செ – முதல் சொற்கள், தொல்காப்பியம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

செ 1
செங்கோல் 1
செஞ்சொல் 2
செதிளே 1
செந்தமிழ் 2
செந்துறை 1
செந்தூக்கு 2
செந்தொடை 2
செப்பல் 3
செப்பலும் 1
செப்பி 1
செப்பிய 6
செப்பின் 2
செப்பினும் 1
செப்பும் 5
செப்பே 2
செம் 1
செம்பால் 1
செம்பொருள் 2
செம்மல் 1
செம்மல்-காலை 1
செம்மையும் 1
செய் 7
செய்கு 1
செய்குநவும் 2
செய்கை 2
செய்கையொடு 1
செய்த 4
செய்தது 1
செய்தல் 1
செய்தனர் 1
செய்தி 3
செய்தி-கண்ணும் 1
செய்திய 1
செய்தியின் 2
செய்தியும் 1
செய்து 5
செய்பு 1
செய்ம்மன 2
செய்யா 2
செய்யாய் 1
செய்யிய 2
செய்யியர் 1
செய்யுட்கு 2
செய்யுட்டு 1
செய்யும் 14
செய்யுள் 17
செய்யுள்-தாமே 1
செய்யுள்-உள்ளே 4
செய்யுளான 1
செய்யுளுள் 6
செய்யுளொடு 1
செய்யூ 1
செய்வது 2
செய்வினை 2
செய 4
செயப்படுபொருளே 1
செயப்படுபொருளை 1
செயல் 2
செயற்கு 2
செயற்கை 1
செயற்கைய 2
செயற்கையின் 1
செயற்படற்கு 1
செயிர் 2
செயின் 1
செரு 2
செரு-வயின் 1
செருவகத்து 1
செருவும் 1
செல் 3
செல்க 1
செல்லல் 1
செல்லா 2
செல்லா-காலை 1
செல்லாமை 1
செல்லும் 3
செல்லும்-மார் 1
செல்வம் 1
செல்வமொடு 1
செல்வன் 1
செல்வோர் 1
செல 2
செலவிடை 1
செலவின் 1
செலவினும் 3
செலவு 2
செலவும் 2
செலவே 1
செலற்கு 1
செவ்விதின் 2
செவ்விது 3
செவ்வெண் 1
செவியறி 1
செவியறிவுறூஉ 2
செவியறிவுறூஉவும் 1
செவியினும் 1
செவியுறுத்தன்றே 1
செவியுறை 1
செவியுறை-தானே 1
செவியே 1
செவிலி 4
செவிலிக்கு 2
செவிலியும் 1
செவிலியொடு 1
செழுமை 1
செற்றம் 1
செறலின் 1
செறற்சொல் 1
செறிய 2
செறிவும் 2
செறிவே 1
சென்ற 3
சென்றது 1
சென்று 6
சென்றுழி 1

முழு நூற்பாவையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.


செ (1)

செ வாய் கிளியை தத்தை என்றலும் – பொருள். மரபி:68/3

TOP


செங்கோல் (1)

தெரிவு கொள் செங்கோல் அரசர்க்கு உரிய – பொருள். மரபி:71/4

TOP


செஞ்சொல் (2)

எஞ்சுபொருள் கிளவி செஞ்சொல் ஆயின் – சொல். இடை:36/1
தன் மேல் செஞ்சொல் வரூஉம்-காலை – சொல். எச்ச:41/1

TOP


செதிளே (1)

காயே பழமே தோலே செதிளே – பொருள். மரபி:88/1
வீழொடு என்று ஆங்கு_அவையும் அன்ன – 88/2

TOP


செந்தமிழ் (2)

செந்தமிழ் நிலத்து வழக்கொடு சிவணி – சொல். எச்ச:2/3
செந்தமிழ் சேர்ந்த பன்னிரு நிலத்தும் – சொல். எச்ச:4/1

TOP


செந்துறை (1)

முன்னோர் கூறிய குறிப்பினும் செந்துறை – பொருள். புறத்:27/3
வண்ண பகுதி வரைவு இன்று ஆங்கே – 27/4

TOP


செந்தூக்கு (2)

வஞ்சித்தூக்கே செந்தூக்கு இயற்றே – பொருள். செய்யு:71/1
செந்தூக்கு இயல என்மனார் புலவர் – பொருள். செய்யு:117/2

TOP


செந்தொடை (2)

பொழிப்பும் ஒரூஉவும் செந்தொடை மரபும் – பொருள். செய்யு:90/1
சொல் இயற்புலவர் அது செந்தொடை என்ப – பொருள். செய்யு:100/2

TOP


செப்பல் (3)

இன்மை செப்பல் வேறு என் கிளவி – சொல். வினை:25/2
ஆக்கம் செப்பல் நாணு வரை இறத்தல் – பொருள். கள:9/2
கிழவோள் செப்பல் கிளவது என்ப – பொருள். கற்:6/43

TOP


செப்பலும் (1)

எடுத்த மொழி இனம் செப்பலும் உரித்தே – சொல். கிளவி:61/1

TOP


செப்பி (1)

வந்த கிழவனை மாயம் செப்பி – பொருள். கள:23/14
பொறுத்த காரணம் குறித்த-காலையும் – 23/15

TOP


செப்பிய (6)

ஆர்வ நெஞ்சமொடு செப்பிய வழியினும் – பொருள். அகத்:40/4
செப்பிய நான்கும் பெருந்திணை குறிப்பே – பொருள். அகத்:51/4
செல்வோர் செப்பிய மூதானந்தமும் – பொருள். புறத்:24/23
வரைதல் வேண்டி தோழி செப்பிய – பொருள். கள:16/11
புரை தீர் கிளவி புல்லிய எதிரும் – 16/12
சிறந்த பத்தும் செப்பிய பொருளே – பொருள். மெய்ப்:24/7
செப்பிய நான்கும் தனக்கு உறுப்பு ஆக – பொருள். செய்யு:121/2

TOP


செப்பின் (2)

இல் என் கிளவி இன்மை செப்பின் – எழுத். புள்.மயங்:77/1
வல்லெழுத்து மிகுதலும் ஐ இடை வருதலும் – 77/2
உண்டு என் கிளவி உண்மை செப்பின் – எழுத். குற்.புண:25/1
முந்தை இறுதி மெய்யொடும் கெடுதலும் – 25/2

TOP


செப்பினும் (1)

செப்பினும் வினாவினும் சினை முதல் கிளவிக்கு – சொல். கிளவி:16/1

TOP


செப்பும் (5)

செப்பும் வினாவும் வழாஅல் ஓம்பல் – சொல். கிளவி:13/1
தம்தம் குறிப்பின் எச்சம் செப்பும் – சொல். எச்ச:44/2
ஏவல் முடிவும் வினாவும் செப்பும் – பொருள். கற்:29/2
ஆற்று-இடை கண்ட பொருளும் இறைச்சியும் – 29/3
உண்மை செப்பும் கிளவியொடு தொகைஇ – பொருள். பொருளி:13/3
செறிவும் நிறைவும் செம்மையும் செப்பும் – பொருள். பொருளி:15/1
அறிவும் அருமையும் பெண்-பாலான – 15/2

TOP


செப்பே (2)

வினாவும் செப்பே வினா எதிர் வரினே – சொல். கிளவி:14/1
செப்பே வழீஇயினும் வரை நிலை இன்றே – சொல். கிளவி:15/1

TOP


செம் (1)

செம் கடுமொழியான் சிதைவு உடைத்து ஆயினும் – பொருள். கள:23/26

TOP


செம்பால் (1)

செம்பால் வாரம் சிறுமைக்கு எல்லை – பொருள். செய்யு:151/2

TOP


செம்பொருள் (2)

செம்பொருள் கரந்தது என இரு வகைத்தே – பொருள். செய்யு:124/2
செம்பொருள் ஆயின வசை எனப்படுமே – பொருள். செய்யு:125/1

TOP


செம்மல் (1)

நெடுந்தகை செம்மல் என்று இவை பிறவும் – பொருள். மரபி:73/2

TOP


செம்மல்-காலை (1)

அரும் தொழில் முடித்த செம்மல்-காலை – பொருள். கற்:5/53
விருந்தொடு நல்லவை வேண்டல்-கண்ணும் – 5/54

TOP


செம்மையும் (1)

செறிவும் நிறைவும் செம்மையும் செப்பும் – பொருள். பொருளி:15/1

TOP


செய் (7)

வினை செய் இடத்தின் நிலத்தின் காலத்தின் – சொல். வேற்.இய:20/3
செய் என் கிளவி ஆகு இடன் உடைத்தே – சொல். எச்ச:54/2
செய் வினை மறைப்பினும் செலவினும் பயில்வினும் – பொருள். கள:23/2
செய் பெரும் சிறப்பொடு சேர்தல்-கண்ணும் – பொருள். கற்:5/30
கிழவோன் செய் வினைக்கு அச்சம் ஆகும் – பொருள். கற்:7/4
உணர்ப்பு வரை இறப்பினும் செய் குறி பிழைப்பினும் – பொருள். கற்:15/1
செய் பொருள் அச்சமும் வினை-வயின் பிரிவும் – பொருள். பொருளி:38/1

TOP


செய்கு (1)

செய்கு என் கிளவி வினையொடு முடியினும் – சொல். வினை:7/2

TOP


செய்குநவும் (2)

தம்தம் குறிப்பின் பொருள் செய்குநவும் – சொல். இடை:2/7
ஒப்பு இல் வழியான் பொருள் செய்குநவும் என்று – 2/8
ஒப்பு இல் வழியான் பொருள் செய்குநவும் என்று – சொல். இடை:2/8

TOP


செய்கை (2)

ஐய செய்கை தாய்க்கு எதிர் மறுத்து – பொருள். கள:23/37
சிறந்த செய்கை அ வழி தோன்றி – பொருள். கற்:6/20

TOP


செய்கையொடு (1)

உடன் சேறல் செய்கையொடு அன்னவை பிறவும் – பொருள். கற்:5/43

TOP


செய்த (4)

செய்த என்னும் பெயரெஞ்சு கிளவியும் – எழுத். உயி.மயங்:8/5
செய்யும் செய்த என்னும் கிளவியின் – எழுத். குற்.புண:77/6
செய்ம்மன செய்யும் செய்த என்னும் – சொல். வினை:25/3
செய்யும் செய்த என்னும் சொல்லே – சொல். வினை:37/4

TOP


செய்தது (1)

செயப்படுபொருளை செய்தது போல – சொல். வினை:49/1

TOP


செய்தல் (1)

ஐயம் செய்தல் அவன் தமர் உவத்தல் – பொருள். மெய்ப்:22/7

TOP


செய்தனர் (1)

பொருளே உவமம் செய்தனர் மொழியினும் – பொருள். உவம:9/1

TOP


செய்தி (3)

அடிமறி செய்தி அடி நிலை திரிந்து – சொல். எச்ச:11/1
செய்தி யாழின் பகுதியொடு தொகைஇ – பொருள். அகத்:18/2
மறு இல் செய்தி மூ வகை காலமும் – பொருள். புறத்:20/4

TOP


செய்தி-கண்ணும் (1)

ஒட்டிய திறத்தான் செய்தி-கண்ணும் – பொருள். கள:24/4
ஆடிய சென்றுழி அழிவு தலைவரினும் – 24/5

TOP


செய்திய (1)

திரிபு வேறுபடூஉம் செய்திய ஆகி – சொல். வினை:25/5

TOP


செய்தியின் (2)

தெரிந்து மொழி செய்தியின் நிலையின் வாழ்ச்சியின் – சொல். வேற்.இய:19/5
பல் வேறு செய்தியின் நூல் நெறி பிழையாது – சொல். எச்ச:67/3

TOP


செய்தியும் (1)

செய்தியும் வரையார் அ பாலான – பொருள். மரபி:78/2

TOP


செய்து (5)

செய்து செய்யூ செய்பு செய்து என – சொல். வினை:31/1
செய்து செய்யூ செய்பு செய்து என – சொல். வினை:31/1
செய்து என் எச்சத்து இறந்த காலம் – சொல். வினை:42/1
இட்டு பிரிவு இரங்கினும் அருமை செய்து அயர்ப்பினும் – பொருள். கள:20/6
புறம் செய்து பெயர்த்தல் வேண்டு இடத்தானும் – பொருள். கற்:6/22

TOP


செய்பு (1)

செய்து செய்யூ செய்பு செய்து என – சொல். வினை:31/1

TOP


செய்ம்மன (2)

செய்ம்மன என்னும் தொழில் இறு சொல்லும் – எழுத். உயி.மயங்:8/3
செய்ம்மன செய்யும் செய்த என்னும் – சொல். வினை:25/3

TOP


செய்யா (2)

செய்யா என்னும் வினையெஞ்சு கிளவியும் – எழுத். உயி.மயங்:20/1
செய்யா மரபின் தொழிற்படுத்து அடக்கியும் – பொருள். பொருளி:2/7

TOP


செய்யாய் (1)

செய்யாய் என்னும் முன்னிலை வினைச்சொல் – சொல். எச்ச:54/1

TOP


செய்யிய (2)

செய்யிய என்னும் வினையெஞ்சு கிளவியும் – எழுத். உயி.மயங்:8/6
செய்யியர் செய்யிய செயின் செய செயற்கு என – சொல். வினை:31/2

TOP


செய்யியர் (1)

செய்யியர் செய்யிய செயின் செய செயற்கு என – சொல். வினை:31/2

TOP


செய்யுட்கு (2)

வழக்கு வழிப்படுதல் செய்யுட்கு கடனே – பொருள். பொருளி:23/2
மரபு நிலை திரிதல் செய்யுட்கு இல்லை – பொருள். மரபி:90/1

TOP


செய்யுட்டு (1)

சில் வகை எழுத்தின் செய்யுட்டு ஆகி – பொருள். மரபி:100/2

TOP


செய்யும் (14)

செய்யும் செய்த என்னும் கிளவியின் – எழுத். குற்.புண:77/6
செய்ம்மன செய்யும் செய்த என்னும் – சொல். வினை:25/3
செய்யும் என்னும் கிளவியொடு கொள்ளா – சொல். வினை:30/3
செய்யும் செய்த என்னும் சொல்லே – சொல். வினை:37/4
அவற்றொடு வரு வழி செய்யும் என் கிளவி – சொல். வினை:38/1
செய்யும் என்னும் பெயரெஞ்சுகிளவிக்கு – சொல். வினை:41/2
மன்ற என் கிளவி தேற்றம் செய்யும் – சொல். இடை:17/1
மிகுதி செய்யும் பொருள என்ப – சொல். உரி:3/3
அதிர்வும் விதிர்ப்பும் நடுக்கம் செய்யும் – சொல். உரி:18/1
நேர்பும் நெடுமையும் செய்யும் பொருள – சொல். உரி:19/2
தட என் கிளவி கோட்டமும் செய்யும் – சொல். உரி:23/2
கய என் கிளவி மென்மையும் செய்யும் – சொல். உரி:24/1
கழும் என் கிளவி மயக்கம் செய்யும் – சொல். உரி:53/1
நனவே களனும் அகலமும் செய்யும் – சொல். உரி:78/1

TOP


செய்யுள் (17)

செய்யுள் இறுதி போலும் மொழி-வயின் – எழுத். மொழி:18/1
செய்யுள் கண்ணிய தொடர்மொழியான – எழுத். உயி.மயங்:11/2
செய்யுள் மருங்கின் உரித்து என மொழிப – எழுத். உயி.மயங்:56/3
செய்யுள் மருங்கின் வேட்கை என்னும் – எழுத். உயி.மயங்:86/1
செய்யுள் மருங்கின் தொழில் வரு-காலை – எழுத். புள்.மயங்:10/3
செய்யுள் மருங்கின் தொடர் இயலான – எழுத். புள்.மயங்:61/3
செய்யுள் தொடர்-வயின் மெய் பெற நிலையும் – எழுத். குற்.புண:76/4
வழக்கு ஆறு அல்ல செய்யுள் ஆறே – சொல். கிளவி:18/2
அனைத்தே செய்யுள் ஈட்ட சொல்லே – சொல். எச்ச:1/2
செய்யுள் மருங்கினும் வழக்கியல் மருங்கினும் – சொல். எச்ச:67/1
நல் இசை புலவர் செய்யுள் உறுப்பு என – பொருள். செய்யு:1/14
செவியுறை செய்யுள் என்மனார் புலவர் – பொருள். செய்யு:128/2
அங்கத செய்யுள் என்மனார் புலவர் – பொருள். செய்யு:129/2
கலி வெண்பாட்டே கைக்கிளை செய்யுள் – பொருள். செய்யு:160/1
செவியறி வாயுறை புறநிலை என்று இவை – 160/2
எழு நிலத்து எழுந்த செய்யுள் தெரியின் – பொருள். செய்யு:164/1
செய்யுள் மொழியான் சீர் புனைந்து யாப்பின் – பொருள். செய்யு:236/1
செய்யுள் மருங்கின் மெய் பெற நாடி – பொருள். செய்யு:243/1

TOP


செய்யுள்-தாமே (1)

செய்யுள்-தாமே இரண்டு என மொழிப – பொருள். செய்யு:127/1

TOP


செய்யுள்-உள்ளே (4)

அஃறிணை முடிபின செய்யுள்-உள்ளே – சொல். கிளவி:51/2
அவ்வொடு சிவணும் செய்யுள்-உள்ளே – சொல். வேற்.மயங்:25/2
ஆ இடன் அறிதல் செய்யுள்-உள்ளே – சொல். பெயர்:41/2
ஆ ஓ ஆகும் செய்யுள்-உள்ளே – சொல். வினை:14/2

TOP


செய்யுளான (1)

நிலையலும் உரித்தே செய்யுளான – எழுத். புள்.மயங்:21/2

TOP


செய்யுளுள் (6)

நீட வருதல் செய்யுளுள் உரித்தே – எழுத். உயி.மயங்:6/1
அறிய வருதல் செய்யுளுள் உரித்தே – எழுத். உயி.மயங்:32/2
தொன்று இயல் மருங்கின் செய்யுளுள் உரித்தே – எழுத். உயி.மயங்:35/3
கிளந்த அல்ல செய்யுளுள் திரிநவும் – எழுத். குற்.புண:78/1
முற்பட கிளத்தல் செய்யுளுள் உரித்தே – சொல். கிளவி:39/1
இறைச்சி பொருள்-வயின் செய்யுளுள் கிளக்கும் – சொல். பெயர்:42/1

TOP


செய்யுளொடு (1)

கைக்கிளை பரிபாட்டு அங்கத செய்யுளொடு – பொருள். செய்யு:118/2
ஒத்தவை எல்லாம் வெண்பா யாப்பின – 118/3

TOP


செய்யூ (1)

செய்து செய்யூ செய்பு செய்து என – சொல். வினை:31/1

TOP


செய்வது (2)

வினையே செய்வது செயப்படுபொருளே – சொல். வேற்.மயங்:29/1
செய்வது இல் வழி நிகழும் காலத்து – சொல். வினை:45/3

TOP


செய்வினை (2)

இல்லோர் செய்வினை இகழ்ச்சி-கண்ணும் – பொருள். கற்:10/2
மறையின் வந்த மனையோள் செய்வினை – பொருள். கற்:10/4
பொறை இன்று பெருகிய பருவரல்-கண்ணும் – 10/5

TOP


செய (4)

சாவ என்னும் செய என் எச்சத்து – எழுத். உயி.மயங்:7/1
வாழிய என்னும் செய என் கிளவி – எழுத். உயி.மயங்:9/1
செய்யியர் செய்யிய செயின் செய செயற்கு என – சொல். வினை:31/2
புறம் செய சிதைதல் புலம்பி தோன்றல் – பொருள். மெய்ப்:18/1

TOP


செயப்படுபொருளே (1)

வினையே செய்வது செயப்படுபொருளே – சொல். வேற்.மயங்:29/1
நிலனே காலம் கருவி என்றா – 29/2

TOP


செயப்படுபொருளை (1)

செயப்படுபொருளை செய்தது போல – சொல். வினை:49/1

TOP


செயல் (2)

இது செயல் வேண்டும் என்னும் கிளவி – சொல். வினை:46/1
வினை செயல் மருங்கின் காலமொடு வருநவும் – சொல். இடை:2/3

TOP


செயற்கு (2)

கண்டு செயற்கு உரியவை கண்ணினர் கொளலே – எழுத். புள்.மயங்:110/2
செய்யியர் செய்யிய செயின் செய செயற்கு என – சொல். வினை:31/2

TOP


செயற்கை (1)

செயற்கை பொருளை ஆக்கமொடு கூறல் – சொல். கிளவி:20/1

TOP


செயற்கைய (2)

இயற்கைய ஆகும் செயற்கைய என்ப – எழுத். உரு:25/2
இயற்கைய ஆகும் செயற்கைய என்ப – சொல். விளி:8/2

TOP


செயற்கையின் (1)

செயற்கையின் முதுமையின் வினையின் என்றா – சொல். வேற்.இய:19/2

TOP


செயற்படற்கு (1)

அதனான் செயற்படற்கு ஒத்த கிளவியும் – சொல். வேற்.மயங்:27/3

TOP


செயிர் (2)

செயிர் தீர் காட்சி கற்பு சிறந்தன்று என – பொருள். கள:22/2
செயிர் தீர் சிறப்பின் நால்வர்க்கும் உரிய – பொருள். பொருளி:7/2

TOP


செயின் (1)

செய்யியர் செய்யிய செயின் செய செயற்கு என – சொல். வினை:31/2

TOP


செரு (2)

நீர் செரு வீழ்ந்த பாசியும் அதாஅன்று – பொருள். புறத்:13/7
ஊர் செரு வீழ்ந்த மற்றதன் மறனும் – பொருள். புறத்:13/8

TOP


செரு-வயின் (1)

அம்மின் மகரம் செரு-வயின் கெடுமே – எழுத். உயி.மயங்:58/3

TOP


செருவகத்து (1)

செருவகத்து இறைவன் வீழ்ந்து என சினைஇ – பொருள். புறத்:17/14

TOP


செருவும் (1)

எருவும் செருவும் அம்மொடு சிவணி – எழுத். உயி.மயங்:58/1

TOP


செல் (3)

செல் வழி அறிதல் வழக்கத்தான – எழுத். புள்.மயங்:17/2
ஒரு சொல் நடைய பொருள் செல் மருங்கே – சொல். வேற்.மயங்:19/2
பொருள் செல் மருங்கின் வேற்றுமை சாரும் – சொல். வேற்.மயங்:23/2

TOP


செல்க (1)

செல்லா-காலை செல்க என விடுத்தலும் – பொருள். கற்:6/17

TOP


செல்லல் (1)

செல்லல் இன்னல் இன்னாமையே – சொல். உரி:6/1

TOP


செல்லா (2)

பலர் செல செல்லா காடு வாழ்த்தொடு – பொருள். புறத்:24/35
தாயத்தின் அடையா ஈய செல்லா – பொருள். பொருளி:27/1
வினை-வயின் தங்கா வீற்று கொளப்படா – 27/2

TOP


செல்லா-காலை (1)

செல்லா-காலை செல்க என விடுத்தலும் – பொருள். கற்:6/17

TOP


செல்லாமை (1)

செலவிடை அழுங்கல் செல்லாமை அன்றே – பொருள். கற்:44/1

TOP


செல்லும் (3)

நெல்லும் செல்லும் கொல்லும் சொல்லும் – எழுத். புள்.மயங்:76/1
தாமே செல்லும் தாயரும் உளரே – பொருள். அகத்:37/2
ஊரது சார்பும் செல்லும் தேயமும் – பொருள். அகத்:40/3

TOP


செல்லும்-மார் (1)

எல்லா உயிரொடும் செல்லும்-மார் முதலே – எழுத். மொழி:28/2

TOP


செல்வம் (1)

செல்வம் புலனே புணர்வு விளையாட்டு என்று – பொருள். மெய்ப்:11/1

TOP


செல்வமொடு (1)

பழி தீர் செல்வமொடு வழிவழி சிறந்து – பொருள். செய்யு:110/2

TOP


செல்வன் (1)

செல்வன் பணி மொழி இயல்பு ஆகலான – பொருள். கற்:33/3

TOP


செல்வோர் (1)

செல்வோர் செப்பிய மூதானந்தமும் – பொருள். புறத்:24/23

TOP


செல (2)

பலர் செல செல்லா காடு வாழ்த்தொடு – பொருள். புறத்:24/35
உயிரா காலத்து உயிர்த்தலும் உயிர் செல – பொருள். கள:20/14
வேற்று வரைவு வரின் அது மாற்றுதல்-கண்ணும் – 20/15

TOP


செலவிடை (1)

செலவிடை அழுங்கல் செல்லாமை அன்றே – பொருள். கற்:44/1

TOP


செலவின் (1)

ஆக்கலின் சார்தலின் செலவின் கன்றலின் – சொல். வேற்.இய:11/7

TOP


செலவினும் (3)

செலவினும் வரவினும் தரவினும் கொடையினும் – சொல். கிளவி:28/1
சேய் நிலைக்கு அகன்றோர் செலவினும் வரவினும் – பொருள். அகத்:40/8
செய் வினை மறைப்பினும் செலவினும் பயில்வினும் – பொருள். கள:23/2

TOP


செலவு (2)

செலவு உறு கிளவியும் செலவு அழுங்கு கிளவியும் – பொருள். கற்:36/4
செலவு உறு கிளவியும் செலவு அழுங்கு கிளவியும் – பொருள். கற்:36/4

TOP


செலவும் (2)

கன்றலும் செலவும் ஒன்றும்-மார் வினையே – சொல். வேற்.மயங்:3/1
படரே உள்ளல் செலவும் ஆகும் – சொல். உரி:42/1

TOP


செலவே (1)

புடை கெட போகிய செலவே புடை கெட – பொருள். புறத்:3/2

TOP


செலற்கு (1)

தான் செலற்கு உரிய வழி ஆகலான – பொருள். கள:29/3

TOP


செவ்விதின் (2)

சேரி மொழியான் செவ்விதின் கிளந்து – பொருள். செய்யு:241/1
ஐயமும் மருட்கையும் செவ்விதின் நீக்கி – பொருள். மரபி:104/3

TOP


செவ்விது (3)

அ இயல் நிலையல் செவ்விது என்ப – எழுத். உயி.மயங்:40/2
செவ்விது என்ப சிறந்திசினோரே – எழுத். உயி.மயங்:93/5
அ இயல் நிலையல் செவ்விது என்ப – சொல். வேற்.இய:7/2

TOP


செவ்வெண் (1)

பெயர்க்கு உரி மரபின் செவ்வெண் இறுதியும் – சொல். இடை:42/2

TOP


செவியறி (1)

செவியறி வாயுறை புறநிலை என்று இவை – பொருள். செய்யு:160/2

TOP


செவியறிவுறூஉ (2)

செவியறிவுறூஉ என அவையும் அன்ன – பொருள். செய்யு:111/2
புறநிலை வாயுறை செவியறிவுறூஉ என – பொருள். செய்யு:161/1

TOP


செவியறிவுறூஉவும் (1)

வாயுறை வாழ்த்தும் செவியறிவுறூஉவும் – பொருள். புறத்:35/8
ஆ-வயின் வரூஉம் புறநிலை வாழ்த்தும் – 35/9

TOP


செவியினும் (1)

கண்ணினும் செவியினும் திண்ணிதின் உணரும் – பொருள். மெய்ப்:27/1

TOP


செவியுறுத்தன்றே (1)

அவிதல் கடன் என செவியுறுத்தன்றே – பொருள். செய்யு:114/3

TOP


செவியுறை (1)

செவியுறை செய்யுள் என்மனார் புலவர் – பொருள். செய்யு:128/2

TOP


செவியுறை-தானே (1)

செவியுறை-தானே – பொருள். செய்யு:114/1
பொங்குதல் இன்றி புரையோர் நாப்பண் – 114/2

TOP


செவியே (1)

ஐந்து அறிவதுவே அவற்றொடு செவியே – பொருள். மரபி:27/5
ஆறு அறிவதுவே அவற்றொடு மனனே – 27/6

TOP


செவிலி (4)

அன்னவை பிறவும் செவிலி மேன – பொருள். கள:24/13
தாய் எனப்படுவோள் செவிலி ஆகும் – பொருள். கள:33/2
தோழி-தானே செவிலி மகளே – பொருள். கள:34/1
பார்ப்பான் பாங்கன் தோழி செவிலி – பொருள். செய்யு:189/1
சீர்தகு சிறப்பின் கிழவன் கிழத்தியொடு – 189/2

TOP


செவிலிக்கு (2)

செவிலிக்கு உரிய ஆகும் என்ப – பொருள். கற்:12/3
ஒன்றே மற்றும் செவிலிக்கு உரித்தே – பொருள். செய்யு:175/1

TOP


செவிலியும் (1)

தோழியும் செவிலியும் பொருந்து-வழி நோக்கி – பொருள். உவம:31/1

TOP


செவிலியொடு (1)

தாய் அறிவுறுதல் செவிலியொடு ஒக்கும் – பொருள். கள:47/1

TOP


செழுமை (1)

செழுமை வளனும் கொழுப்பும் ஆகும் – சொல். உரி:54/1

TOP


செற்றம் (1)

சிறந்த நாளினில் செற்றம் நீக்கி – பொருள். புறத்:36/7

TOP


செறலின் (1)

செறலின் உவத்தலின் கற்பின் என்றா – சொல். வேற்.இய:11/4

TOP


செறற்சொல் (1)

காதல் சிறப்பே செறற்சொல் விறற்சொல் என்று – சொல். கிளவி:57/5

TOP


செறிய (2)

அறியா பொருள்-வயின் செறிய தோன்றும் – சொல். கிளவி:31/2
சுட்டுப்பெயர் இயற்கையின் செறிய தோன்றும் – சொல். கிளவி:40/2

TOP


செறிவும் (2)

நளி என் கிளவி செறிவும் ஆகும் – சொல். உரி:25/1
செறிவும் நிறைவும் செம்மையும் செப்பும் – பொருள். பொருளி:15/1

TOP


செறிவே (1)

விறப்பும் உறப்பும் வெறுப்பும் செறிவே – சொல். உரி:49/1

TOP


சென்ற (3)

சென்ற உயிரின் நின்ற யாக்கை – பொருள். புறத்:16/2
சென்ற தேஎத்து உழப்பு நனி விளக்கி – பொருள். கற்:5/51
இன்றி சென்ற தன்னிலை கிளப்பினும் – பொருள். கற்:5/52

TOP


சென்றது (1)

சென்றது என்றா போயிற்று என்றா – சொல். எச்ச:29/2

TOP


சென்று (6)

தம்தம் மரபின் சென்று நிலை மருங்கின் – சொல். உரி:1/7
அஞ்சு தக தலை சென்று அடல் குறித்தன்றே – பொருள். புறத்:7/2
சென்று தலை அழிக்கும் சிறப்பிற்று என்ப – பொருள். புறத்:15/2
சென்று பயன் எதிர சொன்ன பக்கமும் – பொருள். புறத்:36/6
என்பு நெக பிரிந்தோள் வழி சென்று கடைஇ – பொருள். கள:23/27
சென்று கையிகந்து பெயர்த்து உள்ளிய வழியும் – பொருள். கற்:5/40

TOP


சென்றுழி (1)

ஆடிய சென்றுழி அழிவு தலைவரினும் – பொருள். கள:24/5

TOP