கௌ – முதல் சொற்கள், தொல்காப்பியம் தொடரடைவு

முழு நூற்பாவையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.


கௌவை (1)

கற்பொடு புணர்ந்த கௌவை உளப்பட – பொருள். அகத்:41/5