தை – முதல் சொற்கள், தொல்காப்பியம் தொடரடைவு


முழு நூலையும் காண இங்கே சொடுக்கவும்.
 1.எழுத்ததிகாரம்
 2. சொல்லதிகாரம்
 3. பொருளதிகாரம்
முழு நூற்பாவையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.


தைவரல் (2)

ஊழ் அணி தைவரல் உடை பெயர்த்து உடுத்தலொடு – பொருள். மெய்ப்:14/2
அல்குல் தைவரல் அணிந்தவை திருத்தல் – பொருள். மெய்ப்:15/1

Related posts