ந – முதல் சொற்கள், தொல்காப்பியம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

ந 22
நகர 1
நகரம்-மிசை 1
நகரமொடு 1
நகாரம் 4
நகினும் 1
நகு 1
நகை 6
நகைமொழியானும் 1
நகையே 1
நசை 2
நசையொடும் 1
நட்பின் 2
நடக்கும் 1
நடக்கை 2
நடக்கையது 1
நடுக்கம் 1
நடுக்கு 1
நடுங்க 1
நடுதல் 1
நடுவண் 1
நடுவணது 1
நடுவுநிலை 2
நடை 7
நடை-வயின் 1
நடைத்து 1
நடைத்தே 2
நடைபெற்று 1
நடைய 2
நடையினும் 1
நடையே 1
நண்டும் 1
நண்ணிய 1
நண்பகல் 1
நந்த 2
நந்தும் 2
நம் 2
நம்பும் 1
நமையும் 1
நய 2
நயத்தின் 1
நயந்த 1
நயந்தோர் 1
நயம் 4
நரம்பின் 1
நரியும் 2
நல் 14
நல்குரவு 1
நல்லது 1
நல்லவை 2
நல்லோள் 1
நல 2
நலம் 2
நலனே 1
நலிதல் 1
நலிபு 2
நலிபு_வண்ணம் 2
நவ்வி 1
நவ்வியும் 1
நவில் 2
நவிலா 1
நவின்று 2
நளி 2
நளிய 2
நளியின் 1
நளியும் 1
நற்பால் 1
நற்றாய் 2
நன் 1
நன்கு 2
நன்மை 2
நன்மையும் 2
நன்று 3
நனவே 1
நனி 13
நனை 1

முழு நூற்பாவையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.


ந (22)

மெல்லெழுத்து என்ப ங ஞ ண ந ம ன – எழுத். நூல்:20/1
ங ஞ ண ந ம ன எனும் புள்ளி முன்னர் – எழுத். நூல்:25/1
ஞ ந ம வ என்னும் புள்ளி முன்னர் – எழுத். நூல்:27/1
க ச த ப ங ஞ ந ம ஈர் ஒற்று ஆகும் – எழுத். மொழி:15/2
க த ந ப ம எனும் ஆ ஐந்து எழுத்தும் – எழுத். மொழி:28/1
ஒவ்வும் அற்றே ந அலங்கடையே – எழுத். மொழி:39/1
உ ஊகாரம் ந வவொடு நவிலா – எழுத். மொழி:41/1
ஞ ண ந ம ன ய ர ல வ ழ ள என்னும் – எழுத். மொழி:45/1
தன் மெய் திரிந்து ங ஞ ந ஆகும் – எழுத். புணர்:27/2
ங ஞ ந ம என்னும் ஒற்று ஆகும்மே – எழுத். தொகை:1/3
ஞ ந ம ய வ எனும் முதல் ஆகு மொழியும் – எழுத். தொகை:2/1
த ந என வரின் ற ன ஆகும்மே – எழுத். தொகை:7/2
ஞ ந ம வ என்னும் புள்ளி இறுதியும் – எழுத். தொகை:10/2
க ச த ப என்றா ந ம வ என்றா – எழுத். தொகை:28/4
ஞ ந என் புள்ளிக்கு இன்னே சாரியை – எழுத். உரு:10/1
சுட்டின் முன்னர் ஞ ந ம தோன்றின் – எழுத். உயி.மயங்:3/1
ஞ ந ம வ இயையினும் உகரம் நிலையும் – எழுத். புள்.மயங்:2/1
ந ம வ என்னும் மூன்றொடு சிவணி – எழுத். குற்.புண:45/1
ஐந்தும் மூன்றும் ந ம வரு-காலை – எழுத். குற்.புண:46/1
ஞ ந ம தோன்றினும் ய வ வந்து இயையினும் – எழுத். குற்.புண:73/2
த ந நு எ என அவை முதல் ஆகி – சொல். விளி:37/1
த ந நு எ எனும் அவை முதல் ஆகிய – சொல். எச்ச:14/1
TOP


நகர (1)

நகர இறுதியும் அதன் ஓர்_அற்றே – எழுத். புள்.மயங்:3/1
TOP


நகரம்-மிசை (1)

ஒற்றிய நகரம்-மிசை நகரமொடு முதலும் – எழுத். மொழி:34/2
TOP


நகரமொடு (1)

ஒற்றிய நகரம்-மிசை நகரமொடு முதலும் – எழுத். மொழி:34/2
TOP


நகாரம் (4)

உச்சகாரமொடு நகாரம் சிவணும் – எழுத். மொழி:46/1
தாம் இனிது பிறக்கும் தகார நகாரம் – எழுத். பிறப்:11/3
மூன்றன் ஒற்றே நகாரம் ஆகும் – எழுத். குற்.புண:56/1
நூறு என் கிளவி நகாரம் மெய் கெட – எழுத். குற்.புண:58/3
TOP


நகினும் (1)

அன்புற்று நகினும் அவள் பெற்று மலியினும் – பொருள். கள:12/2
TOP


நகு (1)

நகு நயம் மறைத்தல் சிதைவு பிறர்க்கு இன்மையொடு – பொருள். மெய்ப்:13/2
TOP


நகை (6)

இன் நகை மனைவி பேஎய் புண்ணோன் – பொருள். புறத்:24/10
நல் நயம் உரைத்தல் நகை நனி உறாஅ – பொருள். கள:10/2
எண்_அரும் பல் நகை கண்ணிய வகையினும் – பொருள். கள:23/21
இன் நகை புதல்வனை தழீஇ இழை அணிந்து – பொருள். கற்:10/9
உடனுறை உவமம் சுட்டு நகை சிறப்பு என – பொருள். பொருளி:48/1
உள்ளப்பட்ட நகை நான்கு என்ப – பொருள். மெய்ப்:4/2
TOP


நகைமொழியானும் (1)

பொருளொடு புணர்ந்த நகைமொழியானும் என்று – பொருள். செய்யு:173/4
TOP


நகையே (1)

நகையே அழுகை இளிவரல் மருட்கை – பொருள். மெய்ப்:3/1
TOP


நசை (2)

நம்பும் மேவும் நசை ஆகும்மே – சொல். உரி:31/1
எஞ்சா மண் நசை வேந்தனை வேந்தன் – பொருள். புறத்:7/1
TOP


நசையொடும் (1)

வசையொடும் நசையொடும் புணர்ந்தன்று ஆயின் – பொருள். செய்யு:129/1
TOP


நட்பின் (2)

நட்பின் பகையின் காதலின் சிறப்பின் என்று – சொல். வேற்.இய:15/4
நட்பின் நடக்கை ஆங்கு அலங்கடையே – பொருள். பொருளி:6/1
TOP


நடக்கும் (1)

எழு சீர் அடியே முடுகியல் நடக்கும் – பொருள். செய்யு:65/1
TOP


நடக்கை (2)

நடக்கை எல்லாம் அவர்-கண் படுமே – பொருள். கற்:30/2
நட்பின் நடக்கை ஆங்கு அலங்கடையே – பொருள். பொருளி:6/1
TOP


நடக்கையது (1)

ஞாலத்து வரூஉம் நடக்கையது குறிப்பின் – பொருள். புறத்:36/19
TOP


நடுக்கம் (1)

அதிர்வும் விதிர்ப்பும் நடுக்கம் செய்யும் – சொல். உரி:18/1
TOP


நடுக்கு (1)

வியர்த்தல் ஐயம் மிகை நடுக்கு எனாஅ – பொருள். மெய்ப்:12/9
TOP


நடுங்க (1)

நாட நளிய நடுங்க நந்த – பொருள். உவம:11/12
TOP


நடுதல் (1)

காட்சி கால்கோள் நீர்ப்படை நடுதல் – பொருள். புறத்:5/19
சீர்த்த மரபின் பெரும்படை வாழ்த்தல் என்று – 5/20
TOP


நடுவண் (1)

நடுவண் ஐந்திணை நடுவணது ஒழிய – பொருள். அகத்:2/2
TOP


நடுவணது (1)

நடுவண் ஐந்திணை நடுவணது ஒழிய – பொருள். அகத்:2/2
TOP


நடுவுநிலை (2)

நடுவுநிலை திணையே நண்பகல் வேனிலொடு – பொருள். அகத்:9/1
உடைமை இன்புறல் நடுவுநிலை அருளல் – பொருள். மெய்ப்:12/2
TOP


நடை (7)

நடை ஆ இயல என்மனார் புலவர் – எழுத். குற்.புண:8/2
நடை மருங்கு இன்றே பொருள்-வயினான – எழுத். குற்.புண:34/2
நடை பெற்று இயலும் வண்ண சினை சொல் – சொல். கிளவி:26/2
நடை மிகுத்து ஏத்திய குடை நிழல் மரபும் – பொருள். புறத்:36/10
நடை நவின்று ஒழுகும் ஒன்று என மொழிப – பொருள். செய்யு:132/2
நடை நவின்று ஒழுகும் ஆங்கு என் கிளவி – பொருள். செய்யு:135/2
நடை நவில் புரவியும் களிறும் தேரும் – பொருள். மரபி:71/2
TOP


நடை-வயின் (1)

நடை-வயின் தோன்றிய இரு வகை விடையும் – பொருள். புறத்:36/15
TOP


நடைத்து (1)

பலர்சொல் நடைத்து என மொழிமனார் புலவர் – சொல். எச்ச:25/2
TOP


நடைத்தே (2)

ஆசிரிய நடைத்தே வஞ்சி ஏனை – பொருள். செய்யு:108/1
வெண்பா நடைத்தே கலி என மொழிப – பொருள். செய்யு:108/2
TOP


நடைபெற்று (1)

நடைபெற்று இயலும் தமக்கு இயல்பு இலவே – சொல். இடை:1/2
TOP


நடைய (2)

ஒரு சொல் நடைய பொருள் செல் மருங்கே – சொல். வேற்.மயங்:19/2
எல்லா தொகையும் ஒரு சொல் நடைய – சொல். எச்ச:24/1
TOP


நடையினும் (1)

ஏது நடையினும் எடுத்துக்காட்டினும் – பொருள். மரபி:102/3
TOP


நடையே (1)

உரை வகை நடையே நான்கு என மொழிப – பொருள். செய்யு:173/5
TOP


நண்டும் (1)

நண்டும் தும்பியும் நான்கு அறிவினவே – பொருள். மரபி:31/1
TOP


நண்ணிய (1)

அண்ணம் நண்ணிய பல் முதல் மருங்கில் – எழுத். பிறப்:11/1
TOP


நண்பகல் (1)

நடுவுநிலை திணையே நண்பகல் வேனிலொடு – பொருள். அகத்:9/1
TOP


நந்த (2)

நாட நளிய நடுங்க நந்த – பொருள். உவம:11/12
ஓட புரைய என்றவை எனாஅ – 11/13
நேர வியப்ப நளிய நந்த என்று – பொருள். உவம:16/2
TOP


நந்தும் (2)

நந்தும் முரளும் ஈர் அறிவினவே – பொருள். மரபி:29/1
நீர் வாழ் சாதியுள் நந்தும் நாகே – பொருள். மரபி:63/1
TOP


நம் (2)

உயர்திணை ஆயின் நம் இடை வருமே – எழுத். உரு:18/1
நம் ஊர்ந்து வரூஉம் இகர ஐகாரமும் – சொல். பெயர்:9/4
TOP


நம்பும் (1)

நம்பும் மேவும் நசை ஆகும்மே – சொல். உரி:31/1
TOP


நமையும் (1)

விசை_மர கிளவியும் ஞெமையும் நமையும் – எழுத். உயி.மயங்:80/1
ஆ மு பெயரும் சே_மர இயல – 80/2
TOP


நய (2)

நல் நய மருங்கின் நாட்டம் வேண்டலின் – பொருள். கள:32/2
நல் நய பொருள்_கோள் எண்ண_அரும்-குரைத்தே – பொருள். மெய்ப்:27/3
TOP


நயத்தின் (1)

நல் வகை உடைய நயத்தின் கூறியும் – பொருள். பொருளி:43/4
TOP


நயந்த (1)

நயந்த கிழவனை நெஞ்சு புண்ணுறீஇ – பொருள். கற்:6/9
TOP


நயந்தோர் (1)

நல் இசை நயந்தோர் சொல்லொடு தொகைஇ – பொருள். கற்:6/26
TOP


நயம் (4)

நல் நயம் உரைத்தல் நகை நனி உறாஅ – பொருள். கள:10/2
நல் நயம் பெற்றுழி நயம் புரி இடத்தினும் – பொருள். கள:23/20
நல் நயம் பெற்றுழி நயம் புரி இடத்தினும் – பொருள். கள:23/20
நகு நயம் மறைத்தல் சிதைவு பிறர்க்கு இன்மையொடு – பொருள். மெய்ப்:13/2
TOP


நரம்பின் (1)

நரம்பின் மறைய என்மனார் புலவர் – எழுத். நூல்:33/3
TOP


நரியும் (2)

நரியும் அற்றே நாடினர் கொளினே – பொருள். மரபி:9/1
நரியும் அற்றே நாடினர் கொளினே – பொருள். மரபி:66/1
TOP


நல் (14)

ஒருவன் மண்டிய நல் இசை நிலையும் – பொருள். புறத்:17/15
தாவின் நல் இசை கருதிய கிடந்தோர்க்கு – பொருள். புறத்:36/1
துறை அமை நல் யாழ் துணைமையோர் இயல்பே – பொருள். கள:1/5
நல் நயம் உரைத்தல் நகை நனி உறாஅ – பொருள். கள:10/2
தா இல் நல் மொழி கிழவி கிளப்பினும் – பொருள். கள:22/5
நல் நயம் பெற்றுழி நயம் புரி இடத்தினும் – பொருள். கள:23/20
நல் நய மருங்கின் நாட்டம் வேண்டலின் – பொருள். கள:32/2
நல் நெறி படரும் தொல் நல பொருளினும் – பொருள். கற்:5/5
நல் இசை நயந்தோர் சொல்லொடு தொகைஇ – பொருள். கற்:6/26
தாயர் கண்ணிய நல் அணி புதல்வனை – பொருள். கற்:6/32
நாணு தலைப்பிரியா நல் வழி படுத்தே – பொருள். பொருளி:25/2
நல் வகை உடைய நயத்தின் கூறியும் – பொருள். பொருளி:43/4
நல் நய பொருள்_கோள் எண்ண_அரும்-குரைத்தே – பொருள். மெய்ப்:27/3
நல் இசை புலவர் செய்யுள் உறுப்பு என – பொருள். செய்யு:1/14
TOP


நல்குரவு (1)

சினனே பேதைமை நிம்பிரி நல்குரவு – பொருள். பொருளி:51/1
அனை நால் வகையும் சிறப்பொடு வருமே – 51/2
TOP


நல்லது (1)

பல் பொருட்கு ஏற்பின் நல்லது கோடல் – பொருள். மரபி:110/16
TOP


நல்லவை (2)

விருந்தொடு நல்லவை வேண்டல்-கண்ணும் – பொருள். கற்:5/54
நல்லவை உரைத்தலும் அல்லவை கடிதலும் – பொருள். கற்:12/2
TOP


நல்லோள் (1)

நல்லோள் கணவனொடு நளி அழல் புகீஇ – பொருள். புறத்:24/30
TOP


நல (2)

நல் நெறி படரும் தொல் நல பொருளினும் – பொருள். கற்:5/5
நல தக நாடின் கலக்கமும் அதுவே – பொருள். மெய்ப்:22/11
TOP


நலம் (2)

காமக்கிழத்தியர் நலம் பாராட்டிய – பொருள். கற்:6/36
மாண் நலம் தா என வகுத்தல்-கண்ணும் – பொருள். கற்:9/13
TOP


நலனே (1)

சிறப்பே நலனே காதல் வலியொடு – பொருள். உவம:4/1
TOP


நலிதல் (1)

கைம்மிகல் நலிதல் சூழ்ச்சி வாழ்த்தல் – பொருள். மெய்ப்:12/4
TOP


நலிபு (2)

சித்திர_வண்ணம் நலிபு_வண்ணம் – பொருள். செய்யு:213/6
நலிபு_வண்ணம் ஆய்தம் பயிலும் – பொருள். செய்யு:223/1
TOP


நலிபு_வண்ணம் (2)

சித்திர_வண்ணம் நலிபு_வண்ணம் – பொருள். செய்யு:213/6
அகப்பாட்டு_வண்ணம் புறப்பாட்டு_வண்ணம் – 213/7
நலிபு_வண்ணம் ஆய்தம் பயிலும் – பொருள். செய்யு:223/1
TOP


நவ்வி (1)

புல்வாய் நவ்வி உழையே கவரி – பொருள். மரபி:57/1
TOP


நவ்வியும் (1)

யாடும் குதிரையும் நவ்வியும் உழையும் – பொருள். மரபி:12/1
TOP


நவில் (2)

நூல் நவில் புலவர் நுவன்று அறைந்தனரே – பொருள். செய்யு:155/2
நடை நவில் புரவியும் களிறும் தேரும் – பொருள். மரபி:71/2
TOP


நவிலா (1)

உ ஊகாரம் ந வவொடு நவிலா – எழுத். மொழி:41/1
TOP


நவின்று (2)

நடை நவின்று ஒழுகும் ஒன்று என மொழிப – பொருள். செய்யு:132/2
நடை நவின்று ஒழுகும் ஆங்கு என் கிளவி – பொருள். செய்யு:135/2
TOP


நளி (2)

நளி என் கிளவி செறிவும் ஆகும் – சொல். உரி:25/1
நல்லோள் கணவனொடு நளி அழல் புகீஇ – பொருள். புறத்:24/30
TOP


நளிய (2)

நாட நளிய நடுங்க நந்த – பொருள். உவம:11/12
நேர வியப்ப நளிய நந்த என்று – பொருள். உவம:16/2
TOP


நளியின் (1)

நளியின் நீக்கிய இளி வரு நிலையும் – பொருள். கற்:6/10
TOP


நளியும் (1)

தடவும் கயவும் நளியும் பெருமை – சொல். உரி:22/1
TOP


நற்பால் (1)

கற்பும் காமமும் நற்பால் ஒழுக்கமும் – பொருள். கற்:11/1
TOP


நற்றாய் (2)

போகிய திறத்து நற்றாய் புலம்பலும் – பொருள். அகத்:36/7
நற்றாய் கூறல் முற்ற தோன்றாது – பொருள். செய்யு:192/2
TOP


நன் (1)

நன் மதி நாட்டத்து என்மனார் புலவர் – எழுத். குற்.புண:78/5
TOP


நன்கு (2)

புலன் நன்கு உணர்ந்த புலமையோரே – பொருள். அகத்:12/3
மலர் தலை உலகத்து மரபு நன்கு அறிய – பொருள். புறத்:24/34
TOP


நன்மை (2)

நன்மை தீமை சிறுமை பெருமை – சொல். வேற்.இய:17/3
நன்மை தீமை அச்சம் சார்தல் என்று – பொருள். அகத்:36/3
TOP


நன்மையும் (2)

நன்மையும் தீமையும் என்று இரு திறத்தான் – பொருள். அகத்:50/3
நன்மையும் தீமையும் பிறிதினை கூறலும் – பொருள். பொருளி:16/6
TOP


நன்று (3)

நன்று ஈற்று ஏயும் அன்று ஈற்று ஏயும் – சொல். இடை:34/1
நன்று பெரிது ஆகும் – சொல். உரி:45/1
காதல் எங்கையர் காணின் நன்று என – பொருள். கற்:6/30
TOP


நனவே (1)

நனவே களனும் அகலமும் செய்யும் – சொல். உரி:78/1
TOP


நனி (13)

உறு தவ நனி என வரூஉம் மூன்றும் – சொல். உரி:3/2
வரம்பு தமக்கு இன்மையின் வழி நனி கடைப்பிடித்து – சொல். உரி:98/5
நனி மிகு சுரத்து இடை கணவனை இழந்து – பொருள். புறத்:24/24
நல் நயம் உரைத்தல் நகை நனி உறாஅ – பொருள். கள:10/2
காணா வகையின் பொழுது நனி இகப்பினும் – பொருள். கள:16/2
நின்று நனி பிரிவின் அஞ்சிய பையுளும் – பொருள். கற்:5/39
சென்ற தேஎத்து உழப்பு நனி விளக்கி – பொருள். கற்:5/51
அகன்ற கிழவனை புலம்பு நனி காட்டி – பொருள். கற்:6/12
பல் வேறு புதல்வர் கண்டு நனி உவப்பினும் – பொருள். கற்:10/3
உண்டியின் குறைதல் உடம்பு நனி சுருங்கல் – பொருள். மெய்ப்:22/4
தாங்குதல் இன்றி வழி நனி பயக்கும் என்று – பொருள். செய்யு:112/3
நாடுதல் இன்றி பொருள் நனி விளங்க – பொருள். செய்யு:169/3
இது நனி பயக்கும் இதன் மாறு என்னும் – பொருள். செய்யு:203/1
TOP


நனை (1)

நனை உள்ளுறுத்த அனையவை எல்லாம் – பொருள். மரபி:87/3
TOP