தொ – முதல் சொற்கள், தொல்காப்பியம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

தொக்க 4
தொக 4
தொகல் 1
தொகாஅ 1
தொகு 4
தொகுக்கும் 1
தொகுத்த 1
தொகுத்தல் 1
தொகுத்தலின் 1
தொகுத்தலும் 1
தொகுத்து 1
தொகுதி 4
தொகுதி-கண்ணும் 1
தொகுதியின் 1
தொகுப்பின் 1
தொகூஉம் 1
தொகை 4
தொகை-வயின் 2
தொகைச்சொல் 1
தொகைநிலை 1
தொகைநிலை-கண்ணும் 1
தொகைமொழி 2
தொகையினும் 1
தொகையும் 1
தொகையும்-மார் 1
தொகைவிரி 1
தொகைஇ 24
தொட்டது 1
தொட்டு 1
தொடக்கம் 1
தொடர் 2
தொடர்-வயின் 1
தொடர்ந்து 1
தொடர்நிலை 1
தொடர்மொழி 11
தொடர்மொழியான 1
தொடரின் 1
தொடரும் 3
தொடாஅ 1
தொடி 1
தொடுக்கும் 2
தொடுக்கும்-காலை 1
தொடுதல்-கண்ணும் 1
தொடை 6
தொடைக்கும் 1
தொடையே 2
தொடையொடு 1
தொண்டு 1
தொல் 12
தொல்லவை 1
தொல்லை 1
தொல்லோர் 1
தொழில் 9
தொழில்-வயினான 1
தொழில்நிலை 1
தொழிலின் 2
தொழிலினும் 1
தொழிலும் 1
தொழிலே 1
தொழிலை 2
தொழிலொடு 2
தொழிற்கு 1
தொழிற்கே 1
தொழிற்சொல் 1
தொழிற்பட 1
தொழிற்படுத்து 1
தொழிற்பெயர் 15
தொழிற்பெயர்க்கு 1
தொழிற்று 2
தொன்மை 1
தொன்மை-தானே 1
தொன்று 1

முழு நூற்பாவையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.


தொக்க (4)

உம்மை தொக்க எனா என் கிளவியும் – சொல். இடை:41/1
உம்மை தொக்க பெயர்-வயினானும் – சொல். எச்ச:22/2
வேற்றுமை தொக்க பெயர்-வயினானும் – சொல். எச்ச:22/3
தொக்க நான்கும் உள என மொழிப – பொருள். புறத்:35/11
TOP


தொக (4)

கு தொக வரூஉம் கொடை எதிர் கிளவி – சொல். வேற்.மயங்:16/1
பிறிது பிறிது ஏற்றலும் உருபு தொக வருதலும் – சொல். வேற்.மயங்:21/1
பண்பு தொக வரூஉம் கிளவியானும் – சொல். எச்ச:22/1
அருள் மிக உடைமை அன்பு தொக நிற்றல் – பொருள். மெய்ப்:24/4
TOP


தொகல் (1)

உம்மை எண்ணின் உருபு தொகல் வரையார் – சொல். இடை:43/1
TOP


தொகாஅ (1)

மெய் உருபு தொகாஅ இறுதியான – சொல். வேற்.மயங்:22/2
TOP


தொகு (4)

ஐம் பால் அறியும் பண்பு தொகு மொழியும் – எழுத். குற்.புண:77/5
மெய் ஒருங்கு இயலும் தொழில் தொகு மொழியும் – எழுத். குற்.புண:77/7
தொகு நிலை மரபின் அடி இல என்ப – பொருள். செய்யு:160/3
தொகு நிலை கிளவி பயன் எனப்படுமே – பொருள். செய்யு:203/2
TOP


தொகுக்கும் (1)

விரிக்கும் வழி விரித்தலும் தொகுக்கும் வழி தொகுத்தலும் – சொல். எச்ச:7/3
TOP


தொகுத்த (1)

தொகுத்த மொழியான் வகுத்தனர் கோடல் – பொருள். மரபி:110/17
TOP


தொகுத்தல் (1)

தொகுத்தல் விரித்தல் தொகைவிரி மொழிபெயர்த்து – பொருள். மரபி:97/1
TOP


தொகுத்தலின் (1)

அறுத்தலின் குறைத்தலின் தொகுத்தலின் பிரித்தலின் – சொல். வேற்.இய:11/5
TOP


தொகுத்தலும் (1)

விரிக்கும் வழி விரித்தலும் தொகுக்கும் வழி தொகுத்தலும் – சொல். எச்ச:7/3
நீட்டும் வழி நீட்டலும் குறுக்கும் வழி குறுக்கலும் – 7/4
TOP


தொகுத்து (1)

தொகுத்து கூறல் வகுத்து மெய் நிறுத்தல் – பொருள். மரபி:110/3
TOP


தொகுதி (4)

மருவின் தொகுதி மயங்கியல் மொழியும் – எழுத். புணர்:9/1
எண்ணின் தொகுதி உளப்பட பிறவும் – எழுத். குற்.புண:77/9
தம்-வயின் தொகுதி கடப்பாடு இலவே – சொல். இடை:39/2
கருவி தொகுதி – சொல். உரி:56/1
TOP


தொகுதி-கண்ணும் (1)

தோற்றம் வேண்டா தொகுதி-கண்ணும் – எழுத். புணர்:30/3
ஒட்டுதற்கு ஒழுகிய வழக்கொடு சிவணி – 30/4
TOP


தொகுதியின் (1)

வினைப்படு தொகுதியின் உம்மை வேண்டும் – சொல். கிளவி:33/2
TOP


தொகுப்பின் (1)

பா விரி மருங்கினை பண்புற தொகுப்பின் – பொருள். செய்யு:107/1
ஆசிரியப்பா வெண்பா என்று ஆங்கு – 107/2
TOP


தொகூஉம் (1)

மக்கள் முறை தொகூஉம் மருங்கினான – எழுத். புள்.மயங்:55/3
TOP


தொகை (4)

தாம் பிரிவு இலவே தொகை வரு-காலை – சொல். வேற்.மயங்:14/2
யா-வயின் வரினும் தொகை இன்று இயலா – சொல். இடை:42/4
தொகை நிலைபெற்றது என்மனார் புலவர் – பொருள். புறத்:20/9
பரிபாடல்லே தொகை நிலை வகையின் – பொருள். செய்யு:120/1
TOP


தொகை-வயின் (2)

ஈற்று நின்று இயலும் தொகை-வயின் பிரிந்து – சொல். வேற்.இய:22/2
அது என் வேற்றுமை உயர்திணை தொகை-வயின் – சொல். வேற்.மயங்:11/1
அது என் உருபு கெட குகரம் வருமே – 11/2
TOP


தொகைச்சொல் (1)

முற்றிய உம்மை தொகைச்சொல் மருங்கின் – சொல். இடை:37/1
TOP


தொகைநிலை (1)

தொகைநிலை என்னும் துறையொடு தொகைஇ – பொருள். புறத்:13/12
TOP


தொகைநிலை-கண்ணும் (1)

ஒருவரும் ஒழியா தொகைநிலை-கண்ணும் – பொருள். புறத்:17/13
செருவகத்து இறைவன் வீழ்ந்து என சினைஇ – 17/14
TOP


தொகைமொழி (2)

உம்மை எஞ்சிய இரு பெயர் தொகைமொழி – எழுத். உயி.மயங்:21/1
மெய்ம்மை ஆக அகரம் மிகுமே – 21/2
அ ஆறு என்ப தொகைமொழி நிலையே – சொல். எச்ச:16/4
TOP


தொகையினும் (1)

தொகையினும் வகையினும் பொருண்மை காட்டி – பொருள். செய்யு:166/4
TOP


தொகையும் (1)

எல்லா தொகையும் ஒரு சொல் நடைய – சொல். எச்ச:24/1
TOP


தொகையும்-மார் (1)

பெயரின் ஆகிய தொகையும்-மார் உளவே – சொல். வேற்.இய:6/1
TOP


தொகைவிரி (1)

தொகுத்தல் விரித்தல் தொகைவிரி மொழிபெயர்த்து – பொருள். மரபி:97/1
TOP


தொகைஇ (24)

ஆ அறு_மூன்றும் உளப்பட தொகைஇ – சொல். கிளவி:57/6
அன்ன பிறவும் அவற்றொடு சிவணி – 57/7
அன்ன மரபின் இரண்டொடும் தொகைஇ – சொல். வேற்.மயங்:29/4
ஆ எட்டு என்ப தொழில் முதனிலையே – 29/5
வினைமுதல் உரைக்கும் கிளவியொடு தொகைஇ – சொல். வேற்.மயங்:31/5
அனை மரபினவே ஆகுபெயர் கிளவி – 31/6
ஒப்பொடு வரூஉம் கிளவியொடு தொகைஇ – சொல். பெயர்:9/10
அ பதினைந்தும் அவற்று ஓர்_அன்ன – 9/11
ஒப்பொடு வரூஉம் கிளவியொடு தொகைஇ – சொல். வினை:23/5
அ பால் பத்தும் குறிப்பொடு கொள்ளும் – 23/6
தெரிநிலை கிளவி சிறப்பொடு தொகைஇ – சொல். இடை:8/2
இரு_மூன்று என்ப ஓகாரம்மே – 8/3
செய்தி யாழின் பகுதியொடு தொகைஇ – பொருள். அகத்:18/2
அ வகை பிறவும் கரு என மொழிப – 18/3
அன்ன பிறவும் அவற்றொடு தொகைஇ – பொருள். அகத்:36/4
முன்னிய காலம் மூன்றொடு விளக்கி – 36/5
மிக்க காமத்து மிடலொடு தொகைஇ – பொருள். அகத்:51/3
செப்பிய நான்கும் பெருந்திணை குறிப்பே – 51/4
அழி படை தட்டோர் தழிஞ்சியொடு தொகைஇ – பொருள். புறத்:8/12
கழி பெரும் சிறப்பின் துறை பதின்மூன்றே – 8/13
தொகைநிலை என்னும் துறையொடு தொகைஇ – பொருள். புறத்:13/12
வகை நால்_மூன்றே துறை என மொழிப – 13/13
தலையொடு முடிந்த நிலையொடு தொகைஇ – பொருள். புறத்:24/17
ஈர்_ஐந்து ஆகும் என்ப பேர் இசை – 24/18
கைக்கிளை வகையொடு உளப்பட தொகைஇ – பொருள். புறத்:35/10
தொக்க நான்கும் உள என மொழிப – 35/11
தீரா தேற்றம் உளப்பட தொகைஇ – பொருள். கள:11/5
பேரா சிறப்பின் இரு_நான்கு கிளவியும் – 11/6
புரை பட வந்த மறுத்தலொடு தொகைஇ – பொருள். கள:16/14
கிழவோள் மேன என்மனார் புலவர் – 16/15
அவன்-வயின் தோன்றிய கிளவியொடு தொகைஇ – பொருள். கள:23/35
அனை நிலை வகையான் வரைதல் வேண்டினும் – 23/36
ஏனைய வாயிலோர் எதிரொடு தொகைஇ – பொருள். கற்:5/57
பண் அமை பகுதி முப்பதினொருமூன்றும் – 5/58
நல் இசை நயந்தோர் சொல்லொடு தொகைஇ – பொருள். கற்:6/26
பகுதியின் நீங்கிய தகுதி-கண்ணும் – 6/27
வாயிலின் வரூஉம் வகையொடு தொகைஇ – பொருள். கற்:6/42
கிழவோள் செப்பல் கிளவது என்ப – 6/43
உண்மை செப்பும் கிளவியொடு தொகைஇ – பொருள். பொருளி:13/3
அ ஏழு வகைய என்மனார் புலவர் – 13/4
கொடுப்பவை கோடல் உளப்பட தொகைஇ – பொருள். மெய்ப்:16/3
எடுத்த நான்கே நான்கு என மொழிப – 16/4
புறஞ்சொல் மாணா கிளவியொடு தொகைஇ – பொருள். மெய்ப்:24/6
சிறந்த பத்தும் செப்பிய பொருளே – 24/7
பொருந்த கூறிய எட்டொடும் தொகைஇ – பொருள். செய்யு:1/13
நல் இசை புலவர் செய்யுள் உறுப்பு என – 1/14
முன்னுற கிளந்த அறுவரொடு தொகைஇ – பொருள். செய்யு:190/4
தொல் நெறி மரபின் கற்பிற்கு உரியர் – 190/5
TOP


தொட்டது (1)

ஏனது சுவைப்பினும் நீ கை தொட்டது – பொருள். கற்:5/12
வானோர் அமிழ்தம் புரையுமால் எமக்கு என – 5/13
TOP


தொட்டு (1)

மெய் தொட்டு பயிறல் பொய் பாராட்டல் – பொருள். கள:11/1
TOP


தொடக்கம் (1)

தொடக்கம் குறுகும் பெயர்நிலை கிளவியும் – எழுத். புள்.மயங்:25/2
TOP


தொடர் (2)

தொடர் அல் இறுதி தம் முன் தாம் வரின் – எழுத். உயி.மயங்:12/1
செய்யுள் மருங்கின் தொடர் இயலான – எழுத். புள்.மயங்:61/3
TOP


தொடர்-வயின் (1)

செய்யுள் தொடர்-வயின் மெய் பெற நிலையும் – எழுத். குற்.புண:76/4
TOP


தொடர்ந்து (1)

உருபு தொடர்ந்து அடுக்கிய வேற்றுமை கிளவி – சொல். வேற்.மயங்:19/1
TOP


தொடர்நிலை (1)

உடனிலை மொழியினும் தொடர்நிலை பெறுமே – பொருள். செய்யு:211/2
TOP


தொடர்மொழி (11)

நெட்டெழுத்து இம்பரும் தொடர்மொழி ஈற்றும் – எழுத். மொழி:3/1
இரண்டு இறந்து இசைக்கும் தொடர்மொழி உளப்பட – எழுத். மொழி:12/2
தொடர்மொழி எல்லாம் நெட்டெழுத்து இயல – எழுத். மொழி:17/2
மகர தொடர்மொழி மயங்குதல் வரைந்த – எழுத். மொழி:49/1
னகர தொடர்மொழி ஒன்பஃது என்ப – எழுத். மொழி:49/2
சொல்லிய தொடர்மொழி இறுதியான – எழுத். தொகை:3/3
ஆய்த தொடர்மொழி வன்றொடர் மென்றொடர் – எழுத். குற்.புண:1/2
ஈர் ஒற்று தொடர்மொழி இடைத்தொடர் ஆகா – எழுத். குற்.புண:2/2
வல்லொற்று தொடர்மொழி வல்லெழுத்து வரு-வழி – எழுத். குற்.புண:4/1
மெல்லொற்று தொடர்மொழி மெல்லொற்று எல்லாம் – எழுத். குற்.புண:9/3
வல்லொற்று தொடர்மொழி வல்லெழுத்து மிகுமே – எழுத். குற்.புண:21/1
TOP


தொடர்மொழியான (1)

செய்யுள் கண்ணிய தொடர்மொழியான – எழுத். உயி.மயங்:11/2
TOP


தொடரின் (1)

பொது மொழி தொடரின் அது படலம் ஆகும் – பொருள். செய்யு:171/2
TOP


தொடரும் (3)

இடையொற்று தொடரும் ஆய்த தொடரும் – எழுத். குற்.புண:8/1
இடையொற்று தொடரும் ஆய்த தொடரும் – எழுத். குற்.புண:8/1
நடை ஆ இயல என்மனார் புலவர் – 8/2
ஈர் எழுத்து மொழியும் வல்லொற்று தொடரும் – எழுத். குற்.புண:12/1
அம் இடை வரற்கும் உரியவை உளவே – 12/2
TOP


தொடாஅ (1)

துன்னுதல் கடிந்த தொடாஅ காஞ்சியும் – பொருள். புறத்:24/11
TOP


தொடி (1)

ஒண் தொடி மாதர் கிழவன் கிழத்தியொடு – பொருள். செய்யு:193/1
TOP


தொடுக்கும் (2)

ஒரூஉ_வண்ணம் ஒரீஇ தொடுக்கும் – பொருள். செய்யு:227/1
உருட்டு_வண்ணம் அராகம் தொடுக்கும் – பொருள். செய்யு:232/1
TOP


தொடுக்கும்-காலை (1)

அ நா சொல்லும் தொடுக்கும்-காலை – சொல். எச்ச:7/1
வலிக்கும் வழி வலித்தலும் மெலிக்கும் வழி மெலித்தலும் – 7/2
TOP


தொடுதல்-கண்ணும் (1)

அடிசிலும் பூவும் தொடுதல்-கண்ணும் – பொருள். கற்:5/14
அந்தணர் திறத்தும் சான்றோர் தேஎத்தும் – 5/15
TOP


தொடை (6)

மரபே தூக்கே தொடை வகை எனாஅ – பொருள். செய்யு:1/3
இடையும் வரையார் தொடை உணர்வோரே – பொருள். செய்யு:69/1
நால் நெறி மரபின தொடை வகை என்ப – பொருள். செய்யு:88/2
மெய் பெறு மரபின் தொடை வகை-தாமே – பொருள். செய்யு:101/1
தொடை வகை நிலையே ஆங்கு என மொழிப – பொருள். செய்யு:103/1
முதல் தொடை பெருகி சுருங்கு-மன் எண்ணே – பொருள். செய்யு:145/1
TOP


தொடைக்கும் (1)

ஆ இரு தொடைக்கும் கிளை எழுத்து உரிய – பொருள். செய்யு:94/1
TOP


தொடையே (2)

அடி உள்ளனவே தளையொடு தொடையே – பொருள். செய்யு:33/1
அளபு எழின் அவையே அளபெடை தொடையே – பொருள். செய்யு:97/1
TOP


தொடையொடு (1)

சொல்லிய தொடையொடு வேறுபட்டு இயலின் – பொருள். செய்யு:100/1
TOP


தொண்டு (1)

தொண்டு தலையிட்ட பத்து குறை எழுநூற்று – பொருள். செய்யு:101/3
TOP


தொல் (12)

தொல் இயல் மருங்கின் மரீஇய மரபே – எழுத். புள்.மயங்:60/3
அன்ன பிறவும் தொல் நெறி பிழையாது – சொல். வேற்.மயங்:18/1
தொல் நெறி மரபின தோன்றல் ஆறே – சொல். வேற்.மயங்:27/9
தொல் நெறி மொழி-வயின் ஆஅகுநவும் – சொல். எச்ச:53/3
தொல் எயிற்கு இவர்தலும் தோலது பெருக்கமும் – பொருள். புறத்:12/3
தொல் உயிர் வழங்கிய அவிப்பலியானும் – பொருள். புறத்:21/12
நல் நெறி படரும் தொல் நல பொருளினும் – பொருள். கற்:5/5
இன்னா தொல் சூள் எடுத்தல்-கண்ணும் – பொருள். கற்:6/35
தொல் முறை மனைவி எதிர்ப்பாடு ஆயினும் – பொருள். கற்:31/2
தொல் நெறி முறைமை சொல்லினும் எழுத்தினும் – பொருள். பொருளி:52/2
தொல் நெறி மரபின் கற்பிற்கு உரியர் – பொருள். செய்யு:190/5
தோல் என மொழிப தொல் மொழி புலவர் – பொருள். செய்யு:238/3
TOP


தொல்லவை (1)

தொல்லவை உரைத்தலும் நுகர்ச்சி ஏத்தலும் – பொருள். கற்:27/1
TOP


தொல்லை (1)

தொல்லை இயற்கை நிலையலும் உரித்தே – எழுத். குற்.புண:4/2
TOP


தொல்லோர் (1)

தொல்லோர் கிளவி புல்லிய நெஞ்சமொடு – பொருள். கள:22/3
TOP


தொழில் (9)

செய்ம்மன என்னும் தொழில் இறு சொல்லும் – எழுத். உயி.மயங்:8/3
தன் தொழில் உரைக்கும் வினாவின் கிளவியொடு – எழுத். உயி.மயங்:22/4
செய்யுள் மருங்கின் தொழில் வரு-காலை – எழுத். புள்.மயங்:10/3
மெய் ஒருங்கு இயலும் தொழில் தொகு மொழியும் – எழுத். குற்.புண:77/7
தொழில் வேறு கிளப்பின் ஒன்று இடன் இலவே – சொல். கிளவி:42/2
தொழில் நிலை ஒட்டும் ஒன்று அலங்கடையே – சொல். வேற்.இய:9/2
ஆ எட்டு என்ப தொழில் முதனிலையே – சொல். வேற்.மயங்:29/5
அரும் தொழில் முடித்த செம்மல்-காலை – பொருள். கற்:5/53
ஊரும் பெயரும் உடை தொழில் கருவியும் – பொருள். மரபி:74/1
TOP


தொழில்-வயினான (1)

மகடூஉ இயற்கை தொழில்-வயினான – சொல். பெயர்:40/2
TOP


தொழில்நிலை (1)

நாள் முன் தோன்றும் தொழில்நிலை கிளவிக்கு – எழுத். உயி.மயங்:45/1
TOP


தொழிலின் (2)

தொழிலின் கூறும் ஆன் என் இறுதி – சொல். விளி:16/1
வேந்து விடு தொழிலின் படையும் கண்ணியும் – பொருள். மரபி:81/1
TOP


தொழிலினும் (1)

பெயரினும் தொழிலினும் பிரிபவை எல்லாம் – சொல். கிளவி:50/1
TOP


தொழிலும் (1)

பெயரும் தொழிலும் பிரிந்து ஒருங்கு இசைப்ப – எழுத். புணர்:30/1
TOP


தொழிலே (1)

வேந்து உறு தொழிலே யாண்டினது அகமே – பொருள். கற்:48/1
TOP


தொழிலை (2)

பெயரொடு தொழிலை புணர்க்கும்-காலும் – எழுத். புணர்:6/5
தொழிலொடு தொழிலை புணர்க்கும்-காலும் – எழுத். புணர்:6/7
TOP


தொழிலொடு (2)

தொழிலொடு பெயரை புணர்க்கும்-காலும் – எழுத். புணர்:6/6
தொழிலொடு தொழிலை புணர்க்கும்-காலும் – எழுத். புணர்:6/7
TOP


தொழிற்கு (1)

வரும் தொழிற்கு அருமை வாயில் கூறினும் – பொருள். கள:20/10
TOP


தொழிற்கே (1)

நாள் முன் வரூஉம் வல் முதல் தொழிற்கே – எழுத். புணர்:22/2
TOP


தொழிற்சொல் (1)

தம்மின் ஆகிய தொழிற்சொல் முன் வரின் – எழுத். தொகை:14/3
TOP


தொழிற்பட (1)

தொழிற்பட கிளத்தலும் வழக்கு இயல் மரபே – சொல். வினை:49/2
TOP


தொழிற்படுத்து (1)

செய்யா மரபின் தொழிற்படுத்து அடக்கியும் – பொருள். பொருளி:2/7
TOP


தொழிற்பெயர் (15)

ஞகாரை ஒற்றிய தொழிற்பெயர் முன்னர் – எழுத். புள்.மயங்:1/1
தொழிற்பெயர் எல்லாம் தொழிற்பெயர் இயல – எழுத். புள்.மயங்:11/1
தொழிற்பெயர் எல்லாம் தொழிற்பெயர் இயல – எழுத். புள்.மயங்:11/1
முரண் என் தொழிற்பெயர் முதல் இயல் நிலையும் – எழுத். புள்.மயங்:14/1
தொழிற்பெயர் எல்லாம் தொழிற்பெயர் இயல – எழுத். புள்.மயங்:32/1
தொழிற்பெயர் எல்லாம் தொழிற்பெயர் இயல – எழுத். புள்.மயங்:32/1
அ நால் சொல்லும் தொழிற்பெயர் இயல – எழுத். புள்.மயங்:50/2
வல் என் கிளவி தொழிற்பெயர் இயற்றே – எழுத். புள்.மயங்:78/1
தொழிற்பெயர் எல்லாம் தொழிற்பெயர் இயல – எழுத். புள்.மயங்:81/1
தொழிற்பெயர் எல்லாம் தொழிற்பெயர் இயல – எழுத். புள்.மயங்:81/1
ஏனை வகரம் தொழிற்பெயர் இயற்றே – எழுத். புள்.மயங்:87/1
தொழிற்பெயர் எல்லாம் தொழிற்பெயர் இயல – எழுத். புள்.மயங்:106/1
தொழிற்பெயர் எல்லாம் தொழிற்பெயர் இயல – எழுத். புள்.மயங்:106/1
புள்ளும் வள்ளும் தொழிற்பெயர் இயல – எழுத். புள்.மயங்:108/1
தொழிற்பெயர் ஆயின் ஏகாரம் வருதலும் – சொல். விளி:22/1
TOP


தொழிற்பெயர்க்கு (1)

தடுமாறு தொழிற்பெயர்க்கு இரண்டும் மூன்றும் – சொல். வேற்.மயங்:12/1
TOP


தொழிற்று (2)

சுட்டின் முன்னரும் அ தொழிற்று ஆகும் – எழுத். உயி.மயங்:53/1
அவை ஊர் பத்தினும் அ தொழிற்று ஆகும் – எழுத். குற்.புண:68/1
TOP


தொன்மை (1)

அம்மை அழகு தொன்மை தோலே – பொருள். செய்யு:1/11
TOP


தொன்மை-தானே (1)

தொன்மை-தானே – பொருள். செய்யு:237/1
உரையொடு புணர்ந்த யாப்பின் மேற்றே – 237/2
TOP


தொன்று (1)

தொன்று இயல் மருங்கின் செய்யுளுள் உரித்தே – எழுத். உயி.மயங்:35/3
TOP