தா – முதல் சொற்கள், தொல்காப்பியம் தொடரடைவு

முழு நூற்பாவையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.


தா (6)

ஈ தா கொடு என கிளக்கும் மூன்றும் – சொல். எச்ச:48/1
தா என் கிளவி ஒப்போன் கூற்றே – சொல். எச்ச:50/1
தா இல் கொள்கை தம்தம் கூற்றை – பொருள். புறத்:19/1
தா இல் நல் மொழி கிழவி கிளப்பினும் – பொருள். கள:22/5
மாண் நலம் தா என வகுத்தல்-கண்ணும் – பொருள். கற்:9/13
தா இன்று உரிய தம் தம் கூற்றே – பொருள். பொருளி:47/2
TOP


தாஅ (2)

பாஅ_வண்ணம் தாஅ_வண்ணம் – பொருள். செய்யு:213/2
தாஅ_வண்ணம் – பொருள். செய்யு:215/1
TOP


தாஅ_வண்ணம் (2)

பாஅ_வண்ணம் தாஅ_வண்ணம் – பொருள். செய்யு:213/2
வல்லிசை_வண்ணம் மெல்லிசை_வண்ணம் – 213/3
தாஅ_வண்ணம் – பொருள். செய்யு:215/1
இடையிட்டு வந்த எதுகைத்து ஆகும் – 215/2
TOP


தாங்க (2)

தாமே எய்திய தாங்க_அரும் பையுளும் – பொருள். புறத்:24/21
தாங்க_அரும் சிறப்பின் தோழி மேன – பொருள். கள:23/46
TOP


தாங்க_அரும் (2)

தாமே எய்திய தாங்க_அரும் பையுளும் – பொருள். புறத்:24/21
தாங்க_அரும் சிறப்பின் தோழி மேன – பொருள். கள:23/46
TOP


தாங்கல் (1)

வரு தார் தாங்கல் வாள் வாய்த்து கவிழ்தல் என்று – பொருள். புறத்:5/15
TOP


தாங்கிய (2)

ஒருவன் தாங்கிய பெருமையானும் – பொருள். புறத்:8/8
கூழை தாங்கிய எருமையும் படை அறுத்து – பொருள். புறத்:17/7
TOP


தாங்குதல் (1)

தாங்குதல் இன்றி வழி நனி பயக்கும் என்று – பொருள். செய்யு:112/3
TOP


தாங்கும் (3)

பெரும் பகை தாங்கும் வேலினானும் – பொருள். புறத்:21/7
அரும் பகை தாங்கும் ஆற்றலானும் – பொருள். புறத்:21/8
பிழைத்தோர் தாங்கும் காவலானும் – பொருள். புறத்:21/20
TOP


தாபத (2)

நால்_இரு வழக்கின் தாபத பக்கமும் – பொருள். புறத்:20/6
காதலன் இழந்த தாபத நிலையும் – பொருள். புறத்:24/29
TOP


தாம் (10)

தம் முன் தாம் வரூஉம் ர ழ அலங்கடையே – எழுத். நூல்:30/2
தாம் இனிது பிறக்கும் தகார நகாரம் – எழுத். பிறப்:11/3
தாம் நாம் என்னும் மகர இறுதியும் – எழுத். உரு:16/1
தொடர் அல் இறுதி தம் முன் தாம் வரின் – எழுத். உயி.மயங்:12/1
தம் இயல் கிளப்பின் தம் முன் தாம் வரூஉம் – எழுத். குற்.புண:77/8
தாம் பிரிவு இலவே தொகை வரு-காலை – சொல். வேற்.மயங்:14/2
தாம் விளி கொள்ளா என்மனார் புலவர் – சொல். விளி:7/2
தாம் என் கிளவி பன்மைக்கு உரித்தே – சொல். பெயர்:30/1
தாம் இயல் மருங்கின் முடியும் என்ப – சொல். வினை:35/3
உரை படு நூல் தாம் இரு வகை இயல – பொருள். மரபி:93/2
TOP


தாமே (4)

முறைப்பெயர் கிளவி தாமே தானே – சொல். பெயர்:20/2
தாமே செல்லும் தாயரும் உளரே – பொருள். அகத்:37/2
தாமே எய்திய தாங்க_அரும் பையுளும் – பொருள். புறத்:24/21
தாமே தூதுவர் ஆகலும் உரித்தே – பொருள். கள:28/2
TOP


தாய் (9)

தாய் என் கிளவி இயற்கை ஆகும் – எழுத். புள்.மயங்:63/1
தாய் நிலை நோக்கி தலைப்பெயர்த்து கொளினும் – பொருள். அகத்:39/5
தாய் நிலை கண்டு தடுப்பினும் விடுப்பினும் – பொருள். அகத்:40/7
தாய் தப வரூஉம் தலைப்பெயல் நிலையும் – பொருள். புறத்:24/33
தாய் எனப்படுவோள் செவிலி ஆகும் – பொருள். கள:33/2
தாய் அறிவுறுதல் செவிலியொடு ஒக்கும் – பொருள். கள:47/1
தாய் போல் தழீஇ கழறி அ மனைவியை – பொருள். கற்:10/7
தாய் போல் கழறி தழீஇ கோடல் – பொருள். கற்:32/1
மகன் தாய் உயர்பும் தன் உயர்பு ஆகும் – பொருள். கற்:33/2
TOP


தாய்க்கு (1)

ஐய செய்கை தாய்க்கு எதிர் மறுத்து – பொருள். கள:23/37
TOP


தாய்க்கும் (2)

தாய்க்கும் வரையார் உணர்வு உடம்படினே – பொருள். கள:25/1
தாய்க்கும் உரித்தால் போக்கு உடன் கிளப்பின் – பொருள். பொருளி:4/1
TOP


தாய (1)

சில் மென் மொழியான் தாய பனுவலின் – பொருள். செய்யு:235/2
TOP


தாயத்தின் (1)

தாயத்தின் அடையா ஈய செல்லா – பொருள். பொருளி:27/1
TOP


தாயர் (1)

தாயர் கண்ணிய நல் அணி புதல்வனை – பொருள். கற்:6/32
TOP


தாயரும் (1)

தாமே செல்லும் தாயரும் உளரே – பொருள். அகத்:37/2
TOP


தாயிடை (1)

புரை தீர் கிளவி தாயிடை புகுப்பினும் – பொருள். கள:23/42
TOP


தாயே (1)

தோழி தாயே பார்ப்பான் பாங்கன் – பொருள். கற்:52/1
TOP


தார் (2)

வரு தார் தாங்கல் வாள் வாய்த்து கவிழ்தல் என்று – பொருள். புறத்:5/15
தான் மீண்டு எறிந்த தார் நிலை அன்றியும் – பொருள். புறத்:17/4
TOP


தாரும் (3)

தாரும் முடியும் நேர்வன பிறவும் – பொருள். மரபி:71/3
கண்ணியும் தாரும் எண்ணினர் ஆண்டே – பொருள். மரபி:79/1
தாரும் மாலையும் தேரும் மாவும் – பொருள். மரபி:83/2
TOP


தாவா (1)

தாவா விழு புகழ் பூவை நிலையும் – பொருள். புறத்:5/10
TOP


தாவின் (1)

தாவின் நல் இசை கருதிய கிடந்தோர்க்கு – பொருள். புறத்:36/1
TOP


தாவே (1)

தாவே வலியும் வருத்தமும் ஆகும் – சொல். உரி:46/1
TOP


தாழ் (1)

தாழ் என் கிளவி கோலொடு புணரின் – எழுத். புள்.மயங்:89/1
TOP


தாழிசை (4)

அடை நிலை கிளவி தாழிசை பின்னர் – பொருள். செய்யு:135/1
தரவே தாழிசை எண்ணே வாரம் என்று – பொருள். செய்யு:140/2
தரவு இன்று ஆகி தாழிசை பெற்றும் – பொருள். செய்யு:149/1
தாழிசை இன்றி தரவு உடைத்து ஆகியும் – பொருள். செய்யு:149/2
TOP


தாள் (1)

தலை தாள் நெடுமொழி தன்னொடு புணர்தலும் – பொருள். புறத்:5/13
TOP


தாளாண் (2)

தாளாண் பக்கமும் தகுதியது அமைதியும் – பொருள். அகத்:41/8
தாளாண் எதிரும் பிரிவினானும் – பொருள். கள:16/9
TOP


தான் (21)

தான் யான் என்னும் ஆ ஈர் இறுதியும் – எழுத். உரு:20/1
தான் மிக தோன்றி குறுகலும் உரித்தே – எழுத். உயி.மயங்:31/2
தான் யான் எனும் பெயர் உருபு இயல் நிலையும் – எழுத். புள்.மயங்:57/1
ஏனை முன் வரினே தான் நிலை இன்றே – எழுத். குற்.புண:19/1
தான் அறி பொருள்-வயின் பன்மை கூறல் – சொல். கிளவி:23/2
தான் என் பெயரும் சுட்டுமுதல் பெயரும் – சொல். விளி:20/1
தான் என் கிளவி ஒருமைக்கு உரித்தே – சொல். பெயர்:31/1
அளபெடை இன்றி தான் வரும்-காலையும் – சொல். இடை:33/4
ஏனை உவமம் தான் உணர் வகைத்தே – பொருள். அகத்:49/1
ஒரு தான் மண்டிய குறுமையும் உடன்றோர் – பொருள். புறத்:12/6
தான் மீண்டு எறிந்த தார் நிலை அன்றியும் – பொருள். புறத்:17/4
தான் அகம் புகாஅன் பெயர்தல் இன்மையின் – பொருள். கள:16/3
தான் செலற்கு உரிய வழி ஆகலான – பொருள். கள:29/3
தான் அவள் பிழைத்த பருவத்தானும் – பொருள். கற்:5/23
தான் அவள் பிழைத்த நிலையின்-கண்ணும் – பொருள். கற்:5/42
தான் வெகுண்டு ஆக்கிய தகுதி-கண்ணும் – பொருள். கற்:9/22
தான் அமர்ந்து வரூஉம் மேவற்று ஆகும் – பொருள். பொருளி:29/2
தன் பா அல் வழி தான் அடைவு இன்றே – பொருள். செய்யு:21/1
தான் இது என்னும் தனிநிலை இன்றே – பொருள். செய்யு:85/2
பிறன் உடம்பட்டது தான் உடம்படுதல் – பொருள். மரபி:110/11
தான் குறியிடுதல் ஒருதலை அன்மை – பொருள். மரபி:110/14
TOP


தானும் (1)

தானும் பேனும் கோனும் என்னும் – எழுத். புள்.மயங்:56/1
TOP


தானே (6)

முறைப்பெயர் கிளவி தாமே தானே – சொல். பெயர்:20/2
எல்லாம் நீயிர் நீ என கிளந்து – 20/3
தானே சேறலும் தன்னொடு சிவணிய – பொருள். அகத்:27/1
தானே கூறும் காலமும் உளவே – பொருள். கள:21/4
அன்புறு தக்க கிளத்தல் தானே – பொருள். கற்:7/3
கிழவோன் செய் வினைக்கு அச்சம் ஆகும் – 7/4
வரு வகை தானே வழக்கு என மொழிப – பொருள். பொருளி:28/2
அ திறம் தானே துறை எனப்படுமே – பொருள். செய்யு:209/4
TOP


தானை (1)

தானை யானை குதிரை என்ற – பொருள். புறத்:17/1
TOP


தானையர் (1)

மா பெரும் தானையர் மலைந்த பூவும் – பொருள். புறத்:5/5
TOP