சொ – முதல் சொற்கள், தொல்காப்பியம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

சொல் 63
சொல்லப்பட்ட 3
சொல்லப்பட்டன 1
சொல்லல் 1
சொல்லவும்படுமே 1
சொல்லா 2
சொல்லி 1
சொல்லிய 25
சொல்லியது 1
சொல்லிற்கு 2
சொல்லின் 5
சொல்லினர் 1
சொல்லினான 1
சொல்லினும் 1
சொல்லுதல் 1
சொல்லுந 1
சொல்லும் 12
சொல்லும்-காலை 5
சொல்லுறு 1
சொல்லே 22
சொல்லொடு 3
சொல்லொடும் 2
சொல்வழிப்படுத்தல் 1
சொல்வாய் 1
சொல 1
சொலப்படுமே 1
சொலிய 1
சொலும் 1
சொற்கு 1
சொற்கும் 2
சொற்குறிப்பினவே 1
சொற்கே 1
சொற்சீர் 1
சொற்சீர்க்கு 1
சொற்சீர்த்து 2
சொன்மை 1
சொன்ன 1

முழு நூற்பாவையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.


சொல் (63)

உயிர் இறு சொல் முன் உயிர் வரு வழியும் – எழுத். புணர்:5/1
உயிர் இறு சொல் முன் மெய் வரு வழியும் – எழுத். புணர்:5/2
மெய் இறு சொல் முன் உயிர் வரு வழியும் – எழுத். புணர்:5/3
மெய் இறு சொல் முன் மெய் வரு வழியும் என்று – எழுத். புணர்:5/4
சொல் சிதர் மருங்கின் வழி வந்து விளங்காது – எழுத். புணர்:30/5
நின்ற சொல் முன் இயல்பு ஆகும்மே – எழுத். தொகை:2/4
பலர் அறி சொல் முன் யாவர் என்னும் – எழுத். தொகை:30/1
ஒன்று அறி சொல் முன் யாது என் வினா இடை – எழுத். தொகை:30/3
ஆடூஉ அறி சொல் மகடூஉ அறி சொல் – சொல். கிளவி:2/1
ஆடூஉ அறி சொல் மகடூஉ அறி சொல் – சொல். கிளவி:2/1
பல்லோர் அறியும் சொல்லொடு சிவணி – 2/2
ஒன்று அறி சொல்லே பல அறி சொல் என்று – சொல். கிளவி:3/1
னஃகான் ஒற்றே ஆடூஉ அறி சொல் – சொல். கிளவி:5/1
ளஃகான் ஒற்றே மகடூ அறி சொல் – சொல். கிளவி:6/1
நடை பெற்று இயலும் வண்ண சினை சொல் – சொல். கிளவி:26/2
வழக்கின் ஆகிய உயர் சொல் கிளவி – சொல். கிளவி:27/3
இலக்கண மருங்கின் சொல் ஆறு அல்ல – சொல். கிளவி:27/4
தரு சொல் வரு சொல் ஆ இரு கிளவியும் – சொல். கிளவி:29/2
தரு சொல் வரு சொல் ஆ இரு கிளவியும் – சொல். கிளவி:29/2
வேறு வினை பொது சொல் ஒரு வினை கிளவார் – சொல். கிளவி:46/1
ஒரு பெயர் பொது சொல் உள் பொருள் ஒழிய – சொல். கிளவி:49/1
வினை வேறுபடூஉம் பல பொருள் ஒரு சொல் – சொல். கிளவி:52/1
வினை வேறுபடாஅ பல பொருள் ஒரு சொல் என்று – 52/2
வினை வேறுபடாஅ பல பொருள் ஒரு சொல் என்று – சொல். கிளவி:52/2
ஆ இரு வகைய பல பொருள் ஒரு சொல் – சொல். கிளவி:52/3
வினை வேறுபடூஉம் பல பொருள் ஒரு சொல் – சொல். கிளவி:53/2
வேறுபடு வினையினும் இனத்தினும் சார்பினும் – 53/3
வினை வேறுபடாஅ பல பொருள் ஒரு சொல் – சொல். கிளவி:55/1
நினையும்-காலை கிளந்து-ஆங்கு இயலும் – 55/2
ஞாயிறு திங்கள் சொல் என வரூஉம் – சொல். கிளவி:58/3
ஒரு வினை ஒடு சொல் உயர்பின் வழித்தே – சொல். வேற்.மயங்:8/1
ஒரு சொல் நடைய பொருள் செல் மருங்கே – சொல். வேற்.மயங்:19/2
மானம் இலவே சொல் முறையான – சொல். வேற்.மயங்:28/2
சொல் எனப்படுப பெயரே வினை என்று – சொல். பெயர்:4/1
அது சொல் வேற்றுமை உடைமையானும் – சொல். வினை:16/1
சொல் ஓர்_அனைய என்மனார் புலவர் – சொல். வினை:27/3
சொல் முறை முடியாது அடுக்குந வரினும் – சொல். வினை:36/2
எ சொல் ஆயினும் இடைநிலை வரையார் – சொல். வினை:40/2
மெய் நிலை பொது சொல் கிளத்தல் வேண்டும் – சொல். வினை:43/3
ஒரு சொல் பல பொருட்கு உரிமை தோன்றினும் – சொல். உரி:1/4
பல சொல் ஒரு பொருட்கு உரிமை தோன்றினும் – சொல். உரி:1/5
எ சொல் ஆயினும் பொருள் வேறு கிளத்தல் – சொல். உரி:1/8
ஒரு பொருள் குறித்த வேறு சொல் ஆகியும் – சொல். எச்ச:3/1
வேறு பொருள் குறித்த ஒரு சொல் ஆகியும் – சொல். எச்ச:3/2
எழுத்தொடு புணர்ந்த சொல் ஆகும்மே – சொல். எச்ச:5/2
சொல் வேறு நிலைஇ பொருள் வேறு நிலையல் – சொல். எச்ச:9/4
சொல் நிலை மாற்றி பொருள் எதிர் இயைய – சொல். எச்ச:13/2
அவை மூன்று என்ப ஒரு சொல் அடுக்கே – சொல். எச்ச:15/2
எல்லா தொகையும் ஒரு சொல் நடைய – சொல். எச்ச:24/1
விரை சொல் அடுக்கே மூன்று வரம்பு ஆகும் – சொல். எச்ச:28/1
சொல் என் எச்சம் முன்னும் பின்னும் – சொல். எச்ச:45/1
சொல் அளவு அல்லது எஞ்சுதல் இன்றே – சொல். எச்ச:45/2
கடி சொல் இல்லை காலத்து படினே – சொல். எச்ச:56/1
இன்ன என்னும் சொல் முறையான – சொல். எச்ச:63/2
ஒரு பொருள் இரு சொல் பிரிவு இல வரையார் – சொல். எச்ச:64/1
சொல் வரைந்து அறிய பிரித்தனர் காட்டல் – சொல். எச்ச:67/4
சொல் எதிர் பெறாஅன் சொல்லி இன்புறல் – பொருள். அகத்:50/5
சொல் இடையிட்ட பாலை நிலையும் – பொருள். புறத்:24/31
சொல் அவள் சார்த்தலின் புல்லிய வகையினும் – பொருள். கள:11/16
சொல் எதிர் மொழிதல் அருமைத்து அகலின் – பொருள். கள:19/1
நிறைந்த காதலின் சொல் எதிர் மழுங்கல் – பொருள். கள:20/2
சொல்லுறு பொருளின்-கண்ணும் சொல் என – பொருள். கற்:5/11
முறைப்பெயர் மருங்கின் கெழுதகை பொது சொல் – பொருள். பொருளி:26/1
நிலைக்கு உரி மரபின் இரு வீற்றும் உரித்தே – 26/2
வன் சொல் பொச்சாப்பு மடிமையொடு குடிமை – பொருள். மெய்ப்:26/2
நால் சொல் இயலான் யாப்பு-வழி பட்டன்று – பொருள். செய்யு:80/2
சொல் இயற்புலவர் அது செந்தொடை என்ப – பொருள். செய்யு:100/2
வேம்பும் கடுவும் போல வெம் சொல் – பொருள். செய்யு:112/2
தாங்குதல் இன்றி வழி நனி பயக்கும் என்று – 112/3

TOP


சொல்லப்பட்ட (3)

சொல்லப்பட்ட எழு_மூன்று துறைத்தே – பொருள். புறத்:5/22
சொல்லப்பட்ட நால்_இரு வகைத்தே – பொருள். புறத்:12/8
சொல்லப்பட்ட பெருமிதம் நான்கே – பொருள். மெய்ப்:9/2

TOP


சொல்லப்பட்டன (1)

சொல்லப்பட்டன எல்லா மாண்பும் – பொருள். மரபி:105/1

TOP


சொல்லல் (1)

உற்றுழி அல்லது சொல்லல் இன்மையின் – பொருள். பொருளி:14/1

TOP


சொல்லவும்படுமே (1)

சொல்லிய முறையான் சொல்லவும்படுமே – பொருள். அகத்:5/6

TOP


சொல்லா (2)

காமம் சொல்லா நாட்டம் இன்மையின் – பொருள். கள:18/1
சொல்லா மரபின் அவற்றொடு கெழீஇ – பொருள். பொருளி:2/6

TOP


சொல்லி (1)

சொல் எதிர் பெறாஅன் சொல்லி இன்புறல் – பொருள். அகத்:50/5

TOP


சொல்லிய (25)

சொல்லிய பள்ளி நிலையின ஆயினும் – எழுத். பிறப்:18/2
சொல்லிய பள்ளி எழுதரு வளியின் – எழுத். பிறப்:20/2
மெல்லெழுத்து இயற்கை சொல்லிய முறையான் – எழுத். தொகை:1/2
சொல்லிய தொடர்மொழி இறுதியான – எழுத். தொகை:3/3
வல்லெழுத்து மிகுதி சொல்லிய முறையான் – எழுத். தொகை:14/2
சொல்லிய மருங்கின் உள என மொழிப – எழுத். தொகை:17/6
சொல்லிய அல்ல ஏனைய எல்லாம் – எழுத். உரு:30/2
சொல்லிய பண்பின் இயற்கை ஆகும் – எழுத். குற்.புண:20/2
சொல்லிய அல்ல பிறவும் ஆஅங்கு – சொல். பெயர்:20/4
சொல்லிய முறையான் சொல்லவும்படுமே – பொருள். அகத்:5/6
முல்லை முதலா சொல்லிய முறையான் – பொருள். அகத்:28/2
சொல்லிய வகையின் ஒன்றொடு புணர்ந்து – பொருள். புறத்:21/11
சொல்லிய நுகர்ச்சி வல்லே பெற்றுழி – பொருள். கள:11/4
ஏமுறு கிளவி சொல்லிய எதிரும் – பொருள். கற்:5/50
பேணி சொல்லிய குறைவினை எதிரும் – பொருள். கற்:9/26
சொல்லிய கிளவி அறிவர்க்கும் உரிய – பொருள். கற்:13/1
மாறு இல் ஆண்மையின் சொல்லிய மொழியும் – பொருள். பொருளி:50/2
சொல்லிய நான்கே மூன்று என மொழிப – பொருள். மெய்ப்:15/3
சொல்லிய தொடையொடு வேறுபட்டு இயலின் – பொருள். செய்யு:100/1
சொல்லிய சொல்லின் சொல்லியது சிறக்கும் – பொருள். செய்யு:231/2
சொல்லிய மரபின் இளமை-தானே – பொருள். மரபி:26/1
சொல்லிய கராமொடு ஒருத்தல் ஒன்றும் – பொருள். மரபி:35/2
சொல்லின் எச்சம் சொல்லிய ஆங்கு உணர்த்தல் – பொருள். மரபி:110/21
சொல்லிய அல்ல பிற அவண் வரினும் – பொருள். மரபி:110/24
சொல்லிய வகையான் சுருங்க நாடி – பொருள். மரபி:110/25

TOP


சொல்லியது (1)

சொல்லிய சொல்லின் சொல்லியது சிறக்கும் – பொருள். செய்யு:231/2

TOP


சொல்லிற்கு (2)

அண்மை சொல்லிற்கு அகரமும் ஆகும் – சொல். விளி:14/1
அவ்வ சொல்லிற்கு அவைஅவை பொருள் என – சொல். இடை:47/1

TOP


சொல்லின் (5)

நிறுத்த சொல்லின் ஈறு ஆகு எழுத்தொடு – எழுத். புணர்:6/2
சொல்லின் ஆகும் என்மனார் புலவர் – சொல். பெயர்:2/2
கிழவி சொல்லின் அவள் அறி கிளவி – பொருள். உவம:26/1
சொல்லிய சொல்லின் சொல்லியது சிறக்கும் – பொருள். செய்யு:231/2
சொல்லின் எச்சம் சொல்லிய ஆங்கு உணர்த்தல் – பொருள். மரபி:110/21

TOP


சொல்லினர் (1)

புல்லொடு வரும் என சொல்லினர் புலவர் – பொருள். மரபி:86/4

TOP


சொல்லினான (1)

மரபு வழிப்பட்ட சொல்லினான – பொருள். மரபி:90/2

TOP


சொல்லினும் (1)

தொல் நெறி முறைமை சொல்லினும் எழுத்தினும் – பொருள். பொருளி:52/2

TOP


சொல்லுதல் (1)

பொருந்த சொல்லுதல் அவர்க்கு உரித்தன்றே – பொருள். மரபி:73/3

TOP


சொல்லுந (1)

சொல்லுந போலவும் கேட்குந போலவும் – பொருள். செய்யு:201/5

TOP


சொல்லும் (12)

நிறுத்த சொல்லும் குறித்து வரு கிளவியும் – எழுத். புணர்:8/1
ஔ என வரூஉம் உயிர் இறு சொல்லும் – எழுத். தொகை:10/1
ஞ ந ம வ என்னும் புள்ளி இறுதியும் – 10/2
உள எனப்பட்ட எல்லா சொல்லும் – எழுத். தொகை:22/3
தம்தம் கிளவி தம் அகப்பட்ட – 22/4
செய்ம்மன என்னும் தொழில் இறு சொல்லும் – எழுத். உயி.மயங்:8/3
ஏவல் கண்ணிய வியங்கோள் கிளவியும் – 8/4
அ நால் சொல்லும் தொழிற்பெயர் இயல – எழுத். புள்.மயங்:50/2
நெல்லும் செல்லும் கொல்லும் சொல்லும் – எழுத். புள்.மயங்:76/1
அல்லது கிளப்பினும் வேற்றுமை இயல – 76/2
நிலை பெற தோன்றும் அ நால் சொல்லும் – சொல். கிளவி:28/2
தன்மை முன்னிலை படர்க்கை என்னும் – 28/3
எல்லா சொல்லும் உரிய என்ப – சொல். வேற்.இய:22/4
எல்லா சொல்லும் பொருள் குறித்தனவே – சொல். பெயர்:1/1
எ முறை சொல்லும் நிகழும் காலத்து – சொல். வினை:43/2
ஆ ஏழ் சொல்லும் அசைநிலை கிளவி – சொல். இடை:31/3
அ நா சொல்லும் தொடுக்கும்-காலை – சொல். எச்ச:7/1

TOP


சொல்லும்-காலை (5)

எல்லா எழுத்தும் சொல்லும்-காலை – எழுத். பிறப்:1/6
பிறப்பின் ஆக்கம் வேறு வேறு இயல – 1/7
எல்லா எண்ணும் சொல்லும்-காலை – எழுத். உரு:27/2
ஆன் இடை வரினும் மானம் இல்லை – 27/3
அல்லதன் மருங்கின் சொல்லும்-காலை – எழுத். புள்.மயங்:31/1
உ கெட நின்ற மெய்-வயின் ஈ வர – 31/2
சொல்லும்-காலை அவை அல இலவே – பொருள். மரபி:26/2
சொல்லும்-காலை உரை அகத்து அடக்கி – பொருள். மரபி:100/3

TOP


சொல்லுறு (1)

சொல்லுறு பொருளின்-கண்ணும் சொல் என – பொருள். கற்:5/11

TOP


சொல்லே (22)

நிறுத்த சொல்லே குறித்து வரு கிளவி என்று – எழுத். புணர்:5/6
ஆ இரு திணையின் இசைக்குமன சொல்லே – சொல். கிளவி:1/3
ஒன்று அறி சொல்லே பல அறி சொல் என்று – சொல். கிளவி:3/1
நேர தோன்றும் பலர் அறி சொல்லே – சொல். கிளவி:7/3
அ பால் மூன்றே பல அறி சொல்லே – சொல். கிளவி:9/2
தன்மை சொல்லே அஃறிணை கிளவி என்று – சொல். கிளவி:43/1
பொருள் நிலை திரியா வேற்றுமை சொல்லே – சொல். வேற்.மயங்:24/2
அண்மை சொல்லே இயற்கை ஆகும் – சொல். விளி:10/1
பன்மை உரைக்கும் தன்மை சொல்லே – சொல். வினை:5/5
தன் வினை உரைக்கும் தன்மை சொல்லே – சொல். வினை:6/4
ஒருவர் மருங்கின் படர்க்கை சொல்லே – சொல். வினை:8/2
பல்லோர் மருங்கின் படர்க்கை சொல்லே – சொல். வினை:9/2
செய்யும் செய்த என்னும் சொல்லே – சொல். வினை:37/4
அ மூன்று என்ப மன்னை சொல்லே – சொல். இடை:4/2
அ மூன்று என்ப தில்லை சொல்லே – சொல். இடை:5/2
அ பால் நான்கே கொன்னை சொல்லே – சொல். இடை:6/2
அ பால் எட்டே உம்மை சொல்லே – சொல். இடை:7/3
வெளிப்படு சொல்லே கிளத்தல் வேண்டா – சொல். உரி:2/1
அனைத்தே செய்யுள் ஈட்ட சொல்லே – சொல். எச்ச:1/2
தம் பொருள் வழாமை இசைக்கும் சொல்லே – சொல். எச்ச:2/4
எதிர்மறை உம்மை எனவே சொல்லே – சொல். எச்ச:34/2
குறிப்பே இசையே ஆ ஈர்_ஐந்தும் – 34/3
இடைச்சொல் எல்லாம் வேற்றுமை சொல்லே – சொல். எச்ச:59/1

TOP


சொல்லொடு (3)

பல்லோர் அறியும் சொல்லொடு சிவணி – சொல். கிளவி:2/2
நல் இசை நயந்தோர் சொல்லொடு தொகைஇ – பொருள். கற்:6/26
திரிவு இல் சொல்லொடு தழாஅல் வேண்டும் – பொருள். மரபி:89/4

TOP


சொல்லொடும் (2)

எழுத்தொடும் சொல்லொடும் புணராது ஆகி – பொருள். செய்யு:179/1
சொல்லொடும் குறிப்பொடும் முடிவு கொள் இயற்கை – பொருள். செய்யு:206/1

TOP


சொல்வழிப்படுத்தல் (1)

முன்னிலை ஆக்கல் சொல்வழிப்படுத்தல் – பொருள். கள:10/1
நல் நயம் உரைத்தல் நகை நனி உறாஅ – 10/2

TOP


சொல்வாய் (1)

சொல்வாய் நாடின் பிணை எனப்படுமே – பொருள். மரபி:57/2

TOP


சொல (1)

சொல தகு கிளவி தோழிக்கு உரிய – பொருள். கற்:16/2

TOP


சொலப்படுமே (1)

ஆவும் எருமையும் அது சொலப்படுமே – பொருள். மரபி:20/1

TOP


சொலிய (1)

சொலிய ஆங்கு அமையும் என்மனார் புலவர் – பொருள். செய்யு:201/6

TOP


சொலும் (1)

தலைமை குண சொலும் தத்தமக்கு உரிய – பொருள். மரபி:75/1

TOP


சொற்கு (1)

ஆண்மை அறி சொற்கு ஆகு இடன் இன்றே – சொல். கிளவி:12/2

TOP


சொற்கும் (2)

இரு திணை சொற்கும் ஓர்_அன்ன உரிமையின் – சொல். பெயர்:18/1
இரு திணை சொற்கும் ஓர்_அன்ன உரிமைய – சொல். வினை:25/6

TOP


சொற்குறிப்பினவே (1)

நுவலும்-காலை சொற்குறிப்பினவே – சொல். வேற்.மயங்:6/2

TOP


சொற்கே (1)

கொள் வழி உடைய பல அறி சொற்கே – சொல். பெயர்:15/2

TOP


சொற்சீர் (1)

சொற்சீர் அடியும் முடுகியல் அடியும் – பொருள். செய்யு:122/1

TOP


சொற்சீர்க்கு (1)

சொற்சீர்த்து இறுதல் சொற்சீர்க்கு இயல்பே – பொருள். செய்யு:123/4

TOP


சொற்சீர்த்து (2)

சொற்சீர்த்து இறுதல் சொற்சீர்க்கு இயல்பே – பொருள். செய்யு:123/4
சொற்சீர்த்து ஆகி நூல் பால் பயிலும் – பொருள். செய்யு:214/2

TOP


சொன்மை (1)

பொருண்மை தெரிதலும் சொன்மை தெரிதலும் – சொல். பெயர்:2/1

TOP


சொன்ன (1)

சென்று பயன் எதிர சொன்ன பக்கமும் – பொருள். புறத்:36/6

TOP