சீ – முதல் சொற்கள், தொல்காப்பியம் தொடரடைவு

முழு நூற்பாவையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.

சீர் (28)

பட்டாங்கு அமைந்த ஈர் அடி எண் சீர் – சொல். எச்ச:10/2
ஒட்டு வழி அறிந்து துணித்தனர் இயற்றல் – 10/3
சீர் நிலை திரியாது தடுமாறும்மே – சொல். எச்ச:11/2
ஈற்று அடி இறு சீர் எருத்து-வயின் திரியும் – சொல். எச்ச:12/2
சீர் சால் வேந்தன் சிறப்பு எடுத்து உரைத்தலும் – பொருள். புறத்:5/12
சீர் உடை பெரும் பொருள் வைத்த-வழி மறப்பினும் – பொருள். கற்:9/5
சீர் இயைந்து இற்றது சீர் எனப்படுமே – பொருள். செய்யு:12/2
சீர் இயைந்து இற்றது சீர் எனப்படுமே – பொருள். செய்யு:12/2
அசைநிலை வரையார் சீர் நிலைபெறவே – பொருள். செய்யு:27/2
இன் சீர் இயைய வருகுவது ஆயின் – பொருள். செய்யு:30/1
நால் சீர் கொண்டது அடி எனப்படுமே – பொருள். செய்யு:32/1
சீர் நிலை-தானே ஐந்து எழுத்து இறவாது – பொருள். செய்யு:41/1
எழுத்து அளவு எஞ்சினும் சீர் நிலை-தானே – பொருள். செய்யு:43/1
தன் சீர் எழுத்தின் சின்மை மூன்றே – பொருள். செய்யு:46/1
சீர் கூன் ஆதல் நேரடிக்கு உரித்தே – பொருள். செய்யு:49/1
தன் சீர் வகையினும் தளை நிலை வகையினும் – பொருள். செய்யு:54/1
இன் சீர் வகையின் ஐந்து அடிக்கும் உரிய – பொருள். செய்யு:54/2
தன் சீர் உள்வழி தளை வகை வேண்டா – பொருள். செய்யு:55/1
சீர் இயை மருங்கின் ஓர் அசை ஒப்பின் – பொருள். செய்யு:56/1
ஐ சீர் அடியும் உள என மொழிப – பொருள். செய்யு:63/2
அறு சீர் அடியே ஆசிரிய_தளையொடு – பொருள். செய்யு:64/1
எழு சீர் அடியே முடுகியல் நடக்கும் – பொருள். செய்யு:65/1
மு சீர் முரற்கையுள் நிறையவும் நிற்கும் – பொருள். செய்யு:70/1
சீர் ஏற்று இறூஉம் இயற்கைய என்ப – பொருள். செய்யு:74/2
எழு சீர் இறுதி ஆசிரியம் கலியே – பொருள். செய்யு:76/1
ஒரு சீர் இடையிட்டு எதுகை ஆயின் – பொருள். செய்யு:98/1
இரு சீர் இடையிடின் ஒரூஉ என மொழிப – பொருள். செய்யு:99/1
ஐ சீர் அடுக்கியும் ஆறு மெய் பெற்றும் – பொருள். செய்யு:154/2
செய்யுள் மொழியான் சீர் புனைந்து யாப்பின் – பொருள். செய்யு:236/1

TOP


சீர்த்த (1)

சீர்த்த மரபின் பெரும்படை வாழ்த்தல் என்று – பொருள். புறத்:5/20

TOP


சீர்த்தி (2)

சீர்த்தி மிகு புகழ் மாலை இயல்பே – சொல். உரி:15/1
சிறந்த சீர்த்தி மண்ணுமங்கலமும் – பொருள். புறத்:36/9

TOP


சீர்த்து (5)

வஞ்சி அடியே இரு சீர்த்து ஆகும் – பொருள். செய்யு:45/1
தோற்றம் மு சீர்த்து ஆகும் என்ப – பொருள். செய்யு:68/2
வெண்பாட்டு ஈற்று அடி மு சீர்த்து ஆகும் – பொருள். செய்யு:72/1
அசை சீர்த்து ஆகும் அ வழியான – பொருள். செய்யு:73/1
முற்றடி இன்றி குறைவு சீர்த்து ஆகியும் – பொருள். செய்யு:123/2

TOP


சீர்தகு (1)

சீர்தகு சிறப்பின் கிழவன் கிழத்தியொடு – பொருள். செய்யு:189/2

TOP


சீர்மையும் (1)

விழுமம் சீர்மையும் சிறப்பும் இடும்பையும் – சொல். உரி:55/1

TOP


சீரானும் (1)

மு சீரானும் வரும் இடனும் உடைத்தே – பொருள். செய்யு:47/1

TOP


சீரும் (1)

அசையும் சீரும் இசையொடு சேர்த்தி – பொருள். செய்யு:11/1

TOP


சீரே (2)

யாத்த சீரே அடி யாப்பு எனாஅ – பொருள். செய்யு:1/2
குறு வெண்பாட்டின் அளவு எழு சீரே – பொருள். செய்யு:158/2

TOP


சீறடி (1)

மெல்லென் சீறடி புல்லிய இரவினும் – பொருள். கற்:5/34

TOP