சி – முதல் சொற்கள், தொல்காப்பியம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

சித்திர 2
சித்திர_வண்ணம் 2
சிதர் 1
சிதலும் 1
சிதைத்து 2
சிதைதல் 1
சிதைந்த-வழி 1
சிதைந்தன 1
சிதைந்து 1
சிதைப்பின் 1
சிதையா 1
சிதையும் 1
சிதைவு 4
சிதைவே 1
சிந்தடிக்கு 1
சிந்தும் 1
சிந்தை-கண்ணும் 1
சில் 2
சில 1
சிலைத்தலும் 1
சிவணல் 1
சிவணலும் 1
சிவணாது 1
சிவணி 15
சிவணிய 3
சிவணும் 21
சிவப்பும் 1
சிற்றெண் 1
சிறக்கும் 2
சிறகொடு 1
சிறத்தல் 1
சிறந்த 6
சிறந்தது 2
சிறந்தன்று 2
சிறந்தனவே 1
சிறந்திசினோரே 1
சிறந்து 1
சிறந்துழி 1
சிறப்ப 2
சிறப்பிற்று 1
சிறப்பின் 34
சிறப்பின்-கண்ணும் 2
சிறப்பின்றே 1
சிறப்பினும் 3
சிறப்பு 4
சிறப்பும் 4
சிறப்பே 5
சிறப்பொடு 4
சிறிது 1
சிறிதே 1
சிறிய 1
சிறுமை 3
சிறுமைக்கு 1
சிறுமையும் 3
சிறை 1
சிறைப்பினும் 1
சிறைப்புறம் 1
சிறையான 1
சின் 1
சின்மை 2
சின்மையும் 1
சின்னம் 2
சின்னும் 2
சினனே 1
சினை 15
சினை-மிசை 1
சினைக்கு 1
சினைப்பெயர் 7
சினைமுதல் 1
சினைமுதற்பெயர் 1
சினைமுதற்பெயரே 6
சினையின் 1
சினையும் 2
சினையே 1
சினையொடு 1
சினைஇ 1

முழு நூற்பாவையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.

சித்திர (2)

சித்திர_வண்ணம் நலிபு_வண்ணம் – பொருள். செய்யு:213/6
சித்திர_வண்ணம் – பொருள். செய்யு:222/1

TOP


சித்திர_வண்ணம் (2)

சித்திர_வண்ணம் நலிபு_வண்ணம் – பொருள். செய்யு:213/6
சித்திர_வண்ணம் – பொருள். செய்யு:222/1
நெடியவும் குறியவும் நேர்ந்து உடன் வருமே – 222/2

TOP


சிதர் (1)

சொல் சிதர் மருங்கின் வழி வந்து விளங்காது – எழுத். புணர்:30/5

TOP


சிதலும் (1)

சிதலும் எறும்பும் மூ அறிவினவே – பொருள். மரபி:30/1

TOP


சிதைத்து (2)

முற்றியலுகரமும் மொழி சிதைத்து கொளாஅ – பொருள். செய்யு:9/1
மறுதலை சிதைத்து தன் துணிபு உரைத்தல் – பொருள். மரபி:110/18

TOP


சிதைதல் (1)

புறம் செய சிதைதல் புலம்பி தோன்றல் – பொருள். மெய்ப்:18/1

TOP


சிதைந்த-வழி (1)

மனை பட்டு கலங்கி சிதைந்த-வழி தோழிக்கு – பொருள். கள:20/12

TOP


சிதைந்தன (1)

சிதைந்தன வரினும் இயைந்தன வரையார் – சொல். எச்ச:6/1

TOP


சிதைந்து (1)

தனி குறில் முதல் அசை மொழி சிதைந்து ஆகாது – பொருள். செய்யு:7/1

TOP


சிதைப்பின் (1)

நோக்கலின் அஞ்சலின் சிதைப்பின் என்றா – சொல். வேற்.இய:11/8

TOP


சிதையா (1)

தளை வகை சிதையா தன்மையான – பொருள். செய்யு:28/2

TOP


சிதையும் (1)

முதல் வழி ஆயினும் யாப்பினுள் சிதையும் – பொருள். மரபி:107/1
வல்லோன் புணரா வாரம் போன்றே – 107/2

TOP


சிதைவு (4)

செம் கடுமொழியான் சிதைவு உடைத்து ஆயினும் – பொருள். கள:23/26
நகு நயம் மறைத்தல் சிதைவு பிறர்க்கு இன்மையொடு – பொருள். மெய்ப்:13/2
சிதைவு இல என்ப முதல்வன்-கண்ணே – பொருள். மரபி:106/1
சிதைவு எனப்படுபவை வசை அற நாடின் – பொருள். மரபி:108/1

TOP


சிதைவே (1)

மறுதலை ஆயினும் மற்று அது சிதைவே – பொருள். மரபி:105/2

TOP


சிந்தடிக்கு (1)

ஏழ் எழுத்து என்ப சிந்தடிக்கு அளவே – பொருள். செய்யு:37/1

TOP


சிந்தும் (1)

அளவும் சிந்தும் வெள்ளைக்கு உரிய – பொருள். செய்யு:58/1

TOP


சிந்தை-கண்ணும் (1)

அழிவு தலைவந்த சிந்தை-கண்ணும் – பொருள். கள:20/32
காமம் சிறப்பினும் அவன் அளி சிறப்பினும் – 20/33

TOP


சில் (2)

சில் மென் மொழியான் தாய பனுவலின் – பொருள். செய்யு:235/2
சில் வகை எழுத்தின் செய்யுட்டு ஆகி – பொருள். மரபி:100/2

TOP


சில (1)

பல்ல பல சில என்னும் பெயரும் – சொல். பெயர்:14/1

TOP


சிலைத்தலும் (1)

துவைத்தலும் சிலைத்தலும் இயம்பலும் இரங்கலும் – சொல். உரி:60/1

TOP


சிவணல் (1)

வற்றொடு சிவணல் எச்சம் இன்றே – எழுத். உரு:2/2

TOP


சிவணலும் (1)

தம்தம் பொருள்-வயின் தம்மொடு சிவணலும் – சொல். வேற்.மயங்:32/2
ஒப்பு இல் வழியான் பிறிது பொருள் சுட்டலும் – 32/3

TOP


சிவணாது (1)

அ முறைப்பெயரொடு சிவணாது ஆயினும் – சொல். விளி:36/2

TOP


சிவணி (15)

தம்தம் சார்பின் பிறப்பொடு சிவணி – எழுத். பிறப்:19/3
ஒத்த காட்சியின் தம் இயல்பு இயலும் – 19/4
ஒட்டுதற்கு ஒழுகிய வழக்கொடு சிவணி – எழுத். புணர்:30/4
சொல் சிதர் மருங்கின் வழி வந்து விளங்காது – 30/5
காரமும் கரமும் கானொடு சிவணி – எழுத். புணர்:32/1
நேர தோன்றும் எழுத்தின் சாரியை – 32/2
மெய் தலைப்பட்ட வழக்கொடு சிவணி – எழுத். தொகை:29/3
ஒத்தவை உரிய புணர்மொழி நிலையே – 29/4
சுட்டு முதல் உகரம் அன்னொடு சிவணி – எழுத். உரு:4/1
ஒட்டிய மெய் ஒழித்து உகரம் கெடுமே – 4/2
வற்றொடு சிவணி நிற்றலும் உரித்தே – எழுத். உரு:5/2
தேரும்-காலை உருபொடு சிவணி – எழுத். உரு:30/3
சாரியை நிலையும் கடப்பாடு இலவே – 30/4
எருவும் செருவும் அம்மொடு சிவணி – எழுத். உயி.மயங்:58/1
திரிபு இடன் உடைய தெரியும்-காலை – 58/2
ந ம வ என்னும் மூன்றொடு சிவணி – எழுத். குற்.புண:45/1
அகரம் வரினும் எட்டன் முன் இயல்பே – 45/2
பல்லோர் அறியும் சொல்லொடு சிவணி – சொல். கிளவி:2/2
அ மு பாற்சொல் உயர்திணையவ்வே – 2/3
அன்ன பிறவும் அவற்றொடு சிவணி – சொல். கிளவி:57/7
முன்னத்தின் உணரும் கிளவி எல்லாம் – 57/8
எஞ்சிய கிளவி இடத்தொடு சிவணி – சொல். வினை:28/1
ஐம் பாற்கும் உரிய தோன்றல் ஆறே – 28/2
செந்தமிழ் நிலத்து வழக்கொடு சிவணி – சொல். எச்ச:2/3
தம் பொருள் வழாமை இசைக்கும் சொல்லே – 2/4
அன்றி அனைத்தும் வினாவொடு சிவணி – சொல். எச்ச:29/3
நின்ற வழி அசைக்கும் கிளவி என்ப – 29/4
அன்ன பிறவும் அவற்றொடு சிவணி – பொருள். மெய்ப்:19/1
மன்னிய வினைய நிமித்தம் என்ப – 19/2

TOP


சிவணிய (3)

உள என மொழிப இசையொடு சிவணிய – எழுத். நூல்:33/2
நரம்பின் மறைய என்மனார் புலவர் – 33/3
தானே சேறலும் தன்னொடு சிவணிய – பொருள். அகத்:27/1
ஏனோர் சேறலும் வேந்தன் மேற்றே – 27/2
வழக்கொடு சிவணிய வகைமையான – பொருள். புறத்:31/1

TOP


சிவணும் (21)

மெய்யின் இயக்கம் அகரமொடு சிவணும் – எழுத். மொழி:13/1
உச்சகாரமொடு நகாரம் சிவணும் – எழுத். மொழி:46/1
மெய்யொடும் சிவணும் அ இயல் கெடுத்தே – எழுத். புணர்:36/2
நினையும்-காலை இன்னொடு சிவணும் – எழுத். தொகை:27/2
அத்தொடும் சிவணும் ஏழன் உருபே – எழுத். உரு:9/2
ஏனை வகரம் இன்னொடு சிவணும் – எழுத். உரு:12/1
எண்ணின் இறுதி அன்னொடு சிவணும் – எழுத். உரு:26/1
ஆய்த இறுதியும் அன்னொடு சிவணும் – எழுத். உரு:28/2
ஆய்தம் கெடுதல் ஆ-வயினான – 28/3
நிலா என் கிளவி அத்தொடு சிவணும் – எழுத். உயி.மயங்:26/1
ஊ என் ஒரு பெயர் ஆவொடு சிவணும் – எழுத். உயி.மயங்:67/1
நினையும்-காலை அம்மொடு சிவணும் – எழுத். உயி.மயங்:81/2
ஐ என் இறுதி அரை வரைந்து கெடுமே – 81/3
அத்தொடு சிவணும் ஆயிரத்து இறுதி – எழுத். புள்.மயங்:22/1
பீர் என் கிளவி அம்மொடும் சிவணும் – எழுத். புள்.மயங்:70/1
வண்டும் பெண்டும் இன்னொடு சிவணும் – எழுத். குற்.புண:15/1
அவ்வொடு சிவணும் செய்யுள்-உள்ளே – சொல். வேற்.மயங்:25/2
ஓவும் உவ்வும் ஏயொடு சிவணும் – சொல். விளி:5/1
ஆரும் அருவும் ஈரொடு சிவணும் – சொல். விளி:21/1
கள்ளொடு சிவணும் அ இயற்பெயரே – சொல். பெயர்:15/1
தம்தம் எச்சமொடு சிவணும் குறிப்பின் – சொல். வினை:40/1
அன்ன என் கிளவி பிறவொடும் சிவணும் – பொருள். உவம:13/1
சேவல் பெயர் கொடை சிறகொடு சிவணும் – பொருள். மரபி:48/1
மா இரும் தூவி மயில் அலங்கடையே – 48/2

TOP


சிவப்பும் (1)

கறுப்பும் சிவப்பும் வெகுளி பொருள – சொல். உரி:74/1

TOP


சிற்றெண் (1)

எருத்தே கொச்சகம் அராகம் சிற்றெண் – பொருள். செய்யு:152/1
அடக்கு இயல் வாரமொடு அ நிலைக்கு உரித்தே – 152/2

TOP


சிறக்கும் (2)

கூர்ப்பும் கழிவும் உள்ளது சிறக்கும் – சொல். உரி:16/1
சொல்லிய சொல்லின் சொல்லியது சிறக்கும் – பொருள். செய்யு:231/2

TOP


சிறகொடு (1)

சேவல் பெயர் கொடை சிறகொடு சிவணும் – பொருள். மரபி:48/1

TOP


சிறத்தல் (1)

முதுமை இளமை சிறத்தல் இழித்தல் – சொல். வேற்.இய:17/5

TOP


சிறந்த (6)

மறம் கடைக்கூட்டிய குடிநிலை சிறந்த – பொருள். புறத்:4/1
கொற்றவை நிலையும் அ திணை புறனே – 4/2
சிறந்த நாளினில் செற்றம் நீக்கி – பொருள். புறத்:36/7
சிறந்த சீர்த்தி மண்ணுமங்கலமும் – பொருள். புறத்:36/9
சிறந்த செய்கை அ வழி தோன்றி – பொருள். கற்:6/20
சிறந்த புதல்வனை தேராது புலம்பினும் – பொருள். கற்:9/12
சிறந்த பத்தும் செப்பிய பொருளே – பொருள். மெய்ப்:24/7

TOP


சிறந்தது (2)

சிறந்துழி ஐயம் சிறந்தது என்ப – பொருள். கள:3/1
சிறந்தது பயிற்றல் இறந்ததன் பயனே – பொருள். கற்:51/4

TOP


சிறந்தன்று (2)

உயிரினும் சிறந்தன்று நாணே நாணினும் – பொருள். கள:22/1
செயிர் தீர் காட்சி கற்பு சிறந்தன்று என – பொருள். கள:22/2

TOP


சிறந்தனவே (1)

நுவலும்-காலை முறை சிறந்தனவே – பொருள். அகத்:3/2
பாடலுள் பயின்றவை நாடும்-காலை – 3/3

TOP


சிறந்திசினோரே (1)

செவ்விது என்ப சிறந்திசினோரே – எழுத். உயி.மயங்:93/5

TOP


சிறந்து (1)

பழி தீர் செல்வமொடு வழிவழி சிறந்து – பொருள். செய்யு:110/2
பொலி-மின் என்னும் புறநிலை வாழ்த்தே – 110/3

TOP


சிறந்துழி (1)

சிறந்துழி ஐயம் சிறந்தது என்ப – பொருள். கள:3/1

TOP


சிறப்ப (2)

இறப்பினும் நிகழ்வினும் சிறப்ப தோன்றும் – சொல். வினை:48/2
சிறப்ப தோன்றும் மயங்குமொழி கிளவி – சொல். வினை:50/2

TOP


சிறப்பிற்று (1)

சென்று தலை அழிக்கும் சிறப்பிற்று என்ப – பொருள். புறத்:15/2

TOP


சிறப்பின் (34)

தேற்ற எகரமும் சிறப்பின் ஒவ்வும் – எழுத். உயி.மயங்:71/1
சிறப்பின் ஆகிய பெயர்நிலை கிளவிக்கும் – சொல். கிளவி:41/1
நட்பின் பகையின் காதலின் சிறப்பின் என்று – சொல். வேற்.இய:15/4
தெளிவின் ஏயும் சிறப்பின் ஓவும் – சொல். இடை:13/1
மேவிய சிறப்பின் ஏனோர் படிமைய – பொருள். அகத்:28/1
வெறி அறி சிறப்பின் வெ வாய் வேலன் – பொருள். புறத்:5/1
மாயோன் மேய மன் பெரும் சிறப்பின் – பொருள். புறத்:5/9
தாவா விழு புகழ் பூவை நிலையும் – 5/10
குன்றா சிறப்பின் கொற்ற வள்ளையும் – பொருள். புறத்:8/11
கழி பெரும் சிறப்பின் துறை பதின்மூன்றே – பொருள். புறத்:8/13
துகள் தபு சிறப்பின் சான்றோர் பக்கமும் – பொருள். புறத்:21/15
பாங்கு_அரும் சிறப்பின் பல்லாற்றானும் – பொருள். புறத்:23/1
துன்_அரும் சிறப்பின் வஞ்சினத்தானும் – பொருள். புறத்:24/9
மாய் பெரும் சிறப்பின் புதல்வன் பயந்த – பொருள். புறத்:24/32
நிறை_அரும் சிறப்பின் துறை இரண்டு உடைத்தே – பொருள். புறத்:24/36
வடு நீங்கு சிறப்பின் முதலன மூன்றும் – பொருள். புறத்:33/2
பேரா சிறப்பின் இரு_நான்கு கிளவியும் – பொருள். கள:11/6
தவல்_அரும் சிறப்பின் ஐ நிலம் பெறுமே – பொருள். கள:15/2
தாங்க_அரும் சிறப்பின் தோழி மேன – பொருள். கள:23/46
மை_அறு சிறப்பின் உயர்ந்தோர் பாங்கின் – பொருள். கள:26/2
ஆய் பெரும் சிறப்பின் அரு மறை கிளத்தலின் – பொருள். கள:33/1
ஓங்கிய சிறப்பின் ஒரு சிறையான – பொருள். கள:43/2
அந்தம் இல் சிறப்பின் பிறர் பிறர் திறத்தினும் – பொருள். கற்:5/16
எண்ண_அரும் சிறப்பின் கிழவோன் மேன – பொருள். கற்:5/59
அந்தம் இல் சிறப்பின் மக பழித்து நெருங்கலும் – பொருள். கற்:6/24
வடு_அறு சிறப்பின் கற்பின் திரியாமை – பொருள். கற்:6/39
யாத்த சிறப்பின் வாயில்கள் என்ப – பொருள். கற்:52/4
செயிர் தீர் சிறப்பின் நால்வர்க்கும் உரிய – பொருள். பொருளி:7/2
அந்தம் இல் சிறப்பின் ஆகிய இன்பம் – பொருள். பொருளி:49/1
மருள்_அறு சிறப்பின் அஃது உவமம் ஆகும் – பொருள். உவம:9/2
பெருமையும் சிறுமையும் சிறப்பின் தீரா – பொருள். உவம:10/1
தவல்_அரும் சிறப்பின் அ தன்மை நாடின் – பொருள். உவம:25/1
சீர்தகு சிறப்பின் கிழவன் கிழத்தியொடு – பொருள். செய்யு:189/2
பேணுதகு சிறப்பின் பார்ப்பான் முதலா – பொருள். செய்யு:190/3
மாற்று_அரும் சிறப்பின் மரபு இயல் கிளப்பின் – பொருள். மரபி:1/1

TOP


சிறப்பின்-கண்ணும் (2)

அ வழி பெருகிய சிறப்பின்-கண்ணும் – பொருள். கற்:5/47
பேர் இசை ஊர்தி பாகர் பாங்கினும் – 5/48
தெறற்கு_அரு மரபின் சிறப்பின்-கண்ணும் – பொருள். கற்:9/2
அற்றம் அழிவு உரைப்பினும் அற்றம் இல்லா – 9/3

TOP


சிறப்பின்றே (1)

இரு பாற்பட்ட ஒரு சிறப்பின்றே – பொருள். புறத்:16/4

TOP


சிறப்பினும் (3)

காமம் சிறப்பினும் அவன் அளி சிறப்பினும் – பொருள். கள:20/33
காமம் சிறப்பினும் அவன் அளி சிறப்பினும் – பொருள். கள:20/33
ஏமம் சான்ற உவகை-கண்ணும் – 20/34
புணர்ந்துழி உணர்ந்த அறி மட சிறப்பினும் – பொருள். கள:23/24
ஓம்படை கிளவி பாங்கின்-கண்ணும் – 23/25

TOP


சிறப்பு (4)

சிறப்பு உடை மரபின் அ மு காலமும் – சொல். எச்ச:31/2
சீர் சால் வேந்தன் சிறப்பு எடுத்து உரைத்தலும் – பொருள். புறத்:5/12
சிறப்பு உடை மரபினவை களவு என மொழிப – பொருள். கள:9/5
உடனுறை உவமம் சுட்டு நகை சிறப்பு என – பொருள். பொருளி:48/1

TOP


சிறப்பும் (4)

தேற்றமும் சிறப்பும் அல் வழியான – எழுத். உயி.மயங்:70/3
விழுமம் சீர்மையும் சிறப்பும் இடும்பையும் – சொல். உரி:55/1
உள்ளியது முடிக்கும் வேந்தனது சிறப்பும் – பொருள். புறத்:12/2
தொல் எயிற்கு இவர்தலும் தோலது பெருக்கமும் – 12/3
பிறப்பும் சிறப்பும் இறப்ப நோக்கி – பொருள். கள:23/34

TOP


சிறப்பே (5)

காதல் சிறப்பே செறற்சொல் விறற்சொல் என்று – சொல். கிளவி:57/5
எச்சம் சிறப்பே ஐயம் எதிர்மறை – சொல். இடை:7/1
விரைவே விளக்கம் மிகுதி சிறப்பே – சொல். உரி:85/3
அச்சம் முன்தேற்று ஆ ஈர் ஐந்தும் – 85/4
சிறப்பே நலனே காதல் வலியொடு – பொருள். உவம:4/1
அடியின் சிறப்பே பாட்டு எனப்படுமே – பொருள். செய்யு:35/1

TOP


சிறப்பொடு (4)

சிறப்பொடு வரு வழி இயற்கை ஆகும் – எழுத். புள்.மயங்:54/1
தெரிநிலை கிளவி சிறப்பொடு தொகைஇ – சொல். இடை:8/2
செய் பெரும் சிறப்பொடு சேர்தல்-கண்ணும் – பொருள். கற்:5/30
அனை நால் வகையும் சிறப்பொடு வருமே – பொருள். பொருளி:51/2

TOP


சிறிது (1)

வறிது சிறிது ஆகும் – சொல். உரி:38/1

TOP


சிறிதே (1)

பழி தீர் முறுவல் சிறிதே தோற்றல் – பொருள். கள:20/4

TOP


சிறிய (1)

தம்தம் திரிபே சிறிய என்ப – எழுத். பிறப்:6/1

TOP


சிறுமை (3)

நன்மை தீமை சிறுமை பெருமை – சொல். வேற்.இய:17/3
புதுமை பெருமை சிறுமை ஆக்கமொடு – பொருள். மெய்ப்:7/1
ஒருபான் சிறுமை இரட்டி அதன் உயர்பே – பொருள். செய்யு:150/1

TOP


சிறுமைக்கு (1)

செம்பால் வாரம் சிறுமைக்கு எல்லை – பொருள். செய்யு:151/2

TOP


சிறுமையும் (3)

பையுளும் சிறுமையும் நோயின் பொருள – சொல். உரி:43/1
பெருமையும் சிறுமையும் சிறப்பின் தீரா – பொருள். உவம:10/1
பெருமையும் சிறுமையும் மெய்ப்பாடு எட்டன் – பொருள். உவம:19/1

TOP


சிறை (1)

ஒரு சிறை நெஞ்சமொடு உசாவும்-காலை – பொருள். பொருளி:10/1

TOP


சிறைப்பினும் (1)

தன்-வயின் சிறைப்பினும் அவன்-வயின் பிரிப்பினும் – பொருள். கற்:6/34

TOP


சிறைப்புறம் (1)

சிறைப்புறம் குறித்தன்று என்மனார் புலவர் – பொருள். கற்:38/2

TOP


சிறையான (1)

ஓங்கிய சிறப்பின் ஒரு சிறையான – பொருள். கள:43/2

TOP


சின் (1)

மியா இக மோ மதி இகும் சின் என்னும் – சொல். இடை:26/1

TOP


சின்மை (2)

பன்மை சின்மை பற்று விடுதல் என்று – சொல். வேற்.இய:17/8
தன் சீர் எழுத்தின் சின்மை மூன்றே – பொருள். செய்யு:46/1

TOP


சின்மையும் (1)

நாளது சின்மையும் இளமையது அருமையும் – பொருள். அகத்:41/7

TOP


சின்னம் (2)

சின்னம் அல்லா-காலையான – பொருள். செய்யு:146/2
எண் இடை இட்டு சின்னம் குன்றியும் – பொருள். செய்யு:149/3

TOP


சின்னும் (2)

மன்னும் சின்னும் ஆனும் ஈனும் – எழுத். புள்.மயங்:38/1
இகுமும் சின்னும் ஏனை இடத்தொடும் – சொல். இடை:27/2

TOP


சினனே (1)

சினனே பேதைமை நிம்பிரி நல்குரவு – பொருள். பொருளி:51/1

TOP


சினை (15)

ஐ என் நெடும் சினை மெய் பெற தோன்றும் – எழுத். மொழி:23/2
சுட்டு சினை நீடிய ஐ என் இறுதியும் – எழுத். தொகை:17/3
குறியதன் இறுதி சினை கெட உகரம் – எழுத். உயி.மயங்:32/1
சுட்டு சினை நீடிய மென்றொடர் மொழியும் – எழுத். குற்.புண:22/1
ஈறு சினை ஒழிய இன ஒற்று மிகுமே – எழுத். குற்.புண:67/2
செப்பினும் வினாவினும் சினை முதல் கிளவிக்கு – சொல். கிளவி:16/1
அடை சினை முதல் என முறை மூன்றும் மயங்காமை – சொல். கிளவி:26/1
நடை பெற்று இயலும் வண்ண சினை சொல் – சொல். கிளவி:26/2
இனைத்து என அறிந்த சினை முதல் கிளவிக்கு – சொல். கிளவி:33/1
பன்மை சுட்டிய சினை நிலை கிளவி – சொல். கிளவி:62/2
சினை நிலை கிளவிக்கு ஐயும் கண்ணும் – சொல். வேற்.மயங்:2/1
சினை முன் வருதல் தெள்ளிது என்ப – சொல். வேற்.மயங்:5/2
முதலின் கூறும் சினை அறி கிளவியும் – சொல். வேற்.மயங்:31/1
பல்லோர் குறித்த சினை நிலை பெயரே – சொல். பெயர்:11/4
அ மு கிளவியும் சினை வினை தோன்றின் – சொல். வினை:34/1

TOP


சினை-மிசை (1)

யா என் சினை-மிசை உரையசை கிளவிக்கு – எழுத். மொழி:1/2

TOP


சினைக்கு (1)

முதல்-கண் வரினே சினைக்கு ஐ வருமே – சொல். வேற்.மயங்:4/2

TOP


சினைப்பெயர் (7)

இயற்பெயர் சினைப்பெயர் சினைமுதற்பெயரே – சொல். பெயர்:20/1
நான்கே இயற்பெயர் நான்கே சினைப்பெயர் – சொல். பெயர்:21/2
நான்கு என மொழிமனார் சினைமுதற்பெயரே – 21/3
பெண்மை சினைப்பெயர் ஆண்மை சினைப்பெயர் – சொல். பெயர்:23/1
பெண்மை சினைப்பெயர் ஆண்மை சினைப்பெயர் – சொல். பெயர்:23/1
பன்மை சினைப்பெயர் ஒருமை சினைப்பெயர் என்று – 23/2
பன்மை சினைப்பெயர் ஒருமை சினைப்பெயர் என்று – சொல். பெயர்:23/2
பன்மை சினைப்பெயர் ஒருமை சினைப்பெயர் என்று – சொல். பெயர்:23/2
அ நான்கு என்ப சினைப்பெயர் நிலையே – சொல். பெயர்:23/3

TOP


சினைமுதல் (1)

பண்பின் ஆகிய சினைமுதல் கிளவியும் – சொல். வினை:23/4

TOP


சினைமுதற்பெயர் (1)

ஒருமை சுட்டிய சினைமுதற்பெயர் என்று – சொல். பெயர்:24/4

TOP


சினைமுதற்பெயரே (6)

இயற்பெயர் சினைப்பெயர் சினைமுதற்பெயரே – சொல். பெயர்:20/1
முறைப்பெயர் கிளவி தாமே தானே – 20/2
நான்கு என மொழிமனார் சினைமுதற்பெயரே – சொல். பெயர்:21/3
முறைப்பெயர் கிளவி இரண்டு ஆகும்மே – 21/4
பெண்மை சுட்டிய சினைமுதற்பெயரே – சொல். பெயர்:24/1
ஆண்மை சுட்டிய சினைமுதற்பெயரே – 24/2
ஆண்மை சுட்டிய சினைமுதற்பெயரே – சொல். பெயர்:24/2
பன்மை சுட்டிய சினைமுதற்பெயரே – 24/3
பன்மை சுட்டிய சினைமுதற்பெயரே – சொல். பெயர்:24/3
ஒருமை சுட்டிய சினைமுதற்பெயர் என்று – 24/4
அ நான்கு என்ப சினைமுதற்பெயரே – சொல். பெயர்:24/5

TOP


சினையின் (1)

சினையின் கூறும் முதல் அறி கிளவியும் – சொல். வேற்.மயங்:31/2

TOP


சினையும் (2)

முதலும் சினையும் பொருள் வேறுபடாஅ – சொல். வேற்.மயங்:6/1
முதலும் சினையும் என்று ஆ இரு பொருட்கும் – பொருள். உவம:6/1

TOP


சினையே (1)

சினையே குழையே பூவே அரும்பே – பொருள். மரபி:87/2

TOP


சினையொடு (1)

சினையொடு முடியா முதலொடு முடியினும் – சொல். வினை:34/2

TOP


சினைஇ (1)

செருவகத்து இறைவன் வீழ்ந்து என சினைஇ – பொருள். புறத்:17/14
ஒருவன் மண்டிய நல் இசை நிலையும் – 17/15

TOP
சித்திர (2)

சித்திர_வண்ணம் நலிபு_வண்ணம் – பொருள். செய்யு:213/6
சித்திர_வண்ணம் – பொருள். செய்யு:222/1

மேல்


சித்திர_வண்ணம் (2)

சித்திர_வண்ணம் நலிபு_வண்ணம் – பொருள். செய்யு:213/6
சித்திர_வண்ணம் – பொருள். செய்யு:222/1
நெடியவும் குறியவும் நேர்ந்து உடன் வருமே – 222/2

மேல்


சிதர் (1)

சொல் சிதர் மருங்கின் வழி வந்து விளங்காது – எழுத். புணர்:30/5

மேல்


சிதலும் (1)

சிதலும் எறும்பும் மூ அறிவினவே – பொருள். மரபி:30/1

மேல்


சிதைத்து (2)

முற்றியலுகரமும் மொழி சிதைத்து கொளாஅ – பொருள். செய்யு:9/1
மறுதலை சிதைத்து தன் துணிபு உரைத்தல் – பொருள். மரபி:110/18

மேல்


சிதைதல் (1)

புறம் செய சிதைதல் புலம்பி தோன்றல் – பொருள். மெய்ப்:18/1

மேல்


சிதைந்த-வழி (1)

மனை பட்டு கலங்கி சிதைந்த-வழி தோழிக்கு – பொருள். கள:20/12

மேல்


சிதைந்தன (1)

சிதைந்தன வரினும் இயைந்தன வரையார் – சொல். எச்ச:6/1

மேல்


சிதைந்து (1)

தனி குறில் முதல் அசை மொழி சிதைந்து ஆகாது – பொருள். செய்யு:7/1

மேல்


சிதைப்பின் (1)

நோக்கலின் அஞ்சலின் சிதைப்பின் என்றா – சொல். வேற்.இய:11/8

மேல்


சிதையா (1)

தளை வகை சிதையா தன்மையான – பொருள். செய்யு:28/2

மேல்


சிதையும் (1)

முதல் வழி ஆயினும் யாப்பினுள் சிதையும் – பொருள். மரபி:107/1
வல்லோன் புணரா வாரம் போன்றே – 107/2

மேல்


சிதைவு (4)

செம் கடுமொழியான் சிதைவு உடைத்து ஆயினும் – பொருள். கள:23/26
நகு நயம் மறைத்தல் சிதைவு பிறர்க்கு இன்மையொடு – பொருள். மெய்ப்:13/2
சிதைவு இல என்ப முதல்வன்-கண்ணே – பொருள். மரபி:106/1
சிதைவு எனப்படுபவை வசை அற நாடின் – பொருள். மரபி:108/1

மேல்


சிதைவே (1)

மறுதலை ஆயினும் மற்று அது சிதைவே – பொருள். மரபி:105/2

மேல்


சிந்தடிக்கு (1)

ஏழ் எழுத்து என்ப சிந்தடிக்கு அளவே – பொருள். செய்யு:37/1

மேல்


சிந்தும் (1)

அளவும் சிந்தும் வெள்ளைக்கு உரிய – பொருள். செய்யு:58/1

மேல்


சிந்தை-கண்ணும் (1)

அழிவு தலைவந்த சிந்தை-கண்ணும் – பொருள். கள:20/32
காமம் சிறப்பினும் அவன் அளி சிறப்பினும் – 20/33

மேல்


சில் (2)

சில் மென் மொழியான் தாய பனுவலின் – பொருள். செய்யு:235/2
சில் வகை எழுத்தின் செய்யுட்டு ஆகி – பொருள். மரபி:100/2

மேல்


சில (1)

பல்ல பல சில என்னும் பெயரும் – சொல். பெயர்:14/1

மேல்


சிலைத்தலும் (1)

துவைத்தலும் சிலைத்தலும் இயம்பலும் இரங்கலும் – சொல். உரி:60/1

மேல்


சிவணல் (1)

வற்றொடு சிவணல் எச்சம் இன்றே – எழுத். உரு:2/2

மேல்


சிவணலும் (1)

தம்தம் பொருள்-வயின் தம்மொடு சிவணலும் – சொல். வேற்.மயங்:32/2
ஒப்பு இல் வழியான் பிறிது பொருள் சுட்டலும் – 32/3

மேல்


சிவணாது (1)

அ முறைப்பெயரொடு சிவணாது ஆயினும் – சொல். விளி:36/2

மேல்


சிவணி (15)

தம்தம் சார்பின் பிறப்பொடு சிவணி – எழுத். பிறப்:19/3
ஒத்த காட்சியின் தம் இயல்பு இயலும் – 19/4
ஒட்டுதற்கு ஒழுகிய வழக்கொடு சிவணி – எழுத். புணர்:30/4
சொல் சிதர் மருங்கின் வழி வந்து விளங்காது – 30/5
காரமும் கரமும் கானொடு சிவணி – எழுத். புணர்:32/1
நேர தோன்றும் எழுத்தின் சாரியை – 32/2
மெய் தலைப்பட்ட வழக்கொடு சிவணி – எழுத். தொகை:29/3
ஒத்தவை உரிய புணர்மொழி நிலையே – 29/4
சுட்டு முதல் உகரம் அன்னொடு சிவணி – எழுத். உரு:4/1
ஒட்டிய மெய் ஒழித்து உகரம் கெடுமே – 4/2
வற்றொடு சிவணி நிற்றலும் உரித்தே – எழுத். உரு:5/2
தேரும்-காலை உருபொடு சிவணி – எழுத். உரு:30/3
சாரியை நிலையும் கடப்பாடு இலவே – 30/4
எருவும் செருவும் அம்மொடு சிவணி – எழுத். உயி.மயங்:58/1
திரிபு இடன் உடைய தெரியும்-காலை – 58/2
ந ம வ என்னும் மூன்றொடு சிவணி – எழுத். குற்.புண:45/1
அகரம் வரினும் எட்டன் முன் இயல்பே – 45/2
பல்லோர் அறியும் சொல்லொடு சிவணி – சொல். கிளவி:2/2
அ மு பாற்சொல் உயர்திணையவ்வே – 2/3
அன்ன பிறவும் அவற்றொடு சிவணி – சொல். கிளவி:57/7
முன்னத்தின் உணரும் கிளவி எல்லாம் – 57/8
எஞ்சிய கிளவி இடத்தொடு சிவணி – சொல். வினை:28/1
ஐம் பாற்கும் உரிய தோன்றல் ஆறே – 28/2
செந்தமிழ் நிலத்து வழக்கொடு சிவணி – சொல். எச்ச:2/3
தம் பொருள் வழாமை இசைக்கும் சொல்லே – 2/4
அன்றி அனைத்தும் வினாவொடு சிவணி – சொல். எச்ச:29/3
நின்ற வழி அசைக்கும் கிளவி என்ப – 29/4
அன்ன பிறவும் அவற்றொடு சிவணி – பொருள். மெய்ப்:19/1
மன்னிய வினைய நிமித்தம் என்ப – 19/2

மேல்


சிவணிய (3)

உள என மொழிப இசையொடு சிவணிய – எழுத். நூல்:33/2
நரம்பின் மறைய என்மனார் புலவர் – 33/3
தானே சேறலும் தன்னொடு சிவணிய – பொருள். அகத்:27/1
ஏனோர் சேறலும் வேந்தன் மேற்றே – 27/2
வழக்கொடு சிவணிய வகைமையான – பொருள். புறத்:31/1

மேல்


சிவணும் (21)

மெய்யின் இயக்கம் அகரமொடு சிவணும் – எழுத். மொழி:13/1
உச்சகாரமொடு நகாரம் சிவணும் – எழுத். மொழி:46/1
மெய்யொடும் சிவணும் அ இயல் கெடுத்தே – எழுத். புணர்:36/2
நினையும்-காலை இன்னொடு சிவணும் – எழுத். தொகை:27/2
அத்தொடும் சிவணும் ஏழன் உருபே – எழுத். உரு:9/2
ஏனை வகரம் இன்னொடு சிவணும் – எழுத். உரு:12/1
எண்ணின் இறுதி அன்னொடு சிவணும் – எழுத். உரு:26/1
ஆய்த இறுதியும் அன்னொடு சிவணும் – எழுத். உரு:28/2
ஆய்தம் கெடுதல் ஆ-வயினான – 28/3
நிலா என் கிளவி அத்தொடு சிவணும் – எழுத். உயி.மயங்:26/1
ஊ என் ஒரு பெயர் ஆவொடு சிவணும் – எழுத். உயி.மயங்:67/1
நினையும்-காலை அம்மொடு சிவணும் – எழுத். உயி.மயங்:81/2
ஐ என் இறுதி அரை வரைந்து கெடுமே – 81/3
அத்தொடு சிவணும் ஆயிரத்து இறுதி – எழுத். புள்.மயங்:22/1
பீர் என் கிளவி அம்மொடும் சிவணும் – எழுத். புள்.மயங்:70/1
வண்டும் பெண்டும் இன்னொடு சிவணும் – எழுத். குற்.புண:15/1
அவ்வொடு சிவணும் செய்யுள்-உள்ளே – சொல். வேற்.மயங்:25/2
ஓவும் உவ்வும் ஏயொடு சிவணும் – சொல். விளி:5/1
ஆரும் அருவும் ஈரொடு சிவணும் – சொல். விளி:21/1
கள்ளொடு சிவணும் அ இயற்பெயரே – சொல். பெயர்:15/1
தம்தம் எச்சமொடு சிவணும் குறிப்பின் – சொல். வினை:40/1
அன்ன என் கிளவி பிறவொடும் சிவணும் – பொருள். உவம:13/1
சேவல் பெயர் கொடை சிறகொடு சிவணும் – பொருள். மரபி:48/1
மா இரும் தூவி மயில் அலங்கடையே – 48/2

மேல்


சிவப்பும் (1)

கறுப்பும் சிவப்பும் வெகுளி பொருள – சொல். உரி:74/1

மேல்


சிற்றெண் (1)

எருத்தே கொச்சகம் அராகம் சிற்றெண் – பொருள். செய்யு:152/1
அடக்கு இயல் வாரமொடு அ நிலைக்கு உரித்தே – 152/2

மேல்


சிறக்கும் (2)

கூர்ப்பும் கழிவும் உள்ளது சிறக்கும் – சொல். உரி:16/1
சொல்லிய சொல்லின் சொல்லியது சிறக்கும் – பொருள். செய்யு:231/2

மேல்


சிறகொடு (1)

சேவல் பெயர் கொடை சிறகொடு சிவணும் – பொருள். மரபி:48/1

மேல்


சிறத்தல் (1)

முதுமை இளமை சிறத்தல் இழித்தல் – சொல். வேற்.இய:17/5

மேல்


சிறந்த (6)

மறம் கடைக்கூட்டிய குடிநிலை சிறந்த – பொருள். புறத்:4/1
கொற்றவை நிலையும் அ திணை புறனே – 4/2
சிறந்த நாளினில் செற்றம் நீக்கி – பொருள். புறத்:36/7
சிறந்த சீர்த்தி மண்ணுமங்கலமும் – பொருள். புறத்:36/9
சிறந்த செய்கை அ வழி தோன்றி – பொருள். கற்:6/20
சிறந்த புதல்வனை தேராது புலம்பினும் – பொருள். கற்:9/12
சிறந்த பத்தும் செப்பிய பொருளே – பொருள். மெய்ப்:24/7

மேல்


சிறந்தது (2)

சிறந்துழி ஐயம் சிறந்தது என்ப – பொருள். கள:3/1
சிறந்தது பயிற்றல் இறந்ததன் பயனே – பொருள். கற்:51/4

மேல்


சிறந்தன்று (2)

உயிரினும் சிறந்தன்று நாணே நாணினும் – பொருள். கள:22/1
செயிர் தீர் காட்சி கற்பு சிறந்தன்று என – பொருள். கள:22/2

மேல்


சிறந்தனவே (1)

நுவலும்-காலை முறை சிறந்தனவே – பொருள். அகத்:3/2
பாடலுள் பயின்றவை நாடும்-காலை – 3/3

மேல்


சிறந்திசினோரே (1)

செவ்விது என்ப சிறந்திசினோரே – எழுத். உயி.மயங்:93/5

மேல்


சிறந்து (1)

பழி தீர் செல்வமொடு வழிவழி சிறந்து – பொருள். செய்யு:110/2
பொலி-மின் என்னும் புறநிலை வாழ்த்தே – 110/3

மேல்


சிறந்துழி (1)

சிறந்துழி ஐயம் சிறந்தது என்ப – பொருள். கள:3/1

மேல்


சிறப்ப (2)

இறப்பினும் நிகழ்வினும் சிறப்ப தோன்றும் – சொல். வினை:48/2
சிறப்ப தோன்றும் மயங்குமொழி கிளவி – சொல். வினை:50/2

மேல்


சிறப்பிற்று (1)

சென்று தலை அழிக்கும் சிறப்பிற்று என்ப – பொருள். புறத்:15/2

மேல்


சிறப்பின் (34)

தேற்ற எகரமும் சிறப்பின் ஒவ்வும் – எழுத். உயி.மயங்:71/1
சிறப்பின் ஆகிய பெயர்நிலை கிளவிக்கும் – சொல். கிளவி:41/1
நட்பின் பகையின் காதலின் சிறப்பின் என்று – சொல். வேற்.இய:15/4
தெளிவின் ஏயும் சிறப்பின் ஓவும் – சொல். இடை:13/1
மேவிய சிறப்பின் ஏனோர் படிமைய – பொருள். அகத்:28/1
வெறி அறி சிறப்பின் வெ வாய் வேலன் – பொருள். புறத்:5/1
மாயோன் மேய மன் பெரும் சிறப்பின் – பொருள். புறத்:5/9
தாவா விழு புகழ் பூவை நிலையும் – 5/10
குன்றா சிறப்பின் கொற்ற வள்ளையும் – பொருள். புறத்:8/11
கழி பெரும் சிறப்பின் துறை பதின்மூன்றே – பொருள். புறத்:8/13
துகள் தபு சிறப்பின் சான்றோர் பக்கமும் – பொருள். புறத்:21/15
பாங்கு_அரும் சிறப்பின் பல்லாற்றானும் – பொருள். புறத்:23/1
துன்_அரும் சிறப்பின் வஞ்சினத்தானும் – பொருள். புறத்:24/9
மாய் பெரும் சிறப்பின் புதல்வன் பயந்த – பொருள். புறத்:24/32
நிறை_அரும் சிறப்பின் துறை இரண்டு உடைத்தே – பொருள். புறத்:24/36
வடு நீங்கு சிறப்பின் முதலன மூன்றும் – பொருள். புறத்:33/2
பேரா சிறப்பின் இரு_நான்கு கிளவியும் – பொருள். கள:11/6
தவல்_அரும் சிறப்பின் ஐ நிலம் பெறுமே – பொருள். கள:15/2
தாங்க_அரும் சிறப்பின் தோழி மேன – பொருள். கள:23/46
மை_அறு சிறப்பின் உயர்ந்தோர் பாங்கின் – பொருள். கள:26/2
ஆய் பெரும் சிறப்பின் அரு மறை கிளத்தலின் – பொருள். கள:33/1
ஓங்கிய சிறப்பின் ஒரு சிறையான – பொருள். கள:43/2
அந்தம் இல் சிறப்பின் பிறர் பிறர் திறத்தினும் – பொருள். கற்:5/16
எண்ண_அரும் சிறப்பின் கிழவோன் மேன – பொருள். கற்:5/59
அந்தம் இல் சிறப்பின் மக பழித்து நெருங்கலும் – பொருள். கற்:6/24
வடு_அறு சிறப்பின் கற்பின் திரியாமை – பொருள். கற்:6/39
யாத்த சிறப்பின் வாயில்கள் என்ப – பொருள். கற்:52/4
செயிர் தீர் சிறப்பின் நால்வர்க்கும் உரிய – பொருள். பொருளி:7/2
அந்தம் இல் சிறப்பின் ஆகிய இன்பம் – பொருள். பொருளி:49/1
மருள்_அறு சிறப்பின் அஃது உவமம் ஆகும் – பொருள். உவம:9/2
பெருமையும் சிறுமையும் சிறப்பின் தீரா – பொருள். உவம:10/1
தவல்_அரும் சிறப்பின் அ தன்மை நாடின் – பொருள். உவம:25/1
சீர்தகு சிறப்பின் கிழவன் கிழத்தியொடு – பொருள். செய்யு:189/2
பேணுதகு சிறப்பின் பார்ப்பான் முதலா – பொருள். செய்யு:190/3
மாற்று_அரும் சிறப்பின் மரபு இயல் கிளப்பின் – பொருள். மரபி:1/1

மேல்


சிறப்பின்-கண்ணும் (2)

அ வழி பெருகிய சிறப்பின்-கண்ணும் – பொருள். கற்:5/47
பேர் இசை ஊர்தி பாகர் பாங்கினும் – 5/48
தெறற்கு_அரு மரபின் சிறப்பின்-கண்ணும் – பொருள். கற்:9/2
அற்றம் அழிவு உரைப்பினும் அற்றம் இல்லா – 9/3

மேல்


சிறப்பின்றே (1)

இரு பாற்பட்ட ஒரு சிறப்பின்றே – பொருள். புறத்:16/4

மேல்


சிறப்பினும் (3)

காமம் சிறப்பினும் அவன் அளி சிறப்பினும் – பொருள். கள:20/33
காமம் சிறப்பினும் அவன் அளி சிறப்பினும் – பொருள். கள:20/33
ஏமம் சான்ற உவகை-கண்ணும் – 20/34
புணர்ந்துழி உணர்ந்த அறி மட சிறப்பினும் – பொருள். கள:23/24
ஓம்படை கிளவி பாங்கின்-கண்ணும் – 23/25

மேல்


சிறப்பு (4)

சிறப்பு உடை மரபின் அ மு காலமும் – சொல். எச்ச:31/2
சீர் சால் வேந்தன் சிறப்பு எடுத்து உரைத்தலும் – பொருள். புறத்:5/12
சிறப்பு உடை மரபினவை களவு என மொழிப – பொருள். கள:9/5
உடனுறை உவமம் சுட்டு நகை சிறப்பு என – பொருள். பொருளி:48/1

மேல்


சிறப்பும் (4)

தேற்றமும் சிறப்பும் அல் வழியான – எழுத். உயி.மயங்:70/3
விழுமம் சீர்மையும் சிறப்பும் இடும்பையும் – சொல். உரி:55/1
உள்ளியது முடிக்கும் வேந்தனது சிறப்பும் – பொருள். புறத்:12/2
தொல் எயிற்கு இவர்தலும் தோலது பெருக்கமும் – 12/3
பிறப்பும் சிறப்பும் இறப்ப நோக்கி – பொருள். கள:23/34

மேல்


சிறப்பே (5)

காதல் சிறப்பே செறற்சொல் விறற்சொல் என்று – சொல். கிளவி:57/5
எச்சம் சிறப்பே ஐயம் எதிர்மறை – சொல். இடை:7/1
விரைவே விளக்கம் மிகுதி சிறப்பே – சொல். உரி:85/3
அச்சம் முன்தேற்று ஆ ஈர் ஐந்தும் – 85/4
சிறப்பே நலனே காதல் வலியொடு – பொருள். உவம:4/1
அடியின் சிறப்பே பாட்டு எனப்படுமே – பொருள். செய்யு:35/1

மேல்


சிறப்பொடு (4)

சிறப்பொடு வரு வழி இயற்கை ஆகும் – எழுத். புள்.மயங்:54/1
தெரிநிலை கிளவி சிறப்பொடு தொகைஇ – சொல். இடை:8/2
செய் பெரும் சிறப்பொடு சேர்தல்-கண்ணும் – பொருள். கற்:5/30
அனை நால் வகையும் சிறப்பொடு வருமே – பொருள். பொருளி:51/2

மேல்


சிறிது (1)

வறிது சிறிது ஆகும் – சொல். உரி:38/1

மேல்


சிறிதே (1)

பழி தீர் முறுவல் சிறிதே தோற்றல் – பொருள். கள:20/4

மேல்


சிறிய (1)

தம்தம் திரிபே சிறிய என்ப – எழுத். பிறப்:6/1

மேல்


சிறுமை (3)

நன்மை தீமை சிறுமை பெருமை – சொல். வேற்.இய:17/3
புதுமை பெருமை சிறுமை ஆக்கமொடு – பொருள். மெய்ப்:7/1
ஒருபான் சிறுமை இரட்டி அதன் உயர்பே – பொருள். செய்யு:150/1

மேல்


சிறுமைக்கு (1)

செம்பால் வாரம் சிறுமைக்கு எல்லை – பொருள். செய்யு:151/2

மேல்


சிறுமையும் (3)

பையுளும் சிறுமையும் நோயின் பொருள – சொல். உரி:43/1
பெருமையும் சிறுமையும் சிறப்பின் தீரா – பொருள். உவம:10/1
பெருமையும் சிறுமையும் மெய்ப்பாடு எட்டன் – பொருள். உவம:19/1

மேல்


சிறை (1)

ஒரு சிறை நெஞ்சமொடு உசாவும்-காலை – பொருள். பொருளி:10/1

மேல்


சிறைப்பினும் (1)

தன்-வயின் சிறைப்பினும் அவன்-வயின் பிரிப்பினும் – பொருள். கற்:6/34

மேல்


சிறைப்புறம் (1)

சிறைப்புறம் குறித்தன்று என்மனார் புலவர் – பொருள். கற்:38/2

மேல்


சிறையான (1)

ஓங்கிய சிறப்பின் ஒரு சிறையான – பொருள். கள:43/2

மேல்


சின் (1)

மியா இக மோ மதி இகும் சின் என்னும் – சொல். இடை:26/1

மேல்


சின்மை (2)

பன்மை சின்மை பற்று விடுதல் என்று – சொல். வேற்.இய:17/8
தன் சீர் எழுத்தின் சின்மை மூன்றே – பொருள். செய்யு:46/1

மேல்


சின்மையும் (1)

நாளது சின்மையும் இளமையது அருமையும் – பொருள். அகத்:41/7

மேல்


சின்னம் (2)

சின்னம் அல்லா-காலையான – பொருள். செய்யு:146/2
எண் இடை இட்டு சின்னம் குன்றியும் – பொருள். செய்யு:149/3

மேல்


சின்னும் (2)

மன்னும் சின்னும் ஆனும் ஈனும் – எழுத். புள்.மயங்:38/1
இகுமும் சின்னும் ஏனை இடத்தொடும் – சொல். இடை:27/2

மேல்


சினனே (1)

சினனே பேதைமை நிம்பிரி நல்குரவு – பொருள். பொருளி:51/1

மேல்


சினை (15)

ஐ என் நெடும் சினை மெய் பெற தோன்றும் – எழுத். மொழி:23/2
சுட்டு சினை நீடிய ஐ என் இறுதியும் – எழுத். தொகை:17/3
குறியதன் இறுதி சினை கெட உகரம் – எழுத். உயி.மயங்:32/1
சுட்டு சினை நீடிய மென்றொடர் மொழியும் – எழுத். குற்.புண:22/1
ஈறு சினை ஒழிய இன ஒற்று மிகுமே – எழுத். குற்.புண:67/2
செப்பினும் வினாவினும் சினை முதல் கிளவிக்கு – சொல். கிளவி:16/1
அடை சினை முதல் என முறை மூன்றும் மயங்காமை – சொல். கிளவி:26/1
நடை பெற்று இயலும் வண்ண சினை சொல் – சொல். கிளவி:26/2
இனைத்து என அறிந்த சினை முதல் கிளவிக்கு – சொல். கிளவி:33/1
பன்மை சுட்டிய சினை நிலை கிளவி – சொல். கிளவி:62/2
சினை நிலை கிளவிக்கு ஐயும் கண்ணும் – சொல். வேற்.மயங்:2/1
சினை முன் வருதல் தெள்ளிது என்ப – சொல். வேற்.மயங்:5/2
முதலின் கூறும் சினை அறி கிளவியும் – சொல். வேற்.மயங்:31/1
பல்லோர் குறித்த சினை நிலை பெயரே – சொல். பெயர்:11/4
அ மு கிளவியும் சினை வினை தோன்றின் – சொல். வினை:34/1

மேல்


சினை-மிசை (1)

யா என் சினை-மிசை உரையசை கிளவிக்கு – எழுத். மொழி:1/2

மேல்


சினைக்கு (1)

முதல்-கண் வரினே சினைக்கு ஐ வருமே – சொல். வேற்.மயங்:4/2

மேல்


சினைப்பெயர் (7)

இயற்பெயர் சினைப்பெயர் சினைமுதற்பெயரே – சொல். பெயர்:20/1
நான்கே இயற்பெயர் நான்கே சினைப்பெயர் – சொல். பெயர்:21/2
நான்கு என மொழிமனார் சினைமுதற்பெயரே – 21/3
பெண்மை சினைப்பெயர் ஆண்மை சினைப்பெயர் – சொல். பெயர்:23/1
பெண்மை சினைப்பெயர் ஆண்மை சினைப்பெயர் – சொல். பெயர்:23/1
பன்மை சினைப்பெயர் ஒருமை சினைப்பெயர் என்று – 23/2
பன்மை சினைப்பெயர் ஒருமை சினைப்பெயர் என்று – சொல். பெயர்:23/2
பன்மை சினைப்பெயர் ஒருமை சினைப்பெயர் என்று – சொல். பெயர்:23/2
அ நான்கு என்ப சினைப்பெயர் நிலையே – சொல். பெயர்:23/3

மேல்


சினைமுதல் (1)

பண்பின் ஆகிய சினைமுதல் கிளவியும் – சொல். வினை:23/4

மேல்


சினைமுதற்பெயர் (1)

ஒருமை சுட்டிய சினைமுதற்பெயர் என்று – சொல். பெயர்:24/4

மேல்


சினைமுதற்பெயரே (6)

இயற்பெயர் சினைப்பெயர் சினைமுதற்பெயரே – சொல். பெயர்:20/1
முறைப்பெயர் கிளவி தாமே தானே – 20/2
நான்கு என மொழிமனார் சினைமுதற்பெயரே – சொல். பெயர்:21/3
முறைப்பெயர் கிளவி இரண்டு ஆகும்மே – 21/4
பெண்மை சுட்டிய சினைமுதற்பெயரே – சொல். பெயர்:24/1
ஆண்மை சுட்டிய சினைமுதற்பெயரே – 24/2
ஆண்மை சுட்டிய சினைமுதற்பெயரே – சொல். பெயர்:24/2
பன்மை சுட்டிய சினைமுதற்பெயரே – 24/3
பன்மை சுட்டிய சினைமுதற்பெயரே – சொல். பெயர்:24/3
ஒருமை சுட்டிய சினைமுதற்பெயர் என்று – 24/4
அ நான்கு என்ப சினைமுதற்பெயரே – சொல். பெயர்:24/5

மேல்


சினையின் (1)

சினையின் கூறும் முதல் அறி கிளவியும் – சொல். வேற்.மயங்:31/2

மேல்


சினையும் (2)

முதலும் சினையும் பொருள் வேறுபடாஅ – சொல். வேற்.மயங்:6/1
முதலும் சினையும் என்று ஆ இரு பொருட்கும் – பொருள். உவம:6/1

மேல்


சினையே (1)

சினையே குழையே பூவே அரும்பே – பொருள். மரபி:87/2

மேல்


சினையொடு (1)

சினையொடு முடியா முதலொடு முடியினும் – சொல். வினை:34/2

மேல்


சினைஇ (1)

செருவகத்து இறைவன் வீழ்ந்து என சினைஇ – பொருள். புறத்:17/14
ஒருவன் மண்டிய நல் இசை நிலையும் – 17/15

மேல்