சே – முதல் சொற்கள், தொல்காப்பியம் தொடரடைவு

முழு நூற்பாவையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.


சே (2)

சே என் மரப்பெயர் ஒடு_மர இயற்றே – எழுத். உயி.மயங்:76/1
ஆ மு பெயரும் சே_மர இயல – எழுத். உயி.மயங்:80/2

TOP


சே_மர (1)

ஆ மு பெயரும் சே_மர இயல – எழுத். உயி.மயங்:80/2

TOP


சேய் (2)

சேய் நிலைக்கு அகன்றோர் செலவினும் வரவினும் – பொருள். அகத்:40/8
சேய் வரல் வருத்தம் வீட வாயில் – பொருள். புறத்:35/3

TOP


சேய்மையின் (1)

சேய்மையின் இசைக்கும் வழக்கத்தான – சொல். விளி:35/3

TOP


சேயோன் (1)

சேயோன் மேய மை வரை உலகமும் – பொருள். அகத்:5/2

TOP


சேர்த்தி (4)

முன்னம் சேர்த்தி முறையின் உணர்தல் – சொல். பெயர்:39/2
முலையும் முகனும் சேர்த்தி கொண்டோன் – பொருள். புறத்:24/16
அசையும் சீரும் இசையொடு சேர்த்தி – பொருள். செய்யு:11/1
வகுத்தனர் உணர்த்தல் வல்லோர் ஆறே – 11/2
இனத்தின் சேர்த்தி உணர்த்தல் வேண்டும் – பொருள். மரபி:110/27

TOP


சேர்த்தியும் (1)

அவர் அவர் உறு பிணி தம போல் சேர்த்தியும் – பொருள். பொருளி:2/8
அறிவும் புலனும் வேறுபட நிறீஇ – 2/9

TOP


சேர்தல் (2)

கிழவோன் சேர்தல் கிழத்திக்கு இல்லை – பொருள். பொருளி:9/3
தூது முனிவு இன்மை துஞ்சி சேர்தல் – பொருள். மெய்ப்:23/3
காதல் கைம்மிகல் கட்டுரை இன்மை என்று – 23/4

TOP


சேர்தல்-கண்ணும் (1)

செய் பெரும் சிறப்பொடு சேர்தல்-கண்ணும் – பொருள். கற்:5/30
பயம் கெழு துனை அணை புல்லி புல்லாது – 5/31

TOP


சேர்ந்த (2)

அண்ணம் சேர்ந்த மிடற்று எழு வளி இசை – எழுத். பிறப்:17/1
செந்தமிழ் சேர்ந்த பன்னிரு நிலத்தும் – சொல். எச்ச:4/1

TOP


சேரி (1)

சேரி மொழியான் செவ்விதின் கிளந்து – பொருள். செய்யு:241/1

TOP


சேரியும் (1)

ஏம பேரூர் சேரியும் சுரத்தும் – பொருள். அகத்:37/1

TOP


சேரியோரும் (1)

ஊரும் அயலும் சேரியோரும் – பொருள். செய்யு:191/1
நோய் மருங்கு அறிநரும் தந்தையும் தன்னையும் – 191/2

TOP


சேரே (1)

சேரே திரட்சி – சொல். உரி:65/1

TOP


சேவல் (2)

சேவல் பெயர் கொடை சிறகொடு சிவணும் – பொருள். மரபி:48/1
குதிரையுள் ஆணினை சேவல் என்றலும் – பொருள். மரபி:68/5

TOP


சேவலும் (1)

சேவும் சேவலும் இரலையும் கலையும் – பொருள். மரபி:2/2

TOP


சேவும் (1)

சேவும் சேவலும் இரலையும் கலையும் – பொருள். மரபி:2/2

TOP


சேறல் (2)

உடன் சேறல் செய்கையொடு அன்னவை பிறவும் – பொருள். கற்:5/43
வன்புறுத்த அல்லது சேறல் இல்லை – பொருள். கற்:43/2

TOP


சேறலும் (2)

தானே சேறலும் தன்னொடு சிவணிய – பொருள். அகத்:27/1
ஏனோர் சேறலும் வேந்தன் மேற்றே – பொருள். அகத்:27/2

TOP