சோ – முதல் சொற்கள், தொல்காப்பியம் தொடரடைவு


முழு நூலையும் காண இங்கே சொடுக்கவும்.

 1.எழுத்ததிகாரம்
2. சொல்லதிகாரம்
3. பொருளதிகாரம்

முழு நூற்பாவையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.


சோர்பு (1)

அவன் சோர்பு காத்தல் கடன் எனப்படுதலின் – பொருள். கற்:33/1

TOP


சோர்வின் (1)

காதல் சோர்வின் கடப்பட்டு ஆண்மையின் – பொருள். கற்:10/6

TOP


சோர்வு (1)

சூள்-வயின் திறத்தால் சோர்வு கண்டு அழியினும் – பொருள். கற்:9/15

TOP

Related posts