குறிப்பொடு கொள்ளும் – சொல். இடை:34/3
அன்ன பிறவும் கிளந்த அல்ல – சொல். உரி:98/1
அன்ன பிறவும் அதன் குணம் நுதலி – சொல். எச்ச:20/2
அ வகை பிறவும் கரு என மொழிப – பொருள். அகத்:18/3
அன்ன பிறவும் அவற்றொடு தொகைஇ – பொருள். அகத்:36/4
அன்னவை பிறவும் ஆங்கண் நிகழ – பொருள். கள:4/3
ஊரும் பேரும் கெடுதியும் பிறவும் – பொருள். கள:11/11
நீரின் குறிப்பின் நிரம்ப கூறி – 11/12
ஆ வகை பிறவும் தோன்று-மன் பொருளை – பொருள். கள:22/6
காதல் மிகுதி உளப்பட பிறவும் – பொருள். கள:23/32
நாடும் ஊரும் இல்லும் குடியும் – 23/33
அன்னவை பிறவும் செவிலி மேன – பொருள். கள:24/13
உடன் சேறல் செய்கையொடு அன்னவை பிறவும் – பொருள். கற்:5/43
மடம் பட வந்த தோழி-கண்ணும் – 5/44
மரபு உடை எதிரும் உளப்பட பிறவும் – பொருள். கற்:9/30
வகை பட வந்த கிளவி எல்லாம் – 9/31
எண்ணிய பண்ணை என்று இவற்றொடு பிறவும் – பொருள். கற்:10/13
கண்ணிய காமக்கிழத்தியர் மேன – 10/14
பிறவும் அன்ன கிழவோள் மாண்புகள் – பொருள். கற்:11/4
தோற்றம் சான்ற அன்னவை பிறவும் – பொருள். கற்:29/4
இளையோர்க்கு உரிய கிளவி என்ப – 29/5
அன்னவை பிறவும் பார்ப்பார்க்கு உரிய – பொருள். கற்:36/5
புரை பட வந்த அன்னவை பிறவும் – பொருள். பொருளி:16/7
வரைதல் வேட்கை பொருள என்ப – 16/8
தேரும் யானையும் குதிரையும் பிறவும் – பொருள். பொருளி:18/1
ஊர்ந்தனர் இயங்கலும் உரியர் என்ப – 18/2
அன்ன பிறவும் அவற்றொடு சிவணி – பொருள். மெய்ப்:19/1
ஆறாறு அவையும் அன்ன பிறவும் – பொருள். உவம:11/14
கூறும்-காலை பல் குறிப்பினவே – 11/15
ஆறு_இரண்டு உயர்வும் பிறவும் பெறுமே – பொருள். செய்யு:133/2
அவை அல பிறவும் நுதலிய நெறியான் – பொருள். செய்யு:201/4
போத்தும் கண்டியும் கடுவனும் பிறவும் – பொருள். மரபி:2/4
யாத்த ஆண்பால் பெயர் என மொழிப – 2/5
பிறவும் உளவே அ கிளை பிறப்பே – பொருள். மரபி:28/2
பிறவும் உளவே அ கிளை பிறப்பே – பொருள். மரபி:29/2
பிறவும் உளவே அ கிளை பிறப்பே – பொருள். மரபி:30/2
பிறவும் உளவே அ கிளை பிறப்பே – பொருள். மரபி:31/2
பிறவும் உளவே அ கிளை பிறப்பே – பொருள். மரபி:32/2
பிறவும் உளவே அ கிளை பிறப்பே – பொருள். மரபி:33/2
தாரும் முடியும் நேர்வன பிறவும் – பொருள். மரபி:71/3
தெரிவு கொள் செங்கோல் அரசர்க்கு உரிய – 71/4
நெடுந்தகை செம்மல் என்று இவை பிறவும் – பொருள். மரபி:73/2
பொருந்த சொல்லுதல் அவர்க்கு உரித்தன்றே – 73/3
ஈர்க்கே குலை என நேர்ந்தன பிறவும் – பொருள். மரபி:86/3
புல்லொடு வரும் என சொல்லினர் புலவர் – 86/4
அன்ன பிறவும் அவற்று விரி ஆகும் – பொருள். மரபி:108/9
TOP


பிறவே (1)

அஃறிணை என்மனார் அவர் அல பிறவே – சொல். கிளவி:1/2
ஆ இரு திணையின் இசைக்குமன சொல்லே – 1/3
TOP


பிறவொடும் (1)

அன்ன என் கிளவி பிறவொடும் சிவணும் – பொருள். உவம:13/1
TOP


பிறழாமை (1)

தன் கோள் கூறல் முறை பிறழாமை – பொருள். மரபி:110/10
பிறன் உடம்பட்டது தான் உடம்படுதல் – 110/11
TOP


பிறள் (1)

கிழவோள் பிறள் குணம் இவை என கூறி – பொருள். பொருளி:40/1
TOP


பிறன் (5)

தன் பாலானும் பிறன் பாலானும் – சொல். வினை:46/3
தன்னை பிறன் போல் கூறும் குறிப்பின் – சொல். எச்ச:52/2
பிறன் வரைவு ஆயினும் அவன் வரைவு மறுப்பினும் – பொருள். கள:23/40
பிறன் உடம்பட்டது தான் உடம்படுதல் – பொருள். மரபி:110/11
பிறன் கோள் கூறல் அறியாது உடம்படல் – பொருள். மரபி:110/19
TOP


பிறிதினும் (1)

தன்னினும் பிறிதினும் இதனது இது எனும் – சொல். வேற்.இய:18/3
TOP


பிறிதினை (1)

நன்மையும் தீமையும் பிறிதினை கூறலும் – பொருள். பொருளி:16/6
TOP


பிறிது (9)

மெய் பிறிது ஆதல் மிகுதல் குன்றல் என்று – எழுத். புணர்:7/2
மெய் பிறிது ஆகு இடத்து இயற்கை ஆதலும் – எழுத். தொகை:15/10
அ பொருள் அல்லா பிறிது பொருள் கூறல் – சொல். கிளவி:35/2
பிறிது பிறிது ஏற்றலும் உருபு தொக வருதலும் – சொல். வேற்.மயங்:21/1
பிறிது பிறிது ஏற்றலும் உருபு தொக வருதலும் – சொல். வேற்.மயங்:21/1
ஒப்பு இல் வழியான் பிறிது பொருள் சுட்டலும் – சொல். வேற்.மயங்:32/3
தம் ஈறு திரிதலும் பிறிது அவண் நிலையலும் – சொல். இடை:3/3
மரபு நிலை திரியின் பிறிது பிறிது ஆகும் – பொருள். மரபி:91/1
மரபு நிலை திரியின் பிறிது பிறிது ஆகும் – பொருள். மரபி:91/1
TOP


பிறிதொடு (1)

பிறிதொடு படாது பிறப்பொடு நோக்கி – பொருள். உவம:23/1
TOP


பின் (10)

பின் சார் அயல் புடை தே வகை எனாஅ – சொல். வேற்.இய:21/2
பின் முன் கால் கடை வழி இடத்து என்னும் – சொல். வினை:32/1
முன் மொழி நிலையலும் பின் மொழி நிலையலும் – சொல். எச்ச:23/2
ஒன்றிய மரபின் பின் தேர் குரவையும் – பொருள். புறத்:21/6
பின் வா என்றலும் பேதைமை ஊட்டலும் – பொருள். கள:23/10
புணர்ந்த பின் அவன்-வயின் வணங்கல்-கண்ணும் – பொருள். கள:23/16
போக்கு உடன் அறிந்த பின் தோழியொடு கெழீஇ – பொருள். கள:24/8
அன்ன வகையான் உணர்ந்த பின் அல்லது – பொருள். கள:37/1
பெறற்கு_அரும் பெரும் பொருள் முடிந்த பின் வந்த – பொருள். கற்:9/1
பின் முறை ஆக்கிய பெரும் பொருள் வதுவை – பொருள். கற்:31/1
TOP


பின்பனி-தானும் (1)

பின்பனி-தானும் உரித்து என மொழிப – பொருள். அகத்:10/1
TOP


பின்றை (1)

உணர்ச்சி ஏழினும் உணர்ந்த பின்றை – பொருள். கள:23/4
மெய்யினும் பொய்யினும் வழிநிலை பிழையாது – 23/5
TOP


பின்னர் (4)

பின்னர் நான்கும் பெருந்திணை பெறுமே – பொருள். கள:14/2
பொய்யும் வழுவும் தோன்றிய பின்னர் – பொருள். கற்:4/1
ஐயர் யாத்தனர் கரணம் என்ப – 4/2
பின்னர் வந்த வாயில்-கண்ணும் – பொருள். கற்:10/10
அடை நிலை கிளவி தாழிசை பின்னர் – பொருள். செய்யு:135/1
நடை நவின்று ஒழுகும் ஆங்கு என் கிளவி – 135/2
TOP


பின்னரும் (1)

பெற்ற பின்னரும் பெரு வளன் ஏத்தி – பொருள். புறத்:36/14
TOP


பின்னிலை (3)

பின்னிலை நிகழும் பல் வேறு மருங்கினும் – பொருள். கள:23/19
பின்னிலை முயற்சி பெறாள் என மொழிப – பொருள். கள:37/2
பின்னிலை தோன்றும் என்மனார் புலவர் – பொருள். கற்:26/2
TOP


பின்னும் (6)

பின்னும் முன்னும் வினையெஞ்சு கிளவியும் – எழுத். புள்.மயங்:38/2
மின்னும் பின்னும் பன்னும் கன்னும் – எழுத். புள்.மயங்:50/1
முன்னும் பின்னும் மொழி அடுத்து வருதலும் – சொல். இடை:3/2
முன்னும் பின்னும் வருபவை நாடி – சொல். உரி:91/2
முன்னும் பின்னும் கொள்-வழி கொளாஅல் – சொல். எச்ச:13/3
சொல் என் எச்சம் முன்னும் பின்னும் – சொல். எச்ச:45/1
சொல் அளவு அல்லது எஞ்சுதல் இன்றே – 45/2
TOP


பின்னோர் (1)

மன்னர் பாங்கின் பின்னோர் ஆகுப – பொருள். அகத்:30/1
TOP