ஞெ – முதல் சொற்கள், தொல்காப்பியம் தொடரடைவு

முழு நூற்பாவையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.


ஞெமிர்தலும் (1)

ஞெமிர்தலும் பாய்தலும் பரத்தல் பொருள – சொல். உரி:63/1
TOP


ஞெமையும் (1)

விசை_மர கிளவியும் ஞெமையும் நமையும் – எழுத். உயி.மயங்:80/1
TOP