ட – முதல் சொற்கள், தொல்காப்பியம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

ட 7
டகார 1
டகாரம் 3

முழு நூற்பாவையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.


ட (7)

வல்லெழுத்து என்ப க ச ட த ப ற – எழுத். நூல்:19/1
ட ற ல ள என்னும் புள்ளி முன்னர் – எழுத். நூல்:23/1
ண ள என் புள்ளி முன் ட ண என தோன்றும் – எழுத். தொகை:8/1
ஒன்று அறி கிளவி த ற ட ஊர்ந்த – சொல். கிளவி:8/1
உம்மொடு வரூஉம் க ட த ற என்னும் – சொல். வினை:5/3
க ட த ற என்னும் – சொல். வினை:6/1
ஒன்றன் படர்க்கை த ற ட ஊர்ந்த – சொல். வினை:20/1

TOP


டகார (1)

டகார ணகாரம் நுனி நா அண்ணம் – எழுத். பிறப்:9/1

TOP


டகாரம் (3)

டகாரம் ஒற்றும் ஆ-வயினான – எழுத். உயி.மயங்:38/3
டகாரம் ணகாரம் ஆதல் வேண்டும் – எழுத். உயி.மயங்:86/4
டகாரம் ஆகும் வேற்றுமை பொருட்கே – எழுத். புள்.மயங்:7/2

TOP