தோ – முதல் சொற்கள், தொல்காப்பியம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

தோடே 2
தோல் 1
தோலது 1
தோலே 2
தோழி 13
தோழி-கண் 1
தோழி-கண்ணும் 1
தோழி-தானே 1
தோழிக்கு 6
தோழியின் 2
தோழியும் 1
தோழியை 2
தோழியொடு 1
தோளும் 1
தோற்றம் 13
தோற்றம்-தாமே 1
தோற்றமும் 3
தோற்றல் 1
தோற்றவும் 1
தோற்றிய 1
தோற்றோர் 1
தோன்ற 2
தோன்றல் 6
தோன்றலாறே 2
தோன்றலான 1
தோன்றலும் 8
தோன்றா 5
தோன்றாது 3
தோன்றி 17
தோன்றிய 10
தோன்றின் 11
தோன்றினும் 9
தோன்று 3
தோன்று-மன் 2
தோன்றும் 66
தோன்றும்-காலை 1
தோன்றும்-மன் 1
தோன்றுவது 1

முழு நூற்பாவையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.


தோடே (2)

தோடே மடலே ஓலை என்றா – பொருள். மரபி:86/1
இலையே தளிரே முறியே தோடே – பொருள். மரபி:87/1
சினையே குழையே பூவே அரும்பே – 87/2
TOP


தோல் (1)

தோல் என மொழிப தொல் மொழி புலவர் – பொருள். செய்யு:238/3
TOP


தோலது (1)

தொல் எயிற்கு இவர்தலும் தோலது பெருக்கமும் – பொருள். புறத்:12/3
TOP


தோலே (2)

அம்மை அழகு தொன்மை தோலே – பொருள். செய்யு:1/11
விருந்தே இயைபே புலனே இழைபு எனாஅ – 1/12
காயே பழமே தோலே செதிளே – பொருள். மரபி:88/1
TOP


தோழி (13)

தோழி தேஎத்தும் கண்டோர் பாங்கினும் – பொருள். அகத்:36/6
ஒன்றி தோன்றும் தோழி மேன – பொருள். அகத்:39/10
தோழியை குறையுறும் பகுதியும் தோழி – பொருள். கள:11/13
குறை அவள் சார்த்தி மெய்யுற கூறலும் – 11/14
கேடும் பீடும் கூறலும் தோழி – பொருள். கள:11/18
நீக்கலின் ஆகிய நிலைமையும் நோக்கி – 11/19
வரைதல் வேண்டி தோழி செப்பிய – பொருள். கள:16/11
கையறு தோழி கண்ணீர் துடைப்பினும் – பொருள். கள:20/22
தாங்க_அரும் சிறப்பின் தோழி மேன – பொருள். கள:23/46
நாம காலத்து உண்டு என தோழி – பொருள். கற்:5/8
ஏமுறு கடவுள் ஏத்திய மருங்கினும் – 5/9
தோழி உள்ளுறுத்த வாயில் புகுப்பினும் – பொருள். கற்:8/1
தோழி தாயே பார்ப்பான் பாங்கன் – பொருள். கற்:52/1
அறத்து இயல்பு மரபு இலள் தோழி என்ப – பொருள். பொருளி:12/2
இரந்து குறையுற்ற கிழவனை தோழி – பொருள். பொருளி:43/1
நிரம்ப நீக்கி நிறுத்தல் அன்றியும் – 43/2
பார்ப்பான் பாங்கன் தோழி செவிலி – பொருள். செய்யு:189/1
TOP


தோழி-கண் (1)

உரியது ஆகும் தோழி-கண் உரனே – பொருள். பொருளி:45/2
TOP


தோழி-கண்ணும் (1)

மடம் பட வந்த தோழி-கண்ணும் – பொருள். கற்:5/44
வேற்று நாட்டு அகல்-வயின் விழுமத்தானும் – 5/45
TOP


தோழி-தானே (1)

தோழி-தானே செவிலி மகளே – பொருள். கள:34/1
TOP


தோழிக்கு (6)

மனை பட்டு கலங்கி சிதைந்த-வழி தோழிக்கு – பொருள். கள:20/12
நினைத்தல் சான்ற அரு மறை உயிர்த்தலும் – 20/13
உரை என தோழிக்கு உரைத்தல்-கண்ணும் – பொருள். கள:21/3
கொடுமை ஒழுக்கத்து தோழிக்கு உரியவை – பொருள். கற்:6/38
தோழிக்கு உரிய என்மனார் புலவர் – பொருள். கற்:9/32
சொல தகு கிளவி தோழிக்கு உரிய – பொருள். கற்:16/2
தோழிக்கு ஆயின் நிலம் பெயர்ந்து உரையாது – பொருள். உவம:26/2
TOP


தோழியின் (2)

தோழியின் முடியும் இடனும்-மார் உண்டே – பொருள். கள:30/1
பாங்கொடு தழாஅலும் தோழியின் புணர்வும் என்று – பொருள். செய்யு:186/2
TOP


தோழியும் (1)

தோழியும் செவிலியும் பொருந்து-வழி நோக்கி – பொருள். உவம:31/1
TOP


தோழியை (2)

தோழியை குறையுறும் பகுதியும் தோழி – பொருள். கள:11/13
தோழியை வினவலும் தெய்வம் வாழ்த்தலும் – பொருள். கள:24/7
TOP


தோழியொடு (1)

போக்கு உடன் அறிந்த பின் தோழியொடு கெழீஇ – பொருள். கள:24/8
TOP


தோளும் (1)

கண்ணும் தோளும் முலையும் பிறவும் – சொல். கிளவி:62/1
TOP


தோற்றம் (13)

தோற்றம் வேண்டா தொகுதி-கண்ணும் – எழுத். புணர்:30/3
தோற்றம் வேண்டும் அக்கு என் சாரியை – எழுத். புள்.மயங்:34/2
இறாஅல் தோற்றம் இயற்கை ஆகும் – எழுத். புள்.மயங்:48/1
தோற்றம் ஒக்கும் கன் என் கிளவி – எழுத். புள்.மயங்:51/2
தோற்றம் இல்லை என்மனார் புலவர் – எழுத். புள்.மயங்:58/2
தோற்றம் வேண்டும் வல்லெழுத்து மிகுதி – எழுத். குற்.புண:6/3
நோய் இன்று உய்த்தல் நுவல்-வழி தோற்றம் – பொருள். புறத்:3/6
தந்து நிறை பாதீடு உண்டாட்டு கொடை என – 3/7
தோற்றம் சான்ற அன்னவை பிறவும் – பொருள். கற்:29/4
எம் என வரூஉம் கிழமை தோற்றம் – பொருள். பொருளி:27/3
அல்லா ஆயினும் புல்லுவ உளவே – 27/4
வகை பெற வந்த உவம தோற்றம் – பொருள். உவம:1/2
வேறுபட வந்த உவம தோற்றம் – பொருள். உவம:32/1
கூறிய மருங்கின் கொள்-வழி கொளாஅல் – 32/2
அடுக்கிய தோற்றம் விடுத்தல் பண்பே – பொருள். உவம:36/1
தோற்றம் மு சீர்த்து ஆகும் என்ப – பொருள். செய்யு:68/2
TOP


தோற்றம்-தாமே (1)

தோற்றம்-தாமே வினையொடு வருமே – சொல். கிளவி:10/3
TOP


தோற்றமும் (3)

தோற்றமும் வரையார் அடிமறியான – சொல். எச்ச:12/3
ஊரொடு தோற்றமும் உரித்து என மொழிப – பொருள். புறத்:30/1
நாற்றமும் தோற்றமும் ஒழுக்கமும் உண்டியும் – பொருள். கள:23/1
TOP


தோற்றல் (1)

பழி தீர் முறுவல் சிறிதே தோற்றல் – பொருள். கள:20/4
கைப்பட்டு கலங்கினும் நாணு மிக வரினும் – 20/5
TOP


தோற்றவும் (1)

வேற்றுமை கிளவி தோற்றவும் பெறுமே – பொருள். கற்:18/3
TOP


தோற்றிய (1)

தேரோர் தோற்றிய வென்றியும் தேரோர் – பொருள். புறத்:21/4
TOP


தோற்றோர் (1)

வென்றோர் விளக்கமும் தோற்றோர் தேய்வும் – பொருள். புறத்:8/10
TOP


தோன்ற (2)

மூன்றனும் ஐந்தனும் தோன்ற கூறிய – சொல். வேற்.மயங்:9/1
யாப்பினுள் தோன்ற யாத்து அமைப்பதுவே – பொருள். செய்யு:169/4
TOP


தோன்றல் (6)

அத்தும் இன்னும் உறழ தோன்றல் – எழுத். உரு:21/2
ஒத்தது என்ப உணருமோரே – 21/3
தொல் நெறி மரபின தோன்றல் ஆறே – சொல். வேற்.மயங்:27/9
அ மூ உருபின தோன்றல் ஆறே – சொல். பெயர்:6/5
ஐம் பாற்கும் உரிய தோன்றல் ஆறே – சொல். வினை:28/2
தோன்றல் சான்ற மாற்றோர் மேன்மையும் – பொருள். அகத்:41/18
புறம் செய சிதைதல் புலம்பி தோன்றல் – பொருள். மெய்ப்:18/1
கலங்கி மொழிதல் கையறவு உரைத்தலொடு – 18/2
TOP


தோன்றலாறே (2)

மெய் நிலை உடைய தோன்றலாறே – சொல். வினை:3/3
அ மூ உருபின தோன்றலாறே – சொல். வினை:4/5
TOP


தோன்றலான (1)

நிலத்து-வழி மருங்கின் தோன்றலான – சொல். பெயர்:42/3
TOP


தோன்றலும் (8)

மெய்ம்மை ஆகலும் உறழ தோன்றலும் – எழுத். தொகை:14/4
அ முறை இரண்டும் உரியவை உளவே – 14/5
மெல்லெழுத்து மிகு வழி வலிப்பொடு தோன்றலும் – எழுத். தொகை:15/1
வல்லெழுத்து மிகு வழி மெலிப்பொடு தோன்றலும் – 15/2
வல்லெழுத்து மிகு வழி மெலிப்பொடு தோன்றலும் – எழுத். தொகை:15/2
இயற்கை மருங்கின் மிகற்கை தோன்றலும் – 15/3
இயற்கை மருங்கின் மிகற்கை தோன்றலும் – எழுத். தொகை:15/3
உயிர் மிக வரு வழி உயிர் கெட வருதலும் – 15/4
சாரியை இயற்கை உறழ தோன்றலும் – எழுத். தொகை:15/7
உயர்திணை மருங்கின் ஒழியாது வருதலும் – 15/8
தெரிபு வேறு நிலையலும் குறிப்பின் தோன்றலும் – சொல். பெயர்:3/1
இரு பாற்று என்ப பொருண்மை நிலையே – 3/2
உயர்திணை ஒருமை தோன்றலும் உரித்தே – சொல். பெயர்:19/2
இரு வகை பிரிவும் நிலை பெற தோன்றலும் – பொருள். அகத்:11/1
உரியது ஆகும் என்மனார் புலவர் – 11/2
TOP


தோன்றா (5)

முற்ற தோன்றா முன்னிலை மொழிக்கே – எழுத். தொகை:10/4
புணர் இயல் நிலை-இடை உணர தோன்றா – எழுத். குற்.புண:77/11
பெயர்நிலை கிளவி காலம் தோன்றா – சொல். வேற்.இய:9/1
தொழில் நிலை ஒட்டும் ஒன்று அலங்கடையே – 9/2
மொழி பொருள் காரணம் விழிப்ப தோன்றா – சொல். உரி:96/1
தோன்றா மரபின என்மனார் புலவர் – பொருள். பொருளி:52/3
TOP


தோன்றாது (3)

குற்றியலுகரம் முற்ற தோன்றாது – எழுத். புணர்:26/3
உகர கிளவி துவர தோன்றாது – எழுத். குற்.புண:5/2
நற்றாய் கூறல் முற்ற தோன்றாது – பொருள். செய்யு:192/2
TOP


தோன்றி (17)

உந்தி முதலா முந்து வளி தோன்றி – எழுத். பிறப்:1/1
தலையினும் மிடற்றினும் நெஞ்சினும் நிலைஇ – 1/2
தான் மிக தோன்றி குறுகலும் உரித்தே – எழுத். உயி.மயங்:31/2
அன்ன மரபின் மொழி-இடை தோன்றி – எழுத். குற்.புண:76/3
செய்யுள் தொடர்-வயின் மெய் பெற நிலையும் – 76/4
குறிப்பினும் பண்பினும் இசையினும் தோன்றி – எழுத். குற்.புண:77/2
நெறி பட வாரா குறைச்சொல் கிளவியும் – 77/3
எ-வயின் பெயரும் வெளிப்பட தோன்றி – சொல். வேற்.இய:7/1
அ இயல் நிலையல் செவ்விது என்ப – 7/2
குறிப்பினும் வினையினும் நெறிப்பட தோன்றி – சொல். வினை:4/1
காலமொடு வரூஉம் வினைச்சொல் எல்லாம் – 4/2
என்றும் எனவும் ஒடுவும் தோன்றி – சொல். இடை:46/1
ஒன்று வழி உடைய எண்ணினுள் பிரிந்தே – 46/2
வினையொடும் பெயரொடும் நினைய தோன்றி – சொல். இடை:47/3
திரிந்து வேறு வரினும் தெரிந்தனர் கொளலே – 47/4
இசையினும் குறிப்பினும் பண்பினும் தோன்றி – சொல். உரி:1/2
பெயரினும் வினையினும் மெய் தடுமாறி – 1/3
வினையினும் பெயரினும் நினைய தோன்றி – சொல். எச்ச:9/3
சொல் வேறு நிலைஇ பொருள் வேறு நிலையல் – 9/4
பொழுதும் ஆறும் உட்கு வர தோன்றி – பொருள். அகத்:40/1
வழுவின் ஆகிய குற்றம் காட்டலும் – 40/2
ஆற்றிடை காட்சி உறழ தோன்றி – பொருள். புறத்:36/4
பெற்ற பெரு வளம் பெறாஅர்க்கு அறிவுறீஇ – 36/5
சிறந்த செய்கை அ வழி தோன்றி – பொருள். கற்:6/20
அறம் புரி உள்ளமொடு தன் வரவு அறியாமை – 6/21
ஒற்றொடு தோன்றி நிற்கவும் பெறுமே – பொருள். செய்யு:10/2
அளவடி மிகுதி உளப்பட தோன்றி – பொருள். செய்யு:59/1
இரு நெடிலடியும் கலியிற்கு உரிய – 59/2
ஆடி நிழலின் அறிய தோன்றி – பொருள். செய்யு:169/2
நாடுதல் இன்றி பொருள் நனி விளங்க – 169/3
எண்மையும் என்று இவை விளங்க தோன்றி – பொருள். செய்யு:177/2
குறித்த பொருளை முடித்தற்கு வரூஉம் – 177/3
TOP


தோன்றிய (10)

மூன்றே மொழி நிலை தோன்றிய நெறியே – எழுத். மொழி:12/3
அறிய தோன்றிய நெறி இயல் என்ப – எழுத். தொகை:18/3
தோன்றிய வகாரத்து உரு ஆகும்மே – எழுத். குற்.புண:47/2
தோன்றிய வகரத்து இயற்கை ஆகும் – எழுத். குற்.புண:51/2
நினைய தோன்றிய முடிபு ஆகும்மே – சொல். எச்ச:36/2
நடை-வயின் தோன்றிய இரு வகை விடையும் – பொருள். புறத்:36/15
அவன்-வயின் தோன்றிய கிளவியொடு தொகைஇ – பொருள். கள:23/35
பொய்யும் வழுவும் தோன்றிய பின்னர் – பொருள். கற்:4/1
கயந்தலை தோன்றிய காமர் நெய் அணி – பொருள். கற்:6/8
பண்ணை தோன்றிய எண்_நான்கு பொருளும் – பொருள். மெய்ப்:1/1
TOP


தோன்றின் (11)

முத்தை வரூஉம் காலம் தோன்றின் – எழுத். தொகை:22/5
ஒத்தது என்ப ஏ என் சாரியை – 22/6
வேற்றுமை அல் வழி க ச த ப தோன்றின் – எழுத். உயி.மயங்:1/2
தம்தம் ஒத்த ஒற்று இடை மிகுமே – 1/3
சுட்டின் முன்னர் ஞ ந ம தோன்றின் – எழுத். உயி.மயங்:3/1
ஒட்டிய ஒற்று இடை மிகுதல் வேண்டும் – 3/2
வழங்கு இயல் மா என் கிளவி தோன்றின் – எழுத். குற்.புண:75/2
மகர அளவொடு நிகரலும் உரித்தே – 75/3
விளம்பிய இயற்கையின் வேறுபட தோன்றின் – எழுத். குற்.புண:78/3
வழங்கு இயல் மருங்கின் உணர்ந்தனர் ஒழுக்கல் – 78/4
வினைக்கு ஒருங்கு இயலும் காலம் தோன்றின் – சொல். கிளவி:38/2
சுட்டுப்பெயர் கிளவி முற்பட கிளவார் – 38/3
விளி நிலை பெறூஉம் காலம் தோன்றின் – சொல். விளி:34/3
தெளி நிலை உடைய ஏகாரம் வரலே – 34/4
அன்னவை தோன்றின் அவற்றொடும் கொளலே – சொல். பெயர்:20/5
அ மு கிளவியும் சினை வினை தோன்றின் – சொல். வினை:34/1
சினையொடு முடியா முதலொடு முடியினும் – 34/2
அன்பு தலைப்பிரிந்த கிளவி தோன்றின் – பொருள். கற்:38/1
சிறைப்புறம் குறித்தன்று என்மனார் புலவர் – 38/2
தேர்தல் வேண்டாது குறித்தது தோன்றின் – பொருள். செய்யு:241/2
புலன் என மொழிப புலன் உணர்ந்தோரே – 241/3
TOP


தோன்றினும் (9)

அடையொடு தோன்றினும் புணர் நிலைக்கு உரிய – எழுத். புணர்:8/2
அடையொடு தோன்றினும் அதன் ஓர்_அற்றே – எழுத். புள்.மயங்:23/1
ஞ ந ம தோன்றினும் ய வ வந்து இயையினும் – எழுத். குற்.புண:73/2
கிளந்த அல்ல வேறு பிற தோன்றினும் – சொல். வேற்.மயங்:35/1
கிளந்தவற்று இயலான் உணர்ந்தனர் கொளலே – 35/2
கிளந்த அல்ல வேறு பிற தோன்றினும் – சொல். இடை:48/1
கிளந்தவற்று இயலான் உணர்ந்தனர் கொளலே – 48/2
ஒரு சொல் பல பொருட்கு உரிமை தோன்றினும் – சொல். உரி:1/4
பல சொல் ஒரு பொருட்கு உரிமை தோன்றினும் – 1/5
பல சொல் ஒரு பொருட்கு உரிமை தோன்றினும் – சொல். உரி:1/5
பயிலாதவற்றை பயின்றவை சார்த்தி – 1/6
வேறு பிற தோன்றினும் அவற்றொடு கொளலே – சொல். உரி:92/2
அளவு மிக தோன்றினும் தலைப்பெய்து காணினும் – பொருள். கள:24/2
TOP


தோன்று (3)

மெய்யின் வழியது உயிர் தோன்று நிலையே – எழுத். நூல்:18/1
எழுவாய் வேற்றுமை பெயர் தோன்று நிலையே – சொல். வேற்.இய:4/2
தோன்று மொழி புலவர் அது பிண்டம் என்ப – பொருள். செய்யு:172/2
TOP


தோன்று-மன் (2)

ஆ வகை பிறவும் தோன்று-மன் பொருளை – பொருள். கள:22/6
தம் தம் மரபின் தோன்று-மன் பொருளே – பொருள். உவம:17/1
TOP


தோன்றும் (66)

ல ளஃகான் முன்னர் ய வவும் தோன்றும் – எழுத். நூல்:24/2
மஃகான் புள்ளி முன் வவ்வும் தோன்றும் – எழுத். நூல்:28/1
முதல் ஆகு எழுத்து ஙகரமொடு தோன்றும் – எழுத். நூல்:29/2
உணர கூறின் முன்னர் தோன்றும் – எழுத். மொழி:2/2
ஈறு இயல் மருங்கினும் இசைமை தோன்றும் – எழுத். மொழி:6/1
உருவினும் இசையினும் அருகி தோன்றும் – எழுத். மொழி:7/1
மொழி குறிப்பு எல்லாம் எழுத்தின் இயலா – 7/2
ஐ என் நெடும் சினை மெய் பெற தோன்றும் – எழுத். மொழி:23/2
மூக்கின் வளி இசை யாப்புற தோன்றும் – எழுத். பிறப்:18/3
நேர தோன்றும் எழுத்தின் சாரியை – எழுத். புணர்:32/2
ஐகார ஔகாரம் கானொடும் தோன்றும் – எழுத். புணர்:35/1
க ச த ப முதலிய மொழி மேல் தோன்றும் – எழுத். தொகை:1/1
மெல்லெழுத்து இயற்கை சொல்லிய முறையான் – 1/2
ண ள என் புள்ளி முன் ட ண என தோன்றும் – எழுத். தொகை:8/1
நிறைய தோன்றும் வேற்றுமை இயற்கை – எழுத். தொகை:24/2
வற்று என் சாரியை முற்ற தோன்றும் – எழுத். உரு:17/2
உம்மை நிலையும் இறுதியான – 17/3
முன்னர் தோன்றும் இயற்கைத்து என்ப – எழுத். உரு:22/2
முற்ற தோன்றும் இன் என் சாரியை – எழுத். உரு:23/2
நெட்டெழுத்து இம்பர் ஒற்று மிக தோன்றும் – எழுத். உரு:24/1
அ பால் மொழிகள் அல் வழியான – 24/2
வல்லெழுத்து இயற்கை உறழ தோன்றும் – எழுத். உயி.மயங்:13/1
அறிய தோன்றும் அகர கிளவி – எழுத். உயி.மயங்:24/2
நாள் முன் தோன்றும் தொழில்நிலை கிளவிக்கு – எழுத். உயி.மயங்:45/1
முன் என் கிளவி முன்னர் தோன்றும் – எழுத். புள்.மயங்:60/1
இல் என் கிளவி-மிசை றகரம் ஒற்றல் – 60/2
முன்னர் தோன்றும் லகார மகாரம் – எழுத். புள்.மயங்:61/2
மெல்லெழுத்து மிகுதல் மெய் பெற தோன்றும் – எழுத். புள்.மயங்:68/2
கீழ் என் கிளவி உறழ தோன்றும் – எழுத். புள்.மயங்:100/1
நேர தோன்றும் பலர் அறி சொல்லே – சொல். கிளவி:7/3
வினையின் தோன்றும் பால் அறி கிளவியும் – சொல். கிளவி:11/1
பெயரின் தோன்றும் பால் அறி கிளவியும் – சொல். கிளவி:11/2
நிலை பெற தோன்றும் அ நால் சொல்லும் – சொல். கிளவி:28/2
அறியா பொருள்-வயின் செறிய தோன்றும் – சொல். கிளவி:31/2
சுட்டுப்பெயர் இயற்கையின் செறிய தோன்றும் – சொல். கிளவி:40/2
தேற தோன்றும் பொருள் தெரி நிலையே – சொல். கிளவி:53/4
ஒன்று வினை மருங்கின் ஒன்றி தோன்றும் – சொல். கிளவி:54/1
அ இரு முதலின் தோன்றும் அதுவே – சொல். வேற்.இய:10/4
கூறிய மருங்கின் தோன்றும் கிளவி – சொல். வேற்.இய:19/7
அனை வகை குறிப்பின் தோன்றும் அதுவே – சொல். வேற்.இய:20/4
தெளிய தோன்றும் இயற்கைய என்ப – சொல். விளி:1/2
நினைய தோன்றும் ஆள் என் இறுதி – சொல். விளி:29/2
அவற்று வழி மருங்கின் தோன்றும் என்ப – சொல். பெயர்:5/2
நினையும்-காலை காலமொடு தோன்றும் – சொல். வினை:1/2
அ பால் காலம் குறிப்பொடு தோன்றும் – சொல். வினை:16/4
ஒப்ப தோன்றும் ஒருவர்க்கும் ஒன்றற்கும் – சொல். வினை:26/4
மு நிலை காலமும் தோன்றும் இயற்கை – சொல். வினை:43/1
மெய் பெற தோன்றும் பொருட்டு ஆகும்மே – சொல். வினை:45/4
இறப்பினும் நிகழ்வினும் சிறப்ப தோன்றும் – சொல். வினை:48/2
இயற்கையும் தெளிவும் கிளக்கும்-காலை – 48/3
சிறப்ப தோன்றும் மயங்குமொழி கிளவி – சொல். வினை:50/2
குறிப்பின் இசையான் நெறிப்பட தோன்றும் – சொல். இடை:33/6
மெய்ப்பட தோன்றும் பொருட்டு ஆகும்மே – சொல். உரி:85/5
நெறிப்பட தோன்றும் எஞ்சு பொருள் கிளவி – சொல். எச்ச:34/4
நெய்தல் ஆதல் மெய் பெற தோன்றும் – பொருள். அகத்:8/2
ஒன்றி தோன்றும் தோழி மேன – பொருள். அகத்:39/10
ஆகி தோன்றும் பாங்கோர் பாங்கினும் – பொருள். அகத்:41/16
புல்லி தோன்றும் கைக்கிளை குறிப்பே – பொருள். அகத்:50/6
உட்கு வர தோன்றும் ஈர்_ஏழ் துறைத்தே – பொருள். புறத்:1/4
புல்லி தோன்றும் பன்னிரு துறைத்தே – பொருள். புறத்:17/18
அலரின் தோன்றும் காமத்து மிகுதி – பொருள். கற்:22/1
பின்னிலை தோன்றும் என்மனார் புலவர் – பொருள். கற்:26/2
குறித்து எதிர் மொழிதல் அஃகி தோன்றும் – பொருள். கற்:42/1
வென்றி காலத்து விளங்கி தோன்றும் – பொருள். கற்:45/2
போக்கும் வரைவும் மனைவி-கண் தோன்றும் – பொருள். பொருளி:31/6
வழி மருங்கு அறிய தோன்றும் என்ப – பொருள். உவம:19/2
உவம மருங்கின் தோன்றும் என்ப – பொருள். உவம:28/2
அ நால் வகையின் தோன்றும் என்ப – பொருள். செய்யு:140/3
தரவின் சுருங்கி தோன்றும் என்ப – பொருள். செய்யு:143/1
வெண்பா இயலான் வெளிப்பட தோன்றும் – பொருள். செய்யு:154/3
கூற்று அவண் இன்மை யாப்புற தோன்றும் – பொருள். செய்யு:191/4
மயிலும் எழாலும் பயில தோன்றும் – பொருள். மரபி:43/1
TOP


தோன்றும்-காலை (1)

கிளந்த இயல தோன்றும்-காலை – எழுத். குற்.புண:41/2
TOP


தோன்றும்-மன் (1)

தம்தம் மரபின் தோன்றும்-மன் பொருளே – சொல். உரி:91/4
TOP


தோன்றுவது (1)

தோன்றுவது கிளந்த துணிவினானும் – பொருள். செய்யு:176/2
TOP