ஞெ – முதல் சொற்கள், தொல்காப்பியம் தொடரடைவு


முழு நூலையும் காண இங்கே சொடுக்கவும்.
 1.எழுத்ததிகாரம்
 2. சொல்லதிகாரம்
 3. பொருளதிகாரம்
முழு நூற்பாவையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.


ஞெமிர்தலும் (1)

ஞெமிர்தலும் பாய்தலும் பரத்தல் பொருள – சொல். உரி:63/1
TOP


ஞெமையும் (1)

விசை_மர கிளவியும் ஞெமையும் நமையும் – எழுத். உயி.மயங்:80/1
TOP

Related posts